Instrukcija o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Ispis
Utorak, 08 Studeni 2011 14:54

Odluka Agencije br.01-02-2-944/11 od 8. novembra 2011. godine


Na osnovu člana 61. stav 2. i člana 99. st. 1. i 4. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02 i 102/09), u vezi sa članom 53.a, 53.b i 53.c Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br: 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), Agencija za državnu službu, donosi


INSTRUKCIJU
o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u
Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine

I – OPŠTE ODREDBE I RAZLOZI OCJENJIVANJA

Član 1.
(Predmet instrukcije)

Ovom instrukcijom se uređuju nadležnosti i postupak ocjenjivanja rada zaposlenika u Agenciji za državnu službu  Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Razlozi ocjene rada)

Ocjenjivanje rada zaposlenika vrši se radi procjene kvalitetnog, blagovremenog, profesionalnog i stručnog obavljanja poslova i radnih zadataka, a u svrhu motivacije za postizanje boljih rezultata rada, napredovanja, nagrađivanja i drugih aspekata upravljanja službom zaposlenika.

Član 3.
(Godišnje ocjenjivanje)

Rad zaposlenika ocjenjuje se svake godine. Ocjena rada obavezno se vrši najkasnije do kraja januara za prethodnu kalendarsku godinu.

Član 4.
(Kriteriji ocjene rada)

(1) Ocjena rada zaposlenika zasniva se na rezultatima rada koje zaposlenik postigne u realizaciji poslova predviđenih opisom radnog mjesta na kojem se nalazi i ciljevima koje je za određeni vremenski period utvrdio direktor Agencije.
(2) Ocjena rada zaposlenika može se zasnovati i na ostvarenju radnih ciljeva samo iznimno, i to u slučaju ukoliko je radno mjesto zaposlenika takvo da mu se mogu bez problema postavljati radni ciljevi, te ako se zaposleniku najkasnije do 30. januara od strane pretpostavljenog i postave radni ciljevi.

Član 5.
(Zaposlenici koji se ne ocjenjuje)

(1) Zaposlenici koji su u kalendarskoj godini radili manje od šest mjeseci ne ocjenjuju se.
(2) U slučaju da je zaposlenik radio manje od šest mjeseci, zbog opravdanog slučaja predviđenog zakonom ili aktom Agencije, te zbog toga ne može biti ocjenjen u skladu sa članom 3. ove instrukcije, u obzir će se uzeti rezultati rada zaposlenika koje je ostvario u periodu od šest mjeseci prije njegovog odlaska na opravdano odsustvo s posla.

II – NAČIN OCJENJIVANJA

Član 6.
(Predmet ocjenjivanja)

(1) Predmet ocjenjivanja je kvantitet posla, kvalitet rada, pravovremenost u obavljanju poslova, sposobnost usvanja novih znanja i vještina potrebnih za adekvatnije obavljanje posla, odnos prema poslu, te odnos prema nadređenim i kolegama.
(2) Neposredno nadređeni ocjenjuje svaki element iz stava (1) ovog člana. ocjenom od 1. do 4. i to prema opisima i uputstvu iz obrasca za ocjenjivanje.

Član 7.
(Elementi ocjenivanja)

(1)    Ocjena rada zaposlenika daje se po sljedećim elementima:
a.    kvantitet posla: ocjenjuje se količina posla u smislu da li je zaposlenik obavljao samo poslove svog radnog mjesta, poslove svog radnog mjesta i dodatne poslove, poslove svog radnog mjesta i posebne poslove, kao i radni učinak;
b.    kvalitet rada: ocjenjuje se stručnost i zakonitost u radu, pridržavanje propisanih procedura u radu, pravilnost rada, urednost, temeljitost i preciznost u radu;
c.    pravovremenost u obavljanju poslova: ocjenjuje se vrijeme potrebno za obavljanje poslova, poštivanje propisanih i naloženih rokova, izvršavanje poslova na vrijeme;
d.    sposobnost usvanja novih znanja i vještina potrebnih za adekvatnije obavljanje posla: ocjenjuje se odnos prema uvođenju novih praksi u radu;
e.    odnos prema poslu: ocjenjuje se poštivanje radnog vremena i prisustvo na poslu, učinkovitost u korištenju radnog vremena, odgovornost, marljivost, pouzdanost, inicijativa, sposobnost rješavanja problema, posvećenost poslu, lojalnost poslodavcu;
f.    odnos prema nadređenim i kolegama: spremnost prihvatanja i davanja konstruktivnih kritika i sugestija, ponašanje prema nadređenim i drugim zaposlenim, poštivanje opštih standarda pristojnosti i ljubaznosti, sposobnost priznavanja greški i prihvatanja odgovornosti, oblici komunikacije sa pretpostavljenim i drugim zaposlenim.
(1) Svaki od elemenata od a. do f. iz stava (1) ovog člana ocjenjuje se brojem od „četiri“ do „jedan“. Prosječna brojčana ocjena dobija se sabiranjem pojedinačnih ocjena po svakom elementu, što se potom dijeli sa šest i zaokružuje na dvije decimale, i to tako što se sve decimale nakon druge odbijaju.

Član 8.
(Ocjene)

Konačna ocjena se daje opisno u zavisnosti od prosječne brojčane ocjene iz člana 7. stav 2. te u skladu sa zakonom može biti:
1. „ne zadovoljava“,
2. „zadovoljava“,
3. „uspješan“,
4. „naročito uspješan“.

Član 9.
(Konačna ocjena)

(1) U zavisnosti od prosječne brojčane ocjene konačna ocjena iz člana 8. se daje tako da:
a) ocjena „ne zadovoljava“ daje se ako su dvije ili više pojedinačnih ocjena iz člana 7. stav (1), ocjene „jedan“;
b) ocjena „zadovoljava“ daje se ako je prosječna brojčana ocjena do 2,50, uz uslov da su sve pojedinačne ocjene iz člana 7. stav (1) veće od „jedan“, ili je najviše jedna pojedinačna ocjena „jedan“.
b) ocjena „uspješan“ daje se ako je prosječna brojčana ocjena od 2,50 do 3,50.
c) ocjena „naročito uspješan“ daje se ako je prosječna brojčana ocjena najmanje 3,50.
(2) Ocjena rada „ne zadovoljava“ mora biti posebno obrazložena, tako što se u obrazloženje rješenja po pravilu unose opisni elementi pojedinačnih ocjena iz člana 7. stav (1) kao i eventualni posebni komentari ocjenjivača po svakom elementu.

Član 10.
(Način utvrđivanja konačne ocjene)

(1) Ocjenu rada rješenjem utvrđuje direktor Agencije, na prijedlog neposredno nadređenog i rukovodećeg državnog službenika, na obrascu za ocjenjivanje koji čini sastavni dio ove instrukcije.
(2) Primjerak rješenja o ocjeni rada ulaže se u lični dosije zaposlenika, a drugi primjerak dostavlja se zaposleniku.
(3) Prijedlog iz stava (1) ovog člana ne daje se za zaposlenike zaposlene u kabinetu direktora.
(4) Rješenje o ocjeni rada zaposlenik može osporiti u sporu radi zaštite povrijeđenog prava pred Sudom Bosne i Hercegovine, u roku od 60 dana od dana prijema rješenja.

Član 11.
(Prestanak radnog odnosa)

(1) Zaposleniku čiji je rad u posljednje dvije uzastopne godine ocijenjen ocjenom „ne zadovoljava“ prestaje radni odnos, o čemu direktor Agencije donosi rješenje.
(2) Rješenje se donosi uz prethodno pribavljeno mišljenje sindikata.

III – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 12.
(Početak primjene)

Ocjena rada za 2011. godinu utvrđivaće se primjenom ove instrukcije.

Član 13.
(Radni ciljevi)

Neovisno o drugim odredbama ove instrukcije, ocjena rada za 2011. godinu neće se zasnivati na radnim ciljevima.

Član 14.
(Stupanje na snagu)

Ova instrukcija stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli i službenoj internet stranici Agencije.

 

Broj: 01-02-2-944/11
Sarajevo, 8. novembra 2011. godine

DIREKTOR
Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Instrukcija_o_ocjeni_zaposlenika_ADSBiH.pdf)Instrukcija o ocjenjivanju rezultata rada zaposlenika u ADSBiHDokument u Word formatu148 Kb
Download this file (Obrazac_za_ocjenu_zaposlenika.doc)Obrazac za ocjenu zaposlenikaDokument u Word formatu92 Kb
Ažurirano Utorak, 08 Studeni 2011 15:13
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook