14
Oct
2009
Zakon o dopuni Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 02/06)


Na temelju članka IV.4.a) i članka II. Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 71. sjednici Zastupničkoga doma, održanoj 21. prosinca 2005. i na 52. sjednici Doma naroda, održanoj 22. prosinca 2005. godine, usvojila je

ZAKON

O DOPUNI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04 i 48/05) u članku 40. stavak 1. točka d) iza riječi "smrti" dodaje se zarez i riječi: "teške invalidnosti ili bolesti".

U istome članku iza stavka 3. dodaje se stavak 4, koji glasi:

"Visina naknade iz st. 1, 2. i 3. utvrđuje se aktom institucije Bosne i Hercegovine, odnosno Vijeća ministara ako ga institucija nije donijela u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona."

Članak 2.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".


PS BiH broj 261/05
22. studenoga 2005. godine
SarajevoPredsjedatelj
Zastupničkoga doma
Parlamentarne skupštine BiH
dr. Nikola Špirić, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Mustafa Pamuk, v. r.

 

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zakon_o_dopuni_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_02.pdf)Zakon_o_dopuni_Zakona_o_drzavnoj_sluzbi_02/06Dokument u PDF formatu.120 Kb
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:01
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook