Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Štampa
ponedeljak, 15 novembar 2010 12:33
Pravilnik Vijeća ministara BiH ("Službeni glasnik BiH", broj 94/10) od 5. novembra 2010. godine

VIJEĆE MINISTARA
BOSNE I HERCEGOVINE

 

Na osnovu člana 54. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07 i 81/07), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 134. sjednici održanoj 5. oktobra 2010. godine, donijelo je

PRAVILNIK

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRAVILNIKA O DISCIPLINSKOJ ODGOVORNOSTI DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

U Pravilniku o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03), u članu 1. stavu (2) riječi: "osobe zaposlene u Centralnoj banci", zamjenjuju se riječima: "osobe koje u skladu sa Zakonom nisu državni službenici, kao i na državne službenike za koje je Zakonom utvrđen drugačiji disciplinski postupak".

Član 2.

U članu 2. tačka k) se briše, a dosadašnja tačka l) postaje tačka k).

Član 3.

U članu 5. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1)    Državni službenik koji izvrši radnju koja predstavlja krivično djelo korupcije ili krivično djelo protiv službene i druge odgovorne dužnosti, kojim se nanosi šteta ugledu državne službe, što državnog službenika čini nepodobnim za rad u državnoj službi pri čemu državnom službeniku nije po sili zakona prestao radni odnos,

kaznit će se mjerom prestanka radnog odnosa u državnoj službi."

Iza stava (1) dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2)    Državni službenik koji počini drugo krivično djelo kojim se nanosi šteta ugledu državne službe ili u okviru obavljanja službene dužnosti počini prekršaj,

kaznit će se mjerom smanjenja plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci ili mjerom degradiranja na neposredno niže radno mjesto.".

Član 4.

U članu 6. dodaje se novi stav (2) koji glasi:

"(2)    Ukoliko državni službenik povredu službene dužnosti iz stava (1) ovog člana počini iz nehata,

kaznit će se mjerom suspenzije prava učešća na konkursima u državnoj službi u institucijama BiH u periodu od najviše dvije godine ili mjerom smanjenja plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci.".

Član 5.

U članu 7. stav (1) riječi: "suspenzijom sa poslova i plaće tokom perioda od dva do trideset dana", zamjenjuju se riječima: "smanjenjem plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci".

U stavu (2) riječi: "nižu kategoriju u okviru radnih mjesta", zamjenjuju se riječima: "neposredno niže radno mjesto".

Član 6.

U članu 8. stav (1) riječi: "suspenzijom sa poslova i plaće u periodu od dva do trideset dana", zamjenjuju se riječima "smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca".

U stavu (2) riječi: "radnih mjesta" zamjenjuju se riječima "istog radnog mjesta", riječi "u javnim konkurencijama", zamjenjuju se riječima: "na konkursima", a iza riječi: "službi" dodaju se riječi: "u institucijama BiH".

Član 7.

U članu 9. stavovi (1) i (2) mijenjaju se i glase:

"(1)    Službenik koji odbije izvršiti zakonito naređenje pretpostavljenog,

kaznit će se smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca ili degradiranjem na nižu kategoriju u okviru istog radnog mjesta.

(2)    Ukoliko se povreda službene dužnosti ponovi u roku od šest mjeseci od dana prethodno počinjene povrede,

kaznit će se mjerom suspenzije prava učešća na konkursima u državnoj službi u periodu od najviše dvije godine ili smanjenjem plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci".

Član 8.

Član 10. se mijenja i glasi:

"Član 10.
Namjerno kršenje odredbi zakona ili drugog propisa

(1)    Državni službenik koji namjerno prekrši odredbu zakona, odredbu drugog propisa Bosne i Hercegovine u vršenju službe ili u vezi sa službom ili odredbu Kodeksa državnih službenika, osim ako se kršenje Kodeksa sastoji samo u kršenju radne discipline,

kaznit će se pismenim ukorom ili smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca ili degradiranjem na nižu kategoriju u okviru istog radnog mjesta.

(2)    Ukoliko državni službenik povredu iz stava (1) ovog člana ponovi u roku od šest mjeseci od dana prethodno počinjene povrede,

kaznit će se mjerom suspenzije prava učešća na konkursima u državnoj službi u institucijama BiH u periodu od najviše dvije godine ili smanjenjem plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci.

(3)    Državni službenik koji treći put učini povredu iz stava (1) ovog člana, a za koju je prethodno dva puta kažnjen,

kaznit će se degradiranjem na neposredno niže radno mjesto ili prestankom radnog odnosa u državnoj službi.".

Član 9.

U članu 11. stav (1) riječi: "suspenzijom sa poslova i plaće tokom perioda od dva do trideset dana ili degradiranjem na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta", zamjenjuju se riječima "smanjenjem plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci ili degradiranjem na neposredno niže radno mjesto".

Član 10.

U članu 12. stav (1) riječi: "suspenzijom sa poslova i plaće tokom perioda od dva do trideset dana", zamjenjuju se riječima: "smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca".

U stavu (2) riječi: "degradiranjem na nižu kategoriju u okviru radnih mjesta i suspenzijom sa poslova i plaće tokom perioda od dva do trideset dana ili mjerom prestanka radnog odnosa u državnoj službi", zamjenjuju se riječima: "degradiranjem na neposredno niže radno mjesto ili mjerom prestanka radnog odnosa u državnoj službi".

Član 11.

U članu 13. stav (2) riječi: "suspenzijom sa poslova i plaće tokom perioda od dva do trideset dana", zamjenjuju se riječima: "smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca, a riječi: "u okviru radnih mjesta" zamjenjuju se riječima: "u okviru istog radnog mjesta".

Član 12.

Član 14. stav (2) mijenja se i glasi:

"(2)    Ukoliko se povreda iz stava (1) ovog člana ponovi u roku od šest mjeseci od dana prethodno počinjene povrede,

kaznit će se smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca, degradiranjem na nižu kategoriju u okviru istog radnog mjesta ili suspenzijom prava učešća na konkursima u državnoj službi u institucijama BiH u periodu od najviše dvije godine".

Član 13.

U članu 15. stav (1) iza riječi: "ukorom", dodaju se riječi: "ili smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca".

U stavu (2) riječi: "suspenzijom prava učešća na javnim konkurencijama u državnoj službi u periodu do dvije godine", zamjenjuju se riječima: "smanjenjem plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci ili degradiranjem na neposredno niže radno mjesto".

Član 14.

Iza člana 15. dodaje se novi član 15a. koji glasi:

"Član 15a.
Diskriminacija

(1)    Državni službenik koji provodi neki od zakonom propisanih oblika diskriminacije, nasilje na osnovu spola ili spolne orijentacije, uznemiravanje na osnovu spola ili seksualno uznemiravanje,

kaznit će se smanjenjem plaće od 15 do 30% u trajanju od tri do šest mjeseci ili degradiranjem na neposredno niže radno mjesto ili prestankom radnog odnosa u državnoj službi.

(2)    Ukoliko državni službenik povredu discipline iz stava (1) ovog člana u smislu nekog oblika diskriminacije ili uznemiravanja počini iz nehata,

kaznit će se pismenim ukorom ili smanjenjem plaće do 10% u trajanju od jednog do tri mjeseca.".

Član 15.

U članu 22. stav 1. iza riječi: "odabere" dodaju se riječi: "pri čemu snosi sve njegove troškove".

Član 16.

U članu 25. stavovi (1) i (3) brišu se.

Dosadašnji stavovi (2), (4), (5) i (6) postaju stavovi (1), (2), (3) i (4).

Iza dosadašnjeg stava (6), koji postaje stav (4), dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5)    Pokretanjem upravnog spora, odnosno podnošenjem tužbe, nastupa prekid svih zastarnih rokova iz ovog člana.".

Član 17.

U članu 29. iza stava (2) dodaje se novi stav (3) koji glasi:

"(3)    Zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka obavezno sadrži:

a)    kome se upućuje (organ nadležan za postavljenje);

b)    ime, prezime i naziv radnog mjesta državnog službenika protiv kojeg se zahtjev podnosi;

c)    zakonski naziv povrede službene dužnosti, sa navođenjem odredbe Zakona i Pravilnika;

d)    prijedlog o dokazima koje treba izvesti, uz naznačenje imena svjedoka i pismenih dokaza, odnosno predmeta koji služe kao dokaz;

e)    materijale koji potvrđuju navode zahtjeva (u smislu pismenih dokaza, u prilogu);

f)    ime, prezime, poziciju (radno mjesto) i svojeručni potpis.".

Član 18.

U članu 30. stav (4), riječi: "u roku od 24 sata", zamjenjuju se rječima: "najkasnije u roku od osam dana".

Iza stava (4) dodaje se novi stav (5) koji glasi:

"(5)    Akt kojim se prosljeđuje predmet, odnosno zahtjev za pokretanje disciplinskog postupka, obavezno sadrži:

a)    naziv institucije;

b)    ime, prezime, lični podaci i naziv radnog mjesta državnog službenika protiv kojeg se zahtjev podnosi;

c)    zakonski naziv povrede službene dužnosti, sa navođenjem odredbe Zakona i Pravilnika;

d)    prijedlog o dokazima koje treba izvesti, uz naznačenje imena svjedoka i pismenih dokaza, odnosno predmeta koji služe kao dokaz;

e)    materijale koji potvrđuju navode zahtjeva (u smislu pismenih dokaza, u prilogu);

f)    potpis rukovodećeg državnog službenika i pečat institucije."

Dosadašnji stavovi (5) i (6) postaju stavovi (6) i (7).

Član 19.

(1)    U članu 44. stav (4), iza riječi: "otežavajuće okolnosti." dodaje se nova rečenica koja glasi: "U obrazloženje rješenja ne unosi se puni sadržaj izjava svjedoka.".

(2)    U stavu (5) riječ: "petnaest", zamjenjuje se riječju: "osam".

Član 20.

U članu 46. stav (1) riječi "da odmah" brišu se, a riječ "osam" zamjenjuje se brojem: "15".

Član 21.

U članu 47. u stavu (1) riječ: "osam" zamjenjuje se brojem: "15".

Član 22.

U članu 52. broj: "15" zamjenjuje se riječju: "osam".

Član 23.

Član 60. mijenja se i glasi:

"Vrsta odluka Odbora

Odbor donosi odluku kojom žalbu:

1.    odbacuje jer nije uložena u propisanom roku iz člana 52. ovog pravilnika (neblagovremena) ili je uložena od strane neovlaštene osobe protivno odredbi iz člana 53. ovog pravilnika (nedopuštena);

2.    odbija kao neosnovanu i potvrđuje prvostepenu odluku, ako utvrdi da ne postoje razlozi zbog kojih se prvostepena odluka pobija žalbom; ili

3.    usvaja i preinačuje prvostepenu odluku, ako utvrdi da u prvostepenom postupku nije potpuno ili pravilno utvrđeno činjenično stanje ili nije izrečena odgovarajuća disciplinska mjera ili nisu pravilno primijenjeni odgovarajući pravni propisi.

4.    usvaja, poništava prvostepeno rješenje i predmet vraća na ponovno odlučivanje u slijedećim slučajevima:

a)    ako je u disciplinskoj komisiji odlučivao član koji je morao biti izuzet;

b)    ako disciplinski postupak nije proveden, posebno iz razloga odbacivanja zahtjeva kada odbacivanju zahtjeva nije bilo mjesta, te je neophodno provesti prvostepeni postupak;

c)    ako se postupak vodio u odsustvu podnosioca zahtjeva ili državnog službenika, a nije prema odredbama ovog pravilnika postojao osnov za vođenje postupka u odsustvu.".

Član 24.

U članu 61. stav (5) riječi: "u roku od šezdeset dana", zamjenjuju se slijedećim tekstom: "u zakonskom roku od 15 dana, a ako je konačno izrečena disciplinska mjera pismena opomena ili pismeni ukor, uputom se obavještavaju državni službenik i podnosilac prijave da se u tom slučaju ne može voditi sudski spor, saglasno zakonu".

Član 25.

U članu 62. riječ: "pravosnažna", zamjenjuje se riječju: "konačna".

Član 26.

U članu 63. stav (1) mijenja se i glasi:

"(1)    Pismena opomena i pismeni ukor su izvršeni tako što je državnom službeniku uručen akt koji sadrži izrečenu mjeru".

Član 27.

Članovi 64, 65, 66. i 67. mijenjaju se i glase:

"Član 64.
Izvršavanje mjere smanjenja plaće

Mjera smanjenja plaće izvršava se tako da institucija, saglasno konačnom rješenju u disciplinskom postupku, donosi i uručuje državnom službeniku rješenje u kojem se utvrđuje u kojem tačno periodu će primati smanjenu platu.

Član 65.
Izvršavanje mjera degradiranja

(1)    Degradiranje na nižu kategoriju u okviru istog radnog mjesta izvršava se tako što institucija donosi rješenje kojim utvrđuje novu - nižu kategoriju (platni razred) saglasno izrečenoj mjeri.

(2)    Degradiranje na neposredno niže radno mjesto izvršava se tako što Agencija na prijedlog institucije, odnosno institucija po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, saglasno svojim nadležnostima iz člana 28. st. 2. Zakona, donosi novo rješenje o postavljenju, odnosno imenovanju na neposredno niže radno mjesto.

Član 66.
Izvršavanje suspenzije prava učešća na konkursima u državnoj službi u institucijama BiH

Suspenzija prava učešća na konkursima u državnoj službi u institucijama BiH izvršena je samim uručenjem rješenja o izrečenoj mjeri i evidentiranjem mjere u odgovarajuće evidencije Agencije i institucije.

Član 67.
Izvršenje mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi

Izvršenje mjere prestanka radnog odnosa u državnoj službi izvršava se tako što Agencija na prijedlog institucije, odnosno institucija po prethodno pribavljenom mišljenju Agencije, saglasno svojim nadležnostima iz člana 51. st. 1. i 2. Zakona, donosi rješenje kojim se utvrđuje prestanak radnog odnosa u državnoj službi.".

Član 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".


VM broj 257/10
5. oktobra 2010. godine
Sarajevo


Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Nikola Špirić, s. r.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (PRAVILNIK_o_discip_odg_DS_izmjene_dopune_SL_GL_94-10.pdf)Pravilnik o izmjenama i dopunama pravilnika o disciplinskoj odgovornostiDokument u PDF formatu354 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 15 novembar 2010 12:39
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook