22
Oct
2009
Stop greškama u prijavama! PDF Štampa
stop_greskama

Prijavni obrazac

Svaki oglas ima poseban prijavni obrazac. Prijavni obrazac je potrebno čitko popuniti, sve rubrike moraju biti ispunjene, te isti treba svojeručno potpisati. Prijavni obrazac ne dokazuje niti jedan traženi uslov tekstom oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne Komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu na kojoj označavaju pozicije na koje se žele prijaviti, sa ostalim potrebnim dokumentima kako je navedeno u tekstu oglasa, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih Komisija dostavljaju odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim Komisijama, a uz svaku prijavu se dostavlja potrebna dokumentacija za svaku Komisiju za izbor odvojeno.

Sve rubrike popuniti; ne ispravljati prijavni obrazac; prijavni obrazac potpisati; obratiti pažnju na slanje prijava u slučaju kada je po jednom oglasu formirano više Komisija za izbor.

Osim prijavnog obrasca, ostali dokumenti traženi tekstom oglasa dostavljaju se isključivo u ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje). Napominjemo da ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema naznačen (preciziran) rok važenja. U svakom oglasu potrebni dokumenti su taksativno pobrojani.


Fakultetska diploma

Fakultetskom diplomom se dokazuje opći uslov iz člana 22. stav 1. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, tj. da osoba koja se prijavljuje na radno mjesto državnog službenika mora imati univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Ovaj opći uslov se dokazuje isključivo ovjerenom kopijom fakultetske diplome, a ne uvjerenjem o diplomiranju, budući da uvjerenje kao javna isprava ima ograničen period važenja, a to je do izdavanja fakultetske diplome. Iznimno, ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduju fakultetsku diplomu, on može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. U navedenom slučaju kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju fakultetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu viskokoškolske ustanove da diploma nije izdata. Takođe, dostavljati fakultetsku diplomu završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po tzv. Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i dodatak diplomi, a u skladu sa odredbama člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik BiH, br. 59/07 i 59/09). Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca.

Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine,odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 23/04). Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet ranije ili je isti u toku u momentu prijavljivanja na oglas, kandidat je dužan uz prijavu dostaviti i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu.

Ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Takođe, ne dostavljati fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

Važeće uvjerenje o državljanstvu

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju važećeg uvjerenja o državljanstvu, kojim se dokazuju opći uslovi iz člana 22. stav (1) tač. a) i b) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, odnosno da je osoba za postavljenje na mjesto državnog službenika državljanin Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18 godina. Kako je dana 14. marta 2012. godine stupio na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o ličnoj karti državljana Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 18/12), kojim je u članu 2. propisano: „Od državljana BiH može se tražiti kopija lične karte, samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano”, a kako posebnim zakonom nije propisano da se postupcima popune radnih mjesta u državnoj službi može tražiti kopija lične karte, u rubrici „Potrebni dokumenti“ je napravljena izmjena, tako da se umjesto „važeće lične karte“ traži „važeće uvjerenje o državljanstvu“. Za oglase u kojima se kao jedan od dokaza traži važeće uvjerenje o državljanstvu, potrebno je dostaviti isključivo važeće uvjerenje o državljanstvu, te ukoliko eventualno bude dostavljena kopija lične karte umjesto traženog uvjerenja prijava će biti odbačena iz razloga nekompletnosti iste.

Uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter.

Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa (a ne od datuma ovjeravanja kopije istog) do dana predaje prijave na konkretan konkurs.

U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja.


Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu

U skladu sa odredbama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10 i 103/12) javni ispit nije dužno polagati:

a) lice koje je na bilo kom nivou vlasti pred nadležnim organom uprave u BiH, položilo za visoku školsku spremu stručni upravni ispit, javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima;
b) lice koje je na bilo kom nivou vlasti, pred nadležnim organom uprave u BiH položilo pravosudni ispit;
c) lice koje je oslobođeno od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu ili javnog ispita odlukom nadležnog organa u skladu sa propisima;
d) magistri i doktori pravnih nauka, docenti i profesori pravnih fakulteta u BiH, te magistri i doktori društvenih nauka iz oblasti ustavno pravo, upravno pravo ili radno pravo;
e) lice koje je položilo stručni ispit u okviru druge struke za visoku stručnu spremu pred nadležnim organom uprave, ukoliko je po tom osnovu nadležni organ donio rješenje kojim se oslobađa obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH.

Ministarstvo pravde BiH kao nadležni organ, u upravnom postupku odlučuje po zahtjevu stranke za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH.Kandidati koji nemaju položen neki od naprijed navedenih ispita, odnosno koji nisu oslobođeni obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu, ukoliko dostave svu potrebnu dokumentaciju u propisanom roku i ispunjavaju sve uslove konkretnog radnog mjesta na koje se prijavljuju, u sklopu konkursne procedure polažu javni ispit, koji je eliminatoran.

U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj 103/12), položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju). O polaganju istog Agencija po službenoj dužnosti ne izdaje uvjerenje. Ispit se sastoji od 21 pitanja, a kandidat će zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

Dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva

Svi dokazi moraju biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u BiH, u skladu sa Zakonom o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini. Radno iskustvo u struci/zvanju/relevantno radno iskustvo:
- Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u struci/zvanju/relevantno radno iskustvo mogu se dostaviti:
Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, odnosno na kojima treba da stoje podaci o tome  na kojim poslovima je kandidat radio-naziv radnog mjesta, da li su to poslovi VSS, koliko dugo je obavljao navedene poslove, po mogućnosti opis poslova, navesti jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima, dakle što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo.
Uvjerenje Zavoda za PIO-listing uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja sa listinga, tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima VSS, i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo.
Pismo preporuke se uzima u obzir  kada ista sadrži sve elemente potvrde koji su pojašnjeni u obrazloženju “potvrde”.
Radna knjižica ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva.

- Radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima:
Ukoliko se radi o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, potvrda ili uvjerenje moraju sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavio, dakle podatke na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi VSS, opis radnih zadataka, koliko dugo je obavljao navedene poslove i druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva.

Dokumenti koji se ne prihvataju kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva:
Radnom knjižicom se dokazuje samo radni staž, te ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva.
Ne dostavljati Ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. Navedena dokumenta  ne mogu biti valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva. Period angažovanja po navedenim ugovorima/rješenjima treba dokazati potvrdom ili uvjerenjem poslodavca koja će sadržavati podatke: osnovne generalije, vrstu školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostale relevantne podatke za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

Obratiti pažnju na bitne elemente uvjerenja/potvrde o radnom iskustvu:

  • Broj, datum, mjesto izdavanja uvjerenja/potvrde;
  • Navesti generalije;
  • Zanimanje/stručna sprema (napomena: samo poslovi visoke stručne spreme se ubrajaju u relevantno radno iskustvo za potrebe konkursa koje raspisuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine);
  • Precizirano radno mjesto;
  • Vrijeme radnog angažovanja;
  • Osnov radnog odnosa/radnog angažovanja;
  • Vrsta/e posla/poslova vezani za stručnu spremu;
  • Potpis ovlaštenog lica i pečat.

Primjer uvjerenja/potvrde koji mogu služiti kao validan dokaz o radnom iskustvu u konkursnim procedurama koje raspisuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, ukoliko su sve stavke prethodno pobrojane, navedene precizno

Primjer u MS Word formatu [KLIKNI OVDJE]

 

Dokaz o znanju stranih jezika

Koje isprave mogu služiti kao dokaz o znanju/poznavanju stranih jezika propisano je Odlukom o utvrđivanju isprava koje mogu služiti kao dokaz o poznavanju ili znanju stranog jezika u postupcima provođenja konkursa u institucijama BiH, broj: 03-34-872/05 od 26.12.2005.godine, te će se samo isprave predviđene navedenom Odlukom uzimati kao valjan dokaz o znanju stranih jezika.

Ne dostavljati  potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom firma/ustanova potvrđuje traženi nivo znanja stranih jezika, jer iste nisu registrovane za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani.

Dokaz o poznavanju rada na računaru

U javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru.


Kao valjan dokaz uzimaju se uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, kao i drugu ispravu fakulteta -ovjerena kopija upisnice – indexa, koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.


Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom firma/ustanova potvrđuje traženi nivo znanja rada na računaru, jer iste nisu registrovane za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani.

Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka

Navedeno uvjerenje ne može biti starije od tri mjeseca, a isto, u cilju smanjivanja troškova kandidata prilikom prijavljivanja na neko od radnih mjesta u institucijama BiH, dostavljaju na usmeni dio stručnog ispita-intervju samo kandidati koji su uspješno položili pismeni dio stručnog ispita. Isto izdaje nadležan sud prema mjestu prebivališta.
Uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje PS ili PU, čije evidencije se vode prema mjestu rođenja, se ne prihvata, niti je na osnovu relevatnih propisa dozvoljeno isto tražiti.

Posljednje ažurirano srijeda, 27 jul 2016 13:53
 
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook