22
Oct
2009
Stop greškama u prijavama! PDF Ispis
 stop_greskama

Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načina sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua (“Službeni glasnik BiH”, br. 63/16 i 21/17), između ostalog, definiše pripremanje prijave i potrebnu dokumentaciju, i to: prijavni obrazac; univerzitetsku diplomu; uvjerenje o državljanstvu; dokaz o radnom iskustvu; iste ili slične poslove za potrebe provođenja konkursa; isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika; dokaz o poznavanju rada na računaru; uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka; rok i način dostavljanja prijava.

Napominjemo da se dokumentacija tražena tekstom oglasa, osim prijavnog obrasca, dostavljaja u orginalu ili u ovjerenoj kopiji (neovjerene kopije neće se uzeti u razmatranje).

Ovjerena kopija dokumenta nema ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokument čija je kopija ovjerena nema naznačen (preciziran) rok važenja.  

Svi dokazi koji se dostavljaju uz prijavu moraju biti na jednom od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini, osim ako navedenim pravilnikom nije drugačije propisano.

Prijavni obrazac

Svaki objavljeni oglas ima odgovarajući prijavni obrazac. Svaka ispravka ili izmjena prijavnog obrasca kandidata smatrat će se kao neuredna prijava. Prijavni obrazac je potrebno čitko popuniti, sve rubrike moraju biti ispunjene uz obavezan svojeručni potpis kojim se potvrđuju navodi iz izjava čiji se sadržaj ne dokazuje posebnim dokumentima. Prijavni obrazac ne dokazuje uslove iz teksta oglasa (koji se dokazuju traženom dokumentacijom), isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo osnovne informacije o kandidatu.

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu na kojoj označavaju pozicije na koje se žele prijaviti, sa ostalom traženom dokumentacijom kako je navedeno u tekstu oglasa, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih komisija dostavljaju odvojene prijave za radna mjesta po pojedinim komisijama, a uz svaku prijavu se dostavlja tražena dokumentacija za svaku komisiju za izbor odvojeno.

Sve rubrike popuniti; ne ispravljati ili mijenjati prijavni obrazac; označiti ili podebljati ili zaokružiti radno/a mjesto/a na koje se prijavljujete; prijavni obrazac potpisati; obratiti pažnju na slanje prijava u slučaju kada je po jednom oglasu formirano više Komisija za izbor.


Univerzitetska diploma

Univerzitetskom diplomom se dokazuje opći uslov iz člana 22. stav 1. tačka c) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, tj. da osoba koja se prijavljuje na radno mjesto državnog službenika mora imati univerzitetsku diplomu i druge obrazovne ili akademske kvalifikacije najmanje VII stepena stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja. Univerzitetskom diplomom, odnosno ovjerenom kopijom univerzitetske diplome dokazuje se i ispunjavanje posebnih uslova u pogledu stručne spreme.

Opći uslov se dokazuje dodiplomskom (osnovnom) diplomom, ukoliko tekstom oglasa nije traženo drugačije.

Za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu studiranja, uz diplomu se dostavlja i dodatak diplomi, a u skladu sa odredbama člana 54. Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u BiH („Službeni glasnik BiH, br. 59/07 i 59/09). Iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, ni za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, ni za jednog diplomca.

Ukoliko kandidat iz određenog razloga ne posjeduje univerzitetsku diplomu, može dostaviti i ovjerenu kopiju uvjerenja o diplomiranju, koje ne može biti starije od roka potrebnog za izdavanje diplome, odnosno načelno ne može biti starije od jedne godine. U navedenom slučaju kandidati uz uvjerenje o diplomiranju moraju dostaviti i potpisano kratko obrazloženje - izjavu iz kojeg razloga dostavljaju uvjerenje, a ne ovjerenu kopiju univerzitetske diplome, te ukoliko diploma nije izdata u predviđenom roku, u tom slučaju dostaviti potvrdu viskokoškolske ustanove da diploma nije izdata.

Kandidati koji su fakultet završili van Bosne i Hercegovine, odnosno koji su diplomu stekli u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine, u obavezi su dostaviti ovjerenu kopiju nostrifikovane/priznate diplome, u skladu sa odredbama Zakona o važnosti javnih isprava u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH, br. 23/04). Ukoliko je postupak nostrifikacije/priznavanja započet ranije ili je u toku u momentu prijavljivanja na oglas, kandidat je dužan uz prijavu dostaviti i dokaz o podnesenom zahtjevu za nostrifikaciju/priznavanje diplome nadležnom organu.

Neovisno o svim drugim zahtjevima iz oglasa, kandidati koji su završili studije po Bolonjskom sistemu studiranja, dužni su, pored ostale tražene dokumentacije, obavezno dostaviti diplomu prvog ciklusa (ili osnovnog dodiplomskog studija), čak i ako se oglasom traži drugi i treći ciklus Bolonjskog sistema studiranja, osim za integrisane studije kod kojih je potrebno dostaviti i dokaz da se radi o integrisanom studiju, ako to nije vidljivo iz same osnovne diplome, dodatka diplomi ili rješenja o nostrifikaciji/priznavanju.

U cilju ispunjavanja uslova u pogledu tražene vrste visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, sugerišemo da se obrati pažnja na Instrukciju o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika, Instrukcija Agencije za državnu službu, broj: 01-02-66-3/17 od 28.02.2017. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 17/17)

Ne dostavljati uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Takođe, ne dostavljati univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa, budući da iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diploma bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.


Važeće uvjerenje o državljanstvu

Kandidati su dužni dostaviti ovjerenu kopiju važećeg uvjerenja o državljanstvu, kojim se dokazuju opći uslovi iz člana 22. stav 1. tač. a) i b) Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, odnosno da je osoba za postavljenje na mjesto državnog službenika državljanin Bosne i Hercegovine, te da je starija od 18 godina. Pod važećim uvjerenjem o državljanstvu podrazumijeva se uvjerenje koje nije starije od 6 mjeseci, pri čemu se navedeni rok računa od dana izdavanja uvjerenja od strane nadležnog organa (a ne od datuma ovjeravanja kopije istog) do dana predaje prijave na konkretan konkurs.

Uvjerenje o državljanstvu nema trajni karakter.

U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje/obavijest da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim (osobnim) podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.


Uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, odnosno uvjerenje o položenom javnom ispitu

Javni ispit koji organizuje Agencija je sastavni dio javnog konkursa, a isti polažu kandidati koji se prijavljuju na radna mjesta državnih službenika u institucijama, a koja nisu oslobođena od obaveze polaganja javnog ispita.

U skladu sa odredbama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19) javni ispit nije dužno polagati:

a) lice koje je na bilo kom nivou vlasti pred nadležnim organom uprave u BiH, položilo za visoku školsku spremu stručni upravni ispit, javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima;

b) lice koje je na bilo kom nivou vlasti, pred nadležnim organom uprave u BiH položilo pravosudni ispit;

c) lice koje je oslobođeno od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu ili javnog ispita odlukom nadležnog organa u skladu sa propisima;

d) magistri i doktori pravnih nauka, docenti i profesori pravnih fakulteta u BiH, te magistri i doktori društvenih nauka iz oblasti ustavno pravo, upravno pravo ili radno pravo;

e) lice koje je položilo stručni ispit u okviru druge struke za visoku stručnu spremu pred nadležnim organom uprave, ukoliko je po tom osnovu nadležni organ donio rješenje kojim se oslobađa obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH.

Ministarstvo pravde BiH kao nadležni organ, u upravnom postupku odlučuje po zahtjevu stranke za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH. Kandidati koji nemaju položen neki od naprijed navedenih ispita (odnosno koji nisu oslobođeni obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu, ukoliko dostave svu potrebnu dokumentaciju u propisanom roku i ispunjavaju sve uslove konkretnog radnog mjesta na koje se prijavljuju), polažu javni ispit u sklopu konkursne procedure, koji je eliminatoran.

U skladu sa Odlukom o izmjenama i dopunama Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, broj 103/12), položen javni ispit važi samo za konkretan javni konkurs (nema trajnu kategoriju), o čemu se ne izdaje uvjerenje. Ispit se sastoji od 21 pitanja, a kandidat će zadovoljiti na javnom ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 pitanja, u skladu sa čl. 7. i 8. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita. Vrijeme za rješavanje testa iznosi 30 minuta.

U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

 

Dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva

Kao dokaz kojim se dokazuje radno iskustvo u struci/zvanju/relevantno radno iskustvo mogu se dostaviti:

Potvrde ili uvjerenja poslodavca ili poslodavaca kod kojih je kandidat radio ili radi, koja moraju biti precizna i detaljna, te sadržavati sve bitne elemente koji nedvosmisleno ukazuju na traženo radno iskustvo. Potvrda ili uvjerenje treba sadržavati podatke o tome na kojim je poslovima kandidat radio-naziv radnog mjesta, jesu li to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, koliko dugo je obavljao navedene poslove, opis poslova, navesti jasno preciziran period radnog angažovanja na radnim zadacima, dakle što više podataka koji će dokazati potrebno radno iskustvo.

Uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje (listing), uz obavezno dostavljanje potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja (listinga), tako da se na osnovu ovih dokumenata može utvrditi da li je kandidat radio na poslovima za koje se traži visoka stručna sprema/visoko obrazovanje i koliko dugo, odnosno da posjeduje traženo radno iskustvo.

Pismo preporuke ili druga slična isprava se uzima u obzir kada sadrži sve elemente potvrde ili uvjerenja.

Isti ili slični poslovi za potrebe provođenja konkursa

Ukoliko se radi o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, koje je pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije određeno kao jedan od posebnih uslova, potvrda ili uvjerenje mora sadržavati podatke na osnovu kojih je moguće utvrditi da je kandidat radio na istim ili sličnim poslovima u odnosu na poslove i zadatke radnog mjesta na koje se prijavio, dakle podatke na kojim poslovima je kandidat radio, naziv radnog mjesta, da li su to poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja, opis radnih zadataka, koliko dugo je obavljao navedene poslove i druge podatke kojima se dokazuje posjedovanje traženog radnog iskustva.

Za potrebe provođenja konkursa za popunjavanje upražnjenih radnim mjesta državnih službenika u institucijama BiH gdje je kao poseban uslov određeno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima, može se smatrati:

Za radna mjesta rukovodećih državnih službenika i šefova organizacionih jedinica pod istim ili sličnim poslovima smatraju se svi poslovi u državnim organima koji uključuju rukovođenje organizacijskom jedinicom ili područjem rada. Izuzetak za kandidate koji se prijavljuju za radno mjesto šefa organizacione jedinice smatraju se i poslovi stručnog savjetnika odnosno poslovi koji odgovaraju poslovima stručnog savjetnika.

Za radna mjesta stručnih savjetnika, viših stručnih saradnika i stručnih saradnika pod istim ili sličnim poslovima smatraju se svi poslovi državnih službenika u državnim organima.

Nadalje, pod državnim organima podrazumijevaju se organi uprave svih nivoa u skladu sa propisima o upravi, organi pravosuđa, sekretarijati i druge službe zakonodavnih i izvršnih organa svih nivoa, organa lokalne samouprave gradova i općina, te radno iskustvo stečeno u pravnim osobama kojima su prenesena javna ovlaštenja (institucije sa javnim ovlaštenjima).

Izvan državnih organa, isti ili slični poslovi smatrat će se samo iznimno, ako se opisi ili karakter poslova na radnim mjestima u potpunosti ili u pretežnom dijelu podudaraju sa opisima poslova odnosno karakterom radnog mjesta koje se popunjava.

 

Dokumenti koji se ne prihvataju kao valjan dokaz o traženoj vrsti radnog iskustva:

Ne dostavljati radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ.

Ne dostavljati ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO-a o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO-a gdje je navedena šifra zanimanja.

 

Obratiti pažnju na bitne elemente potvrde/ uvjerenja o radnom iskustvu:

 • Izdavalac uvjerenja/potvrde
 • Broj, datum, mjesto izdavanja potvrde/ uvjerenja;
 • Navesti generalije;
 • Zanimanje/stručna sprema (napomena: samo poslovi visoke stručne spreme/visokog obrazovanja se ubrajaju u relevantno radno iskustvo za potrebe konkursa koje raspisuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine);
 • Naziv radnog mjesta;
 • Period radnog angažovanja na radnim zadacima;
 • Opis poslova;
 • Osnov radnog odnosa/radnog angažovanja;
 • Potpis ovlaštenog lica i pečat.

Primjer uvjerenja/potvrde koji mogu služiti kao validan dokaz o radnom iskustvu u konkursnim procedurama koje raspisuje Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, ukoliko su sve stavke prethodno pobrojane, navedene precizno

Primjer u MS Word formatu [KLIKNI OVDJE]

 

Isprave koje mogu poslužiti kao dokaz poznavanja stranog jezika

Kao dokaz o poznavanju ili znanju jezika mogu se koristiti sljedeći dokazi:

 1. a)uvjerenje škola ili drugih institucija koje se bave obučavanjem znanja stranih jezika, bez obzira da li se nalaze u Bosni i Hercegovini ili izvan nje;
  1. b)uvjerenje fakulteta (o provjeri znanja jezika, položenom ispitu stranog jezika tokom školovanja), kao i druga isprava fakulteta (ovjerena kopija upisnice/indeksa) koja potvrđuje poznavanje ili znanje jezika, odnosno položene ispite stranih jezika;
  2. c)diploma ili druga isprava koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za znanje stranog jezika (npr. profesora jezika, jezičkog prevodioca, asistenta prevodioca i sl.);
  3. d)diploma završenog fakulteta ili stečenog naučnog zvanja u Bosni i Hercegovini ili u inozemstvu na osnovi koje se nedvosmisleno može utvrditi da je isto školovanje u cjelini ili u pretežnom dijelu završeno na stranom jeziku.

Navedeni dokazi moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, dokazi mogu biti na jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava, pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Kod dokazivanja aktivnog znanja jezika, obratiti pažnju na tekst oglasa.

Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

 

Dokaz o poznavanju rada na računaru

Kao dokaz o poznavanju rada na računaru kandidati mogu dostaviti uvjerenje škola ili drugih institucija koji se bave obučavanjem znanja rada na računaru, bez obzira da li se nalaze u BiH ili izvan nje, uvjerenje fakulteta o provjeri znanja rada na računaru, položenom ispitu informatike, ili drugu ispravu fakulteta (ovjerena kopija upisnice – indeksa, dodatak diplomi), koja potvrđuje poznavanje ili znanje rada na računaru, diplomu ili drugu ispravu koja potvrđuje stečeno zvanje ili zanimanje koje je neposredno vezano za rad na računaru.

Navedeni dokazi moraju biti na jezicima koji su u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.

Iznimno, dokazi mogu biti na jednom od diplomatskih ili drugih svjetskih jezika, i to na onom jeziku koji se traži u konkretnom slučaju kao poseban uvjet za navedeno radno mjesto za koje se podnosi prijava, pod uvjetom da postoji alfabetska interoperabilnost s jednim od jezika u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini.
Ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje rada na računaru, jer isti nisu registrovani za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.


Uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne može biti starije od tri mjeseca, a dostavlja se u skladu s tekstom oglasa. U cilju smanjivanja troškova kandidata, navedeno uvjerenje dostavljaju na usmeni dio stručnog ispita-intervju, kandidati koji su uspješno položili pismeni dio stručnog ispita.

Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka izdaje nadležni sud prema mjestu prebivališta.

Ne dostavljati uvjerenje o nekažnjavanju koje izdaje PS/PU, čije evidencije se vode prema mjestu rođenja, jer se ne prihvata, a niti je na osnovu relevatnih propisa dozvoljeno isto tražiti.

Ažurirano Utorak, 25 Veljača 2020 15:40
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook