14
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 48/05)


ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04), u članu 4. u stavu 1. iza riječi: "Ombudsmen Bosne i Hercegovine" dodaje se zarez i riječi: "glavni tužilac, zamjenici glavnog tužioca i tužioci Bosne i Hercegovine, pravobranilac i zamjenici pravobranioca Bosne i Hercegovine, članovi Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, članovi Izborne komisije Bosne i Hercegovine, profesionalna vojna lica u institucijama Bosne i Hercegovine,".

Član 2.

U članu 5. iza broja "22" tačka se briše i iza zareza dodaju se riječi: "osim tačaka a) i c), 39., 40., 41.,", iza broja "44" tačka i riječ "i" zamjenjuju se zarezom, a iza broja "45" dodaju se riječi: "i 46.".

Član 3.

U članu 6. u stavu 2. iza riječi "može" dodaje se riječ "odlukom", a riječi: "odlučiti da se pojedine odredbe ovog zakona ne primjenjuju na diplomatsko-konzularnu i graničnu službu" zamjenjuju se riječima: "utvrditi da se u odnosu na pojedine odredbe ovog zakona drugačije reguliraju pitanja vezana za diplomatsko-konzularnu službu".

Član 4.

U članu 7. u stavu 2. riječi: "utvrđuju se podzakonskim aktom" zamjenjuju se riječima: "utvrđuje odlukom Vijeće ministara".

Član 5.

U članu 7. u stavu 1. u tački a)2) iza riječi "ministra" dodaje se zarez i riječi: "pomoćnik direktora i glavni inspektor".

Član 6.

U članu 9. naslov se mijenja i glasi:

"Pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor".

Iza stava 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"2.    Pomoćnik direktora rukovodi određenim područjem rada ili određenom organizacionom jedinicom i obavlja druge poslove iz određene oblasti koje mu odredi direktor.

3.    Glavni inspektor neposredno organizira i rukovodi radom inspektorata u određenoj oblasti inspekcijskog nadzora.".

Dosadašnji stav 2., koji postaje stav 4., mijenja se i glasi:

"4.    Za svoj rad i upravljanje pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor odgovara rukovodiocu institucije.".

Član 7.

U članu 11. u stavu 2. riječi: "pomoćniku ministra ili" brišu se.

Član 8.

U članu 13., ispred riječi "Stručni", dodaje se broj: "1.".

Iza stava 1. dodaje se novi stav 2., koji glasi:

"2.    Stručni saradnik podnosi izvještaj rukovodiocu organizacione jedinice.".

Član 9.

U članu 16. u stavu 1. u tačkama c) i d) riječi: "državni službenik na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra" u različitim padežima zamjenjuju se riječima: "rukovodeći državni službenik" u odgovarajućim padežima.

Član 10.

U članu 18. u st. 2. i 3. riječi: "državni službenik na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra" u različitim padežima, zamjenjuju se riječima: "rukovodeći državni službenik" u odgovarajućim padežima.

Član 11.

U članu 21. stav 2. mijenja se i glasi:

"2.    Javni oglas objavljuje se u tri domaća sredstva javnog informiranja koja su dostupna na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine i na službenoj internet stranici Agencije.".

Iza stava 2. dodaju se novi st. 3. i 4., koji glase:

"3.    U tekstu javnog oglasa naznačava se krajnji rok prijave, koji ne može biti kraći od 21 dana od dana upućivanja teksta oglasa instituciji.

4.    Institucija je obavezna objaviti oglas u dnevnim listovima u roku ne dužem od sedam dana od dana prijema teksta oglasa od Agencije.".

Dosadašnji stav 3. postaje stav 5.

Član 12.

U članu 24. stavu 1. iza riječi "su", dodaju se riječi: "neovisne i".

U stavu 2. riječ "najmanje" u drugom i trećem redu briše se, riječ "tri" zamjenjuje se riječju "dva", a riječ "dva" zamjenjuje se riječju "tri".

Član 13.

U članu 27. u stavu 2. riječi: "22., 26., 70. i 71" zamjenjuju se riječima: "26. i 64".

Član 14.

U članu 28. stavu 1. u drugom redu zarez i riječi: "uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne institucije" brišu se.

Iza stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi:

"3.    Ukoliko se ne izvrši imenovanje iz st. 1. i 2. ovog člana u roku od 30 dana od dana njihova prijema, ako posebnim propisom nije određen kraći rok, Agencija će po službenoj dužnosti postaviti, odnosno imenovati najuspješnijeg kandidata".

Dosadašnji st. 3., 4.,5. i 6. postaju st. 4.,5.,6., i 7.

Član 15.

U članu 29. u stavu 5. u drugom redu iza riječi "člana" dodaju se riječi: "ili iz bilo kog drugog zakonskog razloga".

 

Član 16.

U članu 30. u stavu 5. iza riječi "mjeseci" dodaju se riječi: "uz potvrdu rukovodioca institucije, a ako institucija ima samo rukovodioca, onda on donosi ocjenu.".

Član 17.

U članu 32. iza stava 3. dodaje se novi stav 4. koji glasi:

"4.    Agencija pravilnikom propisuje uslove i način obavljanja internih i eksternih premještaja državnih službenika, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vijeća ministara.".

Član 18.

U članu 45. riječi: "Zakon o radnim odnosima" zamjenjuju se riječima: "Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine".

Član 19.

U članu 49. u stavu 3. iza riječi "odlučuje" dodaju se riječi: "rukovodilac institucije, odnosno".

Iza stava 3. dodaju se novi st. 4., 5. i 6, koji glase:

"4.    O učešću državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti koje organizira Agencija, po prethodno pribavljenom mišljenju institucije, konačnu odluku donosi Agencija.

5.    Učešće državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti pravo je i obaveza svakog državnog službenika, koje institucija ne može onemogućiti, osim u opravdanim slučajevima vezanim za trenutne obaveze institucije.

6.    Planiranje, uslove, način i postupak određivanja učešća državnih službenika na savjetovanjima i drugim načinima njihovog obrazovanja koje organizira Agencija, kao i određivanje posebnih kredita za to utvrđuje se odlukom Agencije.".

Član 20.

U članu 54. stav 4. mijenja se i glasi:

"4.    Odlukom Vijeća ministara detaljnije će se urediti povrede službenih dužnosti, disciplinske mjere i disciplinski postupak.".

Član 21.

Član 58. mijenja se i glasi:

"Član 58.

1.    Kada se protiv državnog službenika donese naredba o provođenju istrage za krivična djela korupcije ili krivična djela protiv službene i druge odgovorne dužnosti, ili se državni službenik nalazi u pritvoru, institucija u kojoj je državni službenik zaposlen odmah ga suspendira.

2.    Kada se pokrene postupak u skladu s članom 57. ovog zakona, institucija u kojoj je državni službenik zaposlen suspendirat će ga u slučajevima:

a)    ako je protiv državnog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina ;

b)    ako je državni službenik zatečen u izvršenju krivičnog djela za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje pet godina;

c)    ako postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela.

3.    Za rukovodeće državne službenike suspenziju izriče organ nadležan za postavljenje.

4.    U slučaju preventivne suspenzije:

a)    državni službenik koji je suspendiran prima puni iznos plaće;

b)    disciplinski postupak suspendira se do donošenja pravosnažne presude nadležnog suda.".

Član 22.

U članu 60. iza stava 4. dodaje se novi stav 5., koji glasi:

"5.    U slučaju osnivanja nove institucije na nivou Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara ili druga određena institucija dostavlja Agenciji operacioni plan kadrovskog popunjavanja u toj instituciji. Agencija je dužna, najkasnije 15 dana od dana prijema operacionog plana kadrovskog popunjavanja novoosnovane institucije, objaviti prvi javni konkurs za popunu odnosne institucije.".

Član 23.

U članu 62. u st. 1. i 3. riječ "rukovodilac" zamjenjuje se rječju "direktor".

U stavu 2. u tački b) iza riječi "odobravanje" dodaju se zarez i riječi: "a objavit će na zvaničnoj stranici Agencije tromjesečni izvještaj o svom radu, a skraćenu verziju toga ponuditi i sredstvima javnog informiranja".

Član 24.

U članu 63. iza stava 4. dodaje se novi stav 5., koji glasi:

"5.    Izuzetno, po odredbama ovog zakona i njegovim podzakonskim aktima, rok za izjavljivanje žalbe je osam dana, a rok za podnošenje tužbe sudu je 15 dana.".

Član 25.

U članu 29. u stavu 3. i članu 55. u st. 1, 3. i 5. riječi: "organ nadležan za postavljenje" u različitim padežima zamjenjuju se rječju "institucija" u odgovarajućem padežu.

Član 26.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PS BiH broj 191/05
29. juna 2005. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Šefik Džaferović, s. r.

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Velimir Jukić, s. r.

 

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_48.pdf)Zakon_o_izmjenama_i_dopunama_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_48/05Dokument u PDF formatu.161 Kb
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:00
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook