14
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 37/04) 


Na osnovu člana IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na sjednici Predstavničkog doma, održanoj 9. juna 2004. i na sjednici Doma naroda, održanoj 29. jula 2004. usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04 i 26/04), u članu 4. dodaje se novi stav 2. koji glasi:

"2. sekretari domova Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine i sekretar Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine nisu državni službenici."

Dosadašnji stav 2. postaje stav 3.

Član 2.

Iza člana 4. dodaje se novi član 4.a koji glasi:

"Član 4.a
Sekretari domova i sekretar Zajedničke službe

Na sekretare iz člana 4. stav 2. primjenjuju se slijedeće odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine, i to: 14., 15.1.f) i g), 18., 22. st.l., 42.a), 44. i 45."

Član 3.

U članu 5. nakon riječi "stav", broj "2" zamjenjuje se brojem "3."

Član 4.

U članu 18. u podnaslovu nakon riječi "obaveze" dodaju se riječi: "sekretara domova, sekretara Zajedničke službe i".

U istom članu, ispred riječi "savjetnik" u svim stavovima dodaju se riječi: "sekretara domova, sekretara Zajedničke službe i ".

U članu 18. u stavu l. dodaje se nova tačka b) koja glasi:

"b) mandat sekretara domova i sekretara Zajedničke službe ne može biti duži od mandata saziva Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, s tim što iste osobe mogu biti ponovno birane na istu dužnost, a njihova prava i obaveze se uređuju aktom o organizaciji Sekretarijata Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine."

Dosadašnje tač. b) i c) postaju tač. c) i d).

Član 5.

U članu 22. u stavu 2. riječi: "dvije godine" mijenjaju se riječima: "četiri godine".

Član 6.

U stavuu 2. člana 40. brišu se riječi: "u 2. (dvije) naredne godine"

Član 7.

Iza člana 42. dodaje se novi član 42.a) koji glasi:

"Član 42.a)
Plaća i naknada sekretara domova i sekretara
Zajedničke službe

Plaća i naknada sekretara domova i sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine utvrđuje se općim aktom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine."

Član 8.

U članu 43. u naslovu i u tekstu nakon riječi "plata" dodaju se riječi: "i naknada".

Član 9.

U članu 44. u naslovu iza riječi "službenika" dodaje se zarez i riječi: "sekretara domova i sekretara Zajedničke službe Parlamentarne skupštine BiH."

Član 10.

Ovlašćuju se Ustavno-pravne komisije oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da sačine prečišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

Član 11.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH."

PS BiH broj 79/04
29. jula 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Martin Raguž, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Goran Milojević, s. r.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_37.pdf)Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_37/04Dokument u PDF formatu.128 Kb
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:00
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook