Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela PDF Štampa
srijeda, 03 novembar 2010 16:12
Krajnji rok za prijave: 24.11.2010.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik - prevodilac
1/02 Šef Odsjeka za zaštitu podataka
1/03 Stručni saradnik za saradnju
1/04 Stručni savjetnik za analize i procjene
1/05 Šef Odsjeka za IT podršku
1/06 Stručni savjetnik za administraciju i održavanje mreža
1/07 Stručni saradnik za administraciju i održavanje mreža
1/08 Stručni savjetnik za IT podršku
1/09 Stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja
1/10 Šef Odsjeka za finansijsko - materijalne poslove i upravljanje budžetom
1/11 Stručni savjetnik za nabavke

Rezultati polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Raspored polaganja intervjua

Rezultati polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Raspored polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Rezultati polaganja javnog ispita

Raspored polaganja javnog ispitaNa osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Direkcije za koordinaciju policijskih tijela, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela


1/01 Viši stručni saradnik - prevodilac

1/02 Šef Odsjeka za zaštitu podataka

1/03 Stručni saradnik za saradnju

1/04 Stručni savjetnik za analize i procjene

1/05 Šef Odsjeka za IT podršku

1/06 Stručni savjetnik za administraciju i održavanje mreža

1/07 Stručni saradnik za administraciju i održavanje mreža

1/08 Stručni savjetnik za IT podršku

1/09 Stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja

1/10 Šef Odsjeka za finansijsko - materijalne poslove i upravljanje budžetom

1/11 Stručni savjetnik za nabavke

 

Kabinet direktora

1/01 Viši stručni saradnik - prevodilac

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove i zadatke prevoda i kucanja na računaru svih materijala za potrebe Kabineta i Direkcije, a naročito onih koji se odnose na međunarodnu korespondenciju i saradnju, i međunarodnih ugovora sa jezika koji su u službenoj upotrebi u BiH na engleski ili francuski jezik i obratno, vrši simultani i konsekutivni prevod za potrebe direktora ili zamjenika direktora ili za druge zaposlene u Direkcijji; vrši korespondenciju i evidenciju prepiske sa stranim organima i odgovoran je za tačnost prevoda, obavlja i druge poslove po nalogu šefa Kabineta i direktora kome podnosi izvještaj o svom radu. Za svoj rad je odgovoran šefu Kabineta direktora.

Posebni uslovi: filozofski fakultet ili drugi fakultet smjera strani jezici i književnost, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1170 KM

Ured za profesionalne standarde

Odsjek za zaštitu podataka

1/02 Šef Odsjeka

Opis poslova i radnih zadataka: Organizuje, planira, usmjerava i rukovodi radom odsjeka i odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga odsjeka, dodjeljuje poslove neposrednim izvršiocima, neposredno izvršava najsloženije poslove, sarađuje sa drugim odsjekom u Sektoru i sa ostalim Sektorima u Direkciji po pitnju zaštite ličnih podataka, prati stanje u oblasti određivanja i zaštite tajnih podataka i brine za usavršavanje i provođenje fizičkih, organizacionih i tehničkih standarda zaštite tajnih i ličnih podataka u Direkciji, učestvuje u izradi mjesečnih planova rada Odsjeka, podnosi izvještaj o radu Odsjeka, obavještava načelnika Ureda o potrebama za preduzimanjem odgovarajućih mjera u cilju poboljšanja načina zaštite i razmjene podataka u skladu sa propisima iz tih oblasti, obavlja druge poslove po nalogu načelnika Ureda, kome podnosi izvještaj o svom radu. Za svoj rad odgovoran je načelniku Ureda.

Posebni uslovi: visoka stručna sprema društvenog smjera ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja, najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1619 KM

 

Sektor za koordinaciju i saradnju

Odsjek za saradnju sa policijskim i drugim tijelima u BiH

1/03 Stručni saradnik za saradnju

Opis poslova i radnih zadataka: blagovremeno i efikasno izvršava poslove i zadatke koje mu dodijeli šef Odsjeka; priprema prijedloge prioriteta za planove saradnje i razmjene podataka sa drugih tijelima BiH i odgovarajućim organima i službama u BiH; priprema i pomaže u izradi prijedloga strateških planova, pravnih akata i drugih dokumenata radi poboljšanja mehanizama koordinacije i saradnje između policijskih tijela u BiH i drugih relevantnih organa, te organizacije uspostavljanja i koordinacije rada i podrške zajedničkih operativnih grupa koje rade na pojedinim pitanjima međunarodnog karaktera i/ili na pitanjima iz nadležnosti Suda BiH; učestvuje u izradi standardnih operativnih procedura o načinu rada zajedničkih operativnih grupa; pomaže u organizaciji i učestvuje u redovnim sastancima i koordiniše rad tih sastanaka; po uputama šefa Odsjeka obavlja druge poslove iz nadležnosti Odsjeka; za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: visoka stručna sprema društvenog smjera ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja; najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1046 KM

Sektor za stratešku analizu, procjene, planiranje i IT podršku

Odsjek za analizu i procjene

1/04 Stručni savjetnik za analize i procjene

Opis poslova i radnih zadataka: izvršava blagovremeno i efikasno poslove i zadatke koje mu dodijeli šef Odsjeka i rukovodilac Sektora; obavlja najsloženije analitičko - informativne poslove iz djelokruga rada Odsjeka i Sektora koji se odnose na sve vidove prikupljanja i analize podataka i informacija uključujući i opciono analiziranje politika; proučava operativnu građu; priprema cjelokupne analitičke materijale, i informacije o sigurnosnoj problematici; sačinjava materijale za potrebe internog i eksternog informisanja; razrađuje metodologiju i nosilac je izrade i realizacije određenih projekata za analitička istraživanja; doprinosi unapređenju analitičkog i istraživačkog rada; analizira stanje primjene savremenih informatičkih rješenja u oblastima iz nadležnosti Direkcije; inicira metodološke inovacije i mjere za dalje usavršavanje; radi na izradi, praćenju primjene metodologije i klasifikovanja sigurnosnih pojava; učestvuje u radu na projektnim zadacima za elektronsku obradu podataka, prati korištenje realizovanih projekata i predlaže potrebne mjere za njihovo poboljšanje; doprinosi iznalaženju odgovarajućih inovacija i rješenja za razvoj aplikacija i oblika ulaznih i izlaznih podataka, kao i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: visoka stručna sprema društvenog smjera ili ekvivalent Bolonjskog sistema studiranja, najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim i ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1360 KM

Sektor za stratešku analizu, procjene, planiranje i IT podršku

Odsjek za IT podršku

1/05 Šef Odsjeka

Opis poslova i radnih zadataka: šef Odsjeka za IT podršku neposredno rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za blagovremeno, zakonito i pravilno izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka, dodjeljuje ih neposrednim izvršiocima, neposredno izvršava najsloženije poslove, sarađuje sa drugim odsjecima u Sektoru, učestvuje u izradi nacrta planova rada, podnosi izvještaj o radu Odsjeka, obavještava pomoćnika direktora o potrebama za zapošljavanje državnih službenika i zaposlenika u Odsjeku, obavlja i druge poslove na zahtjev pomoćnika direktora, kome podnosi izvještaj o svom radu. Za svoj rad odgovoran je pomoćniku direktora.

Posebni uslovi: elektrotehnički fakultet ili drugi tehnički fakultet informatičkog smjera, najmanje četiri (4) godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1619 KM

1/06 Stručni savjetnik za administraciju i održavanje mreža

Opis poslova i radnih zadataka: usmjerava i raspoređuje poslove iz oblasti administracije i održavanja mreža i prati dinamiku izvršavanja istih; obavlja poslove uspostavljanja mreža; vrši instalaciju i testiranje uspostavljenih mrežnih sistema; obavlja poslove administriranja i održavanja mrežnih sistema; radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad je odgovoran Šefu odsjeka.

Posebni uslovi: elektrotehnički fakultet, prirodno matematički fakultet ili drugi tehnički fakultet informatičkog ili telekomunikacionog smjera, najmanje tri (3) godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1360 KM

1/07 Stručni saradnik za administraciju i održavanje mreža

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja poslove uspostavljanja mreža; vrši instalaciju i testiranje uspostavljenih mrežnih sistema; obavlja poslove administriranja i održavanja mrežnih sistema; radi i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: elektrotehnički fakultet, prirodno matematički fakultet ili drugi tehnički fakultet informatičkog ili telekomunikaconog smjera, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1046 KM

1/08 Stručni savjetnik za IT podršku

Opis poslova i radnih zadataka: vodi i raspoređuje poslove neposrednim izvršiocima u domenu podrške i održavanja softvera, mreža i telekomunikacionih sistema; usmjerava rad tehničara u smjeni; koordiniše dodijeljene poslove, prati dinamiku izvršenja i kontroliše tok pojednih poslova; aktivno učestvuje tokom izvršenja svih poslova, posebno kada se radi o složenim i komplikovanim zahvatima nad softverom, mrežnim i telekomunikacionim uređajima, te drugim složenim zahvatima iz nadležnosti Odsjeka; izvještava šefa Odsjeka o svim aktivnostima tokom smjene i prikuplja izvještaje od neposrednih izvršioca; obavlja i druge poslove iz domena softverske i mrežne podrške kao i podrške drugim IT sistemima, te rješava najsloženije zadatke iz ove oblasti, kao i poslove i zadatke koje mu dodijeli neposredni rukovodilac; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: elektrotehnički fakultet, prirodno matematički fakultet ili drugi tehnički fakultet informatičkog smjera, najmanje tri (3) godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1360 KM

Sektor za ljudske resurse, pravne, finansijsko - materijalne poslove i pisarnicu

Odsjek za upravljanje ljudskim resursima i obukama

1/09 Stručni saradnik za kadrovske poslove i statusna pitanja zaposlenih

Opis poslova i radnih zadataka: pomaže i učestvuje u poslovima koji se odnose na kadrovska pitanja, daje stručna mišljenja i izrađuje prijedloge akata iz oblasti radnih odnosa, odnosno radno - pravnog statusa svakog zaposlenog u Direkciji, pomaže i učestvuje u obavljanju kadrovskih i personalnih poslova, poslova razmjene personalne i druge srodne dokumentacije između entiteta, učestvuje i usklađuje potrebne aktivnosti i saradnju sa Agencijom za državnu službu, Odborom državne službe za žalbe i Žalbenim vijećem pri Vijeću ministara BiH, kao i sa drugim odgovarajućim tijelima, a posebno obavlja aktivnosti koje se odnose na prijave i odjave na zdravstveno osiguranje i penzijsko - invalidsko osiguranje zaposlenih, te u tom pogledu obavlja i svu neophodnu i potrebnu korespondenciju s nadležnim tijelima ciljem pružanja zaštite zaposlenim u Direkciji, pomaže u aktivnostima i poslovima koji se odnose na kadrovska i statusna pitanja, te u domenu svojih nadležnosti dostavlja periodične izvještaje o tome šefu Odsjeka za upravljanje ljudskim resursima i obukama, kome odgovara za svoj rad.

Posebni uslovi: pravni fakultet, najmanje jedna (1) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1046 KM

Sektor za ljudske resurse, pravne, finansijsko-materijalne poslove i pisarnicu

Odsjek za finansijsko-materijalne poslove i upravljanje budžetom

1/10 Šef Odsjeka

Opis poslova i radnih zadataka: neposredno rukovodi radom Odsjeka i odgovoran je za kvalitetno, blagovremeno i zakonito izvršavanje poslova iz djelokruga Odsjeka, organizuje obavljanje poslova u Odsjeku, daje potrebne upute za rad i vrši kontrolu izvršenja poslova, izrađuje mjesečne i periodične finansijske planove Direkcije i prati njihovo izvršenje, prati korištenje budžetskih sredstava, priprema odluke o privremenom finansiranju i druge odluke iz ove oblasti, izrađuje izvještaje periodičnih obračuna i završnog računa, sve vrste analiza i informacija iz oblasti računovodstvenih i finansijsko -materijalnih poslova, odgovara za zakonito i blagovremeno vođenje knjigovodstvenih evidencija, osigurava i odgovoran je za primjenu Zakona o trezoru institucija Bosne i Hercegovine i Uputstva o načinu korištenja i praćenja budžeta institucija BiH u budžetskoj godini, odgovara za zakonito vođenje deviznog poslovanja i provođenja zakonskih odredaba carinske politike BiH, odgovoran je za upotrebu i korištenje materijalno - tehničkih sredstava, te usmjerava i kontroliše rad zaposlenih na poslovima održavanja, vodi odgovarajuće evidencije i baze podataka u skladu sa pozitivnim pravnim propisima iz oblasti svog rada i djelovanja, te dostavlja periodične izvještaje o tome pomoćniku direktora za ljudske resurse, pravne, finansijsko - materijalne poslove i pisarnicu, kome odgovara za svoj rad.

Posebni uslovi: ekonomski fakultet, najmanje četiri (4) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1619 KM

1/11 Stručni savjetnik za nabavke

Opis poslova i radnih zadataka: obavlja najsloženije poslove vezane za praćenje međunarodne i domaće propise iz oblasti nabavki i na osnovu toga priprema i organizuje raspisivanje oglasa i javnih poziva, međunarodnih i domaćih, za izbor najpovoljnijih dobavljača opreme, izvođača radova i dobavljača repromaterijala; kompletira i čuva dokumentaciju o ovim nabavkama; priprema ugovore, izvještaje i druge potrebne akte na zahtjev Direkcije; radi sve ostale najsloženije poslove koji se odnose na cjelokupan i zaokružen proces nabavki u skladu sa zadacima koje diktira projekat i zakon i podzakonski propisi kojima se reguliše oblast javnih nabavki. Za svoj rad odgovara šefu Odsjeka za finansijsko - materijalne poslove i upravljanje budžetom.

Posebni uslovi: ekonomski fakultet, najmanje tri (3) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru;

Pripadajuća osnovna neto plata: 1360 KM

Broj izvršilaca: za svako od oglašenih radnih mjesta traži se po jedan (1) izvršilac.

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09 i 54/10).

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu biće formirana jedna (1) komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

- ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu ili uvjerenja o položenom javnom ispitu (u cilju oslobađanja od polaganja javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu, radnom iskustvu u struci, odnosno radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima - kako je precizirano prema pozicijama; dokaza o traženom znanju jezika; dokaza o traženom znanju rada na računaru; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Direkcije za koordinaciju policijskih tijela ili na web stranici Agencije www.ads.gov.ba.

 

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena u tekstu javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

 

- Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

 

- Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10), izuzimajući čl. 6. i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog, isključivo putem službene internet stranice Agencije za državnu službu, gdje se i objavljuje javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

 

Sve tražene dokumente, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervjuu, treba dostaviti najkasnije do 24.11.2010. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Direkcija za koordinaciju policijskih tijela

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Direkciji za koordinaciju policijskih tijela"

71 000 Sarajevo, Aleja Bosne Srebrene bb

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene neće se uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano utorak, 08 mart 2011 10:54
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook