14
Oct
2009
Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 43/09)


PARLAMENTARNA SKUPŠTINA
BOSNE I HERCEGOVINE

213

Temeljem članka IV. 4. a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine na 48. sjednici Zastupničkog doma, održanoj 18. ožujka 2009. godine, i na 28. sjednici Doma naroda, održanoj 27. travnja 2009. godine, usvojila je

ZAKON

O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Članak 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), u članku 1. u stavku 1. riječi: "institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Institucija)", zamjenjuju se riječima: "ministarstvima, samostalnim upravnim organizacijama i upravnim organizacijama u sastavu ministarstava, kao i drugim institucijama Bosne i Hercegovine utemeljenim posebnim zakonom ili kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje upravnih poslova (u daljnjem tekstu: institucije)".

Iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3, koji glasi:

"3.    Izrazi napisani samo u muškom rodu podjednako se odnose na muški i ženski rod, dok će se u označavanju funkcija, zvanja i naslova upotrebljavati gender senzitivan jezik."

Članak 2.

U članku 3. u stavku 1. točka e) mijenja se i glasi:

"e)    profesionalnost i nepristranost".

Članak 3.

U članku 14. stavak 4. u točki b), riječi: "Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 28/00)" zamjenjuju se riječju "zakonom".

Stavak 5. mijenja se i glasi:

"5.    Državni službenik dužan je ponašati se i postupati sukladno Kodeksu za državne službenike, koji usvaja Vijeće ministara na prijedlog Agencije."

Članak 4.

U članku 15. stavak 1. u točki d), riječi: "u Poglavlju V. ovoga zakona", zamjenjuju se riječima: "posebnim zakonom".

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"3.    Vijeće ministara donosi propis kojim uređuje uvjete i način zaštite fizičkog i moralnog integriteta državnog službenika u obavljanju dužnosti, uključujući i propisivanje prekršaja u slučaju povrede toga propisa."

Članak 5.

U članku 19. stavak 1. mijenja se i glasi:

"1.    Ako u instituciji postoji upražnjeno mjesto koje se ne može popuniti internim premještajem državnog službenika zaposlenog na sličnom radnom mjestu u instituciji, institucija sukladno aktu iz članka 32. stavak 4. ovoga zakona prvo može interno oglasiti to mjesto."

U stavku 2. u prvom retku, iza riječi "s" dodaju se riječi: "člankom 32. stavak 4. ili", a riječ "prekobrojnog" zamjenjuje se riječju "državnog".

U stavku 4. riječi: "nadležnosti koje su do tada obavljali entiteti" zamjenjuju se riječima: "određene nadležnosti", a riječ "otvorenog" briše se.

Članak 6.

Iza članka 21. dodaje se novi članak 21.a, koji glasi:

"Članak 21a.
Poništenje oglasa

Agencija može poništiti objavljeni oglas na obrazložen zahtjev institucije najkasnije do dostavljanja rezultata izbornoga procesa, odnosno liste uspješnih kandidata Agenciji, pri čemu se ista radna mjesta ne mogu ponovno oglašavati u razdoblju od jedne godine od dana objave oglasa."

Članak 7.

U članku 22. stavak 1. u točki c) iza riječi "spreme" dodaju se riječi: "odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa bolonjskoga sustava studiranja, što se utvrđuje propisom kojim se uređuju poslovi osnovnih djelatnosti i pomoćno-tehnički poslovi i uvjeti za njihovo obavljanje u tijelima uprave institucija Bosne i Hercegovine."

Točka e) mijenja se i glasi:

"e)    da nije navršila zakonom propisanu dobnu granicu za umirovljenje, odnosno da nije ostvarila pravo na osobnu mirovinu po bilo kojoj osnovi."

Iza točke e) dodaje se nova točka f), koja glasi:

"f)    da su prema njoj prestale pravne posljedice osude za kazneno djelo nasilja u obitelji, izrečene pravomoćnom sudskom presudom, sukladno kaznenim zakonima."

Dosadašnje točke f), g) i h) postaju točke g), h) i i).

U dosadašnjoj točki f) koja je postala točka g) iza riječi: "stegovne mjere na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini" dodaje se zarez i riječi: "odbijanja polaganja prisege, samovoljnog napuštanja državne službe ili davanja neistinitih i netočnih podataka prilikom prijema u državnu službu,", a riječi: "u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine"" brišu se.

U dosadašnjoj točki g), koja je postala točka h), riječi: "imati uvjerenje" brišu se.

Članak 8.

U članku 24. iza stavka 3. dodaju se novi st. 4. i 5. koji glase:

"4.    Članovi povjerenstva imaju pravo na naknadu za svoj rad koju utvrđuje i isplaćuje Agencija.

5.    Pri imenovanju posebnih povjerenstava za izbor Agencija vodi računa o ravnopravnoj zastupljenosti spolova."

Članak 9.

U članku 25, u nazivu i cijelom tekstu članka, riječ "diskvalifikacija" zamjenjuje se riječju "izuzeće" u odgovarajućem padežu.

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"3.    Svaki prijavljeni kandidat ima pravo, najkasnije do trenutka pristupanja stručnom ispitu, Odboru državne službe za žalbe (u daljnjem tekstu: Odbor) podnijeti zahtjev za izuzeće bilo kojeg člana ili povjerenstva za izbor iz razloga:

a)    utvrđenih u članku 16. ovoga zakona;

b)    očiglednog rizika predrasuda i pristranosti;

c)    nedostatka adekvatnog stručnog znanja i iskustva.

Iza stavka 3. dodaje se novi stavak 4, koji glasi:

"4.    Odbor je dužan odlučiti po zahtjevu za izuzeće u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva."

Dosadašnji stavak 4. postaje stavak 5.

Članak 10.

U članku 27. u stavku 1. rečenica: "Takav se javni natječaj održava najmanje 30 dana nakon krajnjega roka za prijave. " briše se.

Članak 11.

U članku 28. u stavku 3. riječi: "st. 1. i" zamjenjuju se riječju "stavka", riječ "njihova" briše se, iza riječi "prijema" dodaju se riječi: "mišljenja Agencije i liste uspješnih kandidata", a riječi: "postaviti, odnosno" brišu se.

Iza stavka 7. dodaje se novi stavak 8, koji glasi:

"8.    Ako postavljeni državni službenik neopravdano ne preuzme dužnost, tijelo koje ga je postavilo poništit će rješenje o postavljenju u roku od 15 dana od dana predviđenog za preuzimanje dužnosti. U tom slučaju se ta osoba suspendira od sudjelovanja na javnim natječajima za zapošljavanje državnih službenika u institucijama u razdoblju od dvije godine od pravomoćnosti akta o poništenju."

Članak 12.

Iza članka 28. dodaje se novi članak 28.a, koji glasi:

"Članak 28.a.
Zapošljavanje na određeno vrijeme

1.    Ako u instituciji postoji upražnjeno radno mjesto državnog službenika koje je u skladu s potrebama rada potrebno hitno popuniti, a interna popuna radnog mjesta nije moguća, institucija može popuniti to radno mjesto zapošljavanjem osoba u skladu sa Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine u statusu uposlenika.

2.    Radni odnos na određeno vrijeme može trajati najdulje devet mjeseci, osim u slučaju bolovanja ili rodiljnog dopusta državnog službenika, ali ne dulje od dvije godine.

3.    Institucija je obvezna zatražiti od Agencije suglasnost za popunu radnog mjesta u skladu sa stavkom 1. ovoga članka, a Agencija je dužna dostaviti odgovor najkasnije u roku od osam dana od dana zaprimanja zahtjeva.

4.    Odredbe ovoga članka ne odnose se na rukovodeće državne službenike".

Članak 13.

U članku 29. u stavku 3. točka b) mijenja se i glasi:

"b)    nezadovoljavajuća, institucija razrješuje dužnosti državnog službenika, kojem prestaje djelatni odnos bez prava na otpremninu. Protiv rješenja o razrješenju državni službenik ima pravo podnijeti žalbu Odboru u roku od osam dana od dana primitka rješenja."

Stavak 4. mijenja se i glasi:

"4.    Iznimno od stavka 3. ovoga članka, rukovoditelj institucije, na obrazložen zahtjev državnog službenika, može produljiti probni rad za još šest mjeseci."

Članak 14.

U članku 30. u stavku 3. riječi: "na prijedlog tijela mjerodavnog za postavljenje" brišu se.

U stavku 4. riječi: "tijela mjerodavnog za postavljenje" zamjenjuju se riječima: "posebnog povjerenstva koje Vijeće ministara imenuje sukladno propisu o ocjenjivanju državnih službenika".

U stavku 5. riječi: "dvanaest mjeseci" zamjenjuje se riječima: "šest mjeseci".

Članak 15.

U članku 31. u stavku 1. riječi: "isključivo putem javnoga natječaja" zamjenjuju se riječima: "putem internoga ili javnoga natječaja".

U stavku 2. iza riječi "zakona" dodaju se riječi: "odnosno viši unutaranji platni razred", riječi: "tijelo mjerodavno za njegovo postavljenje" zamjenjuju se riječju "institucija" i dodaju se riječi: "sukladno propisima o plaćama i naknadama zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine".

Članak 16.

U članku 32. naslov članka mijenja se i glasi: "Interni i eksterni premještaji".

Stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:

"1.    Interni premještaj državnog službenika na slično djelatno mjesto sukladno potrebama službe provodi rukovoditelj institucije.

2.    Eksterni premještaj državnog službenika na slično djelatno mjesto u drugoj instituciji, sukladno potrebama rada, na prijedlog odnosno uz suglasnost rukovoditelja institucija, provodi Agencija."

Stavak 3. briše se, a dosadašnji stavak 4. postaje stavak 3.

U dosadašnjem stavku 4. koji je postao stavak 3, iza riječi "internih" dodaju se riječi: "natječaja, internih".

Članak 17.

U članku 32.a. st. 1, 2. i 3. riječ "otvorenog" briše se.

U stavku 2. točka a) riječi: "stavka 2. članka 20. i stavka 2. članka 21." zamjenjuju se riječima: "članka 20. stavak 2, članka 21. st. 2, 3. i 4. i čl. 26. i 27."

Točka c) mijenja se i glasi:

"c)    Povjerenstvo za izbor imenuje se sukladno članku 24. ovoga zakona."

U točki e) riječi: "premještaju ili" brišu se.

Članak 18.

Iza članka 32.a. dodaje se novi članak 32.b, koji glasi:

"Članak 32.b.
Izravno preuzimanje državnih službenika

1.    Državni službenik koji ima taj status sukladno zakonima Federacije Bosne i Hercegovine ili Republike Srpske i koji ispunjava opće uvjete propisane ovim zakonom i posebne akademske i profesionalne uvjete za djelatno mjesto koje se popunjava, može biti preuzet u instituciju Bosne i Hercegovine bez oglašavanja, odnosno natječaja po bilo kojoj osnovi.

2.    Državni službenik može biti izravno preuzet isključivo na slično djelatno mjesto. Agencija pravilnikom propisuje djelatna mjesta koja se smatraju sličnima, vodeći računa o odredbama ovoga zakona i entitetskih zakona kojima se uređuje materija kojom se definiraju statusna pitanja državnih službenika.

3.    O izravnom preuzimanju državnog službenika sklapa se sporazum između institucije BiH u koju se državni službenik preuzima i entitetskog tijela državne službe, odnosno uprave iz kojeg se državni službenik preuzima, uz prethodno pribavljenu suglasnost državnog službenika. Na sporazum daju suglasnost Agencija i mjerodavna agencija entiteta, nakon što utvrde da državni službenik ispunjava propisane uvjete za preuzimanje.

4.    Sukladno sporazumu i dostavljenim dokazima o ispunjavanju uvjeta, državnog službenika postavlja Agencija, a rukovodećeg državnog službenika imenuje mjerodavna institucija, sukladno ovome zakonu.

5.    Državnog službenika može, pod uvjetima propisanim st. 1, 2, 3. i 4. ovoga članka, iz institucije Bosne i Hercegovine preuzeti tijelo državne službe, odnosno uprave entiteta.

6.    Odredbe st. 1, 2, 3, 4. i 5. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju i na Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine."

Članak 19.

U članku 33. u stavku 3. točka d) briše se.

Članak 20.

U članku 34. u stavku 5. riječi: "19., 31., 32. i 33.", zamjenjuju se riječima: "19. st. 1, 2. i 4, čl. 31, 32, 32.a, 32.b. i 33."

Članak 21.

U članku 46. u stavku 1. riječi: "od prvoga do trećega platnog razreda" zamjenjuju se rječima: "postavljeni na djelatna mjesta stručnih suradnika, viših stručnih suradnika i stručnih savjetnika".

U stavku 2. riječi: "od četvrtoga do šestoga platnog razreda" zamjenjuju se rječima: "postavljeni na djelatna mjesta voditelja unutarnjih organizacijskih jedinica i imenovani na djelatna mjesta rukovodećih državnih službenika".

Članak 22.

U članku 50. stavak 1. točka a) na kraju retka dodaju se riječi: "pri čemu djelatni odnos državnom službeniku prestaje:

1)    u slučaju sporazuma s institucijom na dan postignut u sporazumu,

2)    u slučaju jednostranog otkaza uz otkazni rok od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva".

Točka c) mijenja se i glasi:

"c)    trajne djelatne nesposobnosti;".

U točki k) riječi: "i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan s rada u državnoj službi dulje od 6 mjeseci", zamjenjuju se riječima: "zbog kojeg se upućuje na izdržavanje zatvorske kazne u trajanju duljem od šest mjeseci".

Iza točke l) dodaju se nove točke m) i n) koje glase:

"m)    neopravdan izostanak s posla neprekidno dulje od pet djelatnih dana;

n)    ukoliko se utvrdi da je prilikom zasnivanja djelatnog odnosa dao neistinite podatke koji su služili kao dokaz u postupku zasnivanja djelatnog odnosa i na temelju kojih je izvršeno postavljenje, ili ukoliko se utvrdi da je u međuvremenu prestao ispunjavati uvjete propisane ovim zakonom."

Iza stavka 1. dodaju se novi st. 2. i 3. koji glase:

"2.    Državni službenik razriješen dužnosti sukladno stavku 1. toč. h), l), m) i n) ne može biti primljen u državnu službu tri godine od dana razrješenja.

3.    Vijeće ministara posebnom odlukom propisuje postupak preispitivanja ispunjenosti uvjeta iz članka 22. stavak 1. točka d) ovoga zakona."

Članak 23.

U članku 53. riječi: "poništiti zapošljavanje i postavljenje", zamjenjuju se riječima: "ukinuti odluku o imenovanju odnosno postavljenju", a zarez i riječi: "što će se detaljnije urediti podzakonskim aktom" brišu se.

Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2, koji glasi:

"2.    Vijeće ministara posebnom odlukom, na prijedlog Agencije, propisuje uvjete i postupak u slučaju postavljenja protivnog odredbama ovoga zakona."

Članak 24.

U članku 54. stavak 2. u točki e) riječi: "neposrednog predpostavljenog" zamjenuju se riječju "nadređenog".

Točka f) mijenja se i glasi:

"f)    namjerno kršenje odredaba ovoga zakona ili drugoga propisa Bosne i Hercegovine u obavljanju službe ili u vezi sa službom ili kršenje Kodeksa za državne službenike;".

U točki l) iza riječi: "državne službe" dodaju se riječi: "ili u vezi sa službom".

Iza točke l) dodaje se nova točka m), koja glasi:

"m)    diskriminacija, te nasilje po osnovi spola ili spolne orijentacije, uznemiravanje po osnovi spola i seksualno uznemiravanje, kao i svaki drugi oblik diskriminacije, sukladno zakonu".

Članak 25.

U članku 55. u stavku 2. riječi: "i zamjenicima ministra" zamjenjuju se zarezom i riječima: "zamjeniku ministra, drugoj osobi ili kolegijalnom organu koji je državnom službeniku nadređeni".

U stavku 3. točke b) i c) brišu se.

Dosadašnja točka d) postaje točka b).

Stavci 4. i 5. brišu se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 4.

Iza stavka 4. dodaju se novi st. 5. i 6. koji glase:

"5.    Protiv akta o pokretanju stegovnog postupka ne može se uložiti žalba.

6.    Protiv konačne odluke o izrečenoj stegovnoj mjeri pismene opomene ili pismenog ukora ne može se voditi upravni spor".

Članak 26.

Članak 56. mijenja se i glasi:

"Članak. 56.
(Stegovne mjere)

U slučaju kada državni službenik učini povredu službene dužnosti iz članka 54. ovoga zakona, izriču se slijedeće stegovne mjere:

a)    pismena opomena;

b)    pismeni ukor;

c)    smanjenje plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca;

d)    degradiranje na nižu kategoriju u opsegu istoga djelatnog mjesta;

e)    suspenzija prava sudjelovanja na natječajima u državnoj službi u institucijama BiH u razdoblju od najviše dvije godine;

f)    smanjanje plaće od 15% do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci;

g)    degradiranje na neposredno niže djelatno mjesto;

h)    prestanak djelatnog odnosa u državnoj službi."

Članak 27.

U članku 58. iza stavka 2. dodaje se novi stavak 3, koji glasi:

"3.    Kada se pokrene postupak, sukladno članku 55. ovoga zakona, institucija u kojoj je državni službenik zaposlen suspendirat će ga u slučaju:

a)    postojanja osnovane sumnje da bi za vrijeme trajanja stegovnog postupka državni službenik mogao ponovno prekršiti službene dužnosti;

b)    postojanja osnovane sumnje da bi državni službenik mogao utjecati na svjedoke;

c)    postojanja nekih drugih razloga za koje institucija ocijeni da su osnovani."

Dosadašnji st. 3. i 4. postaju st. 4. i 5.

U stavku 5. točka a) na kraju retka dodaju se riječi: "do okončanja kaznenog, odnosno stegovnog postupka".

Članak 28.

U članku 62. stavak 1. mijenja se i glasi:

"1.    Ovim se zakonom utemeljuje Agencija kao samostalna upravna organizacija sa svojstvom pravne osobe."

U stavku 2. točka a) u alineji 2) riječi: "centralnog registra osoblja" zamjenjuju se riječima: "informacijskog sustava upravljanja ljudskim potencijalima."

Stavak 3. mijenja se i glasi:

"3.    Vijeće ministara imenuje ravnatelja Agencije koji se nalazi na djelatnom mjestu tajnika s posebnim zadatkom, a bira se i imenuje sukladno članku 34. ovoga zakona na mandat od pet godina."

Iza stavka 3. dodaju se novi st. 4, 5. i 6. koji glase:

"4.    Odredbe Zakona o javnim nabavama Bosne i Hercegovine ne primjenjuju se na provedbu procedura iz stavka 2. točka a) alineja 3) ovoga članka.

5.    Vijeće ministara će, sukladno potrebama rada institucija, posebnom odlukom urediti osnivanje tijela koje će obučavati državne službenike.

6.    Nakon ustrojavanja modula informacijskog sustava iz stavka 2. ovoga članka, koji će omogućiti elektroničku prijavu kandidata (online-prijava), provedbenim aktom će se propisati način i postupak podnošenja takve prijave, uz primjenu odredaba zakona kojima je propisano elektroničko poslovanje."

Članak 29.

U članku 63. stavak 1. iza riječi: "institucije i/ili Agencije" dodaju se riječi: "uključujući i institucije iz članka 4. stavak 1. ovoga zakona, a".

U stavku 1. točka a) iza riječi "odnosi" dodaje se zarez i riječi: "ukoliko državni službenik ima jasno opredijeljen pravni interes".

U stavku 3. u točki a) riječi: "i podliježu svakom preispitivanju od strane mjerodavnog suda, sukladno zakonima Bosne i Hercegovine", zamjenjuju se riječima: "a sudbeno se preispituju sukladno Zakonu o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine".

U stavku 4. u točki a) riječi: "u "Službenom glasniku Bosne i Hercegovine", diplomatskim i konzularnim predstavništvima" zamjenjuju se riječima: "na službenoj internetskoj stranici Agencije", a riječi: "trideset (30)" zamjenjuju se brojem "15".

U točki b) broj: "26.2" briše se.

U točki c) iza riječi "izbora" dodaju se riječi: "bez javnog natječaja na isto mandatno razdoblje".

U stavku 5. iza riječi "žalbe" dodaju se riječi: "za sve akte".

Iza stavka 5. dodaju se novi st. 6. i 7. koji glase:

"6.    Žalba Odboru protiv akata o postavljenju, imenovanju, premještaju ili razrješenju državnog službenika ne odlaže njihovo izvršenje.

7.    Protiv konačnih odluka Odbora koje se odnose na postupak javnog natječaja ili su u vezi s postupkom javnog natječaja, radi zaštite prava prijavljenih kandidata, može se voditi upravni spor."

Članak 30.

Iza Poglavlja IX. dodaje se novo Poglavlje IX.a. i članci 63.a. i 63.b. koji glase:

"POGLAVLJE IX.a.

KAZNENE ODREDBE

Članak 63.a.
Kazne za prekršaje

1.    Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 KM do 50.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravna osoba - poslodavac ili tvrtka koja u roku od dvije godine od dana razrješenja dužnosti državnog službenika zaposli ili isplati bilo kakvu naknadu državnom službeniku koji je nad tim poslodavcem ili tvrtkom provodio redovan nadzor (članak 16. stavak 1. točka b) ovoga zakona).

2.    Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizička osoba u pravnoj osobi, kao i fizička osoba - samostalni gospodarstvenik (obrtnik) za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka (članak 16. stavak 1. točka b)).

3.    Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj osoba koja se u roku od dvije godine od dana razrješenja dužnosti državnog službenika zaposli ili primi bilo kakvu naknadu od poslodavca ili tvrtke nad čijim radom je provodio redovan nadzor (članak 16. stavak 1. točka b)).

4.    Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj rukovodeći državni službenik koji ne podnese ostavku na djelatno mjesto u državnoj službi nakon što je potvrđena njegova kandidatura za javnu funkciju na koju se bira izravno ili neizravno, ili nakon što je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom tijelu na bilo kojoj razini vlasti u Bosni i Hercegovini (članak 16. stavak 1. točka c)), ili na funkciju iz članka 18. stavak 2, kao i osobe iz članka 18. stavak 4. koje ne podnesu ostavku.

5.    Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj državni službenik koji je član upravnih i drugih odbora političke stranke ili ukoliko slijedi instrukcije političkih stranaka (članak 16. stavak 1. točka e)).

6.    Novčanom kaznom u iznosu od 2000,00 KM do 5000,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u instituciji koja ne provede ili odbije provesti odluku Odbora (članak 63).

7.    Novčanom kaznom u iznosu od 1000,00 KM do 2000,00 KM kaznit će se za prekršaj državni službenik koji:

a)    obavlja dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada protivno podzakonskim aktima i koju nije odobrio rukovoditelj institucije (članak 16. stavak 1. točka a));

b)    prilikom postavljenja ne predoči sve informacije o imovini kojom raspolaže on ili članovi njegove uže obitelji ili o djelatnosti i funkcijama koje obavlja on ili član njegove uže obitelji (članak 16. stavak 2).

8.    Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM kaznit će se za prekršaj državni službenik koji:

a)    javno izražava svoja politička uvjerenja (članak 14. stavak 3);

b)    učini diskriminaciju, odnosno nasilje po osnovi spola ili spolne orijentacije, uznemiravanje po osnovi spola i seksualno uznemiravanje, kao i svaki drugi oblik diskriminacije, sukladno zakonu (članak 54. stavak 2. točka m)).

9.    Novčanom kaznom u iznosu od 200,00 KM do 800,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u instituciji koja:

a)    poništi oglas bez obrazloženog zahtjeva ili pokuša isto djelatno mjesto ponovno oglasiti prije isteka roka od jedne godine od dana poništenja (članak 28. stavak 8);

b)    mimo procedura propisanih zakonom ili podzakonskim aktom zapošljava državnog službenika ili ga unapređuje (članak 31);

c)    bez opravdanog razloga ne razriješi državnog službenika u zakonskom roku (članak 51);

d)    ne osnuje ili ne osigura nesmetan rad jedinice za provedbu ovoga zakona (članak 60);

e)    ne provede ili odbije provesti konačnu odluku Agencije donesenu prema odredbama ovoga zakona.

10.    Novčanom kaznom u iznosu od 150,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj odgovorna osoba u instituciji koja:

a)    i pored upozorenja državnog službenika potvrdi naredbu za koju se utvrdi da je očigledno nezakonita (članak 14. stavak 2);

b)    u povjerenstvo za izbor, u ime institucije, predloži osobu koja nema status državnog službenika (članak 24. stavak 2);

c)    protivno zakonu zaposli pripravnika u državnu službu (članak 28.a);

d)    ne ocjenjuje državnog službenika ili ne osigura uredno i pravodobno ocjenjivaje državnih službenika (čl. 29, 30. i 64);

e)    bez opravdanih razloga ili protivno odluci Agencije, onemogućava državnom službeniku stručno obrazovanje i usavršavanje (članak 49).

Članak 63.b.
Odgovorna osoba

Odgovornom osobom u instituciji odnosno tijelu uprave smatrat će se rukovoditelj tijela uprave, kao i druga službena osoba u tim institucijama i tijelima koja je ovlaštena i zadužena za neposredno obavljanje određenih poslova, a nije ih obavila ili je učinila radnju protivno propisanoj obvezi."

Članak 31.

U članku 64. u stavku 4. iza riječi: "članka 22. ovoga zakona" dodaju se riječi: "a kojima Agencija potvrdi zakonitost njihovog zapošljavanja", riječ "uređuje" zamjenjuje se riječju "propisuje", a riječi: "načelo ocjene rada iz" zamjenjuju se riječju "odredbe".

U stavku 5. riječi: "Tijelo mjerodavno za postavljenje", zamjenjuju se riječima: "Institucija u kojoj je državni službenik zaposlen", a riječi: "ne ispunjavaju uvjete iz članka 22. ovoga zakona" zamjenjuju se riječima: "nisu ispunili uvjet za stručnu spremu iz članka 22. stavak 1. u roku koji je propisan stavkom 2. istoga članka".

Članak 32.

U članku 67. riječi: "koje je utvrđeno Poglavljem X. ovoga zakona" brišu se, a broj "15" zamjenjuje se riječju "osam".

Članak 33.

U članku 35. stavak 2, čl. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42.a, 43, 44. i u članku 63. u stavku 4. točka e) te čl. 68. i 69. brišu se.

Članak 34.

Podzakonski akti čije je donošenje propisano ovim zakonom bit će doneseni najkasnije u roku od šest mjeseci od njegovog stupanja na snagu.

Članak 35.

Ovlašćuju se Ustavnopravno povjerenstvo Zastupničkog doma i Ustavnopravno povjerenstvo Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine da zajedno utvrde pročišćeni tekst Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07), najkasnije u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga zakona.

Članak 36.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Službenom glasniku BiH".


PSBiH, broj 350/09
27. travnja 2009. godine
SarajevoPredsjedatelj
Zastupničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Beriz Belkić, v. r.


Predsjedatelj
Doma naroda
Parlamenatrne skupštine BiH
Ilija Filipović, v. r.

 

Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:01
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook