04
Nov
2011
Instrukcija za provođenje pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u Agenciji za državnu službu BiH PDF Print

Na osnovu čl. 61. stav 2. i 99. stav 3. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), direktor Agencije za državnu službu, donosi

 

INSTRUKCIJU
ZA PROVOĐENJE PRAVILA ZA KONSULTACIJE U IZRADI PRAVNIH PROPISA

U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINEI – OPĆE ODREDBE

1.Ovom instrukcijom se utvrđuju bliža pravila i uputstva za konsultacije u izradi pravnih propisa u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), kako bi se Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa (“Službeni glasnik BiH”, broj 81/06) – (u daljem tekstu: Pravila), efikasnije provela i bolje razumjela.

2. S obzirom na nadležnosti Agencije koja se ne pojavljuje kao obrađivač zakona, osim izuzetno kada je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (daljem tekstu: Vijeće ministara), za to zaduži zaključkom, svrha donošenja ove instrukcije je razumijevanje stvarnog učinka normativno –pravnih aktivnosti, prvenstveno u pogledu donošenja podzakonskih i drugih provedbenih akata čiji obrađivač ili donosilac je Agencija, koordinacija i razumijevanje među partnerskim institucijama, efikasnost i efektivnost Agencije u ovom domenu.II – MINIMALNE OBAVEZE U POGLEDU KONSULTACIJA

 

3. U skladu sa članom 6. Pravila, Agencija će na svojoj službenoj internet stranici objavljivati sve predložene podzakonske akte u formi prednacrta, uz pružanje mogućnosti za dostavu komentara u roku od najmanje 21 dan.

4. Uz prijedloge podzakonskih akata mora biti priloženo i obrazloženje u kojem je objašnjena potreba za donošenjem pomenutog podzakonskog akt i njegova svrha.

5. Agencija je obavezna da pozove na dostavu komentara one pojedince, organizacije ili institucije koje su na spisku za konsultacije, uz slanje informacije o tome kako mogu doći do primjerka predloženog pravnog propisa ili pak slanjem istog neposredno pojedincu, organizaciji ili instituciji sa spiska za konsultacije. Komentari se mogu dostavljati elektronskim putem i pismeno.

6. Direktor Agencije, u skladu sa članom 4. Pravila, određuje koordinatora za konsultacije koji je odgovoran za koordiniranje svih obaveza Agencije u pogledu konsultacija i čije ime i kontakt informacije se nalaze na službenoj internet stranici Agencije.

7. Agencija svake godine na svojoj službenoj internet stranici objavljuje spisak planiranih normativno-pravnih poslova, koji su planirani u godišnjem planu rada, uz posebnu naznaku ako postoje propisi koji su od značajnog uticaja na javnost.

III – SPISAK ZA KONSULTACIJE

8. Za institucije za konsultacije, određuju se slijedeće institucije:

a) u skladu sa Poslovnikom o radu Vijeća ministara:

- Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine;

- Ured za zakonodavstvo Vijeća ministara;

- Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine;

- Direkcija za evropske integracije Vijeća ministara, po potrebi.

b) prema oblasti koju reguliše predloženi pravni propis:

- Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine;

- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine;

- Ured koordinatora za reformu javne uprave Bosne i Hercegovine;

- Odbor državne službe za žalbe;

- Agencija za ravnopravnost spolova Bosne i Hercegovine

- druge institucije ako su njihove primjedbe neophodne ili ako po smislu stvari mogu dati korisne primjedbe, prijedloge ili sugestije.

c) po potrebi organizacije i pojedinci koji su stručni za pojedinu oblast koju regulira pravni propis, posebno stručnjaci akademske i istraživačke zajednice, organizacije civilnog društva i nevladine organizacije aktivne u pravnoj oblasti.

 

IV – KORIŠTENJE KOMENTARA I IZJAVA

9. Agencija, u skladu sa članom 23. Pravila, odlučuje koje od primljenih komentara dobijenih prilikom pripreme pravnog propisa će prihvatiti ili odbaciti, uz izvještaj zbog čega je donesena takva odluka. Ovaj izvještaj je sastavni dio obrazloženja kojeg Agencija dostavlja Vijeću ministara BiH u prilogu predloženog pravnog propisa, uz obrazloženu izjavu da su ispunjene minimalne obaveze u pogledu konsultacija i izjavu da li nacrt pravnog propisa ima značajnog uticaja na javnost ili ne.

V – IZUZIMANJE

10. U izuzetnim okolnostima direktor Agencije može izuzeti Agenciju od obaveze provođenja konsultacija ako utvrdi da je iz jednog ili više razloga potrebno napraviti izuzeće u skladu sa članom 26. Pravila, te dostaviti Vijeću ministara BiH detaljno obrazloženje ovakvog izuzimanja.

11. Izuzimanjem se Agencija ne oslobađa ispunjenja minimalnih obaveza u pogledu konsultacija, osim minimalnog roka za dostavu komentara ako su razlog izuzimanja hitne okolnosti.

12. Ova instrukcija stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-02-2-893/11                                                                       

 DIREKTOR     Neven Akšamija

Sarajevo, 05.11.2011. godine

Last Updated on Wednesday, 24 June 2015 09:19
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook