Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u Bosni i Hercegovini PDF Štampa
srijeda, 10 novembar 2010 14:04

Krajnji rok za prijave: 25.11.2010.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1/01 Viši stručni saradnik - glavni knjigovođa
1/02 Stručni savjetnik za statistiku, analizu i planiranje
1/03 Viši stručni saradnik za normativno pravne i kadrovske poslove
2/01 Stručni savjetnik za grafološka/grafoskopska vještačenja


Rezultati polaganja stručnog ispita

Raspored polaganja stručnog ispita

Rezultati polaganja javnog ispita

Raspored polaganja javnog ispita


Na osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 34/09 i 8/10), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u Bosni i Hercegovini, raspisuje

 

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u Bosni i Hercegovini

 

1/01 Viši stručni saradnik - glavni knjigovođa

1/02 Stručni savjetnik za statistiku, analizu i planiranje

1/03 Viši stručni saradnik za normativno pravne i kadrovske poslove

2/01 Stručni savjetnik za grafološka/grafoskopska vještačenja

 

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU, FINANSIJE I ANALITIČKO - INFORMATIČKE POSLOVE

Odsjek za finansijsko – materijalne poslove i upravljanje budžetom

1/01 Viši stručni saradnik - glavni knjigovođa

Opis radnih zadataka: izrađuje periodične i godišnje obračune i izvještaje propisane metodologijom za praćenje i izvršenje budžeta, sačinjava određene knjigovodstvene isprave za vođenje evidencija, priprema i obrađuje materijalno-finansijsku i drugu dokumentaciju, provodi evidentiranje materijalno-finansijskih promjena u glavnoj knjizi, priprema podatke za sve vrste analiza i informacija za usaglašavanje mjesečnih i periodičnih planova, vrši kontiranje svih promjena iz materijalno-finansijskog poslovanja, vodi glavnu knjigu (analitiku i sintetiku), prati sve finansijske promjene u Agenciji, priprema i dostavlja na uvid traženu dokumentaciju Uredu za reviziju finansijskog poslovanja institucija BiH i internog kontrolora Agencije, vrši usaglašavanje stanja obaveza i potraživanja, vodi pomoćne knjigovodstvene evidencije, obavlja poslove pripreme za inventuru i druge stručne poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) – završen ekonomski fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, certificirani knjigovođa, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1170 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

 

Odsjek za analitičko – informatičke poslove

1/02 Stručni savjetnik za statistiku, analizu i planiranje

Opis radnih zadataka: Prati i analizira kretanje i statističke pokazatelje u oblasti forenzike, izrađuje odgovarajuće analize i izvještaje i izvodi zaključke o karakterističnim pojavama i kretanjima u vezi sa forenzikom, te savjetuje rukovodstvo po pitanju strateškog pristupa.

Izrađuje nacrte izvještaja o radu: mjesečne, kvartalne i godišnje, godišnje planove i programe rada Agencije za narednu godinu, analizira, objedinjuje i povezuje izvještaje o radu ostalih organizacionih jedinica Agencije u jedinstven izvještaj u saradnji sa šefom Odsjeka. Za svoj rad koristi raspoložive elektronske i pisane evidencije i izvještaje Agencije, predlaže mjere za ujednačavanje pristupa kod praćenja i analiziranja i obavlja druge stručne poslove koje mu povjeri neposredni rukovodilac. Sarađuje sa agencijama za statistiku, prati statističke standarde, biltene i metodologiju evropskog ureda za statistiku. Za svoj rad odgovara neposrednom rukovodiocu.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - fakultet tehničkog ili društvenog smjera, najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1360 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Odsjek za pravne, kadrovske i opšte poslove

1/03 Viši stručni saradnik za normativno pravne i kadrovske poslove

Opis radnih zadataka: obavlja najsloženije poslove za koje se traži visok stepen stručnosti i samostalnosti u obavljanju poslova, prati primjenu zakona, drugih propisa i opštih akata, pruža stručnu pomoć u izradi pojedinačnih normativnih akata primjenjujući  jedinstvena pravila za izradu pravnih propisa u institucijama BiH, učestvuje u radu radnih grupa za pripremu provedbenih i opštih akata, priprema ugovore, informacije, analize i izvještaje, priprema akta prema Pravobranilaštvu BiH, priprema odluke po prigovorima, žalbama i sl., obavlja poslove iz oblasti praćenja ljudskih resursa koji se odnose na državne službenike i zaposlenike, obavlja poslove na praćenju i definisanju profila državnih službenika i zaposlenika, obavlja poslove pravne pomoći kod vođenja disciplinskih postupaka za povrede radnih dužnosti, pruža pomoć kod izrade prijedloga rješenja o prijemu, raspoređivanju, premještaju i prestanku radnog odnosa zaposlenika, priprema rješenja o plaćenom i neplaćenom dopustu i obavlja druge stručne poslove po nalogu šefa Odsjeka. Neposredno odgovara šefu Odsjeka kojem podnosi izvještaj o radu iz svog djelokruga.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - pravni fakultet, najmanje dvije (2) godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1170 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

SEKTOR ZA KRIMINALISTIČKO – TEHNIČKA VJEŠTAČENJA, SPECIJALISTIČKE OBUKE I PODRŠKU

Odsjek za kriminalističko – tehnička vještačenja

2/01 Stručni savjetnik za grafološka/grafoskopska vještačenja

Opis radnih zadataka: vrši stručna vještačenja u oblasti ispitivanja originalnosti dokumenata, identifikaciju otisaka pečata, štambilja i sl., identifikaciju vrste štampe, vještačenje rukopisa, potpisa i druga vještačenja iz ove oblasti, sačinjava izvještaje o rezultatima ispitivanja i daje stručno tumačenje i mišljenje,  obezbjeđuje kontrolu i čuvanje primljenog dokaznog materijala, formira i vodi baze podataka u svojoj oblasti,  primjenjuje stručne procedure, stara se o rutinskom održavanju opreme, daje stručne sugestije i uputstva o postupanju sa materijalom i tragovima, pruža stručnu pomoć drugim agencijama i službama, prati naučna dostignuća, učestvuje u uvođenju novih metoda i tehničkih sredstava u rad, predlaže programe stručnog usavršavanja kadrova u svojoj oblasti i učestvuje u realizaciji istih,  obavlja i druge stručne poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS (VII stepen) - fakultet tehničko-tehnološkog smjera, ili visoka škola unutrašnjih poslova ili drugi fakultet - smjer sigurnost; najmanje tri (3) godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika i rada na računaru.

 

Pripadajuća osnovna neto plata: 1360 KM

Broj izvršilaca: jedan (1) izvršilac

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.

 

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

 

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09 i 54/10).

 

- Pod radnim iskustvom  podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

 

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije: fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; važeće lične karte; uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu (u cilju oslobađanja od javnog ispita); potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženom radnom iskustvu u struci; dokaza o traženom znanju jezika; dokaza o poznavanju rada na računaru; odgovarajući certifikat za poziciju 1/01; popunjen obrazac Agencije za državnu službu koji se može dobiti u prostorijama Agencije za forenzička ispitivanja i vještačenja u BiH ili na internet stranici Agencije za državnu službu www.ads.gov.ba.

 

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

 

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

 

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", broj 96/07 i 43/10), izuzimajući čl. 6. i 11. stav 2., koji se ne primjenjuju, zbog toga što se kandidati obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, kao i o rezultatima istog, putem službene internet stranice Agencije za državnu službu, gdje se i objavljuje javni oglas, od kada i teče rok za podnošenje prijava.

 

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 25.11.2010. godine, putem pošte preporučeno, na adresu:

Agenciji za forenzička ispitivanja i vještačenja u Bosni i Hercegovini
“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za  forenzička ispitivanja i vještačenja u Bosni i Hercegovini ”
Istočno Sarajevo, ul. Nikole Tesle bb


Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano utorak, 01 februar 2011 15:02
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook