07
Jul
2011
Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine - integralni tekst PDF Ispis

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 109/05 od 05.maja 2005. godine ("Službeni glasnik BiH", br. 52/05, 102/09 i 9/15)


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03 i 42/03) i čl. 8, 48, 54. i 55. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04 i 7/05), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 82. sjednici održanoj 05. maja 2005. godine, donijelo je

O D L U K U

O USLOVIMA I NAČINU PRIJEMA PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRUČNE SPREME U RADNI ODNOS U INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

POGLAVLJE I – OPŠTE ODREDBE

Član 1.
(Predmet odluke)

(1) Ovom odlukom uređuju se način i uvjeti prijema pripravnika visoke stručne spreme (u daljem tekstu: pripravnik) u instituciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucija), kao i druge obaveze institucija vezane za prijem pripravnika.
(2) Odredbama ove odluke propisuje se i način angažovanja volontera kao lica koja se u institucije primaju na stručno osposobljavanje za samostalan rad, bez zasnivanja radnog odnosa.
(3) Prijem pripravnika i volontera više i srednje školske spreme institucije mogu predvidjeti svojim aktima.

 

Član 2.
(Obim primjene na institucije)

Odredbe ove odluke dužna je primjenjivati svaka institucija koja je budžetski korisnik i na koju se odnosi Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04 i 7/05) – (u daljem tekstu: Zakon o radu).

POGLAVLJE II – OBAVEZA INSTITUCIJE

Član 3.
(Obaveza institucije o broju ili procentu prijema pripravnika)

(1) Institucija je dužna u svom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji predvidjeti broj ili procenat pripravnika koje je dužna primiti u instituciju.
(2) Umjesto broja pripravnika, institucija može istu obavezu predvidjeti u procentima.
(3) Broj ili procenat iz stavova (1) i (2) ovog člana ne može biti manji od 4% od ukupnog broja radnih mjesta državnih službenika i drugih zaposlenih visoke stručne spreme, predviđenog pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizacijom radnih mjesta institucije(u daljem tekstu: pravilnik o unutrašnjoj organizaciji), s tim da svaka institucija mora primiti najmanje jednog pripravnika.
(4) Iznimno, za instituciju koja pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji ima predviđeno više od 100 radnih mjesta za zaposlene visoke stručne spreme, institucija može odlučiti da primi pripravnike u manjem procentu od procenta utvrđenog stavom (3) ovog člana, ali ne manje od 3% od ukupnog broja radnih mjesta državnih službenika i drugih zaposlenih visoke stručne spreme.
(5) Institucija može u svom pravilniku o unutrašnjoj organizaciji predvidjeti i veći procenat od procenta iz stavova (3) i (4) ovog člana.

Član 4.
(
Volonteri)

 

Broj volontera koji se angažuju može se odrediti pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, a ukoliko nije određen pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, isti nije posebno ograničen, ali zavisi od potreba i mogućnosti institucije.

Član 5.
(Isključenje lica za prijem u radni odnos kao pripravnika)

(1) Lice koje ima ostvaren radni staž više od jedne godine nakon stečene visoke stručne spreme ne može se primati u radni odnos kao pripravnik u skladu sa odredbama ove odluke.
(2) Radni staž i iskustvo stečeno prije diplomiranja nije relevantno za primjenu ove odluke.

POGLAVLJE III – USLOVI RADA

Član 6.
(Prava pripravnika i volontera)

(1) Plate i naknade pripravnika i volontera propisuju se Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08, 35/09 i 75/09) i podzakonskim propisima donesenim za sprovođenje toga zakona.
(2) U svemu ostalom, prava i dužnosti pripravnika odgovaraju pravima i dužnostima zaposlenika u institucijama, ukoliko ovom odlukom nije drugačije utvrđeno.
(3) Volonteri visoke stručne spreme imaju pravo na naknadu u iznosu od 25% od osnovne plate stručnog saradnika kao početnog radnog mjesta visoke stručne spreme.

(4) Volonteri nemaju pravo na ostale naknade predviđene Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine.

(5) Volonterski rad može trajati najduže godinu dana.

POGLAVLJE IV – POSTUPAK PRIJEMA PRIPRAVNIKA

Član 7.
(Akt o prijemu pripravnika)

(1) Akt, odnosno odluku o potrebi za prijem pripravnika donosi rukovodilac institucije.
(2) Odlukom iz stava (1) ovog člana se utvrđuje i broj pripravnika i vrsta stručne spreme, odnosno završenog fakulteta ili visoke škole najmanje prvog ciklusa školovanja, uz navođenje najmanjeg broja bodova Evropskog sistema prenosa bodova – ECTS, za svakog pojedinog izvršioca, kao i drugi posebni i poželjni uslovi koje kandidati trebaju ispunjavati.

Član 8.
(Javni oglas za prijem)

(1) Na osnovu akta iz člana 7. ove odluke, raspisuje se javni oglas koji sadrži:
obavijest da se radi o prijemu pripravnika, naziv i sjedište institucije, opšte uslove za prijem u radni odnos iz člana 10. Zakona o radu, posebne i poželjne uslove, napomenu da se radni odnos zasniva na jednu godinu, spisak potrebnih dokumenata kojim se dokazuje ispunjavanje uslova oglasa, te rok za podnošenje prijava, mjesto i način dostavljanja.
(2) Rok za podnošenje prijava ne može biti kraći od osam ni duži od 15 dana.
(3) Javni oglas se objavljuje u najmanje jednim dnevnim novinama koje izlaze na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine, a koje su odabrane za različite objave putem javnog nadmetanja.
(4) Institucija je obavezna jedan primjerak javnog oglasa dostaviti Agenciji za državnu službu u elektronskom obliku, radi objave na službenoj internet stranici Agencije.

Član 9.
(Komisija za izbor)

(1) Postupak izbora provodi komisija za izbor (u daljem tekstu: komisija) koja ima tri člana, koji moraju imati visoku stručnu spremu, a koju imenuje rukovodilac institucije.
(2) Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik visoke stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije.

(3) Ako članovi komisije imaju diplomu stečenu po Bolonjskom sistemu studiranja, isti se ne mogu imenovati u komisiju ako tokom studija imaju ostvaren manji broj ECTS bodova od najvećeg broja traženog oglasom za prijem pripravnika.

(4) Komisija sama usvaja poslovnik i bira predsjedavajućeg između svojih članova.
(5) Aktom o imenovanju komisije određuje se i naknada članovima komisije za njihov rad u komisiji.
(6) Administrativne i pomoćne poslove za komisiju obavlja institucija.
(7) Institucija određuje sekretara komisije.

Član 10.
(Rad komisije)

(1) Komisija razmatra pristigle prijave i utvrđuje redoslijed kandidata u skladu sa ispunjavanjem uslova iz oglasa i pokazanim znanjem kandidata, ukoliko se organizuje posebna provjera znanja.
(2) Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju opšte i posebne uslove, komisija će odbaciti, o čemu će obavijestiti podnosioce takvih prijava..
(3) Odluku o načinu provjere znanja kandidata donosi komisija.

Član 11.
(Odluka o prijemu i ugovor o radu)

(1) Odluku o izboru pripravnika između kandidata prijavljenih na oglas vrši rukovodilac institucije, u skladu sa rezultatom koji su kandidati postigli u izbornom procesu.
(2) Na osnovu odluke iz stava (1) ovog člana, sa pripravnikom se zaključuje ugovor o radu.
(3) Ugovor o radu sačinjava se u skladu sa članom 12. Zakona o radu, osim podataka o radnom mjestu, iz razloga što se pripravnik ne prima na konkretno radno mjesto.

Član 12.
(Postupak nakon izvršenog izbora)

(1) O izvršenom izboru pripravnika predsjednik komisije pismeno obavještava kandidate koji su se prijavili na oglas.
(2) Kandidat koji smatra da postupak u vezi sa sprovođenjem oglasa nije sproveden u skladu sa propisima ili da izabrani kandidat ne ispunjava opšte i posebne uslove iz javnog oglasa, može u roku od 15 dana od prijema obavještenja iz stava (1) ovog člana izjaviti
žalbu rukovodiocu institucije.
(3) Rukovodilac institucije rješava po žalbi u skladu sa pravilima upravnog postupka.
(4) Rješenje po žalbi je konačno i protiv istog se u roku od 30 dana od dana
dostavljanja može tužbom pokrenuti radni spor pred nadležnim redovnim sudom, u skladu sa odredbama zakona kojima je uređen parnični postupak
(5) Pripravnik se prima u radni odnos na period od jedne godine, po pravilu izvan radnih mjesta predviđenih pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.

 

Član 12 a.
(P
rijem volontera)

(1) Prilikom prijema volontera institucije nisu dužne postupati po čl. 7. – 12. ove odluke, ali su dužne organizovati i provesti prijem volontera na transparentan način.
(2)
Smatraće se da je transparentnost osigurana ako je izbor izvršen na jedan od sljedećih načina:

 1. a)izbor i prijem obavljen između kandidata koji su prijavljeni na javni poziv institucije za angažovanje volontera;
 2. b)izbor ili prijem kandidata u saradnji sa entitetskom službom nadležnom za zapošljavanje;
 3. c)prijem kandidata koje predloži visokoškolska ustanova iz reda lica koja su završila studije, ukoliko postoji pismeni sporazum sa tom visokoškolskom ustanovom;
 4. d)prijem kandidata u skladu sa drugim sporazumima koje institucija zaključuje sa pravnim licima u okviru svojih nadležnosti.

(3) Prijem volontera detaljnije se uređuje pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji, pravilnikom o radu ili drugim općim aktom institucije.

(4) Odredbe ove odluke ne odnose se na obavljanje volonterskog rada i prakse u diplomatsko – konzularnim predstavništvima Bosne i Hercegovine.

 

POGLAVLJE V – KAZNENE ODREDBE

Član 13.
(
Kazne za prekršaje)

Ako zakonom nije drugačije propisano, novčanom kaznom od 800 do 3.000 KM kaznit će se za prekršaj odgovorno lice institucije, koje:

 1. a)izvrši prijem pripravnika bez javnog oglasa ili javni oglas ne objavi na propisani način (član 8.);
 2. b)komisiju za izbor imenuje protivno odredbama ove odluke (član 9.);
 3. c)ne obavijesti podnosioce prijava o odbacivanju njihove prijave (član 10.);
 4. d)ne obavijesti uspješne kandidate koji nisu izabrani o izvršenom izboru (član 12.);

 

POGLAVLJE VI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 14.
(Planiranje sredstava za prijem pripravnika)

U zavisnosti od budžetskih mogućnosti, institucija planira sredstva za prijem pripravnika prilikom redovnog planiranja budžeta.

 

Član 15.
(Dalja razrada uslova i načina prijema pripravnika)

(1) Detaljnu razradu uslova i načina prijema pripravnika i volontera institucija razrađuje svojim pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji.
(2) Odredbe pravilnika o unutrašnjoj organizaciji institucije, koje se odnose na broj pripravnika i volontera u instituciji, usaglasiće se sa odredbama ove odluke u roku od tri mjeseca od dana stupanja na snagu iste.

Član 16.
(Primjena propisa za započete postupke prijema)

Postupci prijema pripravnika i volontera započeti prije stupanja stupanja na snagu ove odluke okončat će se u skladu sa dosadašnjim propisima.

Član 17.
(Prestanak važenja akata institucija)

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe pojedinačni akti institucija kojima je bio regulisan prijem pripravnika visoke stručne spreme.

Član 18.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 

 

VM broj 109/05

05.maj 2005. godine

Sarajevo

Predsjedavajući

Vijeća ministara BiH

Adnan Terzić, s.r.

  Attachments:
  FileOpisFile size
  Download this file (349_Odluka_o_izmjenama_i_dopunama_Odluke_o_uslovima_i_načinu_prijema_pripravnika)Odluka o izmjeni Odluke, Službeni glasnik BiH br. 102/09Dokument u PDF formatu131 Kb
  Download this file (071_Odluka_o_uslovima_i_nacinu_prijema_pripravnika.pdf)Odluka o izmjeni Odluke, Službeni glasnik BiH br. 52/05Dokument u PDF formatu172 Kb
  Download this file (Broj009 Odluka o izmjenama i dopunama odluke o uslovima i načinu prijema priprav)Odluka o izmjeni Odluke, Službeni glasnik BiH br. 09/15 183 Kb
  Download this file (Odluka O USLOVIMA I NAČINU PRIJEMA PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRUČNE SPREME U RADN)Odluka O USLOVIMA I NAČINU PRIJEMA PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRUČNE SPREME U RADNODLUKA O USLOVIMA I NAČINU PRIJEMA PRIPRAVNIKA VII STEPENA STRUČNE SPREME U RADNI ODNOS U INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE201 Kb
  Ažurirano Utorak, 10 Ožujak 2015 16:04
   
  Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
  Back to Top
  Dodaj na svoj Facebook