01
Aug
2011
Pravilnik o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka u Agenciji za državnu službu PDF Štampa

Na osnovu člana 11. stav 3. Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06) i na osnovu čl. 16, 98. i 99. st. 2. i 6. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), Agencija za državnu službu, donosi,

 

P R A V I L N I K

O PROVOĐENJU ODREDABA ZAKONA O ZAŠTITI

LIČNIH PODATAKA U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

 

Član 1.

(Predmet pravilnika)

Ovim Pravilnikom uređuje se provođenje Zakona o zaštiti ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 49/06) - (u daljem tekstu: Zakon), u Agenciji za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija), odnosno zaštita ličnih podataka, te uslovi i način njihovog prikupljanja, obrade i objavljivanja, saglasno Zakonu.

Član 2.

(Slučajno prikupljeni podaci)

            Na lične podatke koji se prikupe slučajno, ne primjenjuju se odredbe ovog Pravilnika, kao ni Zakona (član 2. stav 3.), ali se isti neće dalje obrađivati niti objavljivati protivno Zakonu odnosno ovom Pravilniku.

Član 3.

(Zakonitost i pravičnost)

Agencija vodi slijedeće zbirke ličnih podataka:

 1. evidenciju o zaposlenim u Agenciji na osnovu Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), i Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), ( u daljem tekstu: Zakon o državnoj službi);
 2. evidenciju o obračunu i isplatama plata zaposlenim u Agenciji na osnovu Zakona o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 50/08 i 35/09), ( u daljem tekstu: Zakon o platama i naknadama);
 3. evidenciju o isplatama naknada licima koja su članovi komisija za izbor držanih službenika, disciplinskih komisija ili predavači na obukama državnih službenika na osnovu Zakona o platama i naknadama, Odluke o propisivanju kritetrija za utvrđivanje visine naknade članovima komisija za izbor državnih službenika („Službeni glasnik BiH“, broj 55/10), Odluke o utvrđivanju visine novčane naknade za rad u disciplinskim komisijama Agencije za državnu službu (“Službeni glasnik BiH”, broj 70/09), i Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama BiH (Broj: 01-05-737/09 od 09.07.2009.g., 01-05-737-1/09 od 31.05.2010.g., 01-05-737-2/09 od 15.07.2011. g.)
 4. evidenciju o licima koja su položila javni ispit pred Agencijom i izdatim uvjerenjima o položenom javnom ispitu, u skladu sa Zakonom o državnoj službi i Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07 i 43/10);
 5. evidenciju o državnim službenicima učesnicima obuka koje organizira Agencija i izdatim certifikatima za završenu obuku, u skladu sa Zakonom o državnoj službi i Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama BiH;
 6. evidenciju o certificiranim predavačima na obukama koje organizira Agencija u skladu sa Zakonom o državnoj službi i Odlukom o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama BiH ;
 7. evidenciju o državnim službenicima protiv kojh je pokrenut i proveden disciplinski postupak pred Agencijom na osnovu Zakona o državnoj službi i u skladu sa Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 20/03 i 94/10);
 8. evidenciju o kandidatima u konkursnim procedurama na osnovu Zakona o državnoj službi i provedbenim aktima;
 9. evidenciju o članovima komisija za izbor državnih službenika u konkursnim procedurama – lista eksperata, u skladu sa Zakonom o državnoj službi i provedbenim aktima;
 10. evidenciju o članovima disciplinskih komisija koje formira Agencija u skladu sa Zakonom o državnoj službi i provedbenim aktima;
 11. evidenciju o zaposlenicima institucija BiH na osnovu Zakona o državnoj službi , ako vođenje takve evidencije bude odlukom Vijeća ministara BiH povjereno Agenciji.

 

Član 4.

(Namjena)

(1) Agencija prikuplja i obrađuje lične podatke na zakonit i pravičan način, radi izvršavanja svojih zakonskih nadležnosti i u onoj mjeri i obimu koji je propisan važećim propisima, odnosno koji proizilazi iz važećih propisa.

(2) Prikupljeni lični podaci se ažuriraju i ispravljaju prema potrebi kako bi se obezbijedila njihova tačnost, a lični podaci za čije je čuvanje posebnim propisom ili opštim aktom utvrđen rok, se brišu istekom tog roka

(3) Lični podaci se čuvaju u onoj formi koja je najpogodnija za svrhu za koju se prikupljaju i obrađuju, a lični podaci koji su prikupljeni u različite svrhe se ne objedinjuju i ne kombinuju (spajaju), osim ako bi propuštanje objedinjavanja odnosno spajanja dovelo do kršenja propisa.

Član 5.

(Svrha obrade)

Svrha obrade ličnih podataka sadržanih u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog Pravilnika proizilazi iz zakona i podzakonskih akata koji predstavljaju pravni osnov za njihovu obradu:

 1. lični podaci u evidenciji o zaposlenim obrađuju se u svrhu regulisanja radno pravnog statusa, te prava i obaveza službenika i zaposlenih u Agenciji, u skladu sa Zakonom o državnoj službi i Zakonom o radu;
 2. lični podaci u evidenciji o obračunu i isplatama plata obrađuju se u svrhu isplate plate i drugih naknada zaposlenim, te u svrhu ispunjavanja obaveza koje Agencija kao budžetska institucija ima prema drugim državnim organima i institucijama u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te drugim zakonima koji se odnose na ovu oblast;
 3. lični podaci u evidenciji o obračunu i isplatama naknada licima koja su članovi komisija za izbor držanih službenika, disciplinskih komisija ili predavači na obukama državnih službenika obrađuju se u svrhu isplate naknada ovim licima koja se određuju u komisije ili kao predavači sukladno Zakonu o državnoj službi, te u svrhu ispunjavanja obaveza koje Agencija kao budžetska institucija ima prema drugim državnim organima i institucijama u skladu sa Zakonom o platama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine, te drugim propisima koji se odnose na ovu oblast;
 4. lični podaci u evidenciji o licima koja su položila javni ispit pred Agencijom i izdatim uvjerenjima o položenom javnom ispitu obrađuju se u svrhu ispunjavanja zakonske obaveze sprovođenja javnog ispita i vođenja evidencije o istom i izdavanja kako originala tako i uvjerenja na zahtjev stranke iz službene evidencije, u skladu sa Zakonom o državnoj službi i Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita i drugim provedbenim aktima;
 5. lični podaci u Evidenciji o državnim službenicima učesnicima obuka koje organizira Agencija i izdatim certifikatima za završenu obuku obrađuju se u svrhu uspostavljanja sistema obuke sukladno zakonu kao i u svrhu utvrđivanja kredita koji po ovom osnovu pripadaju državnim službenicima, sukladno važećim propisima;
 6. lični podaci u Evidenciji o certificiranim predavačima na obukama koje organizira Agencija obrađuju se u svrhu uspostavljanja sistema obuke sukladno zakonu;
 7. lični podaci u Evidenciji o državnim službenicima protiv kojh je pokrenut i proveden disciplinski postupak pred Agencijom obrađuju se u svrhu vođenja samog postupka a u skladu sa Zakonom o državnoj službi i provedbenim aktima, prvenstvno Pravilnikom o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine;
 8. lični podaci u Evidenciji o kandidatima u konkursnim procedurama obrađuju se u svrhu provođenja Zakona o državnoj službi i provedbenim aktima;
 9. lični podaci u Evidenciji o članovima komisija za izbor državnih službenika u konkursnim procedurama – lista eksperata obrađuju se u svrhu provođenja Zakona o državnoj službi i provedbenih akata;
 10. lični podaci u Evidenciji o članovima disciplinskih komisija koje formira Agencija obrađuju se u svrhu provođenja Zakona o državnoj službi i provedbenih akata;
 11. lični podaci u Evidenciji o zaposlenim u institucijama BiH obrađuju se u svrhu pomaganja institucijama u realizaciji njihove kadrovske politike, organizacionog razvoja, ispitivanja trendova, potreba i stavova u državnoj službi u svrhu procjene efekata postojećih politika i predlaganja novih, ukoliko je to potrebno, te eventualnog provođenja anketa na zahtjev Vijeća ministara BiH, u skladu sa Zakonom o državnoj službi i provedbenim aktima.

Član 6.

(Obim primjene)

(1) Odredbe ovog Pravilnika odnose se na Agenciju kao kontrolora, zaposlene ili na drugi način angažovane u Agenciji kao obrađivače, te na službene osobe koje su imenovane u komisije i druga tijela Agencije kao korisnike, u skladu sa definicijama Zakona (član 3.).

(2) Podatke u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog Pravilnika Agencija obrađuje u obimu koji je utvrđen u propisima koji predstavljaju pravni osnov odnosno iz kojih proizilazi osnov za vođenje ovih evidencija:

 1. evidencija o zaposlenim vodi se u obliku administrativnog dosjea za svakog državnog službenika i zaposlenika posebno i u obliku knjige o zaposlenim i sadrži slijedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, ime oca, dan, mjesec i godina rođenja, spol, JMB, adresa prebivališta, državljanstvo, nacionalnost, vrsta i stepen stručne spreme, o nevođenju krivičnog postupka, o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje određenih poslova, o ocjeni rada, o predhodnom radnom stažu, o regulisanju vojne obaveze, da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere u posljednje tri godine prije zaposlenja i da nije obuhvaćen odredbom člana IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine, datum zasnivanja radnog odnosa, datum prestanka radnog odnosa, o disciplinskim mjerama, o godišnjem odmoru, o novčanoj nagradi, o dopunskoj djelatnosti, porodični status, podaci o osiguranim članovima porodice;
 2. evidencija o obračunu i isplatama plata vodi se u obliku različitih izvještaja na mjesečnom i godišnjem nivou i sadrži slijedeće vrste ličnih podataka: ime, ime oca i prezime, spol, JMB, broj socijalnog osiguranja, kvalifikacija, općina stanovanja zaposlenog, adresa stanovanja zaposlenog, poštanski broj, entitet, općina stanovanja porodice, općina PIO, općina zdravstva, općina doprinosa za zapošljavanje, radno mjesto, kategorija ovlaštenja, datum zaposlenja, predhodni staž, banka, transakcijski račun banke, račun zaposlenika, vrsta plaćanja, platni razred i osnovni koeficijent, podaci o prihodima porezima i doprinosima, o prisustvovanju na poslu, o bolovanju, o iznosu bruto i neto plate i naknadama.
 3. evidencija o obračunu i izvršenim isplatama naknada licima koja su članovi komisija za izbor držanih službenika, disciplinskih komisija ili predavači na obukama državnih službenika vodi se u obliku različitih izvještaja na mjesečnom i godišnjem nivou i sadrži slijedeće vrste ličnih podataka: ime, ime oca i prezime primaoca naknade, spol, JMB, adresa stanovanja, općina stanovanja, mjesto stanovanja, entitet, banka, transakcijski račun banke, račun-partija, vrsta naknade za isplatu, naziv isplatioca naknade, adresa isplatioca, grad i poštanski broj isplatioca, ID broj isplatioca, period na koji se odnosi isplata naknade, datum isplate naknade, podaci o prihodima, podaci o rashodima, podaci o plaćenim porezima i doprinosima.
 4. evidencija o licima koja su položila javni ispit pred Agencijom i izdatim uvjerenjima o položenom javnom ispitu, vodi se u elektroničkom i tabelarnom obliku i sadrži slijedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime lica kojem je izdato uvjerenje, JMB radi precizne identifikacije lica, datum polaganja javnog ispita i datum izdavanja uvjerenja;
 5. evidencija o učesnicima obuka koje organizira Agencija i izdatim certifikatima za završenu obuku vodi se u elektroničkom obliku i sadrži slijedeće vrste ličnih podataka: ime i prezime, naziv institucije, pozicija prema sistematizaciji, završen fakultet, godina diplomiranja, telefon, e-mail, tema obuke, broj kredita, datum održavanja, ukupan broj kredita;
 6. evidencija o certificiranim predavačima na obukama koje organizira Agencija vodi se u elektroničkom obliku i sadrži slijedeće vrste ličnih podataka: prezime i ime, institucija, tema, općina, adresa, matični broj, banka, transakcijski broj, partija, broj telefona, e-mail;
 7. evidencija o državnim službenicima protiv kojh je pokrenut i proveden disciplinski postupak pred Agencijom vodi se u elektroničkom obliku za svaku godinu posebno i sadži: ime i prezime državnog službenika protiv kojeg je pokrenut i vođen disciplinski postupak, datum i mjesto rođenja, adresa prebivilašta/boravišta, institucija u kojoj je imenovni zaposlen, radno mjesto na kojem je zaposlen, izrečena disciplinska mjera;
 8. evidencija o kandidatima u konkursnim procedurama kroz prikupljanje prijavnih obrazaca kroz sistem moj konkurs vodi se u elektronskom obliku za sve kandidate u konkursnim procedurama, koja sadrži sljedeće lične podatke: ime, ime roditelja, prezime, djevojačko prezime, JMB, adresa prebivališta/boravišta, datum i mjesto rođnja, pol, nacionalnost (na bazi dobrovoljnog izjašnjavanja), kontakt informacije (broj telefona, broj mobilnog telefona, broj faxa), obrazovanje, ispit profesionalne nadogradnje, radno iskustvo, znanje stranih jezika, znanje računara;
 9. evidencija o članovima komisija za izbor državnih službenika u konkursnim procedurama – lista eksperata sadrži slijedeće lične podatke: ime, ime roditelja, prezime, JMB, adresa stanovanja, općina stanovanja, entitet, ime banke kod koje je otvoren transakcioni račun, broj transakcionog računa banke, broj partije, stručna sprema –zanimanje (akademsko zvanje), stručna oblast, mjesto zaposlenja odnsono naziv institucije gdje je imenovani zaposlen i naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, kontakt informacije (telefon i mail adresa);
 10. evidencija o članovima disciplinskih komisija koje formira Agencija sadrži slijedeće lične podatke: ime, ime roditelja, prezime, JMB, adresa stanovanja, općina stanovanja, entitet, ime banke kod koje je otvoren transakcioni račun, broj transakcionog računa banke, broj partije, stručna sprema – zanimanje (akademsko zvanje), mjesto zaposlenja odnsono naziv institucije gdje je imenovani zaposlen i naziv radnog mjesta na kojem se nalazi, kontakt informacije (telefon i mail adresa);
 11. evidencija o zaposlenim državnim službenicima u institucijama BiH vodiće se kroz informacioni sistem upravljanja ljudskim potencijalima u institucijama BiH (HRMIS) koji će sadržavati podatke u skladu sa propisima koji regulišu funkcionisanje istog sistema, a kojima će se propisati i zaštita ličnih podataka u okviru istog sistema.

 Član 7.

(Posebne kategorije ličnih podataka)

(1) Saglasno zakonskom ovlaštenju, Agencija prikuplja i obrađuje posebne kategorije ličnih podataka koji se odnose na: državljanstvo, nacionalnu i vjersku pripadnost, kako bi mogla da izvršava svoje nadležnosti, obaveze i prava iz oblasti državne službe u segmentu izbora i postavljenja državnih službenika, odnosno radnog prava (član 9. stav 2. tačka c) Zakona.

(2) Ostale posebne kategorije podataka Agencija ne prikuplja, osim u slučajevima iz člana 2. stav 3. Zakona i člana 2. ovog Pravilnika.

Član 8.

(Privatnost)

            Lični podaci koje prikuplja i obrađuje Agencija radi izvršavanja svojih zakonskih nadležnosti koriste se tako da se u što manjoj mjeri utiče na privatni i lični život nosioca podataka.

Član 9.

(Sigurnosti podataka)

            Tehnička zaštita ličnih podataka ostvaruje se primjenom Pravilnika o načinu čuvanja i posebnim mjerama tehničke zaštite ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 67/09), ako posebnim propisom nije drugačije regulisano.

Član 10.

(Tajnost podataka)

            (1) Zaposleni u Agenciji i druga službena lica imaju pristup ličnim podacima u skladu sa pravilima, procedurama i dobrim praksama koje u svom radu primjenjuje Agencija.

            (2) Lični podaci za zaposlene i druga službena lica Agencije predstavljaju službenu tajnu, saglasno zakonu i isti se ne mogu davati fizičkim ili pravnim licima protivno odredbama zakona, ovog Pravilnika i drugih pravila i procedura Agencije.

            (3) Pored sankcija propisanih Zakonom, zaposleni u Agenciji odgovaraju za protivpravno odavanje ličnih podataka i disciplinski, saglasno propisima o disciplinskoj odgovornosti.

            (4) Na način propisan stavom (3) ovog člana odgovaraju i lica koja nisu zaposlena u Agenciji ako imaju svojstvo državnih službenika ili zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

            (5) Ostala službena lica angažovana u Agenciji pored zakonom propisane odgovornosti odgovaraju i funkcionalno, te se za protivpravno odavanje ličnih podataka sankcionišu lišavanjem funkcije (razrješenje iz komisija, skidanje s lista eksperata ili predavača, raskid ugovora o djelu, itd.).

Član 11.

(Rokovi za obradu podataka)

Rokovi za obradu podataka u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog Pravilnika određeni su u Listi kategorija registraturne građe sa rokovima čuvanja u Agenciji:

 1. podatke u evidenciji o zaposlenim Agencija obrađuje trajno;
 2. podatke u evidenciji o obračunu i isplatama plata, Agencija obrađuje trajno;
 3. podatke u evidenciji o obračunu i izvršenim isplatama naknada licima koja su članovi komisija za izbor držanih službenika, disciplinskih komisija ili predavači na obukama državnih službenika Agencija obrađuje trajno.
 4. podatke u evidenciji o licima koja su položila javni ispit pred Agencijom i izdatim uvjerenjima o položenom javnom ispitu, Agencija obrađuje trajno;
 5. podatke u evidenciji o učesnicima obuka koje organizira Agencija i izdatim certifikatima za završenu obuku Agencija obrađuje trajno;
 6. podatke u evidenciji o certificiranim predavačima na obukama koje organizira Agencija, Agencija obrađuje trajno;
 7. podatke u evidenciji o državnim službenicima protiv kojh je pokrenut i proveden disciplinski postupak pred Agencijom i podatke o izrečenim disciplinskim mjerama Agencija obrađuju i čuva 10 godina.
 8. podatke u evidenciji o kandidatima u konkursnim procedurama Agencija obrađuje trajno ;
 9. podatke u evidenciji o članovima komisija za izbor državnih službenika u konkursnim procedurama – lista eksperata Agencija obrađuje i čuva trajno uz stalno ažuriranje.
 10. podatke u evidenciju o članovima disciplinskih komisija koje formira Agencija, Agencija obrađuje i čuva trajno uz stalno ažuriranje.
 11. podatke u Evidenciji o zaposlenima u institucijama BiH Agencija obrađuje trajno.

Član 12.

(Davanje podataka službenim licima i obaveza obavještavanja)

            (1) Neovisno o postojanju zakonom utvrđenih nadležnosti Agencije i službenih lica angažovanih za potrebe Agencije, smatraće se da je nosilac podataka dao saglasnost da se njegovi lični podaci daju službenim licima kao obrađivačima time što je popunio i dostavio odgovarajući prijavni obrazac, te se od njih neće pribavljati posebna saglasnost u tom smislu.

            (2) S obzirom na postojanje izričitog zakonskog osnova za obradu ličnih podataka, državni službenik neće se poimenično obavještavati da će se njegovi lični podaci prikupljati i obrađivati, ali će Agencija na pogodan način objavljivati informacije o unosu i obradi ličnih podataka u informacioni sistem upravljanja ljudskim potencijalima.

Član 13.

(Prenos podataka drugim kontrolorima)

(1) Davanje podataka sadržanim u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog Pravilnika se vrši u skladu sa članom 17. Zakona, ukoliko su u pitanju javni organi i ukoliko je istim navedeno potrebno radi izvršavanja zakonom utvrđene nadležnosti.

(2) Davanje podataka sadržanim u zbirkama ličnih podataka iz člana 3. ovog Pravilnika korisniku koji je pravno i fizičko lice, vrši se u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, br. 28/00, 45/06 i 102/09).

(3) Davanje podataka iz evidencije o zaposlenim i evidencije o obračunu i isplatama plata vrši se institucijama, ustanovama i zavodima radi regulisanja radno pravnog statusa kao i prava i obaveza zaposlenika.

Član 14.

(Odbijanje zahtjeva trećih lica)

Lični podaci neće se davati, odnosno objavljivati trećim licima osim kada je to zasnovano na zakonu i propisano ovim pravilnikom.

Član 15.

(Posebne odredbe o odgovornosti za štetu)

            (1) Agencija kao kontrolor dužna je naknaditi štetu nosiocu podataka ako mu je ona nanesena zbog povrede prava na privatnost (član 32. Zakona), i to ako je povreda, odnosno šteta nanesena nezakonitim radom Agencije (član 8. Zakona o upravi).

            (2) Za suđenje u postupcima za naknadu štete nadležan je isključivo Sud Bosne i Hercegovine, saglasno zakonu kojim se uređuje parnični postupak pred tim Sudom, odnosno kojim je utvrđena isključiva nadležnost tog Suda za suđenje u sporovima za naknadu štete koju počine institucije Bosne i Hercegovine.

            (3) Zaposleni u Agenciji ili drugo službeno lice Agencije, čijim je nezakonitim radom nastala šteta, dužan je nadoknaditi štetu koja je isplaćena zbog nezakonitog rada, ako je šteta nastala namjerno ili krajnjom nepažnjom, saglasno propisima.

DIO DRUGI – OBJAVLJIVANJE LIČNIH PODATAKA

Član 16.

(Objavljivanje ličnih podataka)

            (1) Agencija će po službenoj dužnosti ili na zahtjev bilo kog fizičkog ili pravnog lica objavljivati lične podatke čije je objavljivanje izričito propisano, ili čije objavljivanje proizilazi iz prirode podataka i javnosti rada institucija, saglasno ovom pravilniku.

            (2) Lični podaci objavljuju se po službenoj dužnosti samo tada kada je objavljivanje ličnih podataka izričito propisano ili objavljivanje po službenoj dužnosti proizilazi iz prirode stvari.

            (3) Ostali lični podaci koji po odredbama ovog pravilnika podliježu objavljivanju, objaviće se samo na zahtjev, po propisanom postupku.

Član 17.

(Podaci o kandidatima)

(1) U postupku konkursa, objavljuju se samo lični podaci čije je objavljivanje propisano Zakonom o državnoj službi (čl. 26. i 27.) i Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, te ostalim provedbenim aktima koji se pozvaju nanavedeni Zakon i navedenu Odluku, odnosno:

 1. ime i prezime kandidata, radno mjesto na koje se prijavio i neophodni kontakt za komunikaciju;
 2. uspjeh kandidata u pojedinim fazama javnog konkursa (ocjene – bodovi).

(2) Podaci iz stava (1) ovog člana se objavljuju tek kada se utvrdi lista kandidata, odnosno kada kandidat bude pozvan na određeni ispit (tačka a)), te kada se određeni ispit okonča i utvrde rezultati istog (tačka b)).

(3) Prije nastupanja događaja iz stava (2) ovog člana, lični podaci iz stava (1) ovog člana se ne objavljuju.

(4) Radovi kandidata koji sadrže njihova imena i prezimena se ne objavljuju sve dok traje procedura javnog konkursa i postupci po pravnim lijekovima. Nakon okončanja istih, radovi se mogu objaviti, uz uklanjanje ličnih podataka (imena i prezimena, po potrebi radno mjesto), sa radova.

(5) Ostali lični podaci kandidata se ne objavljuju.

Član 18.

(Podaci o članovima komisije)

            (1) Lični podaci članova komisija za izbor, objavljuju se samo u onoj mjeri propisanoj Zakonom o državnoj službi (član 25.) i Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita, te se objavljuju samo imena i prezimena članova komisije, i to od momenta formiranja komisije.

            (2) Ostali lični podaci članova komisije se ne objavljuju.

            (3) Pored toga, podaci o pojedinim ocjenama koje dodjeljuju pojedini članovi komisija za izbor se ne objavljuju. Navedeni podaci se unose u standardne – uobičajene tabele sa brojnim oznakama, na primjer: „Član 1.“, „Član 2.“, „Član 3.“, itd. pri čemu redoslijed potpisa na dnu tabele po pravilu ne slijedi redoslijed članova unijetih u tabelu.

Član 19.

(Podaci o obukama)

            Lični podaci polaznika obuka se objavljuju u onoj mjeri u kojoj je to potrebno ili propisano, radi ostvarivanja javnosti rada Agencije u ovom segmentu i radi eventualnog ostvarivanja prava polaznika obuka (ime i prezime, naziv, vrsta i karakter završene obuke, trajanje, lokacija, krediti, itd.)

Član 20.

(Podaci o disciplinskim postupcima)

            (1) Lični podaci iz disciplinskih postupaka se objavljuju u onoj mjeri u kojoj proizilaze iz propisane javnosti rasprava u disciplinskom postupku (sadržaj javne rasprave, sadržaj disciplinske odluke, itd.).

            (2) Ako je javnost isključena, ni lični podaci iz ovih postupaka se ne objavljuju.

            (3) Nakon isteka roka propisanog za brisanje disciplinskih odluka, ovi podaci se više neće objavljivati.

Član 21.

(Podaci iz informacionog sistema upravljanja ljudskim potencijalima)

            (1) Lični podaci iz Informacionog sistema upravljanja ljudskim potencijalima (HRMIS), neće se objavljivati.

            (2) Izuzetno od stava (1) ovog člana, radi zadovoljavanja potreba javnosti, sljedeći lični podaci iz sistema HRMIS se objavljuju kada Agencija utvrdi postojanje javnog interesa za objavljivanje:

 1. prezime, ime jednog roditelja i ime;
 2. institucija i radno mjesto.

(3) Obrađeni podaci iz sistema HRMIS koji ne sadrže lične podatke, se objavljuju kada Agencija utvrdi postojanje javnog interesa za objavljivanje, u skladu sa tehničkim mogućnostima obrade i izrade izvještaja.

Član 22.

(Drugi lični podaci)

            Drugi lični podaci, osim podataka iz čl. 16. – 20. ovog pravilnika, objavljivat će se samo ukoliko za to postoji jasno utvrđen javni interes, i u postupku i na način propisan zakonom, kako bi se zaštitila prava nosioca podataka.

DIO TREĆI – POSTUPCI, NADLEŽNOST I NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Član 23.

(Postupci i nadležnost)

            (1) Lični podaci objavljuju se saglasno Zakonu, ovom Pravilniku, Zakonu o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini, te Zakonu o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07 i 102/09).

            (2) Po zahtjevu za objavu, odnosno po zahtjevu za pristup ličnim podacima u prvom stepenu rješava lice ovlašteno posebnim rješenjem saglasno propisima iz stava (1) ovog člana.

            (3) Protiv odluke donesene po zahtjevu iz stava (2) ovog člana, može se izjaviti žalba direktoru Agencije (član 23. Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH), u roku od 15 dana od dana dostavljanja prvostepene odluke kao i u drugim zakonom predviđenim slučajevima.

            (4) Odluka direktora po žalbi je konačna i protiv iste se može pokrenuti upravni spor saglasno Zakonu o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 88/07 i 83/08).

Član 24.

(Način podnošenja zahtjeva)

            Zahtjeve za pristup ličnim podacima, koji se saglasno zakonu i ovom pravilniku mogu objaviti, a ne objavljuju se po službenoj dužnosti, zainteresovano fizičko ili pravno lice podnosi na način utvrđen Vodičem i Indeks registrom Agencije.

            Zahtjevi nosioca podataka za pristup njegovim ličnim podacima, kao i drugi podnesci ili zahtjevi koji se odnose na zakonska prava nosioca podataka, podnose se isključivo lično ili preko ovlaštenog punomoćnika, svojeručno potpisani tako da nema sumnje da potiču isključivo od nosioca podataka.

Član 25.

(Postupak po zahtjevu nosioca podataka)

(1) Po prijemu zahtjeva nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade njegovih ličnih podataka, Agencija nosiocu podataka u roku od 30 dana dostavlja odgovor jednom godišnje bez naknade, u skladu sa članom 25. stav (1) Zakona.

(2) Osim dostavljanja informacije nosiocu podataka jednom godišnje bez naknade, Agencija uz odgovarajuću naknadu, nosiocu podataka dostavlja informacije u bilo koje vrijeme, u skladu sa članom 25. stav (2) Zakona, a na pismeni zahtjev dostavljen u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama u Bosni i Hercegovini.

(3) Agencija može odbiti zahtjev nosioca podataka, koji se odnosi na informacije u vezi obrade njegovih ličnih podataka, kada je ispunjen jedan od slučajeva propisan u članu 28. Zakona ili kada zbirka podataka salgasno propisima više ne postoji.

Član 26.

   (Ispravke i brisanje podataka)

Agencija obavještava nosioca podataka i druga lica, kojima su preneseni podaci, o eventualnim ispravkama i brisanju tih podataka. Takve informacije se uskraćuje, s obzirom na svrhu obrade, ako se time ne narušava opravdan interes nosioca podataka.

 

Član 27.

(Evidencija o zbirkama ličnih podataka)

(1) Agencija vodi evidenciju o svakoj zbirci ličnih podataka iz člana 3. ovog Pravilnika, u skladu sa članom 13. Zakona.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana sadrži osnovne informacije o svakoj zbirci ličnih podataka i vodi se na obrascu evidencije koji je propisan Pravilnikom o načinu vođenja i obrascu evidencije o zbirkama ličnih podataka („Službeni glasnik BiH“, broj 52/09).

Član 28.

(Evidencija o davanju ličnih podataka korisniku)

(1) Agencija vodi evidenciju o ličnim podacima koji su dati korisniku ličnih podataka i svrsi za koju su dati, u skladu sa članom 17. stav (5) Zakona.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskom obliku, na obrascu koji će posebeno biti utvrđeni, a u skladu sa čl. 13. i 15. Zakona.

 Član 29.

(Evidencija o odbijenim zahtjevima nosioca podataka)

(1) Agencija vodi evidenciju o odbijenim zahtjevima nosioca podataka u skladu sa članom 26. Zakona.

(2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se u elektronskom obliku na obrascu sačinjenom u skladu sa čl. 13. i 15. Zakona.

 

Član 30.

(Službenik zadužen za vođenje evidencija)

Evidencije iz čl. 3. i 6. ovog Pravilnika za svaki sektor u Agenciji vodi državni službenik koji je ovlašten da prikupljaju i obrađuju lične podatke o kojima se vodi evidencija u tom sektoru.

 

DIO ČETVRTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 31.

(Prelazna odredba)

            Zahtjevi podneseni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika, riješit će se u skladu sa do tada važećim propisima, općim i pojedinačnim aktima.

Član 32.

(Prestanak važenja propisa)

 

            Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaju se primjenjivati propisi koje je Agencija donijela po osnovu ili u skladu sa Zakonom, i to:

 1. Odluka o utvrđivanju izuzetka od objavljivanja informacija i određivanju tajnosti podataka iz Centalnog registra osoblja, broj 02-30-397/04 od 18.05.2004. godine;
 2. Odluka o utvrđivanju izuzetka od objavljivanja podataka i određivanja tajnosti pojedinačnih ocjena koje članovi komisija daju u postupku javnog konkursa, broj 03-34-1063/05 od 31.12.2004. godine;
 3. Odluka o utvrđivanju izuzetka od objavljivanja i određivanju tajnosti ličnih podataka u određenim fazama provođenja javnog konkursa, broj 03-32-209/06 od 30.03.2006. godine.

Član 33.

(Stupanje na snagu)

            Ovaj pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na službenoj internet stranici Agencije.

 

 

 

Broj: 01-02-617/11

21. juli/srpanj 2011. godine

Sarajevo

Direktor

Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (PRAVILNIK_O_ZASTITI_LICNIH_PODATAKA.pdf)Pravilnik o provođenju odredaba Zakona o zaštiti ličnih podataka u Agenciji za dDokument u PDF formatu.199 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 14 januar 2014 14:24
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook