Javni oglas za prijem zaposlenika u Agenciju za državnu službu BiH PDF Štampa
srijeda, 27 oktobar 2010 13:41
Krajnji rok za prijave: 05.11.2010.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Referent za blagajničko poslovanje – blagajnik

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), i čl. 16. i 17. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji ­­­­­­­Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine broj: 03-02-187/05 od 15.12.2005. godine, Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za prijem zaposlenika u

Agenciju za državnu službu BiH

 

Sektor za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove

Odsjek za kadrovske, opšte i finansijske poslove

1/01 Referent za blagajničko poslovanje – blagajnik

Opis radnih zadataka: Sastavlja blagajničke izvještaje blagajne, vodi pomoćne blagajničke izvještaje, planski prati gotovinske isplate izvršenja budžeta, izvršava novčana primanja i izdatke blagajne, obavlja obračun i isplatu plata i naknada zaposlenih, putnih troškova, troškova reprezentacije, troškova motornog vozila koji se isplaćuju iz blagajne, sitnog potrošnog materijala i pribora, te svih drugih sitnih troškova koji se realizuju putem blagajne, i obavlja druge poslove po nalogu šefa Odsjeka i stručnog savjetnika za administraciju.

Vrsta poslova i stepen složenosti: računovodstveno materijalni, jednostavniji

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (navršenih 18 godina, državljanstvo BiH, da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem, da nije obuhvaćen članom IX. stav 1. Ustava BiH, da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se kandidat prijavio), kandidati za navedeno radno mjesto trebaju ispunjavati i sljedeće posebne uslove:

- srednja stručna sprema (IV stepen) – završena ekonomska škola ili gimnazija,

- najmanje dvije godine radnog iskustva od čega jedna godina na istim ili sličnim poslovima,

- poznavanje rada na računaru

- položen stručni upravni ispit

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac.

Status: zaposlenik na radnom mjestu samostalnog referenta

Osnovna pripadajuća plata: 797,00 KM

Napomena za sve kandidate:

- Kanditat koji kao zaposlenik bude primljen u Agenciju za državnu službu zasnovat će radni odnos na neodređeno vrijeme.

- Odluku o izboru kandidata po ovom raspisanom javnom oglasu donosi direktor Agencije za državnu službu BiH, na osnovu prijedloga komisije za izbor koja će razmotriti sve pristigle prijave i utvrditi redosljed kandidata u skladu sa uslovima javnog oglasa i pokazanim znanjem kandidata iz oblasti za koju se prima (stručno testiranje).

- Zaposlenik se prima uz obavezan probni rad od tri (3) mjeseca.

- Ukoliko kandidat koji bude primljen nema položen stručni upravni ispit dužan je isti položiti u roku od šest (6) mjeseci od dana zasnivanja radnog odnosa.

- Kandidat koji bude izabran, dužan je prije potpisivanja ugovora o radu donijeti uvjerenje da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta koje se oglašava (ljekarsko uvjerenje), te potpisati izjave o ispunjavanju opštih i posebnih uslova oglasa za koje nije dužan podnijeti dokaze uz prijavu na oglas.

 

Potrebni dokumenti: Uz prijavu koja treba sadržavati kratku biografiju i lične podatke (uz obavezne podatke za kontakt), kandidati trebaju dostaviti i originale ili ovjerene kopije sljedećih dokumenata:

1. svjedočanstva – diplome o stečenoj stručnoj spremi traženoj ovim javnim oglasom; 2. uvjerenja o državljanstvu; 3. uvjerenja da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca); 4. potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu kao i traženom iskustvu na istim ili sličnim poslovima; 5. dokaza o poznavanju rada na računaru ; 6. uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu (nije obavezno, dostavlja se samo ukoliko kandidat isto posjeduje).

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 05.11.2010. godine, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

“Javni oglas za prijem zaposlenika u Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine"

(za Komisiju za izbor zaposlenika)

Trg BiH broj 1, 71 000 Sarajevo

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa, neće se uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano utorak, 01 februar 2011 15:01
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook