22
Oct
2009
Vrste konkursnih procedura PDF Ispis

Prema Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17) -(u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi) i njegovim podzakonskim aktima, upražnjena radna mjesta državnih službenika mogu se popuniti putem internog, eksternog ili javnog oglasa.

Kod javnog oglasa razlikujemo procedure koje se sprovode na osnovu čl. 21. i 32a. Zakona o državnoj službi.

 

JAVNI OGLAS raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi

Ovaj oglas se sprovodi u skladu sa članom 21. Zakona o državnoj službi  i odredbama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) - (u daljem tekstu: Odluka).

Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agecija), na zahtjev institucije, objavljuje javni oglas na službenoj internet stranici Agencije, sa rokom za dostavljanje prijava ne kraćim od 21 dan. Institucija u kojoj se raspisuje oglas je dužna da oglas objavi i u tri domaća sredstva javnog informisanja koja su dostupna na cijeloj teritoriji BiH.

Prijava na ovaj oglas se podnosi Agenciji za državnu službu, putem pošte, preporučeno, sa naznakom na koji se oglas odnose.

Komisiju za izbor (u daljem tekstu: komisija) sačinjava 5 članova (dva člana iz reda državnih službenika koje predlaže institucija u kojoj je raspisan oglas i tri člana u svojstvu nezavisnih eksperata koje imenuje Agencija). Sekretar komisije za izbor je državni službenik po službenoj dužnosti, odnosno ovlašteno lice ispred Agencije.

Javni konkurs sadrži javni i stručni ispit (pismeni i usmeni dio - intervju).

Agencija redovno obavještava kandidate kroz sistem "MojKonkurs"https://konkursi.ads.gov.ba/ o promjenama statusa prijave, rasporedima i rezultatima različitih ispita na kojima učestvuju. Komunikacija se odvija slanjem personalizovanih SMS i e-mail poruka na broj mobitela kandidata, odnosno adresu elektronske pošte.

Javni ispit se sastoji od 21 pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima. Kandidat je zadovoljio na javnom ispitu ukoliko tačno odgovori na 11 postavljenih pitanja. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

Pismeni dio stručnog ispita se polaže na način da kandidati rješavaju određeni broj pismenih zadataka čiji broj zavisi od pozicije na koju se kandidat prijavio. Ispit se radi na računaru. Kandidat je položio pismeni dio stručnog ispita ukoliko osvoji najmanje 75 bodova od maksimalnih 100 bodova. Uspješni kandidati na pismenom ispitu, dakle, kandidati koji osvoje 75 i više bodova imaju pravo pristupanja intervjuu, na kojem mogu osvojiti najviše 30 bodova.

Usmeni dio – intervju sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17) - (u daljem tekstu: Pravilnik). Pravilnikom je uveden Okvir kompetencija, te propisan intervju koji sadrži provjeru i ocjenu znanja i kompetencija.

Na intervjuu se, pored pitanja kojima se utvrđuje stepen znanja kandidata (u smislu opisa poslova i zadataka radnog mjesta, djelatnosti institucije, oblasti državne uprave, državne službe i sl.) postavljaju i pitanja koja su usmjerena na provjeru kompetencija, čiji su primjeri dati u Okviru kompetencija, Prilog 3, a koji je sastavni dio Pravilnika. Kompetencije predstavljaju načine ponašanja koji su potrebni kako bi se poslovi određenog radnog mjesta obavljali na djelotvoran način. Provjera kompetencija na intervjuu se vrši postavljanjem pitanja koja se odnose na neko prethodno ponašanje kandidata u situaciji u kojoj su bile ispoljene kompetencije kandidata koje se provjeravaju. Pitanja za provjeru kompetencija, po pravilu, postavljaju se tako da se od kandidata traži da opiše prethodnu konkretnu situaciju u kojoj je tražena kompetencija ispoljena, zadatak koji je bio postavljen, aktivnost koju je kandidat preduzeo i rezultat date aktivnosti.

Minimalan broj bodova na intervjuu koji kandidat mora ostvariti da bi isti položio je 16.

Nakon okončanog stručnog ispita, na osnovu rezultata koji su kandidati postigli u izbornom procesu, ukoliko se radi o nerukovodećim državnim službenicima, Agencija postavlja najuspješnijeg kandidata, a ukoliko se radi o rukovodećim državnim službenicima, Agencija daje mišljenje, na osnovu kojeg nadležna institucija vrši imenovanje rukovodećeg državnog službenika sa liste uspješnih kandidata. Ukoliko nadležna institucija, po proteku roka od 30 dana od dobijanja mišljenja ne izvrši imenovanje rukovodećih državnih službenika, iste imenujeAgencija.

U skladu sa odredbom člana 28. stav 3. Odluke o o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, listu uspješnih kandidata čine tri kandidata sa najvećim brojem bodova.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Odboru državne službe za žalbe.

 

JAVNI OGLAS raspisan na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi

Ovaj oglas se sprovodi u slučaju kada je osnovana nova institucija po osnovu prenosa ili preuzimanja određenih nadležnosti. Na ovaj oglas se, pored odredbi Zakona o državnoj službi, primjenjuju odredbe Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20) - (u daljem tekstu: Pravilnik).

Članom 19. stav (4) Zakona o državnoj službi propisano je da: „u slučaju kada je osnovana nova institucija BiH po osnovu prenosa nadležnosti sa entiteta na BiH ili kada BiH, u skladu sa Ustavom preuzme određene nadležnosti upražnjeno mjesto se može popuniti putem internog ili eksternog premještaja državnog službenika iz odgovarajućeg organa državne službe/uprave entiteta u tu instituciju BiH ili putem javnog konkursa u skladu sa članom 32a. ovog zakona“.

Pravilnik članom 1. stav (2) propisuje da saglasno članu 19. stav (4) Zakona o državnoj službi, smatrat će se da do prenosa nadležnosti dolazi u slučaju kada je osnovana nova institucija po osnovu prenosa određenih nadležnosti sa entiteta na BiH, odnosno da do preuzimanja nadležnosti dolazi kada postojeća institucija (koja po pravilu nije novoosnovana), preuzme određene nadležnosti koje su do tada obavljali entiteti, ili ih je obavljala druga institucija, pravno lice, međunarodna organizacija ili je riječ o potpuno novouspostavljenoj nadležnosti.

Odredbe člana 32a. Zakona o državnoj službi i odredbe Pravilnika koje se odnose na javne oglase, primjenjivat će se do potpune ili pretežne popune nove institucije ili organizacione jedinice koja preuzima ili na koju se prenose nadležnosti.

Agencija za državnu službu, na zahtjev institucije, objavljuje javni oglas na svojoj službenoj internet stranici, sa rokom za dostavljanje prijava ne kraćim od 8 (osam) dana. Institucija u kojoj se raspisuje oglas je dužna da oglas objavi i u najmanje jednom domaćem sredstvu javnog informisanja koje je dostupno na cijeloj teritoriji BiH. Umjesto objave javnog oglasa u sredstvu javnog informisanja, institucija može objaviti samo javni poziv, koji upućuje da je na službenoj internet stranici Agencije objavljen javni oglas.

Prijava na konkurs se podnosi putem pošte, preporučeno, isključivo instituciji u kojoj je oglas raspisan.

Komisiju za izbor sačinjava 5 članova (dva člana iz reda državnih službenika koje predlaže institucija u kojoj je raspisan oglas i tri člana u svojstvu nezavisnih eksperata koje imenuje Agencija). Sekretara Komisije određuje nadležna institucija.

Javni konkurs sadrži javni i stručni ispit (pismeni i usmeni dio - intervju).

Sve detalje u konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, kandidati mogu dobiti kontaktirajući instituciju na čiji oglas su se prijavili, izuzev poziva za polaganje javnog ispita, koji je u nadležnosti Agencije. Agencija obavještava kandidate o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita.

Javni ispit se sastoji od 21 pitanja sa ponuđenim opcijskim odgovorima. Kandidat je zadovoljio na javnom ispitu ukoliko tačno odgovori na 11 postavljenih pitanja. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

Pismeni dio stručnog ispita se polaže na način da kandidati polažu test sa ponuđenim opcijskim odgovorima. Za radna mjesta stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika i stručnog savjetnika, test se sastoji od 10 pitanja sa opcijskim odgovorima, a za radna mjesta šefa unutrašnje organizacione jedinice i rukovodeće državne službenike, test se sastoji od 20 pitanja sa ponuđenimopcijskim odgovorima. Maksimalan broj bodova na testu je 100, a kandidat je položio pismeni dio ispita ukoliko ostvari najmanje 70 bodova. Uspješni kandidati (osvojili 70 i više bodova) pristupaju intervjuu, na kojem kandidati mogu osvojiti najviše 30 bodova.

Usmeni dio – intervju sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17) Navedenim Pravilnikom je uveden Okvir kompetencija, te propisan intervju koji sadrži provjeru i ocjenu znanja i kompetencija. Minimalan broj bodova na intervjuu koji kandidat treba ostvariti da bi isti položio je 16. Širi opis postupka intervjua dat je u tekstu „JAVNI OGLAS raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi“.

Nakon okončanog stručnog ispita, rukovodilac institucije dostavlja Agenciji listu uspješnih kandidata, sa prijedlogom   datuma postavljenja najuspješnijeg kandidata.Ukoliko se radi o nerukovodećim državnim službenicima, Agencija postavlja najuspješnijeg kandidata, a ukoliko se radi o rukovodećim državnim službenicima, Agencija daje mišljenje, na osnovu kojeg nadležna institucija vrši imenovanje rukovodećeg državnog službenika sa liste uspješnih kandidata. U slučaju da nadležna institucija, po proteku roka od 30 dana od dobijanja mišljenja ne izvrši imenovanje rukovodećih državnih službenika, iste imenuje Agencija.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Odboru državne službe za žalbe.

 

OGLAS ZA EKSTERNI PREMJEŠTAJ raspisan na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi

Postupak izbora kandidata po ovom oglasu za eksterni premještaj sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20).

Oglas se objavljuje na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu, kao i na oglasnoj tabli entitetskih institucija od kojih su preuzete nadležnosti.

Kandidati prijave dostavljaju putem pošte, preporučeno, instituciji u kojoj je raspisan oglas.

Sve detalje u konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, kandidati mogu dobiti kontaktirajući instituciju na čiji oglas su se prijavili.

Pored posebnih uslova koji se razlikuju za svako radno mjesto, svi kandidati moraju ispunjavati i uslove propisane članom 64. Zakona o državnoj službi (odnosno da su zakonito zaposleni u entiteskoj instituciji iz koje se premještaju i da ispunjavaju uslove iz člana 22. istog zakona), te moraju imati položen javni ili stručni upravni ispit, odnosno, ispunjavati uslove za oslobađanje od obaveze polaganja javnog ispita, ili biti oslobođeni od obaveze polaganja javnog ispita rješenjem mjerodavnog organa, u skladu sa odredbama čl. 13. i 37. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.

Oglas sprovodi komisija od pet članova (dva člana iz reda državnih službenika koje predlaže institucija u kojoj je raspisan oglas i tri člana u svojstvu nezavisnih eksperata koje imenuje Agencija). Kandidati se testiraju samo putemintervjua, koji se sprovodi u skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17). Navedenim Pravilnikom je uveden Okvir kompetencija, te propisan intervju koji sadrži provjeru i ocjenu znanja i kompetencija. Širi opis postupka intervjua dat je u tekstu „JAVNI OGLAS raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi“.

Nakon okončanog stručnog ispita- intervjua, rukovodilac institucije dostavlja Agenciji listu uspješnih kandidata, sa prijedlogomdatuma postavljenja najuspješnijeg kandidata.Ukoliko se radi o nerukovodećim državnim službenicima, Agencija postavlja najuspješnijeg kandidata, a ukoliko se radi o rukovodećim državnim službenicima, Agencija daje mišljenje, na osnovu kojeg nadležna institucija vrši imenovanje rukovodećeg državnog službenika sa liste uspješnih kandidata. U slučaju da nadležna institucija, po proteku roka od 30 dana od dobijanja mišljenja ne izvrši imenovanje rukovodećih državnih službenika, iste imenuje Agencija.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Odboru državne službe za žalbe.

 

INTERNI OGLAS raspisan na osnovu člana 19. stav (1) i člana 20., a u vezi sa članom 31. stav (1) Zakona o državnoj službi i OGLAS ZA INTERNI PREMJEŠTAJ raspisan na osnovu  čl. 19. stav (4) i 32a. Zakonao državnoj službi

Postupak izbora kandidata po ovom oglasu sprovodi se u skladu sa Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

Izborni proces za interni oglas i oglas za interni premještaj se sastoji samo od intervjua. Na ove oglase mogu se prijaviti samo lica zaposlena kao državni službenici u instituciji u kojoj se oglašava upražnjeno radno mjesto. Oglas se objavljuje u instituciji (na oglasnoj tabli ili na drugi svima dostupan način) i na službenoj internet stranici Agencije.

Kandidati prijave dostavljaju putem pošte, preporučeno, instituciji u kojoj je raspisan oglas. Kandidati moraju imati položen javni ili stručni upravni ispit, odnosno, ispunjavati uslove za oslobađanje od obaveze polaganja javnog ispita, ili biti oslobođeni od obaveze polaganja javnog ispita rješenjem mjerodavnog organa, u skladu sa odredbama čl. 13. i 37. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita.

Interni oglas sprovodi komisija, koja se sastoji od tri člana - državna službenika iz institucije na koju se interni konkurs odnosi, odnosno po oglasu za interni premještaj komisija sastavljena od pet članova, dva člana iz reda državnih službenika koje predlaže institucija u kojoj je raspisan oglas i tri člana - nezavisna eksperta koju imenuje Agencija.

Sekretara Komisije određuje nadležna institucija.

Kandidati se testiraju samo putem intervjua. U skladu sa Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17). Navedenim Pravilnikom je uveden Okvir kompetencija, te propisan intervju koji sadrži provjeru i ocjenu znanja i kompetencija. Širi opis postupka intervjua dat je u tekstu „JAVNI OGLAS raspisan na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi“.

Sve detalje u konkursnoj proceduri, u smislu obavještavanja kandidata, kandidati mogu dobiti kontaktirajući instituciju na čiji oglas su se prijavili.

Nakon okončanog stručnog ispita-intervjua, rukovodilac institucije dostavlja Agenciji listu uspješnih kandidata, sa prijedlogomdatuma postavljenja najuspješnijeg kandidata.Ukoliko se radi o nerukovodećim državnim službenicima, Agencija postavlja najuspješnijeg kandidata, nakon što institucija dostavi listu uspješnih kandidata sa prijedlogom datuma postavljenja najuspješnijeg kandidata, a ukoliko se radi o rukovodećim državnim službenicima, Agencija daje mišljenje, na osnovu kojeg nadležna institucija vrši imenovanje rukovodećeg državnog službenika sa liste uspješnih kandidata. Ukoliko nadležna institucija, po proteku roka od 30 dana od dobijanja mišljenja ne izvrši imenovanje rukovodećih državnih službenika, iste će imenovati Agencija.

Nezadovoljni kandidati imaju pravo žalbe Odboru državne službe za žalbe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ažurirano Petak, 28 Veljača 2020 15:12
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook