19
Oct
2009
Odluka o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 21/04) od 29.aprila 2004.godine


Na osnovu člana 16. stav 1. tačka a) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 19/02, 8/03 i 4/04) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH, br. 30/03 i 42/03), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 52. sjednici održanoj 29. aprila 2004.godine donijelo je

ODLUKU

O SLUČAJEVIMA U KOJIMA SE MOŽE DATI ODOBRENJE DRŽAVNOM SLUŽBENIKU DA OBAVLJA DODATNU AKTIVNOST

Član 1.

Ovom odlukom propisuje se u kojim slučajevima i pod kojim uslovima državni službenik zaposlen u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državni službenik), a na koje se odnosi Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), može obavljati dodatnu aktivnost za koju se plaća naknada.

Dodatna aktivnost može se obavljati pod uslovom da ista nije prema propisima nespojiva sa dužnostima državnog službenika i da je u skladu sa ovom odlukom.

Član 2.

Državni službenik može:

- biti član upravnih i drugih odbora pravnih lica, na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovama za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište pravnog ili drugog lica iz ove alineje,

- biti član upravnih i drugih odbora karitativnih organizacija, na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovama za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište pravnog ili drugog lica iz ove alineje,

- biti član upravnih i drugih odbora sportskih klubova, društava i saveza, kao i drugih sportskih asocijacija, na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovama za tu aktivnost ne prelazi iznos 50% prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište pravnog ili drugog lica iz ove alineje,

- obavljati aktivnosti na seminarima i savjetovanjima, pod uslovom da ukupna mjesečna naknada po svim osnovama za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište ustanove iz ove alineje,

- obavljati aktivnosti u projektima nevladinih i drugih sličnih ustanova i organizacija na bilo kom nivou Bosne i Hercegovine, pod uslovom:

a)   da ukupna mjesečna naknada po svim osnovama za tu aktivnost ne prelazi iznos jedne prosječno isplaćene mjesečne neto plate po zaposlenom, ostvarene u posljednja tri mjeseca tekuće godine na području entiteta na kome se nalazi sjedište nevladinih i drugih sličnih ustanova i organizacija lica iz ove alineje,

b)  da svojom aktivnošću ne smije za nevladine i druge slične ustanove i organizacije obezbijediti privilegovan pristup vladinim informacijama; iznositi saznanja i podatke dobivene u svom profesionalnom radu; koristiti svoju poziciju kako bi navedena tijela ostvarila neku korist, odnosno aktivnostima uticati na nepristrasan i profesionalni odnos prema institucijama u Bosni i Hercegovini.

- se baviti naučno istraživačkim radom ili obavljati aktivnosti predavača na školskim ustanovama na svim nivoima obrazovanja, bez obzira na iznos naknade,

- obavljati aktivnosti u kulturi i umjetnosti, pod uslovom da te aktivnosti ne narušavaju ugled državnog službenika i to bez obzira na iznos naknade,

- učestvovanje u aktivnostima uspostavljanja i razvoja lokalne uprave i samouprave, bez obzira na iznos naknade.

Član 3.

Za obavljanje dozvoljene dodatne aktivnosti za koju se plaća naknada, državni službenik u slučajevima iz alineja 1. do 8. člana 2. ove odluke, podnosi putem neposrednog rukovodioca pismeni zahtjev, sa obrazloženjem i odgovarajućim dokazima, rukovodiocu institucije najkasnije sedam dana od dana kada treba započeti predviđena aktivnost.

Član 4.

Rukovodilac institucije dužan je da u roku od sedam dana od dana prijema zahtjeva iz člana 3. ove odluke riješi zahtijev i to:

- ukoliko zahtjevu udovoljava, odobrenje izdaje u vidu službene zabilješke na zahtjevu, što se potom ulaže u dosje podnosioca;

- ukoliko zahtjevu ne udovoljava, donosi rješenje o odbijanju zahtjeva, u kom slučaju se može uložiti alba Odboru državne službe za žalbe i to u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja.

Član 5.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u Službenom glasniku BiH.

VM broj 85/04
29. aprila 2004. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

 

 

Ažurirano Utorak, 05 Listopad 2010 15:13
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook