14
Oct
2009
Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Štampa

("Službeni glasnik BiH", 12/02 i 19/02)


VISOKI PREDSTAVNIK
ZA BOSNU I HERCEGOVINU

97

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10. (Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajući se na stav XI. 2 Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju mira pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Pozivajući se na značaj koji međunarodna zajednica pridaje usvajanju Zakona o državnoj službi u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine u sklopu uspostavljanja vladavine zakona i jačanja zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini;

Konstatujući na osnovu navedenog primjera pridavanja značaja, da je Vijeće za implementaciju mira na svom zasjedanju u Madridu 16. decembra 1998. godine prioritet dalo stvaranju profesionalne i nepolitične državne službe kao vitalne komponente svake države koja efikasno funkcioniše; i konstatujući nadalje punu podršku koju je vijeće iskazalo rješenosti Visokog predstavnika da se ojačaju zajedničke institucije kroz saradnju sa organima vlasti Bosne i Hercegovine na donošenju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine čime bi se osigurali izbor, rukovođenje, napredovanje u karijeri, naknade i socijalne beneficije za državne službenike, na način na koji se unaprijeđuje profesionalizam i politička nezavisnost;

Prisjećajući se da je Vijeće za implementaciju mira na svom zasjedanju u Briselu 23. - 24. maja 2000. godine pozvalo organe vlasti Bosne i Hercegovine da donesu prethodno navedni zakon do septembra 2000. godine i prisjećajući se nadalje da je na Visokog predstavnika apelovano da iskoristi svoj autoritet, u skladu sa svojim mandatom, kako bi osigurao punu i ubrzanu realizaciju u svim sektorima civilne implementacije;

Imajući u vidu da je donošenje Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine bio jedan od zahtjeva navedenih u Mapi puta Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i da njegovo donošenje predstavlja obavezu Bosne i Hercegovine za realizaciju smjernica Evropske unije;

Imajući u vidu da je Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je izrađen u partnerstvu između međunarodne zajednice i Vijeća ministara, usvojilo pomenuto Vijeće ministara Bosne i Hercegovine u septembru 2001. godine; a imajući nadalje u vidu da su oba doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine usvojila zakon u različitim verzijama početkom 2002. godine;

Izražavajući zabrinutost zbog toga što je Parlamentarna komisija Bosne i Hercegovine za harmonizaciju, kojoj je zakon bio upućen prije više od dva mjeseca, nije uspjela postići saglasnost po pitanju objedinjene verzije zakona;

Izražavajući zabrinutost zbog toga što je zastoj u usvajanju zakona onemogućio početak procesa uspostavljanja profesionalne, na sposobnostima zasnovane državne službe koja bi osigurala nepristrasnu stručnost i profesionalni kontinuitet koji zadovoljava najbolje evropske standarde;

Uzimajući u obzir i imajući na umu sve gore navedeno ovim donosim slijedeću

ODLUKU

KOJOM SE PROGLAŠAVA ZAKON O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Ova odluka i zakon u njenom prilogu koji čini njen sastavni dio bit će objavljeni odmah u "Službenom glasniku BiH", "Službenim novinama Federacije BiH" i "Službenom glasniku Republike Srpske".

Priloženi zakon stupa na snagu kako je određeno članom 70. istog zakona, i to osam dana nakon datuma njegovog objavljivanja u "Službenom glasniku BiH" na privremenoj osnovi sve dotle dok Parlamentarna skupština ne usvoji ovaj zakon u odgovarajućem obliku, bez izmjena i dopuna i bez dodatnih uslova.


Broj 182/02
23. maja 2002. godine
SarajevoVisoki predstavnik
NJolfgang Petritsch, s. r.

Frame1

 

Broj 12 - Strana 280    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Četvrtak, 6. juna 2002.


ZAKON

O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

POGLAVLJE I - OPĆE ODREDBE

Član 1.
Predmet zakona

1.    Ovim zakonom uređuje se pravni status državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Institucija).

2.    Državni službenik je osoba postavljena upravnim aktom na radno mjesto u državnoj službi, u skladu sa zakonom.

Član 2.
Zapošljavanje i zastupljenost

1.    Zapošljavanje i unapređenje profesionalne karijere državnog službenika se temelji na javnoj konkurenciji i profesionalnoj sposobnosti.

2.    Struktura državnih službenika u državnoj službi okvirno odražava nacionalnu strukturu stanovništva Bosne i Hercegovine prema posljednjem popisu stanovništva.

3.    Nacionalna pripadnost državnog službenika temelji se na dobrovoljnom izjašnjavanju u skladu sa ovim zakonom.

Član 3.
Zakonski principi

1.    Državna služba osigurava poštivanje i primjenu slijedećih principa:

a)    zakonitost;

b)    transparentnost i javnost;

c)    odgovornost;

d)    efikasnost i ekonomičnost;

e)    profesionalna nepristrasnost.

Član 4.
Izuzeće u primjeni

1.    Članovi Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Parlamentarna skupština), članovi Predsjedništva Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Predsjedništvo), Vijeće ministara (u daljem tekstu: Vijeće ministara), ministri, zamjenici ministara, članovi Stalnog komiteta za vojna pitanja, sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ustavni sud), sudije Suda Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Sud Bosne i Hercegovine), guverner i viceguverneri Centralne banke Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Centralna banka), generalni revizor i zamjenici generalnog revizora Ureda za reviziju finansijskog poslovanja institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Ured za reviziju) nisu državni službenici i njihov pravni status se uređuje drugim propisima.

2.    Osobe zaposlene kao savjetnici članova Parlamentarne skupštine, članova Predsjedništva, predsjedavajućeg Vijeća ministara, ministara i zamjenika ministara, guvernera i viceguvernera Centralne banke nisu državni službenici.

Član 5.
Savjetnici

1.    Na savjetnike se primjenjuju slijedeći čl.: 14.2.a), 14.5, 15.1.f), 18., 22., 43., 44. i 45. ovog zakona.

Član 6.
Diplomatska i konzularna služba i granična služba

1.    Ovaj zakon se primjenjuje na državne službenike diplomatske i konzularne službe i granične službe.

2.    Izuzev odredaba iz čl. 1., 2. i 3. ovog zakona, Vijeće ministara može, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija), odlučiti da se pojedine odredbe ovog zakona ne primjenjuju na diplomatsko konzularnu i graničnu službu.

3.    Ovaj zakon ne primjenjuje se na osobe zaposlene u Centralnoj banci BiH.

POGLAVLJE II - RADNA MJESTA U DRŽAVNOJ SLUŽBI

Član 7.
Radna mjesta u državnoj službi

1.    Državni službenik se postavlja na jedno od slijedećih radnih mjesta:

a)    rukovodeći državni službenici:

1)    sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom;

2)    pomoćnik ministra.

b)    Ostali državni službenici:

1)    šef unutrašnje organizacione jedinice;

2)    stručni savjetnik;

3)    viši stručni saradnik;

4)    stručni saradnik.

2.    Kategorije u okviru radnih mjesta iz stava 1. ovog člana utvrđuju se podzakonskim aktom.

Član 8.
Sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom

1.    Sekretar obavlja poslove rukovodnog karaktera i koordinira radom sektora. Odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih određenoj instituciji. Sekretar za svoj rad i upravljanje odgovara rukovodiocu institucije iz člana 4.1.

2.    Sekretar sa posebnim zadatkom obavlja poslove rukovodnog karaktera i odgovoran je za obavljanje posebnih zadataka utvrđenih odlukom Vijeća ministara ili drugim propisima. Na sekretara sa posebnim zadatkom primjenjuju se isti uslovi kao i za sekretara, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno. Sekretar sa posebnim zadatkom za svoj rad i upravljanje odgovara Vijeću ministara.

Član 9.
Pomoćnik ministra

1.    Pomoćnik ministra obavlja poslove rukovodnog karaktera unutar osnovne organizacione jedinice odnosno sektora i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih osnovnoj organizacionoj jedinici.

2.    Pomoćnik ministra za svoj rad i upravljanje odgovara ministru i zamjenicima ministra.

Član 10.
Šef unutrašnje organizacione jedinice

1.    Šef unutrašnje organizacione jedinice obavlja složenije poslove i odgovoran je za korištenje finansijskih, materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih unutrašnjoj organizacionoj jedinici.

2.    Šef unutrašnje organizacione jedinice za svoj rad i upravljanje odgovara pomoćniku ministra, odnosno sekretaru ukoliko u datoj instituciji nema pomoćnika ministra.

Član 11.
Stručni savjetnik

1.    Stručni savjetnik je državni službenik čija dužnost podrazumijeva odgovornost, visok stepen stručnosti i nezavisnosti u određenim oblastima rada u okviru organizacione jedinice.

2.    Stručni savjetnik podnosi izvještaj pomoćniku ministra ili rukovodiocu organizacione jedinice.

Član 12.
Viši stručni saradnik

1.    Viši stručni saradnik obavlja odgovorne poslove u određenoj organizacionoj jedinici.

Četvrtak, 6. juna 2002.    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Broj 12 - Strana 281


2.    Viši stručni saradnik podnosi izvještaj rukovodiocu organizacione jedinice.

Član 13.
Stručni saradnik

Stručni saradnik je specijalizovan za određenu oblast rada.

POGLAVLJE III - DUŽNOSTI I PRAVA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

Član 14.
Dužnosti državnog službenika

1.    Državni službenik izvršava zadatake predviđene opisom radnog mjesta i primjenjuje i osigurava poštivanje ustavno-pravnog poretka i zakona u Bosni i Hercegovini.

2.    Ukoliko državni službenik primi naredbu za koju se pretpostavlja da je nezakonita, postupa na slijedeći način:

a)    skreće pažnju izdavaocu naredbe na njenu nezakonitost;

b)    ako izdavalac naredbe ponovi naredbu, državni službenik će zatražiti pismenu potvrdu u kojoj se navodi identitet izdavaoca naredbe i precizan sadržaj naredbe;

c)    ako je naredba potvrđena, državni službenik obavještava o naredbi neposredno nadređenog izdavaocu naredbe i prinuđen je da je izvrši, osim ako naredba ne predstavlja krivično djelo. U tom slučaju, državni službenik odbija da je izvrši i prijavljuje slučaj nadležnom organu.

3.    Državni službenik je nepristrasan, te naročito:

a)    izbjegava aktivnosti ili propuste u vršenju svoje profesionalne dužnosti koje krše ili su nespojive sa dužnostima utvrđenim ovim zakonom i suzdržava se naročito od javnog ispoljavanja svojih političkih uvjerenja;

b)    ne traži i ne prihvaća za sebe ili svoje srodnike bilo kakvu dobit, beneficiju, naknadu u novcu, uslugama i slično, osim onih dozvoljenih ovim zakonom.

4.    Državni službenik se u vršenju svojih dužnosti rukovodi općim interesom, te naročito:

a)    služi i pomaže javnosti;

b)    pruža javnosti, zainteresovanim stranama i javnim institucijama informacije zatražene u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini ("Službeni glasnik BiH", broj 28/2000).

5.    Državni službenik ne smije zauzimati nekretninu u svojini izbjeglice ili raseljenog lica niti zauzimati stan za koji je izbjeglica ili raseljeno lice podnio zahtjev za povrat stanarskog prava, niti zauzimati stan koji bi trebao biti pod upravom općinskog organa uprave zaduženog za stambena pitanja ili odgovornog tijela Ministarstva za izbjeglice i raseljena lica Republike Srpske za korištenje u svrhu alternativnog smještaja.

6.    Državni službenik ispunjava i druge dužnosti utvrđene ovim zakonom.

Član 15.
Prava državnog službenika

1.    Državni službenik ima pravo:

a)    na stalni radni odnos do sticanja uslova za penziju, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno;

b)    na odsustvo utvrđeno zakonom, kao i na nastavak rada na istom ili sličnom radnom mjestu po isteku odsustva;

c)    da bude nagrađen na osnovu zadataka i rezultata rada kako je utvrđeno u poglavlju V ovog zakona;

d)    na plaću i naknadu na način utvrđen u poglavlju V ovog zakona;

e)    na podršku i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju u cilju napredovanja u karijeri, putem obuke i na druge načine;

f)    na zaštitu svog fizičkog i moralnog integriteta od strane države tokom obavljanja službenih dužnosti;

g)    da se nadređeni prema njemu odnose poštujući njegovo ljudsko dostojanstvo;

h)    da osnuje ili se učlani, ali ne i da bude obavezan da se učlani, u sindikat ili profesionalno udruženje u skladu sa zakonom;

i)    da štrajkuje u skladu sa zakonom.

2.    Državni službenik ima pravo na pošten i pravedan tretman u svim aspektima kadrovske politike, bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, prebivalište, religiju, politička i druga uvjerenja, spol, rasu, rođenje, bračni status, starosnu dob, imovinsko stanje, hendikepiranost ili drugi status.

3.    Državni službenik se nakon postavljenja oslobađa svih vojnih obaveza predviđenih zakonom.

Član 16.
Nespojivosti sa dužnostima državnog službenika

1.    Državni službenik ne smije obavljati dužnost, aktivnost ili biti na položaju koji dovodi do sukoba interesa sa njegovim službenim dužnostima a naročito:

a)    državni službenik ne smije obavljati dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada, osim u slučaju kada je to odobrio ministar ili rukovodilac institucije. Podzakonski akti propisuju slučajeve u kojima se može dati ovakvo odobrenje;

b)    državni službenik koji je razriješen dužnosti u roku od dvije godine od dana razrješenja s dužnosti ne može se zaposliti kod poslodavca kojem je bio redovni pretpostavljeni, odnosno ne može se zaposliti u firmi nad čijim radom je provodio redovan nadzor. On također ne smije primati bilo kakvu naknadu od tog poslodavca ili firme u roku od dvije godine od dana razrješenja s dužnosti;

c)    s izuzetkom državnih službenika na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra, smatrat će se da je državni službenik na odsustvu iz državne službe od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura za javnu funkciju na koju se bira direktno ili indirektno, ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. U tom slučaju, državni službenik na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra podnosi ostavku na mjesto u državnoj službi;

d)    državni službenik iz člana 16. stav 1. tačka c), s izuzetkom državnih službenika na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra, vraća se na isto ili slično radno mjesto najkasnije u roku od mjesec dana od nastupanja slijedećih slučajeva: neuspjeha na izborima, završetka mandata i prestanka funkcije u zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

e)    državni službenik ne može biti član upravnih i drugih odbora političkih stranaka i ne smije slijediti instrukcije političkih stranaka.

2.    U skladu s ovim zakonom, prilikom postavljenja na mjesto državnog službenika državni službenik će predočiti sve informacije o imovini na raspolaganju državnog službenika ili na raspolaganju članovima njegove uže porodice kao i o djelatnostima i funkcijama koje obavljaju državni službenik i članovi njegove uže porodice.

3.    Svi podaci se čuvaju u evidenciji Registra državne službe u skladu sa propisima o zaštiti podataka koji su na snazi u Bosni i Hercegovini.

Član 17.
Sekretar sa posebnim zadatkom

1.    Sekretar sa posebnim zadatkom koji je prethodno imao status državnog službenika, se vraća na isto ili slično radno mjesto ako bi izgubio svoj posebni zadatak u slijedećim slučajevima:

Broj 12 - Strana 282    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Četvrtak, 6. juna 2002.


a)    nepravilno postavljenje;

b)    nezadovoljavajući probni rad;

c)    završetak posebnog zadatka;

d)    dobrovoljna ostavka sa položaja.

Član 18.
Prava i obaveze savjetnika

1.    Savjetniku se ne garantuje sigurnost uživanja položaja:

a)    Savjetnik može biti razriješen dužnosti u bilo koje vrijeme od strane organa koji ga je imenovao, na prijedlog ovlaštenog predlagača;

b)    mandat savjetnika ne može biti duži od mandata osobe koju savjetuje;

c)    imenovanje na mjesto savjetnika se ne može preinačiti u položaj državnog službenika sa sigurnošću uživanja položaja.

2.    Ukoliko državni službenik, s izuzetkom državnih službenika na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra, bude imenovan na položaj savjetnika, smatrat će se da je na odsustvu od trenutka kada je imenovan. U tom slučaju, državni službenik na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra podnosi ostavku na mjesto u državnoj službi.

3.    Državni službenik iz člana 18. stav 2., s izuzetkom državnih službenika na položaju sekretara odnosno pomoćnika ministra, vraća se na isto ili slično radno mjesto najkasnije u roku od mjesec dana od kada prestaje njegovo imenovanje.

4.    Savjetnik daje ostavku od trenutka kada je potvrđena njegova kandidatura za izborni položaj ili od trenutka kada je imenovan na položaj u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

5.    Podzakonski akti određuju specifične slučajeve nespojivosti sa radnim mjestom savjetnika.

POGLAVLJE IV - UPRAŽNJENA RADNA MJESTA, PREMJEŠTAJ, ZAPOŠLJAVANJE, OCJENA RADA, UNAPREĐENJE

Član 19.
Upražnjena mjesta

1.    Ukoliko u instituciji postoji upražnjeno mjesto državnog službenika, institucija prvo interno oglašava ovo upražnjeno radno mjesto. Institucija razmatra da li se, u skladu sa članom 32. ovog zakona, to radno mjesto može popuniti internim premještajem državnog službenika zaposlenog na sličnom radnom mjestu u instituciji.

2.    Ukoliko ovakav interni premještaj nije moguć, Agencija, u skladu sa članom 33. ovog zakona, pokušava popuniti upražnjeno radno mjesto eksternim premještajem prekobrojnog službenika koji je na sličnom položaju u drugoj instituciji.

3.    Ukoliko ovakav eksterni premještaj nije moguć, upražnjeno mjesto se oglašava putem javne konkurencije, koja se provodi u skladu sa ovim zakonom.

Član 20.
Interno oglašavanje

1.    Agencija oglašava upražnjeno mjesto.

2.    Interni oglas se objavljuje najmanje jedan mjesec dana prije krajnjeg roka za prijave u "Službenom glasniku BiH" i u instituciji u kojoj se upražnjeno mjesto pojavilo.

3.    Interni oglas sadrži:

a)    opis upražnjenog radnog mjesta;

b)    opis vrste konkurencije;

c)    popis najvažnijih oblasti konkurencije;

d)    spisak potrebnih dokumenta, rok i mjesto njihovog podnošenja;

e)    posebne akademske i profesionalne uslove za radno mjesto koje se popunjava;

f)    druge uslove koji se mogu smatrati primjerenim za odgovarajuće radno mjesto.

Član 21.
Javno oglašavanje

1.    Agencija oglašava upražnjeno mjesto.

2.    Javni oglas se objavljuje najmanje tri mjeseca prije krajnjeg roka za prijave u "Službenom glasniku BiH", a objavit će se i u:

a)    službenim glasilima entiteta i "Službenom glasniku Distrikta Brčko" i;

b)    u diplomatskim i konzularnim predstavništvima i;

c)    u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

3.    Javni oglas sadrži opće uslove za postavljenje državnog službenika te uslove navedene u članu 20. stav 3. ovog zakona.

Član 22.
Opći uslovi za postavljenje državnog službenika

1.    Da bi bila postavljena na mjesto državnog službenika, osoba mora ispunjavati slijedeće opće uslove:

a)    da je državljanin Bosne i Hercegovine;

b)    da je starija od 18 godina;

c)    da ima univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme;

d)    da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem;

e)    da je regulisala vojnu obavezu u skladu sa zakonom;

f)    da nije otpuštena iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini u roku od tri godine prije dana objavljivanja upražnjenog radnog mjesta u "Službenom glasniku BiH";

g)    imati uvjerenje da se ne vodi krivični postupak protiv te osobe;

h)    da nije obuhvaćena odredbom člana IX.1 Ustava Bosne i Hercegovine.

2.    Izuzetno od uslova utvrđenih u stavu 1. ovog člana državni službenici ranije postavljeni na radno mjesto stručnog saradnika, u periodu ne dužem od dvije godine od stupanja na snagu ovog zakona, mogu biti osobe sa završenom višom stručnom spremom (VI stepen).

Član 23.
Nediskriminacija

Prilikom organizovanja javne konkurencije Agencija osigurava da se kod izbora državnog službenika neće vršiti diskriminacija, u skladu sa članom 15.2 ovog zakona.

Član 24.
Komisije za izbor

1.    Agencija imenuje posebne komisije za izbor koje su nepristrasne u provođenju javne konkurencije.

2.    Na način utvrđen podzakonskim aktima, komisiju za izbor sačinjava najmanje pet članova, od kojih su najmanje tri člana državni službenici iz institucije na koju se javna konkurencija odnosi i koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javne konkurencije, dok se ostala dva člana imenuju sa liste eksperata koju utvrdi Agencija.

Četvrtak, 6. juna 2002.    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Broj 12 - Strana 283


3.    Komisije za izbor biraju predsjedavajućeg među svojim članovima i usvajaju poslovnik o radu većinom glasova svih članova.

Član 25.
Ostavka i diskvalifikacija članova komisije za izbor

1.    Ukoliko postoji sukob interesa koji se odnosi na člana komisije za izbor, taj član daje ostavku na članstvo u komisiji.

2.    Svaki prijavljeni kandidat može tražiti i dobiti od Agencije imena članova komisije za izbor.

3.    Svaki prijavljeni kandidat može od Odbora državne službe za žalbe (u daljem tekstu: Odbor) zatražiti diskvalifikaciju bilo kojeg člana i komisije za izbor na osnovu:

a)    sukoba interesa iz člana 16. ovog zakona;

b)    očiglednog rizika od predrasuda i pristrasnosti;

c)    nedostatka neophodnog stručnog znanja.

4.    Proces zapošljavanja se neće obustaviti tokom ispitivanja navoda za diskvalifikaciju člana komisije za izbor. U slučaju da Odbor ili nadležni sud to zatraže, cjelokupni proces prijema kandidata će biti proglašen nevažećim. U tom slučaju, Agencija ponovo organizuje postupak javne konkurencije u skladu sa ovim zakonom.

Član 26.
Javna konkurencija

1.    Agencija utvrđuje karakter i sadržaj javne konkurencije.

2.    Javna konkurencija sadrži:

a)    javni ispit;

b)    stručni ispit.

3.    Vijeće ministara, na prijedlog Agencije, podzakonskim aktom utvrđuje način i program polaganja ispita.

Član 27.
Izborni proces

1.    Komisija za izbor provjerava i bira kandidate na osnovu profesionalnih sposobnosti procijenjenih putem javne konkurencije koja je identična za sve kandidate koji se prijavljuju za isto radno mjesto. Takva javna konkurencija se održava najmanje 30 dana nakon krajnjeg roka za prijave.

2.    Podzakonski akti određuju sistem dodjele bodova za svakog kandidata u skladu sa čl. 22., 26., 70. i 71. ovog zakona.

3.    Agencija objavljuje rezultate javne konkurencije i pismeno obavještava sve kandidate o rezultaltima koje su postigli, u skladu sa ovim zakonom.

Član 28.
Postavljenje državnog službenika

1.    Državnog službenika postavlja Agencija u skladu sa rezultatom koji je kandidat postigao u izbornom procesu, uz prethodno pribavljeno mišljenje nadležne institucije.

2.    Rukovodeće državne službenike imenuje nadležna institucija, po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, sa liste uspješnih kandidata koji su prošli javnu konkurenciju.

3.    Rezervna lista uspješnih kandidata se čuva do isteka probnog rada postavljenog državnog službenika.

4.    Postavljenje se vrši upravnim aktom objavljenim u "Službenom glasniku BiH". Prije preuzimanja dužnosti, postavljeni državni službenik prima pismeni opis svog radnog mjesta i opis uslova službe.

5.    Akt o postavljenju sadrži:

a)    ime i prezime državnog službenika;

b)    naziv institucije u kojoj je državni službenik postavljen;

c)    naziv radnog mjesta i platni razred.

6.    Postavljeni državni službenik preuzima dužnost polaganjem zakletve vjernosti. Tekst zakletve utvrđuje Agencija. Potpisani tekst zakletve je sastavni dio personalnog dosjea državnog službenika.

Član 29.
Probni period

1.    Nakon preuzimanja dužnosti, državni službenik prolazi period probnog rada. Period probnog rada državnog službenika obuhvata period uvođenja u posao i period obavljanja dužnosti i ukupno traje dvanaest mjeseci, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

2.    Neposredno nadređeni državni službenik se određuje kao supervizor odgovoran za davanje ocjene rada na kraju probnog perioda. Ocjenjivanje probnog rada sekretara i pomoćnika ministra vrši ministar i zamjenici ministra.

3.    Ukoliko je ocjena rada:

a)    zadovoljavajuća, organ nadležan za postavljenje potvrđuje postavljenje državnog službenika;

b)    nezadovoljavajuća, organ nadležan za postavljenje razrješava dužnosti državnog službenika, koji time gubi svoj status bez primanja naknade zbog otpuštanja. Razriješeni državni službenik ima, u skladu sa članom 63. ovog zakona pravo zatražiti od Odbora preispitivanje svog predmeta.

4.    Suprotno stavu 3 b) ovog člana državnom službeniku može se produžiti probni rad do šest mjeseci trajanja u skladu sa osnovanim zahtjevom podnesenim organu nadležnom za postavljenje.

5.    Ukoliko je državni službenik razriješen dužnosti u skladu sa stavom 3 b) ovog člana, slijedeći uspješni kandidat sa rezervne liste iz člana 28. stav 4. ovog zakona postavlja se na upražnjeno radno mjesto državnog službenika.

Član 30.
Ocjena rada

1.    Ocjena rada državnog službenika podrazumijeva nadzor i ocjenu njegovog vršenja dužnosti utvrđenih radnim mjestom za vrijeme trajanja službe. Državni službenik ravnopravno sarađuje tokom datog perioda sa njemu direktno nadređenim.

2.    Ocjenu rada rukovodećih državnih službenika utvrđuje rukovodilac Institucije.

3.    Ocjenu rada sekretara i pomoćnika ministra u Vijeću ministara utvrđuje ministar i zamjenik ministra na prijedlog organa nadležnog za postavljanje.

4.    Ocjenu rada sekretara na posebnom zadatku u Vijeću ministara utvrđuje Vijeće ministara na prijedlog organa nadležnog za postavljenje.

5.    Direktno nadređeni ocjenjuje rad svih državnih službenika najmanje svakih dvanaest mjeseci.

6.    Ocjena rada zasniva se na rezultatima postignutim u realizaciji poslova predviđenih opisom radnom mjesta i ciljevima koje za dati period utvrdi direktno nadređeni.

7.    Rezultati ocjene rada se uzimaju u obzir prilikom unapređenja i internih premještaja. Svi državni službenici:

a)    imaju nesmetan pristup ocjenama svog rada koje se nalaze u personalnom dosjeu, u skladu sa članom 60. stav 2. ovog zakona;

b)    imaju mogućnost da u odgovarajućem vremenskom roku prilože pismene informacije uz ocjenu svoga rada i imaju mogućnost preispitivanja svog predmeta od strane Odbora u skladu sa članom 63. ovog zakona.

8.    Ukoliko je ocjena rada negativna, državni službenik, u cilju poboljšanja situacije, prolazi kroz poseban program koji uz konsultacije s njim odredi njegov direktno nadređeni.

9.    Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne, Agencija, po pribavljenom mišljenju nadležne institucije iz člana 7.1.b) ovog zakona, razrješava dužnosti državnog službenika. Ukoliko su dvije uzastopne ocjene rada negativne za rukovodeće državne službenike iz člana 7.1.a) ovog zakona, nadležna institucija ih razrješava po pribavljenom mišljenju Agencije. Državni službenik može od Odbora tražiti preispitivanje razrješenja u skladu sa članom 63. ovog zakona.

Broj 12 - Strana 284    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Četvrtak, 6. juna 2002.


Član 31.
Unapređenje

1.    Unapređenje državnog službenika na više radno mjesto iz člana 7. stav 1. ovog zakona u istoj ili u drugoj instituciji Bosne i Hercegovine obavlja se isključivo putem javne konkurencije.

2.    Unapređenje državnog službenika u višu kategoriju iz člana 7. stav 2. ovog zakona zasniva se na pozitivnoj ocjeni rada i o njemu odlučuje organ nadležan za njegovo postavljenje.

Član 32.
Interni premještaj

1.    Interni premještaj sa radnog mjesta državnog službenika na slično radno mjesto u istoj instituciji može biti dobrovoljan ili nametnut državnom službeniku u skladu sa objektivno utvrđenim potrebama državne službe.

2.    Za dobrovoljni premještaj je neophodno postojanje upražnjenog radnog mjesta u skladu sa članom 19. ovog zakona. Ovo upražnjeno radno mjesto se popunjava putem internog oglašavanja i na osnovu odgovarajućih zasluga državnog službenika koji se prijavio za radno mjesto.

3.    Ukoliko premještaj podrazumijeva i promjenu prebivališta, državni službenik ima pravo na odgovarajuću naknadu.

Član 33.
Prekobrojnost

1.    Prekobrojnost nastaje isključivo kao posljedica reorganizacije ili smanjenja obima poslova institucije.

2.    Agencija proglašava državnog službenika prekobrojnim na prijedlog institucija.

3.    Državni službenik koji je proglašen prekobrojnim se, u skladu sa članom 19. ovog zakona isključivo raspoređuje na slično upražnjeno radno mjesto državnog službenika u drugoj instituciji:

a)    ukoliko je ovo raspoređivanje nemoguće, državnom službeniku koji je proglašen prekobrojnim se nudi prijevremeno penzionisanje u skladu sa zakonom;

b)    ukoliko je prijevremeno penzionisanje nemoguće organ nadležan za postavljenje razrješava dužnosti prekobrojnog državnog službenika koji može od Odbora zatražiti preispitivanje svog razrješenja u skladu sa članom 63. ovog zakona;

c)    državni službenik koji je proglašen prekobrojnim ima pravo na otpremininu u skladu sa članom 42. ovog zakona te na naknadu za slučaj nezaposlenosti u skladu sa zakonom;

d)    ukoliko se oglasi upražnjeno slično radno mjesto u roku od godinu dana od dana razrješenja sa dužnosti, državni službenik ima prednost prilikom ponovnog zaposlenja u državnoj službi.

Član 34.
Sekretar sa posebnim zadatkom

1.    Sva radna mjesta sekretara sa posebnim zadatkom se objavljuju u javnoj konkurenciji za zapošljavanje u skladu sa članom 21. ovog zakona.

2.    Sekretara sa posebnim zadatkom imenuje institucija, na određen vremenski period koji nije duži od pet godina. Najduži period postavljenja na isto radno mjesto je deset godina.

3.    Posebnim zadatkom utvrđuju se dužnosti i ciljevi koje sekretar treba ispuniti. Sadržaj posebnog zadatka se objavljuje u "Službenom glasniku BiH" u isto vrijeme kad i postavljenje sekretara sa posebnim zadatkom.

4.    Realizaciju ciljeva definisanih njegovim mandatom procjenjuje se kroz godišnju ocjenu rada. Ponovna dodjela mandata se zasniva na pozitivnoj ocjeni rada.

5.    Članovi 19., 31., 32. i 33. ovog zakona se ne odnose na sekretara sa posebnim zadatkom.

POGLAVLJE V - PLAĆE I NAKNADE

Član 35.
Kriteriji za utvrđivanje plaća

1.    Državni službenik ima pravo na plaću koja odgovara radnom mjestu državnog službenika.

2.    Odredbe člana 35. do člana 42. ovog zakona predstavljaju strukturu plaće za državne službenike u institucijama.

Član 36.
Struktura plaća

1.    Polazna osnova za obračun plaće za sve državne službenike u institucijama je ista i utvrđuje je Vijeće ministara.

2.    Državni službenici su svrstani u šest platnih razreda: prvi platni razred su stručni saradnici, drugi platni razred su viši stručni saradnici, treći platni razred su stručni savjetnici, četvrti platni razred su rukovodioci organizacionih jedinica, peti platni razred su pomoćnici ministara i šesti platni razred su sekretari i sekretari sa posebnim zadatkom.

3.    Koeficijente koji se odnose za platne razrede i unutar platnih razreda utvrđuje Vijeće ministara.

Član 37.
Obračun plaća

1.    Plaća se određuje tako da se osnova iz člana 36. ovog zakona pomnoži sa koeficijentom platnog razreda i poveća za dodatak radi unapređenja u skladu sa članom 31.2. ovog zakona te ukupan iznos poveća po osnovu radnog staža.

2.    Državni službenik koji je unaprijeđen u skladu sa članom 31.2. ovog zakona ima pravo na povećanje plaće u iznosu najviše do 30% od visine plaće utvrđene za to radno mjesto. Vijeće ministara utvrđuje iznose povećanja plaća.

3.    Plaća se povećava za 0,5% za svaku započetu godinu radnog staža, a najviše do 20%.

Član 38.
Naknada za privremeno obavljanje poslova

1.    U slučaju da u nekoj od institucija ne mogu popuniti radna mjesta državnih službenika zbog nemogućnosti osiguravanja kadrova, državnim službenicima koji privremeno obavljaju taj posao u instituciji povećava se plaća do 50%, u zavisnosti od nastalog povećanja obima posla.

2.    Agencija daje mišljenje da li su u konkretnom slučaju ispunjeni uslovi potrebni za primjenu stava 1. ovog člana.

Član 39.
Plaćeno odsustvo

Državni službenik ima pravo na naknadu plaće do visine jedne plaće za vrijeme godišnjeg odmora i plaćenog odsustva i za prvih 30 dana odsustva sa posla radi bolesti ili invalidnosti.

Član 40.
Ostale naknade

1.    Državni službenik ima pravo na naknadu za:

a)    troškove prijevoza na posao i sa posla;

b)    prehranu za vrijeme rada;

c)    regres za godišnji odmor;

d)    u slučaju smrti državnog službenika ili člana njegove uže obitelji;

e)    troškove selidbe iz mjesta stalnog prebivališta u mjesto gdje ima službeni stan i nazad;

f)    troškove za obrazovanje;

g)    jubilarne nagrade;

h)    otpremninu pri odlasku u penziju.

Četvrtak, 6. juna 2002.    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Broj 12 - Strana 285


2.    Rukovodeći državni službenici čije je mjesto prebivališta udaljeno više od 60 kilometara od mjesta obavljanja službenih zaduženja imaju pravo u 2 (dvije) naredne godine na naknadu troškova odvojenog života i smještaja u mjestu rada.

Član 41.
Naknada za službena putovanja

1.    Državni službenik ima pravo na naknadu troškova u vezi sa službenim putovanjima kao što su dnevnice, troškovi prijevoza i sl.

2.    Vijeće ministara podzakonskim aktom utvrđuje vrstu i visinu troškova iz stava 1. ovog člana.

Član 42.
Prava u slučaju prekobrojnosti

1.    U slučaju razrješenja sa dužnosti nastalog usljed prekobrojnosti iz člana 33., ovog zakona razriješeni državni službenik ima pravo na otpreminu u visini iznosa šestomjesečne plaće.

2.    Visina otpremnine navedene u stavu 1. ovog člana povećava se na 12 mjeseci kod državnih službenika koji imaju najmanje 15 godina radnog staža.

Član 43.
Plaća savjetnika

Plaća savjetnika se veže za plaću pomoćnika ministra iz petog platnog razreda.

Član 44.
Odobravanje plaća i naknada državnih službenika i savjetnika

Plaće i naknade utvrđuju se Budžetom institucija Bosne i Hercegovine i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine koji odobrava Parlamentarna skupština.

POGLAVLJE VI - USLOVI RADA

Član 45.
Propisi o radu i socijalnom osiguranju

Na državnog službenika se primjenjuju Zakon o radnim odnosima i drugi zakoni koji regulišu prava i obaveze iz radnih odnosa, osim ako ovim zakonom nije drugačije utvrđeno.

Član 46.
Odsustvo i godišnji odmor

1.    Državni službenici od prvog do trećeg platnog razreda imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 20 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet dana u jednoj kalendarskoj godini.

2.    Državni službenici od četvrtog do šestog platnog razreda imaju pravo na godišnji odmor u trajanju od najmanje 25 radnih dana i na plaćeno odsustvo od pet dana u jednoj kalendarskoj godini.

3.    Godišnji odmor za državne službenike u dužem trajanju od predviđenog u stavu 1. može se utvrditi podzakonskim aktom.

Član 47.
Neplaćeno odsustvo i rad sa skraćenim radnim vremenom

Podzakonskim aktom utvrđuju se uslovi u skladu s kojim državni službenik može uzeti neplaćeno odsustvo, i kada se može dužnost državnog službenika obavljati sa skraćenim radnim vremenom.

Član 48.
Sekretar sa posebnim zadatkom

Sekretaru sa posebnim zadatkom se ne dozvoljava rad sa skraćenim radnim vremenom.

Član 49.
Stručno obrazovanje i usavršavanje

1.    Državni službenici su obavezni da neprestano rade na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju.

2.    Državni službenik ima pravo i obavezu da učestvuje na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti.

3.    O učestvovanju državnih službenika na savjetovanjima i drugim oblicima obrazovnih aktivnosti, odlučuje osoba određena podzakonskim aktom vodeći pri tome računa o podjednakom učešću svih državnih službenika.

POGLAVLJE VII - PRESTANAK RADNOG ODNOSA

Član 50.
Prestanak radnog odnosa državnog službenika

1.    Državnom službeniku prestaje radni odnos u državnoj službi u slijedećim slučajevima:

a)    dobrovoljno istupanje iz državne službe;

b)    ispunjavanje zakonski propisane starosne dobi za penzionisanje;

c)    trajna nesposobnost da obavlja svoje radne dužnosti zbog zdravstvenog stanja, pod uslovom da državni službenik nije u stanju da bude premješten na drugo odgovarajuće radno mjesto u državnoj službi;

d)    gubitak državljanstva Bosne i Hercegovine;

e)    sticanje državljanstva druge države suprotno Ustavu Bosne i Hercegovine i njenim zakonima;

f)    prekobrojnost;

g)    istek perioda na koji je sekretar sa posebnim zadatkom postavljen, u slučajevima kada sekretar na posebnom zadatku nije prije postavljenja bio državni službenik;

h)    odbijanje polaganja zakletve i/ili potpisivanja teksta zakletve;

i)    nezadovoljavajući probni period;

j)    dvije uzastopno negativne ocjene rada;

k)    ako je osuđen za krivično djelo i zbog izdržavanja kazne zatvora mora biti odsutan sa rada u državnoj službi duže od 6 mjeseci;

l)    na osnovu izrečene disciplinske mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi.

Član 51.
Postupak za prestanak radnog odnosa

1.    Državnog službenika razrješava Agencija, po pribavljenom mišljenju nadležne institucije sa izuzetkom člana 50.1.i) ovog zakona.

2.    Rukovodeće državne službenike razrješava organ nadležan za postavljenje uz pribavljeno mišljenje Agencije, sa izuzetkom člana 50.1.i) ovog zakona.

3.    Državni službenik iz st. 1. i 2. ovog člana može tražiti od Odbora preispitivanje odluke o razrješenju u skladu sa članom 63. ovog zakona.

Član 52.
Naknade

Državni službenik ne ostvaruje pravo na otpremninu ako izgubi svoj status, osim u slučaju iz člana 50.1. b) i f) ovog zakona.

Član 53.
Nepravilna postavljenja

Odbor će poništiti zapošljavanje i postavljenje državnog službenika koji je postavljen suprotno odredbama ovog zakona, što će se detaljnije urediti podzakonskim aktom.

POGLAVLJE VIII - DISCIPLINSKA ODGOVORNOST DRŽAVNOG SLUŽBENIKA

Član 54.
Disciplinska odgovornost

1.    Državni službenik se može smatrati disciplinski odgovornim zbog kršenja službenih dužnosti utvrđenih ovim zakonom, nastalih kao rezultat njegove krivice.

2.    Povrede službenih dužnosti mogu biti:

Broj 12 - Strana 286    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Četvrtak, 6. juna 2002.


a)    izvršenje radnji koje predstavljaju krivično djelo protiv službene dužnosti ili drugo krivično djelo odnosno prekršaj, kojim se nanosi šteta ugledu državne službe što čini radnika nepodobnim za rad u državnoj službi;

b)    odavanju državne, vojne i službene tajne, odnosno povreda propisa o čuvanju tih tajni;

c)    zloupotrebe i prekoračenja službenih ovlaštenja;

d)    neizvršavanje ili nesavjesno i nemarno vršenje povjerenih poslova i zadataka;

e)    odbijanje izvršenja zakonitih naređenja neposrednog pretpostavljenog;

f)    bavljenje djelatnostima kojima se onemogućava ili otežava građanima ili drugim licima da ostvaruju svoja prava u postupcima pred organima državne službe;

g)    bavljenje djelatnostima ili radom koji je u suprotnosti sa interesima državne službe;

h)    prouzrokovanje veće materijalne štete namjerno ili iz krajnje nepažnje;

i)    neopravdan izostanak sa posla;

j)    kršenje pravila radne discipline u državnoj službi;

k)    neblagovremeno i neuredno izvršenje povjerenih poslova i zadataka u državnoj službi;

l)    neprimjereno ponašanje prema građanima, suradnicima i drugim licima u vršenju državne službe.

3.    Odgovornost za izvršenje krivičnih dijela i prekršaja ne isključuje disciplinsku odgovornost državnog službenika, pod uslovom da takvo djelo istovremeno predstavlja povredu dužnosti.

4.    Podzakonskim aktima će se detaljnije urediti povrede službenih dužnosti.

Član 55.
Disciplinski postupak

1.    Državni službenici i zaposlenici institucija imaju pravo da, protiv državnog službenika za kojeg postoji pretpostavka da je prekršio član 54. ovog zakona, uz diskreciju podnesu zahtjev za disciplinski postupak organu nadležnom za postavljanje.

2.    Prava iz stava 1. ovog člana pripadaju ministru i zamjenicima ministra.

3.    Prilikom primanja zahtjeva za disciplinski postupak protiv državnog službenika, organ nadležan za postavljanje:

a)    izdaje, po prijemu informacije, pismenu potvrdu osobi koja je zahtjev predala, a istovremeno se pismena potvrda šalje i Agenciji;

b)    može proslijediti slučaj ombudsmenu iz člana 61. ovog zakona;

1)    ombudsmen izrađuje izvještaj i dostavlja ga osobi koja je zahtjev predala, osobi protiv koje je zahtjev predat i organu nadležnom za postavljanje;

2)    ombudsmen može dati preporuke i/ili predložiti mjere organu nadležnom za postavljanje;

c)    osigurava osobi koja je predala zahtjev diskreciju postupka pred ombudsmenom;

d)    nakon provedenog postupka izriče disciplinske mjere pismene opomene ili pismeni ukor, a u slučaju da smatra da povreda dužnosti od strane državnog službenika zaslužuje strožiju mjeru, predmet će proslijediti Agenciji, uz prethodno pribavljeno mišljenje organa nadležnog za postavljenje.

4.    Agencija je nadležna za utvrđivanje disciplinske mjere za svoje državne službenike i može izreći disciplinsku mjeru u skladu sa stavom 3. d) ovog člana.

5.    Ukoliko izvještaj ombudsmena ne sadrži zadovoljavajuću preporuku ili ukoliko organ nadležan za postavljanje ili Agencija ne donese odgovarajuću mjeru u slučaju državnog službenika protiv kojeg je pokrenut zahtjev za disciplinskim postupkom, državni službenik može tražiti od Odbora i nadležnog suda preispitivanje izvještaja i/ili mjere, te:

a)    imati pristup administrativnom dosjeu koji se nalazi pred organom nadležnim za postavljanje, Agencijom i Odborom;

b)    ostvariti pravo da bude saslušan i dobije pravnog zastupnika pred organom nadležnim za postavljanje, Agencijom i Odborom.

6.    Postupak za utvrđivanje disciplinske odgovornosti državnog službenika za povrede radnih dužnosti sprovodi se u skladu sa načelima krivičnog postupka, ukoliko ovim zakonom nije drugačije određeno.

Član 56.
Disciplinske mjere

1.    U slučaju da državni službenik učini povredu iz člana 54. ovog zakona mogu se izreći slijedeće disciplinske mjere:

a)    pismena opomena;

b)    pismeni ukor;

c)    suspenzija prava učešća u javnim konkurencijama u državnoj službi u periodu od najviše dvije godine;

d)    kaznena suspenzija sa poslova i plaće tokom perioda od dva dana do 30 dana;

e)    degradiranje na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta;

f)    prestanak radnog odnosa u državnoj službi.

Član 57.
Krivični postupak

1.    U slučaju da se protiv državnog službenika pokrene krivični postupak na osnovu istih činjenica koje su razmatrane u disciplinskom postupku, svi pokrenuti disciplinski postupci se suspendiraju, sa izuzetkom člana 58. ovog zakona dok nadležni sud ne donese pravosnažnu presudu u krivičnom postupku.

2.    Ukoliko se državni službenik koji je okrivljen oslobodi:

a)    državni službenik se vraća na svoje ranije radno mjesto i njegov personalni dosje ne smije sadržavati informacije o krivičnom postupku i/ili preventivnoj suspenziji u vezi s tim postupkom;

b)    disciplinske mjere se ne mogu poduzeti na osnovu istih činjenica po kojima je državni službenik oslobođen.

3.    Ukoliko se optužba protiv državnog službenika odbije, disciplinski postupak se može poduzeti na osnovu istih činjenica u skladu sa članom 54. ovog zakona.

4.    Ukoliko se državni službenik protiv koje je pokrenut krivični postupak proglasi krivim, institucija se obavezuje činjenicama koje je utvrdio nadležni sud.

Član 58.
Preventivna suspenzija

1.    Kada se pokrene postupak u skladu sa članom 57. ovog zakona, organ nadležan za postavljenje državnog službenika odmah suspenduje državnog službenika u slučajevima:

a)    da se protiv državnog službenika pokrene krivični postupak za krivično djelo počinjeno u vršenju službene dužnosti, i/ili;

b)    da se državni službenik nalazi u pritvoru.

2.    Kada se pokrene postupak u skladu sa članom 57. ovog zakona, organ nadležan za postavljenje državnog službenika može suspendovati državnog službenika u slučajevima:

Četvrtak, 6. juna 2002.    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Broj 12 - Strana 287


a)    da je protiv državnog službenika pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od namjanje pet godina i;

b)    da je državni službenik zatečen u izvršenju krivičnog djela za koje se izriče kazna zatvora u trajanju od najmanje 5 godina;

c)    da postoje ozbiljni razlozi koji ukazuju na izvršenje krivičnog djela.

3.    U slučaju preventivne suspenzije:

a)    osoba koja je suspendirana prima puni iznos plaće;

b)    disciplinski postupak se suspenduje sve dok se ne donese pravosnažna presuda nadležnog suda.

POGLAVLJE IX - UPRAVLJANJE DRŽAVNOM SLUŽBOM

Član 59.
Smjernice vođenja kadrovske politike

Nadležna institucija utvrđuje opće smjernice za vođenje kadrovske politike u institucijama i donosi podzakonske akte koji proizilaze iz ovog zakona.

Član 60.
Institucije

1.    Svaka institucija osniva jedinicu koja je zadužena za implementaciju odredbi ovog zakona (u daljem tekstu: Jedinica).

2.    Jedinica u institucijama osigurava upravljanje osobljem institucija i vodi dosje za svakog državnog službenika, i osigurava da svaki državni službenik koji obavlja dužnosti u instituciji ima nesmetan pristup svom administrativnom dosjeu.

3.    Jedinica institucije usklađuje aktivnosti institucije i sarađuje sa Agencijom.

4.    Po prethodnom odobrenju rukovodioca institucije, organ nadležan za postavljanje podnosi Agenciji godišnji izvještaj o radu i plan rada za narednu godinu.

Član 61.
Ombudsmen

1.    Ombudsmen pomaže u realizaciju i poštovanje principa utvrđenih u ovom zakonu i u skladu sa odredbama ovog zakona, djeluje kao posrednik u pitanjima koja se odnose na status državnog službenika.

2.    Svi državni službenici i zaposlenici institucije biraju na mjesto ombudsmena jednog državnog službenika. Ombudsmen ne smije biti član organa nadležnog za postavljenje u instituciji u kojoj obavlja svoju dužnost. Ista osoba može biti postavljena za ombudsmena dvaju ili više institucija.

3.    Izbor ombudsmena potvrđuje organ nadležan za postavljenje.

Član 62.
Agencija za državnu službu

1.    Vijeće ministara osniva Agenciju za državnu službu i imenuje njenog rukovodioca. Rukovodilac Agencije nalazi se na radnom mjestu sekretara sa posebnim zadatkom, a bira se i postavlja u skladu sa članom 34. ovog zakona, na period od pet godina.

2.    Agencija:

a)    osigurava:

1)    realizaciju procesa zapošljavanja državnih službenika na zahtjev institucija;

2)    pomaže institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja kao i pri uspostavljanju centralnog registra osoblja;

3)    obuku i razvoj državne službe;

b)    podnosi godišnji izvještaj o radu i plan rada za narednu godinu Vijeću ministara na odobravanje;

c)    provodi ankete u okviru institucija na zahtjev Vijeća ministara;

d)    obavlja ostale poslove i zadatke utvrđene ovim zakonom.

3.    Agencijom rukovodi rukovodilac Agencije koji donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije uz prethodnu saglasnost Vijeća ministara.

Član 63.
Odbor državne službe za žalbe

1.    Odbor državne službe za žalbe je, u skladu sa ovim zakonom i njegovim podzakonskim aktima, odgovoran za razmatranje svih konačnih odluka, preduzetih ili propuštenih radnji institucije i/ili Agencije koje se odnose na status državnih službenika i to na zahtjev:

(a)    državnog službenika na kojeg se sporna odluka, preduzeta ili propuštena radnja odnosi;

(b)    institucije gdje službenik obavlja svoju dužnost;

(c)    Agencije.

2.    Odbor:

a)    saslušava podnosioca žalbe, ukoliko je to primjereno situaciji;

b)    poziva svjedoke i eksperte kada se to smatra neophodnim;

c)    traži i dobiva sve relevantne informacije od nadležnih organa;

d)    usvaja poslovnik koji se objavljuje u "Službenom glasniku BiH".

3.    Odluke Odbora moraju biti donesene na zakonskim osnovama i pravilno i potpuno utvrđenom činjeničnom stanju. Odluke Odbora su:

a)    konačne i podliježu svakom preispitivanju od strane nadležnog suda, u skladu sa zakonima Bosne i Hercegovine;

b)    dostavit će se podnosiocu u roku od osam dana od dana donošenja.

4.    Vijeće ministara osniva Odbor koji se sastoji od tri člana.

a)    Javna konkurencija za popunjavanje slobodnih radnih mjesta u Odboru se oglašava u "Službenom glasniku BiH", diplomatskim i konzularnim predstavništvima i u najmanje tri dnevna lista koja se distribuiraju na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, najmanje tri mjeseca prije roka za predaju molbi. Oglas sadrži iste uslove koji su navedeni u čl. 20.3 i 22. ovog zakona;

b)    Nezavisna komisija za izbor kandidata, koju imenuje Vijeće ministara, bira članove Odbora, na osnovu njihovog radnog iskustva i demonstrirane sposobnosti da obavljaju dužnost u Odboru. Članovi 24.2, 24.3, 25.1 i 26.2 ovog zakona se odnose i na komisiju za izbor kandidata i na postupak izbora;

c)    Vijeće ministara imenuje članove Odbora na rok od četiri godine sa mogućnošću ponovnog izbora;

d)    Član Odbora je:

1)    nezavisan i nepristrasan;

2)    nije na javnoj funkciji na koju je izabran direktno ili indirektno, odnosno nije imenovan na radno mjesto u bilo kojem zakonodavnom ili izvršnom organu na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;

3)    povlači se sa dužnosti prije isteka mandata samo na inicijativu Vijeća ministara, koja je pokrenuta usljed izuzetnih okolnosti i konsenzusom ostalih članova Odbora;

e)    Činom imenovanja, članovi Odbora ostvaruju beneficije na osnovu statusa koji odgovara statusu sekretara. Podzakonskim aktima koje usvoji Vijeće ministara dalje se reguliše status članova Odbora.

Broj 12 - Strana 288    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Četvrtak, 6. juna 2002.


POGLAVLJE X - PRELAZNE ODREDBE

Član 64.
Postojeći radnici

1.    Zakonski status radnika u postojećim institucijama ostaje isti danom stupanja na snagu ovog zakona, sve dok Agencija za njihova radna mjesta ne obavi kompletan postupak revizije u skladu sa ovim članom.

2.    Agencija donosi rješenje o prestanku radnog odnosa radnika iz stava 1. ovog člana koji su zaposleni protivno odredbama Zakona o državnoj upravi ili ne ispunjavaju uslove iz člana 22. ovog zakona. Za upražnjena radna mjesta organizira se javna konkurencija. Rješenje o prestanku radnog odnosa stupa na snagu nakon okončanja kompletnog postupka javne konkurencije u skladu sa ovim zakonom.

3.    Iskustvo kandidata koji je prethodno bio na radnom mjestu na kojem se odnosi javna konkurencija može biti uzeto u obzir za vrijeme procesa javne konkurencije.

4.    Radnici iz stava 1. ovog člana koji su zaposleni u skladu sa Zakonom o državnoj upravi koji je bio na snazi u momentu postavljanja i koji ispunjavaju uslove iz člana 22. ovog zakona, prolaze kroz postupak ocjenjivanja u trajanju od 12 mjeseci. Postupak ocjenjivanja uređuje Agencija za državnu službu uzimajući u obzir princip ocjene rada iz člana 30. ovog zakona.

5.    Organ nadležan za postavljenje potvrđuje postavljenje onih radnika koji su uspješno prošli postupak ocjenjivanja, a otpušta one koji nisu uspješno prošli postupak ocjenjivanja ili ne ipunjavaju uslove iz člana 22. ovog zakona. Za upražnjena mjesta organizira se javna konkurencija.

Član 65.
Naknada

1.    Radnik kojem u smislu člana 64. ovog zakona prestane radni odnos, ima pravo na otpremninu u visini prosječne mjesečne plaće isplaćene u instituciji u mjesecu koji je prethodio mjesecu u kojem stupi na snagu ovaj zakon.

2.    Otpremnina iz stava 1. ovog člana isplaćuje se radniku za ukupan radni staž osiguranja, a utvrđuje se tako da se prosječna plaća iz stava 1. ovog člana pomnoži sa koeficijentom, i to za:

Radni staž osiguranja

Koeficijent

a) do 5 godina

1,33

b) od 5 do 10 godina

2,00

c) od 10 do 20 godina

2,66

d) preko 20 godina

3,00

Član 66.
Donošenje rješenja o prestanku radnog odnosa

1.    Istovremeno sa donošenjem rješenja o prestanku radnog odnosa, organ nadležan za postavljenje odlučuje po službenoj dužnosti i o pravu na otpremninu radnika u smislu člana 65. ovog zakona.

2.    Otpreminu po osnovu rješenja donesenog na osnovu stava 1. ovog člana isplaćuje Ministarstvo za trezor institucija Bosne i Hercegovine.

Član 67.
Žalba

Radnik koji smatra da je organ nadležan za postavljenje povrijedio neko njegovo pravo koje je utvrđeno Poglavljem X ovog zakona, može u roku od 15 dana od dana prijema takvog rješenja izjaviti žalbu Odboru u skladu sa članom 63. ovog zakona.

Član 68.
Ograničenje u primjeni

1.    Dok se ne donesu propisi o radnim odnosima, te pravima i obavezama po osnovu radnog odnosa na nivou Bosne i Hercegovine, na zaposlene u institucijama će se primjenjivati važeći propisi iz ove oblasti.

2.    Dok Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine ne donese Zakon o komunikacijama, na Regulatornu agenciju za komunikacije primjenjivat će se samo čl. 2., 3. i 16 ovog zakona.

POGLAVLJE XI - ZAVRŠNE ODREDBE

Član 69.
Odredbe za primjenu i ukidanje zakona

1.    Vijeće ministara na prvom zasjedanju nakon stupanja na snagu ovog zakona će:

a)    objaviti javni konkurs za rukovodioca Agencije;

b)    objaviti javni konkurs za članove Odbora;

c)    imenovati Radnu grupu od pet članova u skladu sa članom 24.2 ovog zakona koja će obavljati sljedeće zadatke i to:

1)    obavljati funkciju Komisije za izbor rukovodioca Agencije;

2)    obavljati funkciju Komisije za izbor članova Odbora prema članu 63.4. b) ovog zakona;

3)    pomagati rukovodiocu Agencije i članovima Odbora u procesu organizovanja i uspostavljanja Agencije i Odbora.

2.    Vijeće ministara će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona postaviti članove Odbora.

3.    Rukovodilac Agencije će u roku od mjesec dana od dana stupanja na snagu ovog zakona donijeti pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije. Po donošenju pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Agencija će objaviti javni konkurs za popunu radnih mjesta u Agenciji.

4.    U roku od dva mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona institucije na koje se odnosi ovaj zakon dužne su implementirati čl. 7. do 13. u pravilnicima o unutrašnjoj organizaciji.

5.    Do uspostavljanja Agencije i Odbora i donošenja podzakonskih akata na osnovu ovog zakona primjenjivat će se odredbe Zakona o državnoj upravi i podzakonski akti donoseni na osnovu tog zakona, kojima se uređuje radno pravni status državnih službenika ukoliko nisu u suprotnosti sa odredbama ovog zakona, a najduže 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ovog zakona.

6.    Vijeće ministara može posebnom odlukom urediti formiranje tijela/institucije koje će vršiti obuku državnih službenika.

Član 70.
Završna odredba

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".


98

Koristeći se ovlaštenjima koja su mi data članom V Aneksa 10 (Sporazuma o implementaciji civilnog dijela Mirovnog ugovora) Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini, prema kojem je Visoki predstavnik konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja navedenog Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora; i posebno uzevši u obzir član II 1. (d) istog Sporazuma prema kojem Visoki predstavnik "pruža pomoć, kada to ocijeni neophodnim, u iznalaženju rješenja za sve probleme koji se pojave u vezi sa civilnom implementacijom";

Pozivajući se na stav XI. 2 Zaključaka Vijeća za implementaciju mira koje se sastalo u Bonu 9. i 10. decembra 1997. godine, u kojem je Vijeće za implementaciju pozdravilo namjeru Visokog predstavnika da iskoristi svoj konačni autoritet u zemlji u pogledu tumačenja Sporazuma o civilnoj implementaciji Mirovnog ugovora kako bi pomogao u iznalaženju rješenja za probleme, kako je prethodno rečeno, "donošenjem obavezujućih odluka, kada to bude smatrao neophodnim," u vezi sa određenim pitanjima, uključujući (u skladu sa tačkom (c) ovog stava) mjere u svrhu osiguranja implementacije Mirovnog sporazuma na čitavoj teritoriji Bosne i Hercegovine i njenih entiteta";

Četvrtak, 6. juna 2002.    S L U Ž B E N I   G L A S N I K   B i H    Broj 12 - Strana 289


Pozivajući se na značaj koji međunarodna zajednica pridaje usvajanju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine u sklopu uspostavljanja vladavine zakona i jačanja zajedničkih institucija u Bosni i Hercegovini;

Konstatujući na osnovu navedenog primjera pridavanja značaja, da je Vijeće za implementaciju mira na svom zasjedanju u Madridu 16. decembra 1998. godine prioritet dalo stvaranju profesionalne i nepolitične državne službe kao vitalne komponente svake države koja efikasno funkcioniše; i konstatujući nadalje punu podršku koju je Vijeće iskazalo za rješenost Visokog predstavnika da se ojačaju zajedničke institucije kroz saradnju sa organima vlasti Bosne i Hercegovine na donošenju Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine čime bi se osigurali izbor, rukovođenje, napredovanje u karijeri, naknade i socijalne beneficije državnim službenicima, na način kojim se unaprijeđuje profesionalnost i politička nezavisnost;

Podsjećajući na to da je donošenje pomenutog zakona bio jedan od zahtjeva navedenih u Mapi puta Evropske unije za Bosnu i Hercegovinu i da njegovo donošenje predstavlja jednu od obaveza Bosne i Hercegovine kod realizacije smjernica Evropske unije;

Konstatujući da se Zakonom o državnoj službi institucija Bosne i Hercegovine koji je predmet dodatne odluke Visokog predstavnika na ovdje navedeni dan predviđa uspostavljanje Agencije za državnu službu kao jednog nezavisnog tijela nadležnog za upošljavanje i otpuštanje državnih službenika, odlučivanje o disciplinskim kaznama, obuku državnih službenika i pripremu svih neophodnih zakonskih propisa;

Konstatujući da će rukovodilac Agencije biti odgovoran za uspostavljanje Agencije za državnu službu i sveukupnu provedbu Zakona o državnoj službi;

Uzimajući u obzir konsultacije obavljene sa Vijećem ministara Bosne i Hercegovine;

Svjesni ovog izrazito važnog zadatka koji stoji pred pomenutim rukovodiocem Agencije pri uspostavljanju navedene Agenicije;

Upoznati sa visokim ugledom kojeg uživa gospodin Jakob Finci u cijeloj Bosni i Hercegovini;

Uzevši u obzir i imajući na umu sve gore navedeno ovim donosim slijedeću odluku

ODLUKA

1.    Ovom odlukom postavljam g. JAKOBA FINCIJA na mjesto prvog rukovodica Agencije za državnu službu.

2.    Ovo postavljenje postaje pravosnažno od dana kada na snagu stupi Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i trajat će u periodu od dvije (2) godine odnosno sve dotle dok ja drukčije ne odredim.

Ova odluka stupa na snagu odmah i odmah se objavljuje u "Službenom glasniku BiH", u "Službenim novinama Federacije BiH" i u "Službenom glasniku Republike Srpske".


Broj 183/02
23. maja 2002. godine
Sarajevo

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_institucijama_BiH.pdf)Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine_12/02Dokument u PDF formatu.195 Kb
Download this file (Zakon_o_drzavnoj_sluzbi_u_institucijama_BiH_19.pdf)Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine_19/02Dokument u PDF formatu.170 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 17 mart 2015 12:04
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook