19
Oct
2009
Pravilnik o postupku ocjenjivanja i unapređivanja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Pravilnik Agencije za državnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj 17/04), Broj:05-34-117-2/04 od 16.travnja 2004.godine


Na temelju čl. 30. i 64. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03 i 4/04), rukovoditelj Agencije za državnu službu, donosi

PRAVILNIK

POSTUPKU OCJENJIVANJA I UNAPREĐIVANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

I - OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom pravilnikom utvrđuju se postupak, odnosno pravila, način i kriteriji za ocjenjivanje rada državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine i pravila unapređivanja u kategorijama, odnosno unutarnjim platnim razredima u okviru radnog mjesta državnog službenika.

II - OCJENJIVANJE

Članak 2.

Postupak ocjenjivanja državnog službenika provodi se u cilju kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i zadataka, većeg zalaganja u radu državnog službenika, a radi zadržavanja statusa državnog službenika i napredovanja u službi.

Postupak ocjenjivanja državnog službenika shodno se provodi ukoliko na određeni period obavlja poslove državne službe prema članku 38. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Zakon).

Članak 3.

Državni službenik prolazi kroz postupak ocjenjivanja najmanje jedanput svakih 12 mjeseci.

Ocjena se donosi najkasnije do kraja veljače tekuće godine - za proteklu godinu.

Ocjena se može donositi i periodično i to svakih tri, odnosno šest mjeseci, o kojoj periodičnosti odluku donosi institucija.

Ukoliko se ocjenjivanje obavlja periodično, prilikom donošenja godišnje ocjene rada državnog službenika vodit će se računa o periodičnim ocjenama.

Periodične ocjene ne mogu proizvesti posljedice po državnog službenika, ali se mogu koristiti za davanje konačne ocjene.

Pri ocjenjivanju polazi se od rezultata koje je državni službenik postigao u izvršenju poslova radnog mjesta na koje je raspoređen.

Članak 4.

Rad tajnika ministarstva, pomoćnika ministra i glavnog inspektora ocjenjuje ministar uz suglasnost zamjenika ministra.

Rad rukovodioca i zamjenika rukovodioca upravne organizacije u sastavu ministarstva ocjenjuje ministar uz suglasnost zamjenika ministra i prethodnom mišljenju tajnika ministarstva, a pomoćnika rukovodioca upravne organizacije i glavnog inspektora u toj upravnoj organizaciji ocjenjuje rukovodilac te upravne organizacije.

U slučaju da ocjene ministra i zamjenika ministra nisu identične i da se ne može postići usaglašavanje, konačnu ocjenu donosi Vijeće ministara na osnovu izvješća Povjerenstva, koju za to posebno obrazuje.

Povjerenstvo iz stavka 3. ovog članka imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a sastoji se od tri člana, koji se nalaze na radnom mjestu istog ili višeg nivoa u odnosu na rukovodećeg državnog službenika, koji se ocjenjuje.

Rad rukovodioca i zamjenika rukovodioca upravne organizacije, koji za svoj rad odgovaraju Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, ocjenjuje Vijeće ministara na osnovu izvješća Povjerenstva, koju za to posebno obrazuje, a ukoliko za svoj rad ne odgovaraju Vijeću ministara iste ocjenjuje osoba ili tijelo koje ih je postavilo.

Povjerenstvo iz stavka 5. ovog članka imenuje Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, a sastoji se od tri člana, koji se nalaze na radnom mjestu istog ili višeg nivoa u odnosu na rukovodioca, koji se ocjenjuje.

Prijedlog odluke o radu drugih državnih službenika donosi neposredno nadređeni državni službenik, koji prijedlog se dostavlja na mišljenje odgovarajućem rukovodećem državnom službeniku. Konačnu ocjenu donosi rukovodilac institucije.

Članak 5.

Predmet ocjenjivanja je kvalitetno, efikasno, stručno i blagovremeno obavljanje poslova; obvezno stručno obrazovanje i usavršavanje (tečajevi, seminari, konferencije, radionice itd.); predanost i marljivost u službi; korektan odnos prema sredstvima za rad; racionalno korištenje radnog vremena i prisutnosti na poslu; iskazivanje osobnosti na poslu, kao što su odnos i ponašanje prema strankama i radnim kolegama, te objavljivanje naučnih radova, knjiga, školskih udžbenika, studija i publikacija itd.

Članak 6.

Ministar, povjerenstvo, odnosno neposredno nadređeni državni službenik, a koji su navedeni u članku 4. ovog pravilnika, daje ukupnu opisnu ocjenu o radu državnog službenika, a na temelju broja bodova ostvarenih po pojedinim elementima iz članka 5. ovog pravilnika.

 

Ocjenjivanje državnog službenika obavlja se na obrascu za ocjenjivanje, čiji se sadržaj sa uputom nalazi u privitku i čini sastavni dio ovog pravilnika.

 

Članak 7.

Opisne ocjene iz članka 6. ovog pravilnika su:

1. "ne zadovoljava",

2. "zadovoljava",

3. "uspješan" i

4. "naročito uspješan".

Članak 8.

Za utvrđivanje konačne ocjene obavlja se bodovanje.

Bodovanje predstavlja matematičko vrednovanje rada državnog službenika, a na temelju podataka iz izvješća o radu sačinjenog od neposrednog rukovodioca.

Članak 9.

Za pozitivnu ocjenu državni službenik mora u periodu iz članka 3. ovog pravilnika da ostvari broj bodova i to:

1. za ocjenu "zadovoljava" - od 50 do 60 bodova,

2. za ocjenu "uspješan" - od 60 do 80 bodova, i

3. za ocjenu "naročito uspješan" - više od 80 bodova.

Državni službenik koji u navedenom periodu ne ostvari 50 bodova ocjenjuje se ocjenom "ne zadovoljava".

Članak 10.

Državni službenik se ocjenjuje za:

1.    kvalitetno, blagovremeno, efikasno i stručno obavljanje poslova najviše 50 bodova,

2.    obveznu stručnu naobrazbu i usavršavanje (tečajevi, seminari, konferencije, radionice itd.) najviše 10 bodova,

3.    predanost i marljivost u službi; korektan odnos prema sredstvima za rad; racionalno korištenje radnog vremena i nazočnosti na poslu najviše 15 bodova,

4.    iskazivanje osobnosti na poslu, kao što su odnos i ponašanje prema strankama i radnim kolegama do 10 bodova.

Članak 11.

Državni službenik, koji nije postigao zadovoljavajuće rezultate, dobija opisnu ocjenu "ne zadovoljava".

Ocjena iz stavka 1. ovog članka daje se ako državni službenik u svom radu, u periodu ocjenjivanja, nije ostvario prosječne rezultate u radu svoje organizacione jedinice, a prema izvješću neposrednog rukovodioca.

Prilikom sačinjavanja izvješća iz stavka 2. ovog članka neposredni rukovodilac će imati u vidu obim i složenost, kvalitet i efikasnost, ponašanje državnog službenika uređeno propisom, kao i poštivanje temeljnih načela u radu institucija Bosne i Hercegovine.

Članak 12.

Ukoliko je ocjena rada negativna državni službenik u cilju poboljšanja stručnog znanja prolazi kroz dodatni program stručnog osposobljavanja koji u dogovoru sa njim odredi neposredni rukovodilac.

Članak 13.

Prije davanja konačne ocjene, neposredno nadređeni državni službenik obavlja razgovor sa državnim službenikom u kome saopćava pretpostavljenu ocjenu i ukazuje na eventualno uočene nedostatke u radu i načinu na koji bi se otklonili, a sve u cilju poboljšanja i podizanja kvaliteta rada.

III -UNAPREĐENJE

Članak 14.

Državni službenik stiče pravo unapređenja u višu kategoriju radnog mjesta na koje je raspoređen, a kao rezultat kvalitetnog, profesionalnog i stručnog obavljanja poslova, stručne naobrazbe i usavršavanja i ostalih uvjeta određenih drugim propisima.

Za napredovanje u službi donosi se rješenje o utvrđivanju neposredno više kategorije.

Članak 15.

Kvalitetno, profesionalno i stručno obavljanja poslova, kao uvjet unapređenja, podrazumijeva blagovremeno i efikasno odlučivanje u poslu sukladno sa zakonom, podzakonskim i drugim aktima.

Članak 16.

Stručna nobrazba i usavršavanje, kao uvjet unapređenja, u pravilu podrazumijeva učešće na seminarima, simpozijima, konferencijama, specijalističkim tečajevima i dr.

Članak 17.

Pod radnim stažom za unapređenje državnog službenika podrazumijeva se vrijeme koje je potrebno provesti u službi da bi se stekao uvjet za unapređenje.

Za unapređenje u službi računa se radni staž koji je državnom službeniku priznat kao staž osiguranja.

Članak 18.

Ukoliko državni službenik dva puta uzastopno dobije ocjenu "ne zadovoljava", pokreće se sukladno sa zakonom postupak za razrješenje državnog službenika.

Članak 19.

Državni službenik protiv koga je pokrenut stegovni postupak ili je suspendiran, privremeno se zaustavlja u napredovanju do okončanja postupka.

IV - ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20

Odredbe ovog pravilnika sukladno se primjenjuju i na slučajeve u kojima je izvršena revizija iz članka 64. Zakona pod uvjetima i na način da nisu u suprotnosti sa drugim propisima.

Članak 21.

Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku BiH".

Broj 05-34-117-2/04
16. travnja 2004. godine
Sarajevo

Rukovodilac
Agencije za državnu službu
Jakob Finci, v. r.

 

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (obrazci.pdf)Obrazac za ocjenjivanje rada državnih službenika 342 Kb
Ažurirano Utorak, 10 Prosinac 2013 11:01
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook