07
Jul
2011
Pravilnik o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine - integralni tekst PDF Ispis

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Pravilnik Agencije za državnu službu, broj: 01-02-1135/07 od 10. marta 2008. godine („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10, 70/12 i 12/20)

 


Na osnovu člana 32a. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07) i člana 16. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Agencija za državnu službu, donosi

P R A V I L N I K
O POSTUPCIMA OGLAŠAVANJA, IZBORA KANDIDATA, PREMJEŠTAJA I POSTAVLJENJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U SLUČAJU PRIJENOSA ILI PREUZIMANJA NADLEŽNOSTI OD STRANE INSTITUCIJA BOSNE I HERCEGOVINE

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Uvjeti primjene, prijenos i preuzimanje nadležnosti)

(1) Ovim pravilnikom detaljnije se uređuje postupak oglašavanja, provođenja postupka izbora kandidata, kao i postupci premještaja ili postavljenja državnih službenika u slučajevima kada se na institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH) prenose ili institucije BiH (u daljem tekstu: institucije), preuzimaju nadležnosti koje su ranije obavljali entiteti, u skladu sa čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) – (u daljem tekstu: Zakon).
(2) Saglasno članu 19. stav 4. Zakona, smatraće se da:
a) do prijenosa nadležnosti dolazi u slučaju kada je osnovana nova institucija po osnovu prijenosa određenih nadležnosti sa entiteta na BiH;
b) do preuzimanja nadležnost dolazi kada postojeća institucija (koja po pravilu nije novoosnovana), preuzme određene nadležnosti koje su do tada obavljali entiteti, ili ih je obavljala druga institucija, pravno lice, međunarodna organizacija ili je riječ o potpuno novouspostavljenoj nadležnosti.

(3) Pod pojmom „entitet“, u smislu prijenosa ili preuzmanja nadležnosti, podrazumijeva se i Brčko Distrikt BiH, ukoliko je zakonom određeno da se nadležnosti prenose ili preuzimaju i od Brčko Disktrikta BiH.
(4) Pojašnjenja primjene ovog pravilnika, mogućnost primjene istog, kao i mogućnost primjene čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona, davaće po potrebi Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Izuzetak u primjeni)

Odredbe čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona, kao i odredbe ovog pravilnika, ne primjenjuju se kod izbora sekretara sa posebnim zadatkom (član 34. st. 1. i 5. Zakona).

Član 3.
(Uvjeti primjene)

(1) U skladu sa članom 2. stav (2) tačka b) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, broj 96/07 i 43/10) – (u daljem tekstu: Odluka), u postupcima na koje se odnose odredbe člana 19. stav 4. i 32a. Zakona kao i odredbe ovog pravilnika, primjenjivaće se odredbe Odluke, ukoliko ovim pravilnikom nije drugačije propisano.

DIO DRUGI – RASPISIVANJE OGLASA I PODNOŠENJE PRIJAVA

Član 4.
(Zahtjevi za raspisivanje oglasa)

(1) Institucija na koju se prenose nadležnosti ili koja preuzima nadležnosti (u daljem tekstu: nadležna institucija), u svakom konkretnom slučaju, u svom zahtjevu za raspisivanje oglasa navodi i način na koji će se izvršiti popuna, u smislu da li će se raspisati oglas za interni premještaj, oglas za eksterni premještaj ili javni oglas.
(2) Ako Agencija ne usvoji zahtjev iz stava (1) ovog člana, obavezna je detaljno obrazložiti iz kojih razloga zahtjev nije usvojen.

Član 5.
(Vrste i sadržaj oglasa)

(1) Oglašavanje, izbor kandidata i popuna radnih mjesta se mogu obavljati putem oglasa za interni premještaj (u daljem tekstu: interni oglas), oglasa za eksterni premještaj (u daljem tekstu: eksterni oglas) ili javnog oglasa, koji se sprovode saglasno članu 32a. Zakona i ovom pravilniku.
(2) Oglasi propisani stavom (1) ovog člana moraju sadržavati sljedeće podatke:
a) naziv, odnosno vrstu oglasa (interni, eksterni ili javni oglas);
b) tačan naziv radnog mjesta;
c) kratak sažetak opisa poslova;
d) posebne uvjete za obavljanje poslova na radnom mjestu (akademske i profesionalne);
e) uvjet da prijavljeni kandidati moraju imati status državnog službenika u nadležnoj instituciji (samo za interni oglas);
f) uvjete da prijavljeni kandidati moraju imati status državnog službenika u entitetskim organima uprave, odnosno institucijama, sa kojih se prenose, odnosno od kojih se preuzimaju nadležnosti (samo za eksterni oglas);
g) opće zakonske uvjete za postavljenje državnog službenika;
h) spisak potrebnih dokumenata;
i) rok, mjesto i način dostavljanja potrebnih dokumenata.

(3) Odredbe člana 32a. Zakona i odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na interne i eksterne oglase, primjenjivat će se pri prvoj popuni nove institucije ili organizacione jedinice, odnosno u prvoj godini nakon raspisivanja prvog oglasa za popunu nove institucije ili organizacione jedinice.

(4) Odredbe člana 32a. Zakona i odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na javne oglase, primjenjivat će se do potpune ili pretežne popune nove institucije ili organizacione jedinice koja preuzima ili na koju se prenose nadležnosti.

Član 6.
(Način oglašavanja)

(1) Svi oglasi se objavljuju na službenoj internet stranici Agencije, sa rokom za prijavu od najmanje osam dana prije krajnjeg roka za podnošenje prijava.
(2) Osim objave oglasa na službenoj internet stranici Agencije:
a) interni oglas se objavljuje još i na oglasnoj tabli nadležne institucije;
b) eksterni oglas se objavljuje još i na oglasnim tablama entitetskih organa uprave (institucija) sa kojih se prenose, odnosno od kojih se preuzimaju nadležnosti;
c) javni oglas se objavljuje još i u najmanje jednom domaćem sredstvu javnog informisanja koje je dostupno na cijeloj teritoriji BiH.
(3) Umjesto objave javnog oglasa u skladu sa odredbama stava (1) tačka c) ovog člana, u sredstvima javnog informisanja može se objaviti samo javni poziv, koji upućuje da je na službenoj internet stranici Agencije objavljen javni oglas.

Član 7.
(Podnošenje prijava)

(1) Prijave na oglas se podnose isključivo nadležnoj instituciji.
(2) Nadležna institucija obavlja sve potrebne administrativne i tehničke poslove u sprovođenju izbornog procesa.
(3) Potrebnu stručno konsultativnu pomoć nadležnoj instituciji i komisiji za izbor državnih službenika (u daljem tekstu: komisija) može pružati Agencija.
(4) Ukoliko u momentu sprovođenja izbornog procesa nadležna institucija nije uspostavljena, njene poslove propisane ovim pravilnikom obavljaće resorno ministarstvo ili druga institucija koju odredi Vijeće ministara BiH.

DIO TREĆI – KOMISIJE ZA IZBOR

Član 8.
(Imenovanje komisije)

(1) Odmah po objavljivanju oglasa nadležna institucija upućuje Agenciji zahtjev za imenovanje članova komisije. Zahtjev mora biti odvojen od drugih podnesaka i sadržavati imena dva člana komisije iz reda državnih službenika koje predlaže nadležna institucija.

(2) Komisija za izbor se imenuje u skladu sa članom 24. Zakona i članom 17. Odluke.

Član 9.
(Sekretar komisije)

(1) Sekretara komisije određuje nadležna institucija, koja utvrđuje i naknadu za njegov rad i obavlja isplatu iste, saglasno principima utvrđenim u Odluci o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 19/09 i 10/12).

(2) Agencija može pružati stručno konsultativnu pomoć i sekretaru komisije.

Član 10.
(Izuzeće članova komisije)

(1) U skladu sa načelom utvrđenim u članu 25. Zakona, svaki prijavljeni kandidat ima pravo da traži i dobije od Agencije imena članova komisije, te da pismenim putem traži od Odbora državne službe za žalbe izuzeće članova komisije, iz razloga propisanih istim članom Zakona.
(2) Zahtjev po stavu 1. ovog člana može se podnijeti najkasnije do momenta pristupanja kandidata polaganju stručnog ispita.
(3) U slučaju da zahtjev za izuzeće nije podnesen, nije blagovremeno podnesen, ili podnesenom zahtjevu ne bude udovoljeno od strane Odbora, u žalbenom postupku ne može se više osporavati pravilnost sastava komisije.

Član 11.
(Poslovnik, predsjedavajući i zasjedanje)

(1) Komisija usvaja poslovnik većinom glasova i bira predsjedavajućeg između svojih članova.
(2) Komisija zasjeda u prostorijama nadležne institucije.
(3) U opravdanim slučajevima, komisija može zasjedati na drugom mjestu.

Član 12.
(Odbacivanje prijava)

(1) Komisija razmatra pristigle prijave po pravilu na konstitutivnoj sjednici.
(2) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete oglasa, komisija će zaključkom odbaciti, o čemu će nadležna institucija pismeno obavijestiti kandidate, sa ukratko navedenim razlozima odbacivanja i uputstvom o pravnom lijeku (naziv organa kome se žalba izjavljuje, rok za izjavljivanje žalbe i od kada teče, te iznos takse i način plaćanja iste).
(3) Kandidati čije su prijave uredne i koji ispunjavaju uvjete oglasa, ulaze u izborni proces.

DIO ČETVRTI – IZBORNI PROCES

Član 13.
(Način izbora)

(1) Komisije biraju kandidate na osnovu znanja i sposobnosti pokazanih u izbornom procesu.
(2) Izborni proces po internom, odnosno eksternom oglasu sastoje se od stručnog ispita koji sadrži samo intervju.
(3) Kandidati prijavljeni na interni ili eksterni oglas moraju imati položen javni ispit ili ispunjavati uvjete za oslobađanje od javnog ispita, propisane čl. 13. i 14. Odluke.
(4) Izborni proces po javnom oglasu sastoji se od javnog i stručnog ispita, a stručni ispit sadrži pismeni dio i intervju.
(5) Kandidati prijavljeni na javni oglas, koji nemaju položen javni ispit i koji nisu oslobođeni od obaveze polaganja javnog ispita, prije polaganja stručnog ispita dužni su polagati javni ispit.

Član 14.
(Javni ispit)

(1) Javni ispit se polaže u skladu sa odredbama Odluke.
(2) Nadležna institucija dostavlja Agenciji spisak kandidata koji su obavezni polagati javni ispit, sa svim potrebnim podacima (ime i prezime, jedinstveni matični broj, adresa – kontakt e-mail, te naziv završene visoke škole – fakulteta).
(3) Kandidati se obavještavaju o mjestu i vremenu polaganja javnog ispita, najmanje tri dana prije održavanja ispita, zbog čega se čl. 6. st. (1) i (2) i 11. stav (2) Odluke, ne primjenjuju.
(4) Međutim, Agencija može odlučiti da izvrši poimenično obavještavanje kandidata telefonom, ili na drugi pogodan način.
(5) Kandidati iz stava (2) ovog člana koji polože javni ispit, mogu pristupiti pismenom dijelu stručnog ispita.

Član 15.
(Pismeni dio stručnog ispita)

(1) Pismeni dio stručnog ispita polažu svi kandidati koji ispunjavaju uvjete javnog oglasa (opći i posebni uvjeti, uredne, kompletne i blagovremene prijave) i koji su položili ili nisu dužni polagati javni ispit.
(2) Nadležna institucija blagovremeno obavještava kandidate o mjestu i vremenu održavanja pismenog dijela stručnog ispita.

(3) Pismeni dio stručnog ispita se polaže u formi testa i sastoji se od opcijskih odgovora.
(4) Testovi za radna mjesta državnih službenika sadrže sljedeći broj pitanja sa opcijskim odgovorima:
a) 10 pitanja za radna mjesta stručnih saradnika, viših stručnih saradnika i stručnih savjetnika;
b) 20 pitanja za radna mjesta šefova unutrašnjih organizacionih jedinica i rukovodećih državnih službenika.
(5) Raspoživo vrijeme za rješavanje određuje komisija, a isto ne može biti duže od 30 minuta.
(6) Pitanja sa opcijskim odgovorima utvrđuje komisija najranije 24 sata prije početka testiranja.
(7) Sve ostale radnje koje proizilaze iz polaganja stručnog ispita provodi nadležna institucija, uz moguću konsultativnu pomoć Agencije.
(8) Postupak polaganja i ocjenjivanja mora se okončati najmanje 60 minuta prije održavanja intervjua.
(9) Broj bodova sa pismenog dijela izračunava se na sljedeći način:
a) broj tačnih odgovora kandidata za radna mjesta nerukovodećih državnih službenika (stručni saradnik, viši stručni saradnik i stručni savjetnik) množi se sa 10;
b) broj tačnih odgovora kandidata za radna mjesta šefova unutrašnjih organizacionih jedinica i rukovodećih državnih službenika množi se sa pet.
(10) Kandidat je zadovoljio na pismenom dijelu stručnog ispita ukoliko je tačno odgovorio na najmanje 70% postavljenih pitanja, odnosno osvojio najmanje 70 bodova.

(11) Na intervju se pozivaju tri uspješna kandidata koji su ostvarili najveći broj bodova.
(12) Izuzetno od odredbe stava (11) ovog člana, na intervju se poziva više od tri uspješna kandidata u slučaju:

  1. a)ukoliko isti najveći broj bodova na pismenom dijelu stručnog ispita ostvare tri i više prvoplasirana kandidata, tada se na intervju pozivaju kandidati koji imaju isti najbolji rezultat na pismenom dijelu stručnog ispita, a ostali kandidati sa manjim brojem ostvarenih bodova se ne pozivaju;
  2. b)ukoliko pored jednog ili dva uspješna kandidata sa najvećim brojem bodova bude više uspješnih kandidata sa istim drugoplasiranim rezultatom na pismenom dijelu stručnog ispita, tada se na intervju pozivaju i svi drugoplasirani kandidati koji imaju isti broj ostvarenih bodova, dok se ostali kandidati sa manjim brojem ostvarenih bodova ne pozivaju;
  3. c)ukoliko pored jednog ili dva uspješna kandidata sa najvećim brojem bodova (prvoplasirani i drugoplasirani), bude više uspješnih kandidata sa istim trećeplasiranim rezultatom na pismenom dijelu stručnog ispita, tada se na intervju pozivaju i svi trećeplasirani kandidati koji imaju isti broj ostvarenih bodova.

(13) Po pravilu, pismeni dio stručnog ispita se polaže isti dan kada se održava i intervju.
(14) Čl. 18. do 23. Odluke se ne primjenjuju.

Član 16.
(Intervju)

(1) Ukoliko se intervju ne održava istog dana kada i pismeni dio stručnog ispita, kao i u slučaju internog ili eksternog oglasa, nadležna institucija blagovremeno obavještava kandidate o mjestu i vremenu održavanja intervjua.
(2) Kandidat se testira na intervjuu tako što mu članovi komisije postavljaju određeni broj pitanja.
(3) Pitanja koja se postavljaju na intervjuu imaju za cilj da utvrde stepen znanja i sposobnost kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta za koje se prijavio, provjeru i ocjenu kompetencija neophodnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, kao i sposobnost kandidata da se prilagodi promjenljivoj radnoj sredini.
(4) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi i na radno iskustvo kandidata, znanje stranih jezika, poznavanje rada na računaru, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost institucije na koju se javni oglas odnosi, kao i oblasti oblast državne uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu biti u vezi sa radnim mjestom na koje se kandidat prijavio.
(5) Izuzetno od odredaba poslovnika komisije, intervjuu mora prisustvovati najmanje četiri člana, pri čemu se ovaj izuzetak odnosi na sve kandidate prijavljene na isti javni oglas, čije znanje provjerava ista komisija za izbor.

Član 17.
(Trajanje intervjua)

(1) Intervju traje do 30 minuta.
(2) Komisija vodi zapisnik o toku intervjua sa svim kandidatima, koji treba sadržavati ime i prezime svakog kandidata, kao i pitanja koja su kandidatu postavljana na intervjuu.

Član 18.
(Ocjenjivanje intervjua)

(1) Nakon završetka intervjua sa svim kandidatima, svaki od prisutnih članova komisije ocjenjuje svakog kandidata, na način i po posebnom obrascu koje utvrđuje Agencija, dodjeljujući mu određeni broj bodova, najviše do 30 bodova.
(2) Broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu jeste zbir bodova datih od strane svakog prisutnog člana komisije, pri čemu se u obzir ne uzimaju najmanji i najveći broj dodijeljenih bodova, podijeljen sa brojem prisutnih članova komisije, umanjenim za dva.
(3) Ukoliko se kandidat prijavio za dva ili više radnih mjesta unutar iste oblasti klasifikacije poslova, komisija za izbor može dati odvojene ocjene za svako od tih mjesta, u zavisnosti od specifičnih uvjeta koji se za ta mjesta traže.
(4) Kandidat je zadovoljio na intervjuu ako osvoji najmanje 16 bodova.

Član 19.
(Izbor državnih službenika)

(1) Nakon završetka intervjua i ocjenjivanja kandidata, komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, u skladu sa ocjenama kandidata postignutim na stručnom ispitu.
(2) U slučaju javnog oglasa, ukupan broj bodova na stručnom ispitu sastoji se od zbira broja bodova sa pismenog dijela i broja bodova sa intervjua.
(3) Lista uspješnih kandidata dostavlja se rukovodiocu nadležne institucije.
(4) Rukovodilac nadležne institucije listu proslijeđuje Agenciji, sa prijedlogom datuma postavljenja najuspješnijeg kandidata (osim ako je riječ o rukovodećim državnim službenicima), najkasnije u roku od osam dana od dana održavanja intervjua.
(5) Ukoliko se jedan kandidat istovremeno prijavio na dva ili više mjesta različitog nivoa, Agencija obavlja postavljenje na mjesto najvišeg nivoa, osim ako kandidat ne pristane ili ne zatraži postavljenje na mjesto nižeg nivoa.
(6) Ukoliko je riječ o rukovodećem državnom službeniku, Agencija po dobijanju liste kandidata, organu nadležnom za postavljenje dostavlja mišljenje, radi imenovanja.

Član 20.
(Postavljenje)

(1) U skladu sa članom 28. Zakona i člana 19. ovog pravilnika, Agencija postavlja najuspješnijeg kandidata sa liste.
(2) Rukovodeći državni službenik imenuje se u skladu sa članom 28. st. 2. i 3. Zakona.
(3) U pogledu sadržaja akta o postavljenju, odnosno imenovanju, primjenjuju se odredbe Zakona i Odluke.

DIO PETI – REZERVNA LISTA I ŽALBE

Član 21.
(Rezervna lista)

(1) Institucija je dužna pismeno obavjestiti sve kandidate čije su prijave prihvaćene, a koji nisu postavljeni na radno mjesto za koje su testirani.
(2) Obavještenje iz stava (1) ovog člana sadrži razloge zbog kojih kandidat nije izabran, sadrži i uputstvo o pravnom lijeku (naziv organa kome se žalba izjavljuje, rok za izjavljivanje žalbe i od kada teče, te iznos takse i način plaćanja iste).
(3) Lista uspješnih kandidata predstavlja i rezervnu listu, u skladu sa Zakonom.
(4) Rezervna lista je važeća sve dok postavljeni kandidat ne okonča probni period.
(5) Nakon isteka roka za žalbu, odnosno okončanja postupka po žalbi, nadležna institucija je obavezna svim prijavljenim kandidatima vratiti poslatu dokumentaciju.
(6) Obaviješteni kandidati koji nisu pristupili nekom od ispita, gube pravo na polaganje istih i dalje učešće u izbornom procesu, osim ako Agencija u konkretnom slučaju, cijeneći osnovanost razloga, ne odredi drugačije, ali samo ukoliko odobreno naknadno polaganje očigledno neće usporiti provođenje izbornog procesa.
(7) Ukoliko se obavještavanje obavlja poštom, Agencija i nadležna institucija nisu odgovorne za nedostavljanje ili kašnjenje nastalo usljed krivice poštanske službe.

Član 22.
(Žalba)

(1) Kandidat prijavljen na neki od oglasa u skladu sa odredbama ovog pravilnika, koji smatra da izborni proces nije bio u skladu sa propisima, može u roku od osam dana od dana prijema obavještenja iz člana 21. st. (1) i (2), izjaviti žalbu Odboru državne službe za žalbe.
(2) Žalba iz stava 1. ovog člana smatra se žalbom na zaključak, koja ne zaustavlja dalji izborni proces i postavljenja.
(3) Rješenje po žalbi je konačno i izvršno i protiv istog se u roku od 15 dana od dana dostavljanja može tužbom pokrenuti upravni spor.

DIO ŠESTI – PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 23.
(Okončanje postupaka)

Odredbe ovog pravilnika primjenjuju se na sve postupke po oglasima koji su već raspisani a za koje pismeni dio stručnog ispita nije proveden do trenutka stupanja na snagu istog.

Član 24.
(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika prestaje da važi Pravilnik o postupku premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 28/04 i 26/06).

Član 25.
(Stupanje na snagu)

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.


Broj: 01-02-1135/07
10. marta 2008. godine
Sarajevo

Direktor
Jakob Finci

 

 

Ažurirano Utorak, 03 Ožujak 2020 12:51
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook