20
Oct
2009
Odluka o programu obuke novouposlenih državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 51/06) od 30. maja 2006.godine

Stavljena van snage Odlukom o usvajanju programa obuke za novozaposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 93/16 od 16.12.2016. godine)


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 30/03 i 42/03) i članova 49. i 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05 i 2/06), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za državnu službu, na 119. sjednici održanoj 30. maja 2006. godine, donijelo je

ODLUKU

O PROGRAMU OBUKE NOVOUPOSLENIH DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA
BOSNE I HERCEGOVINE

Član l.
(Predmet Odluke)

(1)    Ovom Odlukom se propisuje program obuke za novouposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: institucije).

(2)    Odredbe ove Odluke odnose se na sve državne službenike koji se prvi put zapošljavaju u neku od institucija nakon 1. 1. 2006. godine.

(3)    Odredbe ove Odluke mogu se odnositi i na organiziranje periodične obuke u cilju obnavljanja znanja iz oblasti obuhvaćenih programom.

Član 2.
(Program)

Obuka novouposlenih državnih službenika obavljat će se po Programu obuke za novouposlene državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine, koji je dat u aneksu ove Odluke i čini njen sastavni dio.

Član 3.
(Obaveze institucija)

Institucije su obavezne da omoguće izvođenje obuke novouposlenih državnih službenika, koja kao djelatnost od općeg interesa propisana zakonom, ima prednost u odnosu na druge aktivnosti novouposlenih državnih službenika.

Član 4.
(Obaveze Agencije za državnu službu)

(1)    Obavezuje se Agencija za državnu službu da preduzme sve potrebne mjere radi realizacije Programa obuke za novouposlene državne službenike u institucijama.

(2)    Obuka će se finansirati iz budžeta Agencije za državnu službu.

Član 5.
(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, i objavljuje se u "Službenom glasniku BiH".

 

VM broj 96/06
30. maja 2006. godine
Sarajevo

 

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Adnan Terzić, s. r.

PROGRAM

OBUKE ZA NOVOUPOSLENE DRŽAVNE SLUŽBENIKE U INSTITUCIJAMA BiH

Uvod

Obuka za novouposlene je uobičajeni i redovni oblik obuke koji se primjenjuje na uposlene u institucijama administracije u mnogim zemljama. Ovaj vid obuke ima za cilj da osobu koja ulazi u neku od institucija Bosne i Hercegovine upozna sa okruženjem u koje osoba ulazi, kao i sa svim specifičnostima tog radnog okruženja, od zakonskog okvira u kom se odvija rad državnih službenika u institucijama BiH, do specifičnosti rada u administraciji u smislu etičkog koda i organizacione strukture državne administracije.

Preduvjeti

Stavljanjem ove obuke u rang obavezujućih, administracija u Bosni i Hercegovini čini korak ka kvalitetnom ustroju i efikasnoj organizaciji što je cilj svih uspješnih administracija.

U tom smislu Vijeće ministara BiH:

  • određuje ovu obuku kao obavezujuću;
  • prihvaća ponuđeni plan i program;
  • obavezuje Agenciju za državnu službu za provedbu ovog programa.

Ciljna grupa

Svi državni službenici koji se po prvi put zapošljavaju u neku od institucija BiH, pod uvjetom da je zapošljavanje izvršeno nakon 1. januara 2006. godine, kao i državni službenici obuhvaćeni periodičnim obnavljanjima znanja iz oblasti obuhvaćenih ovim programom.

Način realiziranja

Ova obuka će se odvijati u određenim vremenskim intervalima (svaka dva do tri mjeseca). Obuka se treba odvijati u radnom vremenu sa po pola radnog vremena u jednom danu i treba se održati u jednoj radnoj sedmici. Obuka će se finansirati iz budžeta Agencije.

Program obuke

Obuka za novouposlene trebala bi da obuhvati dvije oblasti:

1.    Oblast zakona; i

2.    Oblast neophodnih vještina i znanja

Oblast zakona

Oblast neophodnih
vještina i znanja

Po dva časa za svaki od navedenih zakona

Zakon o državnoj službi

Po dva časa za svaku od navedenih tema, osim teme Sukob interesa koja će se obraditi za jedan čas

Upravljanje ljudskim resursima: praćenje karijere pojedinca, obuka, godišnja ocjena rada, motivacija, upravljanje vremenom i upravljanje stresom

Zakon o Vijeću ministara, ministarstvima i drugim upravnim organizacijama

Timski rad: formiranje timova, planiranje, zaduženja, odgovornosti, koordinacija

Kodeks ponašanja i rada državnih službenika: državna služba kao efikasna, efektivna, ekonomična, nepristrasna profesionalna organizacija

Zakon o upravi

Sukob interesa

Zakon o radu

Etika u javnoj administraciji; moralni kvaliteti

Kancelarijsko poslovanje

Evropske integracije: elementarna znanja iz oblasti EI sa posebnim akcentom na trenutnu situaciju u kojoj se naša zemlja nalazi i obaveze koje iz toga proizilaze

Potencijalni predavači

Predavači na ovoj obuci mogu biti:

  • Državni službenici sa iskustvom
  • Certificirani treneri za određene oblasti
  • Vanjski saradnici

Napomena

Znanja i vještine koje trebaju biti ponuđene kroz ovu obuku ne predstavljaju preklapanje sa znanjima koja se trebaju steći kroz polaganje javnog, odnosno stručnog upravnog ispita, jer je plan nastave za novouposlene o oblasti zakona širi i obuhvatniji, a istovremeno nudi i segment neophodnih vještina.

 

Ažurirano Srijeda, 21 Prosinac 2016 13:43
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook