Javni oglas za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti na određeno vrijeme ПДФ Штампа
понедељак, 22 новембар 2010 15:27

Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10 ), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH  (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10)  i Odluka o potrebi prijema u radni odnos broj: 04-34-2-5210-1/10 i 04-34-2-5209-1/10 od 14.10.2010. godine, Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e:

 


Na osnovu člana 8. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10 ), a u vezi sa članom 28a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH  (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10)  i Odluka o potrebi prijema u radni odnos broj: 04-34-2-5210-1/10 i 04-34-2-5209-1/10 od 14.10.2010. godine, Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e:

 

 

 

JAVNI OGLAS

za popunu upražnjenog radnog mjesta državnog službenika u Ministarstvu sigurnosti

na određeno vrijeme

 

1. Stručni saradnik za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i prekursora, Odsjek za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, Sektor za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika ............................................................................................... 1 izvršilac

 

2. Viši stručni saradnik za drugostepeni postupak, Odsjek za upravne poslove, propise i readmisiju, Sektor za imigraciju ............................ 1 izvršilac.

 

Uslovi: Pored opštih uslova propisanih članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, kandidati za navedeno radno mjesto trebaju ispunjavati i slijedeće posebne uslove:

 

Za radno mjesto pod rednim brojem 1.

Fakultet kriminalističkih nauka ili ekonomski fakultet  ili visoka škola smjer kriminalistika ili Pravni fakultet ili drugi fakultet smjer sigurnost, položen stručni upravni ispit, jedna godina radnog iskustva u struci, znanje jednog svjetskog jezika.

Za radno mjesto pod rednim brojem 2.

Pravni fakultet, dvije godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

 

 

Radni zadaci:

1. Stručni saradnik za borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i prekursora, Odsjek za suzbijanje zloupotrebe opojnih droga, Sektor za borbu protiv terorizma, organizovanog kriminala, korupcije, ratnih zločina i zloupotrebe narkotika - prati, proučava analizira i procjenjuje ukupno stanje u oblasti borbe protiv zloupotrebe i prometa opojnih droga i prekursora, a naročito vezano za zakonito, efikasno i pravovremeno provođenje zakona i propisa koji se odnose na suzbijanje prometa i zloupotrebe opojnih droga i prekursora, suzbijanja aktivnosti grupa i pojedinaca koji se bave neovlaštenim prometom opojnih droga i prekursora, te sarađuje i koordinira aktivnosti vezane za strateško suzbijanje i borbu protiv zloupotrebe opojnih droga i prekursora sa agencijama iz sastava ministarstva, te drugim državnim i entitetskim institucijama organima i tijelima, kao i sa odgovarajućim međunarodnim organizacijama. Sačinjava izvještaje i predlaže predutzimanje odgovarajućih strateških mjera i radnji u cilju djelotvornijeg i učinkovitijeg obavljanja poslova iz predmetne oblasti. Neposredno vodi projekte i inicijative iz oblasti preventivnog i represivnog suzbijanja zloupotrebe opojnih droga i prekursora, a koje su u nadležnosti Odsjeka, priprema analitičko – informativne i druge materijale iz djelokruga, neposredno radi na poslovima izrade izvještaja o proteklim aktivnostima, odnosno izradi planova rada u narednom periodu, obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka. Odgovoran je za praćenje međunarodne regulative iz predmetne oblasti, davanje ocjene o stepenu njihove imprementacije i usklađenosti sa domaćom regulativom, te predlaže pokretanje inicijative za izmjene i dopune zakonskih ili podzakonskih akata, te radi na poslovima međunarodne saradnje iz svog domena. Obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

 

 

  1. Viši stručni saradnik za drugostepeni postupak, Odsjek za upravne poslove, propise i readmisiju, Sektor za imigraciju - vodi postupak u drugom stepenu po žalbama stranki i u skladu sa Zakonom o upravnom postupku poništava i ukida rješenja po pravu nadzora po službenoj dužnosti na obrazložen i dokumentovan prijedlog Službe za poslove sa strancima i Glavnog inspektora Inspektorata Ministarstva, ili na zahtjev stranke, Pravobranioca BiH ili Ombudsmena BiH u stvarima propisanim materijalnim zakonom. Priprema prijedlog odluka, pruža pravnu pomoć davabnjem stručnih obavještenja, priprema informacije, analize i izvještaje iz djelokruga svog rada i obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

 

 

 

 

Napomena za sve kandidate:

 

Javni oglas se sprovodi u skladu sa odredbama Zakona o radu u Institucijama Bosne i Hercegovine i Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva sigurnosti.

Kandidat koji nema položen stručni upravni ispit dužan ga je položiti u roku od šest mjeseci od dana zaključivanja ugovora o radu.

Svi prijavljeni kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se prijavili na javni oglas, podliježu proceduri provjere osposobljenosti za obavljanje poslova za radno mjesto za koje su aplicirali, koju sprovodi Komisija za provođenje javnog oglasa.

 

Kandidati za navedena radna mjesta primaju se na određeno vrijeme, do povratka državnih službenika sa porodiljskog odsustva, u skladu sa članom 28a. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10).

 

Potrebni dokumenti:

 

Prijave sa kratkom biografijom i ovjerene kopije:

Uvjerenje o državljanstvu BiH ne starije od šest mjeseci, fakultetske diplome (nostrifikovane diplome ukoliko fakultete nije završen u BiH ili je diploma stečena u  BiH nakon 06.04.1992. goine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, važeća lična karta izdata od strane CIPS-a, uvjerenje o položenom stručnom – upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu, dokaz o traženom radnom iskustvu, dokaz o traženom znanju jezika za poziciju 1. i dokaz o znanju rada na računaru za poziciju 2. , uvjerenje da nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo počinjeno sa umišljajem u skladu sa Krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini (ne starije od tri mjeseca), dokaz o psihičkoj i fizičkoj sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavi (ne starije od šest mjeseci), dokaz da kandidat nije obuhvaćen odredbom člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine (izjava ovjerena u opštini).

 

Sve tražene dokumente treba dostaviti najkasnije u roku od 8 dana od dana objavljivanja na web stranici Agencije za državnu službu, putem pošte preporučeno na adresu:

 

 

Ministarstvo sigurnosti

„Javni oglas za popunjavanje radnog mjesta zaposlenika u Ministarstvu sigurnosti“

Trg Bosne i Hercegovine broj 1.

71 000 Sarajevo

 

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzeti u razmatranje.

Последње ажурирано понедељак, 22 новембар 2010 15:30
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Додај сајт у FavoritesДодај страницу у FavoritesНаправи Homepage страницомПрослиједи ову страницуШтампај ову страницуСпаси страницу као ПДФ
Повратак на врх
Dodaj na svoj Facebook