15
Jul
2011
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

Odluka Agencije za državnu službu BiH broj 01-05-737-2/09 od 15.07.2011. godine


Na osnovu člana 16. Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH», br. 32/02 i 102/09) i člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), direktor Agencije za državnu službu, donosi

ODLUKU

o izmjenama i dopunama Odluke

o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja

državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine

Član 1.

(Cijena usluge)

U članu 8. stav 1. Odluke o o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, br. 01-05-737/09 od 9.7.2009. i 01-05-737-1/09 od 31.05.2010.godine, druga rečenica koja glasi: "Predavačima koji imaju akademski status magistra znanosti platit će se osnovna cijena uvećena za 10%, a doktorima znanosti 30%", briše se.

Član 2.

(Prelazna odredba)

Odredbe izmjena i dopuna ove odluke primjenjivat će se na obuke za koje je utvrđena potreba i/ili izvršen izbor i zaključen ugovor nakon stupanja na snagu istih izmjena i dopuna.

Član 3.

(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu danom njenog donošenja.

 

Broj : 01-05-737-2/09

Sarajevo, 15.7. 2011. godine

 

DIREKTOR

 Neven Akšamija

Ažurirano Srijeda, 21 Svibanj 2014 09:05
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook