Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH PDF Štampa
ponedeljak, 13 septembar 2010 12:41
Krajnji rok za prijave: 22.09.2010.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Stručni savjetnik za predmetnu nastavu u osnovnom obrazovanju
1/02 Stručni savjetnik za razrednu nastavu
1/03 Stručni savjetnik za praćenje i koordinaciju aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu i odnose sa javnošću
2/01 Stručni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje
2/02 Stručni savjetnik za društvene nauke i umjetnost
2/03 Stručni savjetnik za prirodne nauke
2/04 Stručni savjetnik za stručne predmete
3/01 Stručni savjetnik za zajedničko jezgro nastavnih planova i programa
3/02 Stručni savjetnik za implementaciju Nacionalnog kvalifikacionog okvira i cjeloživotno učenje
3/03 Stručni savjetnik za modularne nastavne planove i programe

Rezultati polaganja stručnog ispita

Raspored polaganja stručnog ispita

Rezultati polaganja javnog ispita

Raspored polaganja javnog ispitaNa osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH, raspisuje

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH


1/01 Stručni savjetnik za predmetnu nastavu u osnovnom obrazovanju

1/02 Stručni savjetnik za razrednu nastavu

1/03 Stručni savjetnik za praćenje i koordinaciju aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu i odnose sa javnošću

2/01 Stručni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje

2/02 Stručni savjetnik za društvene nauke i umjetnost

2/03 Stručni savjetnik za prirodne nauke

2/04 Stručni savjetnik za stručne predmete

3/01 Stručni savjetnik za zajedničko jezgro nastavnih planova i programa

3/02 Stručni savjetnik za implementaciju Nacionalnog kvalifikacionog okvira i cjeloživotno učenje

3/03 Stručni savjetnik za modularne nastavne planove i programe


Sjedište Agencije - Mostar

Odjeljenje za zajedničko jezgro nastavnih planova i programa u predškolskom, osnovnom i srednjem opštem obrazovanju

1/01 Stručni savjetnik za predmetnu nastavu u osnovnom obrazovanju

Opis poslova: Provodi kontinuirano evaluaciju sadržaja zajedničkog jezgra u programima osnovnog obrazovanja za predmetnu nastavu; učestvuje u implementaciji, praćenju i realizaciji zajedničkog jezgra u nastavnoj praksi; prati  i primjenjuje evropsku i međunarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje sprovodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; učestvuje u:  kreiranju koncepta zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa; izradi i razvoju sadržaja sa ishodima obrazovanja; davanju preporuka i smjernica za izradu prilagođenih programa zajedničkog jezgra za obrazovanje djece sa posebnim potrebama; izradi smjernica za kreiranje i provođenje programa stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti zajedničkog jezgra; realizaciji programa obuke za nastavnike; kreiranju smjernica i preporuka nadležnim obrazovnim vlastima za inovaciju programskih sadržaja u postojećim nastavnim planovima i programima; učestvuje u ažuriranju baza podataka  zajedničkog jezgra NPP-a u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u postupku definisanja standarda znanja i sprovođenja eksternog vrednovanja u oblasti za koju je odgovoran; pruža stručnu podršku u izradi nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave u osnovnom obrazovanju za učenike državljane BiH u inostranstvu; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen nastavnički ili pedagoški fakultet - odsjek za maternji (B/H/S) jezik i književnost ili SH - HS jezik i književnost jugoslovenskih naroda ili strani jezik i književnost ili matematiku ili prirodnu ili društvenu grupu predmeta; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u osnovnom obrazovanju ili na poslovima istraživanja i razvoja nastavnih planova i programa; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno - obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

1/02 Stručni savjetnik za razrednu nastavu

Opis poslova: Provodi kontinuirano evaluaciju sadržaja zajedničkog jezgra u programima osnovnog obrazovanja za predmetnu nastavu; učestvuje u implementaciji, praćenju i realizaciji zajedničkog jezgra u nastavnoj praksi; prati  i primjenjuje evropsku i međunarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje sprovodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; učestvuje u:  kreiranju koncepta zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa; izradi i razvoju sadržaja sa ishodima obrazovanja; davanju preporuka i smjernica za izradu prilagođenih programa zajedničkog jezgra za obrazovanje djece sa posebnim potrebama; izradi smjernica za kreiranje i provođenje programa stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti zajedničkog jezgra; realizaciji programa obuke za nastavnike; kreiranju smjernica i preporuka nadležnim obrazovnim vlastima za inovaciju programskih sadržaja u postojećim nastavnim planovima i programima; učestvuje u ažuriranju baza podataka  zajedničkog jezgra NPP-a u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u postupku definisanja standarda znanja i sprovođenja eksternog vrednovanja u oblasti za koju je odgovoran; pruža stručnu podršku u izradi nastavnog plana i programa za predmete dopunske nastave u osnovnom obrazovanju za učenike državljane BiH u inostranstvu; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen nastavnički ili pedagoški fakultet – odsjek za razrednu nastavu ili pedagogiju ili drugi fakultet na kojem se stiče zvanje profesora razredne nastave, profesora pedagogoje ili diplomiranog učitelja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u osnovnom obrazovanju; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

Kabinet direktora

1/03 Stručni savjetnik za praćenje i koordinaciju aktivnosti na domaćem i međunarodnom planu i odnose sa javnošću

Opis poslova: Definiše i osigurava efikasne procedure i mehanizme za koordinaciju rada i aktivnosti svih organizacionih jedinica Agencije i blagovremenu razmjenu informacija i međusobno upoznavanje o aktivnostima i rezultatima rada; osigurava uslove za efikasno provodjenje dogovorenih procedura i načina saradnje Agencije/njenih jedinica sa mrežom partnerskih institucija Agencije i nadležnim obrazovnim i drugim vlastima; osigurava sve potrebne uslove za nesmetanu komunikaciju, koordinaciju i saradnju svih relevantnih subjekata u cilju osiguranja blagovremenih i vjerodostojnih informacija, materijala i dokumenata od značaja za rad Agencije; učestvuje u planiranju i osiguranju učešća Agencije u međunarodnim komparativnim studijama, međunarodnim razvojnim i istraživačkim programima i projektima, te učešću Agencije u radu međunarodnih asocijacija i saradnji sa sličnim institucijama u drugim zemljama; definiše i osigurava mehanizme, procedure i provodi neophodne aktivnosti u cilju realizacije planova i programa Agencije u oblasti međunarodne saradnje; pruža podršku u praćenju i razmjeni relevantnih informacija i dokumenata, u cilju uporedivosti standarda u obrazovanju Bosne i Hercegovine sa evropskim i drugim međunarodnim standardima; organizuje  stručne posjete na međunarodnim planu i razmjenu stručnjaka, dokumenata i materijala; obavlja poslove prevođenja stručnih dokumenata za potrebe Sjedišta; priprema izjave direktora i zamjenika direktora za medije i javnost; organizuje pres konferencije; izrađuje i uređuje saopštenja za štampu; obezbjeđuje medijsko praćenje i izvještavanje o radu Agencije; prati informacije u dnevnoj štampi relevantne za rad Agencije i o tome izvještava direktora i zamjenike direktora; sarađuje sa nadležnom službom Vijeća ministara BiH za za odnose sa javnošću; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i zamjenika direktora Agencije;

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) – završen fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili humanističkog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci,  na poslovima u oblasti obrazovanja i međunarodne saradnje; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika;

dobar nivo informatičke pismenosti;

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Područna jedinica - Sarajevo

Odjeljenje za standarde i ocjenjivanje u predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju

2/01 Stručni savjetnik za predškolski odgoj i obrazovanje

Opis poslova: Obavlja poslove na istraživanjima u području mjerenja u predškolskom odgoju i obrazovanju; učestvuje u razvoju istraživanja koji zahtjevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; prati i primjenjuje evropsku i međnarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u vezi sa stručnim pitanjima iz djelokruga svoje odgovornosti; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje provodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; radi na pripremi materijala za procjenu postignuća i organizuje obuke procjenjivača, kao i druge vidove obuka koje provodi Odjeljenje; radi na vrednovanju dobijenih rezultata testiranja i razvoju standarda i ishoda; prati i prikuplja informacije o realizaciji istraživanja i daje prijedloge za poboljšanje mjernih instrumenata; učestvuje u pripremi smjernica za kreiranje i provođenje programa obuke odgajatelja u oblasti standarda znanja i postignuća; učestvuje u pripremi smjernica za kreiranje i provođenje programa obuke odgajatelja za stručni rad sa roditeljima; učestvuje u realizaciji tih programa; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen nastavnički ili pedagoški fakultet - odsjek za predškolski odgoj ili pedagogiju ili drugi fakultet na kojem se stiče zvanje profesora predškolskog odgoja ili profesora pedagogije; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u predškolskom ili osnovnom obrazovanju; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad;

poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

2/02 Stručni savjetnik za društvene nauke i umjetnost

Opis poslova: Obavlja poslove na istraživanjima u području mjerenja u obrazovanju; učestvuje u razvoju istraživanja koji zahtjevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; prati i primjenjuje evropsku i međnarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u vezi sa stručnim pitanjima iz djelokruga svoje odgovornosti; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje provodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; radi na pripremi ocjenjivačkih materijala i organizuje obuke ocjenjivača, kao i druge vidove obuka koje provodi Odjeljenje; radi na vrednovanju dobijenih rezultata testiranja i razvoju standarda i ishoda; prati i prikuplja informacije o realizaciji istraživanja i daje prijedloge za poboljšanje mjernih instrumenata; učestvuje u planiranju kvalitetnih procesa i vrednovanja učenički znanja i sposobnosti; učestvuje u pripremi smjernica za kreiranje i provođenje programa obuke nastavnika u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja i učestvuje u realizaciji tih programa; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen fakultet društvenog ili umjetničkog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u osnovnom ili srednjem obrazovanju ili na poslovima vezanim za standarde i ocjenjivanje učeničkih postignuća; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

2/03 Stručni savjetnik za prirodne nauke

Opis poslova: Obavlja poslove na istraživanjima u području mjerenja u obrazovanju; učestvuje u razvoju istraživanja koji zahtjevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; prati i primjenjuje evropsku i međnarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u vezi sa stručnim pitanjima iz djelokruga svoje odgovornosti; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje provodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; radi na pripremi ocjenjivačkih materijala i organizuje obuke ocjenjivača, kao i druge vidove obuka koje provodi Odjeljenje; radi na vrednovanju dobijenih rezultata testiranja i razvoju standarda i ishoda; prati i prikuplja informacije o realizaciji istraživanja i daje prijedloge za poboljšanje mjernih instrumenata; učestvuje u planiranju kvalitetnih procesa i vrednovanja učenički znanja i sposobnosti; učestvuje u pripremi smjernica za kreiranje i provođenje programa obuke nastavnika u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja i učestvuje u realizaciji tih programa; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen prirodno-matematički fakultet  - odsjek za fiziku, hemiju ili biologiju ili drugi fakultet na kojem se stiče  stručno zvanje profesora fizike, hemije ili biologije; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u osnovnom ili srednjem obrazovanju ili na poslovima vezanim za standarde i ocjenjivanje učeničkih postignuća; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

2/04 Stručni savjetnik za stručne predmete

Opis poslova: Obavlja poslove na istraživanjima u području mjerenja u obrazovanju; učestvuje u razvoju istraživanja koji zahtjevaju posebnu samostalnost, stručnost i odgovornost u radu; prati i primjenjuje evropsku i međnarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u vezi sa stručnim pitanjima iz djelokruga svoje odgovornosti; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje sprovodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; radi na pripremi ocjenjivačkih materijala i organizuje obuke ocjenjivača, kao i druge vidove obuka koje provodi Odjeljenje; radi na vrednovanju dobijenih rezultata testiranja i razvoju standarda i ishoda za stručne predmete; prati i prikuplja informacije o realizaciji istraživanja i daje prijedloge za poboljšanje mjernih instrumenata; učestvuje u planiranju kvalitetnih procesa i vrednovanja učenički znanja i sposobnosti; učestvuje u pripremi smjernica za kreiranje i provođenje programa obuke nastavnika u oblasti standarda znanja i ocjenjivanja i učestvuje u realizaciji tih programa; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen fakultet tehničkog ili srodnog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u srednjem stručnom obrazovanju ili na poslovima vezanim za standarde i ocjenjivanje učeničkih postignuća; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Područna jedinica - Banja Luka

Odjeljenje za srednje stručno obrazovanje i obuku, obrazovanje odraslih i cjeloživotno učenje

3/01 Stručni savjetnik za zajedničko jezgro nastavnih planova i programa

Opis poslova: Provodi kontinuirano evaluaciju sadržaja zajedničkog jezgra u programima srednjeg stručnog obrazovanja; učestvuje u implementaciji, praćenju i realizaciji zajedničkog jezgra u nastavnoj praksi; prati i primjenjuje evropsku i međunarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje sprovodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; učestvuje u: kreiranju koncepta zajedničkog jezgra nastavnih planova i programa; izradi i razvoju sadržaja sa ishodima obrazovanja; davanju preporuka i smjernica za izradu prilagođenih programa zajedničkog jezgra za obrazovanje djece sa posebnim potrebama; izradi smjernica za kreiranje i provođenje programa stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti zajedničkog jezgra; realizaciji programa obuke za nastavnike; kreiranju smjernica i preporuka nadležnim obrazovnim vlastima za inovaciju programskih sadržaja zajedničkog jezgra u postojećim nastavnim planovima i programima; učestvuje u ažuriranju baza podataka zajedničkog jezgra NPP-a za srednje stručno obrazovanje; sarađuje sa drugim stručnim jedinicima Agencije u postupku definisanja standarda znanja i sprovođenja eksternog vrednovanja u oblasti za koju je odgovoran; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen fakultet  društvenog, prirodno-matematičkog, tehničkog ili drugog stručnog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u srednjem stručnom obrazovanju ili na poslovima istraživanja i razvoja nastavnih planova i programa; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

 

3/02 Stručni savjetnik za implementaciju nacionalnog kvalifikacionog okvira i cjeloživotno učenje

Opis poslova: Odgovoran za aktivnosti vezane za elaboraciju državnog kvalifikacionog okvira i usklađivanje sa evropskim okvirom kvalifikacija; prati i učestvuje u timovima za razvoj politike stručnih kvalifikacija na nivou države sa posebnim osvrtom na srednje stručno obrazovanje; prati  implementaciju i kontinuirano ažuriranje baza podataka vezano za Nacionalni kvalifikacioni okvir; vrši razradu kompatibilnosti kriterijuma i indikatora kvalifikacija i elaboraciju u skladu sa nivoima kvalifikacija; učestvuje u radu tijela za izradu standarda stručnih zanimanja i kvalifikacija; vodi brigu o  obezbjeđenju uniformnog sistema kvalifikacija u skladu sa svim načinima sticanja kvalifikacija, zahtjevima tržišta, permanentnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja; učestvuje u radu tima za  evaluaciju i monitoring implementacije Nacionalnog kvalifikacionog okvira; učestvuje u radu tima za izradu sistema  cjeloživotnog učenja i certifikacije; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen fakultet društvenog, tehničkog, prirodno-matematičkog ili srodnog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u oblasti obrazovanja; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobar nivo informatičke pismenosti.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

3/03 Stručni savjetnik za modularne nastavne planove i programe

Opis poslova: Provodi kontinuirano evaluaciju sadržaja nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju; prati implementaciju sadržaja modularnih nastavnih planova i programa za stručne predmete u nastavnoj praksi; prati i primjenjuje evropsku i međunarodnu teoriju i praksu u oblasti za koju je odgovoran; sarađuje sa partnerskim organizacijama Agencije u aktivnostima koje provodi u okviru svog djelokruga rada i planira, organizuje i vodi rad ekspertskih radnih grupa; učestvuje u: razvijanju modularnih metodologija za izradu nastavnih planova i programa za srednje stručne obrazovanje; usklađivanju modularnih nastavnih planova i programa sa naučnim dostignućima u različitim oblastima; kreiranju prijedloga modula nastavnih planova i programa za stručne predmete; izradi i razvoju sadržaja sa ishodima obrazovanja; davanju preporuka i smjernica za izradu prilagođenih programa stručnih predmeta za obrazovanje djece sa posebnim potrebama; izradi smjernica za kreiranje i provođenje programa stručnog usavršavanja nastavnika u oblasti modularnih nastavnih planova i programa; realizaciji programa obuke za nastavnike; kreiranju smjernica i preroruka nadležnim obrazovnim vlastima za inovaciju programskih sadržaja stručnih predmeta u postojećim nastavnim planovima i programima; učestvuje u ažuriranju baza podataka o modlularnim NPP-a za srednje stručno obrazovanje; sarađuje sa drugim stručnim jednicima Agencije u postupku definisanja standarda znanja i provođenja eksternog vrednovanja u oblasti za koju je odgovoran; daje stručna mišljenja i pruža stručnu pomoć u postupku priznavanja domaćih i inostranih svjedočanstava i diploma; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - završen fakultet tehničkog ili srodnog stručnog usmjerenja; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, u oblasti srednjeg stručnog obrazovanja ili na poslovima istraživanja i razvoja nastavnih planova i programa u srednjem stručnom obrazovanju; položen stručni upravni ispit; položen stručni ispit za samostalni odgojno-obrazovni rad; poznavanje engleskog jezika; dobro poznavanje rada na računaru.

Broj izvršilaca: 1 (jedan)

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu (s ciljem oslobađanja od javnog ispita); uvjerenja o položenom stručnom ispitu za samostalni odgojno - obrazovni rad - za pozicije za koje je traženo posebnim uslovima; potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu u struci - kako je specificirano prema pozicijama; dokaza o traženom znanju jezika; dokaza o traženom znanju računara; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Agencije za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH ili na internet stranici Agencije za državnu službu www.ads.gov.ba.

 

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09 i 54/10).

- Pod radnim iskustvom  podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

 

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima,  u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto  treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja  dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

 

- Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10), izuzimajući čl. 6.  i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog,  isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu, gdje se i objavljuje javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

 

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 22.09.2010.godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje BiH

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje Bosne i Hercegovine''

88000 Mostar, ul. Kneza Branimira br. 12

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne  prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene,  neće se uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano utorak, 01 februar 2011 15:56
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook