14
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Štampa

("Službeni glasnik BiH", 17/04)


VISOKI PREDSTAVNIK
ZA BOSNU I HERCEGOVINU

103

Koristeći se ovlastima povjerenima Visokome predstavniku člankom V Dodatka 10. (Sporazum o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, po kojemu je Visoki predstavnik konačna vlast u zemlji glede tumačenja toga Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, i posebice uzimajući u obzir članak II, 1., d. toga Sporazuma, po kojemu Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni prijeko potrebnim, u pronalaženju rješenja za sve poteškoće u svezi provedbe civilnoga dijela Mirovnog ugovora";

Pozivajući se na stavak XI, 2. Zaključaka Vijeća za provedbu mira koje se sastalo u Bonnu 9. i 10. prosinca 1997. godine, u kojem je Vijeće za provedbu mira pozdravilo nakanu Visokoga predstavnika da uporabi svoju konačnu vlast u zemlji glede tumačenja Sporazuma o civilnoj provedbi Mirovnog ugovora, kako bi olakšao rješavanje bilo koje takve poteškoće "donošenjem obvezujućih odluka, kada procijeni da je to prijeko potrebno" o određenim pitanjima, uključujući (sukladno točki c. stavka XI, 2) i "mjere radi osiguranja provedbe Mirovnoga sporazuma na cijelom području Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Pozivajući se na značaj koji međunarodna zajednica pridaje Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u kontekstu uspostave vladavine zakona i jačanja zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini;

Konstatirajući na temelju narečenog primjera pridavanja značaja, da je Vijeće za provedbu mira na svom zasjedanju u Madridu 16. prosinca 1998. godine prioritet dalo stvaranju profesionalne i nepolitične državne službe kao vitalne komponente svake države koja učinkovito funkcionira; i konstatirajući nadalje punu potporu koju je Vijeće iskazalo riješenosti Visokog predstavnika da se ojačaju zajedničke institucije kroz suradnju sa organima vlasti Bosne i Hercegovine osiguravanjem profesionalne i politički neovisne državne službe u institucijama Bosne i Hercegovine;

Prisjećajući se da je 3. srpnja 2002. godine Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine usvojila Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03 i 4/04);

Potvrđujući preporuku reforme javne uprave da se javna uprava reorganizira na svim razinama vlasti i racionalizira broj uposlenih u javnom sektoru kako bi postao ekonomičan;

Imajući u vidu da je Bosna i Hercegovina u procesu uspostave novih institucija ili unapređenja postojećih nakon prijenosa nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu ili nakon usvajanja zakona sukladno kojima je država Bosna i Hercegovina preuzela, prema Ustavu Bosne i Hercegovine, nadležnosti koje su ranije vršili entiteti;

Imajući u vidu dalje da pravovremena uspostava određenih institucija predstavlja preduvjet za dalje intergracije u euroatlantske institucije kao i ispunjenje uvjeta postavljenih u Studiji izvodljivosti Europske unije i uvjeta NATO-a za Partnerstvo za mir;

Svjesni činjenice da će pravilno funkcioniranje narečenih institucija na način koji omogućava učinkovito i pravovremeno pružanje usluga zahtijevati premještaj onih državnih službenika koji imaju iskustvo na relevantnom području;

Vodeći računa da će premještaj državnih službenika između tijela entiteta i institucija Bosne i Hercegovine poštovati načelo sadržano u članku IX.3 Ustava Bosne i Hercegovine "dužnosnici postavljeni na položaje u institucijama Bosne i Hercegovine, odražavat će opći sastav naroda Bosne i Hercegovine".

Uzimajući u obzir i imajući na umu sve gore narečeno, Visoki predstavnik donosi slijedeću

ODLUKU

KOJOM SE DONOSI ZAKON O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Narečeni zakon čini sastavni dio ove Odluke i stupa na snagu na dan predviđen u članku 5. zakona, na privremenom osnovu, sve dok ga Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne usvoji u istom obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uvjeta.

Ova Odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

Broj 205/04
20. travnja 2004. godine
Sarajevo


Visoki predstavnik
Paddy Ashdonjn, v. r.

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04), u članku 19. dodaje se novi stavak 4. koji glasi:

"4. Izuzetno od stavaka 1, 2. i 3. ovog članka, u slučaju kada je utemeljena nova institucija Bosne i Hercegovine na temelju prijenosa nadležnosti sa entiteta na Bosnu i Hercegovinu ili kada Bosna i Hercegovina, sukladno Ustavu, preuzme nadležnosti koje su do tada obavljali entiteti, upražnjeno mjesto se može popuniti putem internog ili eksternog premještaja državnog službenika iz odgovarajućeg organa državne službe/uprave entiteta u tu instituciju Bosne i Hercegovine ili putem otvorenog javnog natječaja, sukladno članku 32a. ovog zakona."

Članak 2.

U članku 20. stavak 2. riječi i broj: "dvadeset (20) dana" zamjenjuje se riječima i brojem: "osam (8) dana", a riječi: "u "Službenom glasniku BiH i " brišu se.

Članak 3.

Iza članka 32. dodaje se novi članak 32a. koji glasi:

"Članak 32a.

Prijem državnog službenika u slučaju kada je utemeljena nova institucija na temelju prijenosa ili preuzimanja nadležnosti

1.    Pod okolnostima iz članka 19. stavak 4. ovog zakona, institucija Bosne i Hercegovine će odlučiti da li će se radno mjesto popuniti putem internog ili eksternog premještaja državnog službenika ili putem otvorenog javnog natječaja. Institucija Bosne i Hercegovine može odlučiti da provede bilo koji od ovih postupaka istovremeno ili jedan za drugim.

2.    Pod okolnostima iz članka 19. stavak 4. ovog zakona, Agencija za državnu službu provodi slijedeći postupak:

a)    Izuzetno od stavka 2. članka 20. i stavka 2. članka 21. ovog zakona, Agencija za državnu službu odmah oglašava upražnjeno radno mjesto odnosno mjesta na svojoj službenoj internet stranici ili na bilo koji drugi način koji institucija Bosne i Hercegovine u kojoj je upražnjeno radno mjesto smatra prikladnim, najmanje osam (8) dana prije krajnjeg roka za podnošenje prijava. Oglas za upražnjeno radno mjesto sadrži podatke navedene u stavku 3. članka 20. ovog zakona, a u slučaju otvorenog javnog natječaja, opće uvjete za postavljenje državnog službenika.

b)    Agencija za državnu službu imenuje povjerenstvo za izbor koja provodi postupak izbora kandidata za novo radno mjesto odnosno mjesta u narečenoj instituciji Bosne i Hercegovine.

c)    Povjerenstvo za izbor sačinjava pet članova. Dva člana Povjerenstva su državni službenici iz institucije Bosne i Hercegovine u koju se vrši izbor, a ako to nije moguće, iz drugih institucija Bosne i Hercegovine. Jednog člana imenuje Agencija za državnu službu, a Agencije za državnu upravu Republike Srpske i Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine imenuju po jednog člana.

d)    Povjerenstvo za izbor dostavlja Agenciji za državnu službu listu kandidata koji ispunjavaju uvjete za premještaj ili postavljenje u instituciju Bosne i Hercegovine.

e)    Postavljenje državnog službenika vrši se na temelju preporuke Povjerenstva za izbor i sukladno članku 28. ovog zakona. Nakon toga se izabrani državni službenici premještaju ili postavljaju u instituciju Bosne i Hercegovine i na njih se primjenjuju odredbe ovog zakona.

3.    Ako se postupkom eksternog premještaja provedenim na temelju stavka 2. ovog članka ne osigura dovoljan broj kandidata za premještaj u instituciju Bosne i Hercegovine, institucija u koju se vrši premještaj može odlučiti da pristupi raspoređivanju državnih službenika umjesto oglašavanja radnog mjesta putem otvorenog javnog natječaja. Povjerenstvo za izbor iz točke c) stavka 2. ovog članka predlaže rukovoditelju odgovarajućeg tijela državne uprave Republike Srpske ili tijela državne službe Federacije Bosne i Hercegovine listu državnih službenika iz odgovarajućeg tijela državne službe/uprave eniteta za raspoređivanje u instituciju Bosne i Hercegovine, sukladno zakonu entiteta. Prilikom predlaganja liste Povjerenstvo za izbor vodi računa o poslovima i zadacima svih državnih službenika iz odgovarajućeg tijela državne službe/uprave eniteta kao i prirodi nadležnosti prenesenih na Bosnu i Hercegovinu ili nadležnosti koje preuzima Bosna i Hercegovina, sukladno Ustavu, koje su do tada obavljali entiteti.

4.    Agencija za državnu službu detaljnije uređuje postupak premještaja ili postavljenja državnih službenika iz stavka 2. ovog članka.

5.    Da bi državni službenik mogao biti izabran za premještaj ili postavljenje mora ispunjavati uvjete iz čl. 22. i 64. ovog zakona i dodatne uvjete utvrđene Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji institucije Bosne i Hercegovine.

6.    Postupak unapređenja iz članka 31. stavak 1. ovog zakona ne odnosi se na premještaj ili raspoređivanje koji se provode na temelju ovog članka."

Članak 4.

U članku 40. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3, koji glasi:

"3. Državni službenici primljeni u radni odnos putem eksternog premještaja iz članka 19. stavak 4. ovog zakona a čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 60 kilometara od mjesta u koje se premještaju radi obnašanja službenih zaduženja imaju pravo u trajanju od godinu dana od dana premještaja na naknadu troškova za odvojeni život i smještaj u mjestu rada."

 

Članak 5.

Ovaj zakon stupa na snagu 21. travnja 2004. godine i odmah se objavljuje na službenoj internet stranici Ureda Visokog predstavnika i u "Službenom glasniku BiH".

 

 

 

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_06.pdf)Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_06/04Dokument u PDF formatu.166 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 17 mart 2015 12:00
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook