22
Feb
2012
Pravilnik o izmjenama pravilnika o programu polaganja javnog ispita PDF Ispis

Pravilnik Agencije za državnu službu, Broj:01-02-3-126/12 od 08. februara 2012. godine (Službeni glasnik BiH“, broj 18/12) Stupio na snagu: 14.marta 2012. godine


Na osnovu člana 5. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07 i 43/10) i člana 99. st. 1. i 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), Agencija za državnu službu, donosi

 

PRAVILNIK

O IZMJENAMA PRAVILNIKA

O PROGRAMU POLAGANJA JAVNOG ISPITA

 

Član 1.

 

U Pravilniku o programu polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, broj 28/08), u članu 1. stav (2) riječi: “broj 96/07”, zamjenjuju se riječima: “br. 96/07 i 43/10”.

 

Član 2.

 

Član 5. se mijenja i glasi:

 

„Član 5.

(Dijelovi oblasti – gradivo i pravni izvori)

 

1. Osnove ustavnog sistema Bosne i Hercegovine

Gradivo:

 

-          opšte karakteristike Bosne i Hercegovine kao države (demokratska načela, sastav, kretanje roba, usluga, kapitala i lica, glavni grad, simboli i državljanstvo);

-          ljudska prava i osnovne slobode;

-          nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine;

-          nadležnosti entiteta;

-          dodatne nadležnosti Bosne i Hercegovine;

-          Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine (Predstavnički dom i Dom naroda – izbor, mandat, sastav, način odlučivanja i nadležnosti);

-          Predsjedništvo Bosne i Hercegovine (izbor, mandat, sastav i nadležnosti);

-          Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (imenovanje, mandat, sastav i nadležnosti);

-          Ustavni sud Bosne i Hercegovine (sastav, način izbora i odlučivanja i odluke);

-          Centralna banka Bosne i Hercegovine (sastav i nadležnosti);

-          osnove ustavnog sistema Federacije Bosne i Hercegovine (opšte karakteristike, sastav, zakonodavna, izvršna i sudska vlast);

-          osnove ustavnog sistema Republike Srpske (opšte karakteristike, zakonodavna, izvršna i sudska vlast);

-          Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine.

 Pravni izvori:

1. Ustav Bosne i Hercegovine (Opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini – Aneks IV) i Amandman I na Ustav Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 25/09)

2. Ustav Federacije Bosne i Hercegovine sa amandmanima (“Službene novine Federacije BiH“, br. 1/94, 13/97, 16/02, 22/02, 52/02, 63/03, 9/04, 20/04, 33/04, 71/05, 72/05 i 88/08)

3. Ustav Republike Srpske sa amandmanima („Službeni glasnik Republike Srpske“, br. 21/92, 28/94, 8/96, 13/96, 15/96, 16/96, 21/96, 21/02, 31/02, 31/03, 98/03 i 115/05).

 

2. Osnove sistema državne uprave Bosne i Hercegovine

Gradivo:

 

-          Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (sastav, imenovanje, odobravanje i smjenjivanje, način rada i odlučivanja);

-          uredi, službe i radna tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine (stalna tijela, privremena tijela);

-          odnosi Vijeća ministara i drugih tijela u Bosni i Hercegovini (odnosi sa Parlamentarnom skupštinom Bosne i Hercegovine, odnosi sa drugim tijelima);

-          ministarstva Bosne i Hercegovine (broj i nadležnosti);

-          pojam uprave institucija Bosne i Hercegovine;

-          poslovi uprave (izvršavanje zakona i drugih propisa, obavljanje upravnog nadzora, donošenje propisa, predlaganje i davanje preporuka u pogledu zakona i drugih propisa, odgovaranje na pitanja zakonodavne i izvršne vlasti, obavljanje drugih upravnih i stručnih poslova);

-          povjeravanje javnih ovlaštenja;

-          odnos organa uprave prema Parlamentarnoj skupštini;

-          odnos organa uprave prema Vijeću ministara;

-          međusobni odnosi organa uprave;

-          odnos organa uprave prema izvršnim organima entiteta i Brčko Distrikta BiH;

-          odnosi organa uprave prema Ombudsmenu za ljudska prava Bosne i Hercegovine;

-          odnosi organa uprave prema javnim korporacijama, komorama, javnim preduzećima (društvima), agencijama i drugim pravnim licima BiH;

-          odnos organa uprave prema strankama;

-          načela organizacije organa uprave;

-          osnivanje i vrste organa uprave Bosne i Hercegovine;

-          pravilnik o unutrašnoj organizaciji organa uprave (sadržaj i način donošenja);

-          rukovođenje organima uprave;

-          rukovodilac organa uprave i njegovi zamjenici (imenovanje i smjenjivanje, ovlaštenja i odgovornosti);

-          rukovodeći službenici i službenici s posebnim ovlaštenjima i odgovornostima (postavljanje, smjenjivanje i ovlaštenja);

-          odgovornost rukovodioca organa uprave i njegovih zamjenika;

-          inspekcijski nadzor (ko obavlja inspekcijski nadzor, pokretanje postupka, ovlaštenja inspektora, vrste upravnih mjera);

-          upravna inspekcija;

-          sredstva za rad organa uprave;

-          propisi i drugi akti organa uprave.

 

Pravni izvori:

 

 1. Zakon o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08).
 2. Zakon o ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 5/03, 42/03, 26/04, 42/04, 45/06, 88/07, 35/09, 59/09 i 103/09).
 3. Zakon o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09).

 

3. Upravni postupak i upravni spor

 

Gradivo:

 

(1) Upravni postupak:

-          važenje zakona, posebni postupci i supsidijarna primjena zakona;

-          osnovna načela upravnog postupka;

-          nadležnost (stvarna i mjesna nadležnost, sukob nadležnosti, službeno lice ovlašteno za vođenje postupka i za rješavanje, pravna pomoć, izuzeće);

-          stranka i njeno zastupanje (pojam stranke, procesna sposobnost i zakonski zastupnik, vrste zastupnika, zajednički predstavnik i punomoćnik);

-          komuniciranje organa i stranaka (podnesci, pozivanje, zapisnik, razgledanje spisa i obavještavanje o toku postupka);

-          dostavljanje pismena (način dostavljanja, obavezno lično dostavljanje, posebni slučajevi dostavljanja, dostavnica i pogreške u dostavljanju);

-          rokovi (vrste i računanje rokova);

-          povrat u pređašnje stanje (uslovi, rokovi i odlučivanje o povratu u pređašnje stanje);

-          održavanje reda;

-          troškovi postupka (troškovi organa i stranaka, oslobađanje od plaćanja troškova);

-          pokretanje postupka i zahtjevi stranaka (pokretanje postupka, izmjena zahtjeva i odustajanje od zahtjeva, poravnanje);

-          postupak do donošenja rješenja (zajedničke odredbe, skraćeni postupak, poseban ispitni postupak, prethodno pitanje, usmena rasprava);

-          dokazivanje (opšte odredbe, isprave, uvjerenja, svjedoci, izjava stranke, vještaci, tumači i prevodioci, uviđaj);

-          rješenje (organ koji donosi rješenje, oblik i sastavni dijelovi rješenja, vrste rješenja, rok za izdavanje rješenja, ispravljanje grešaka u rješenju);

-          zaključak;

-          žalba (pravo žalbe, nadležnost organa za rješavanje po žalbi, rok za žalbu, sadržaj žalbe, predavanje žalbe, rad prvostepenog organa po žalbi, rješavanje drugostepenog organa po žalbi, žalba kad prvostepeno rješenje nije doneseno u zakonskom roku, rok za donošenje rješenja po žalbi);

-          vanredni pravni lijekovi (obnova postupka, mijenjanje i poništavanje rješenja u vezi sa upravnim sporom, zahtjev za zaštitu zakonitosti, poništavanje i ukidanje rješenja po pravu nadzora, ukidanje i mijenjanje pravosnažnog rješenja uz pristanak ili na zahtjev stranke, vanredno ukidanje rješenja, oglašavanje rješenja ništavnim, pravne posljedice poništavanja i ukidanja);

-          izvršno rješenje i zaključak;

-          administrativno izvršenje;

-          izvršenje nenovčanih obaveza;

-          izvršenje radi osiguranja i privremeni zaključak o osiguranju.

(2) Upravni spor:

-          pojam upravnog spora;

-          pravo na pokretanje upravnog spora;

-          nadležnost za rješavanje upravnog spora;

-          upravni akti protiv kojih se može voditi upravni spor;

-          akti protiv kojih se ne može voditi upravni spor;

-          pobijanje upravnog akta (razlozi za pobijanje);

-          pokretanje upravnog akta (tužba, rok i sadržaj tužbe);

-          odluke suda u upravnom sporu (presude i rješenja);

-          vanredni pravni lijekovi (zahtjev za ponavljanje postupka, zahtjev za preispitivanje sudske odluke i zahtjev za zaštitu zakonitosti);

-          troškovi postupka;

-          obaveznost presuda;

-          postupak zaštite sloboda i prava zagarantiranih Ustavom;

-          postupak po izbornim žalbama.

 

Pravni izvori:

 

 1. Zakon o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).
 2. Zakon o upravnim sporovima Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 88/07, 83/08 i 74/10).

 

 1. 4.Osnove radnih odnosa

 

Gradivo:

 

(1) Radni odnosi zaposlenika u institucijama Bosne i Hercegovine:

-          osnovni pojmovi vezano za zaposlenike institucija Bosne i Hercegovine;

-          prijem u radni odnos;

-          javni oglas;

-          opšti uslovi za prijem u radni odnos;

-          ugovor o radu (ugovor i uslovi za zaključivanje ugovora, podaci koji se ne mogu tražiti, ugovor na neodređeno i određeno vrijeme i probni rad);

-          radno vrijeme;

-          odmori i odsustva;

-          zaštita zaposlenika (zaštita žena i materinstva, privremeno i trajno nesposobnih za rad);

-          plate i naknade;

-          obrazovanje, osposobljavanje i usavršavanje uz rad;

-          ocjena rada zaposlenika;

-          pripravnici i volonterski rad;

-          stručni ispit;

-          izumi i tehnička unapređenja zaposlenika;

-          zabrana takmičenja zaposlenika sa poslodavcem;

-          disciplinska odgovornost (povrede službene dužnosti, disciplinski postupak, disciplinske mjere i disciplinske kazne);

-          naknada štete;

-          prestanak ugovora o radu;

-          prava i obaveze i zaštita prava iz radnog odnosa zaposlenika (odlučivanje o pravima i obavezama iz radnog odnosa, zaštita prava iz radnog odnosa, zabrana diskriminacije);

-          stavljanje zaposlenika na raspolaganje;

-          pravilnik o radu;

-          kolektivni ugovor;

-          reprezantivni sindikat;

-          štrajk;

-          nadzor nad primjenom propisa o radu.

(2) Radni odnosi državnih službenika:

-          opšti pojmovi o državnoj službi (pojam, državni službenik, zapošljavanje i razvoj karijere, zastupljenost, principi državne službe, izuzeci u primjeni);

-          radna mjesta u državnoj službi;

-          prava državnih službenika;

-          dužnosti državnih službenika;

-          nespojivosti s dužnostima državnih službenika i dozvoljene dodatne aktivnosti državnih službenika;

-          sekretar s posebnim zadatkom;

-          sekretari u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine i savjetnici;

-          interno oglašavanje;

-          javno oglašavanje;

-          opšti uslovi za postavljenje državnog službenika;

-          komisije za izbor (sastav, ostavka i izuzeće);

-          javni konkurs i izborni proces;

-          postavljenje državnog službenika;

-          zapošljavanje na određeno vrijeme;

-          probni period;

-          ocjena rada i unapređenje;

-          premještaj (interni i eksterni) i direktno preuzimanje;

-          prekobrojnost;

-          uslovi rada državnog službenika (propisi o radu i socijalnom osiguranju, godišnji odmor, odsustva, rad sa skraćenim radnim vremenom);

-          stručno obrazovanje i usavršavanje;

-          prestanak radnog odnosa državnog službenika, razrješenje i nepravilno postavljenje;

-          disciplinska odgovornost i povrede službene dužnosti;

-          disciplinski postupak (nadležnost i pokretanje postupka);

-          postupak pred disciplinskim komisijama i pravni lijekovi;

-          suspenzije (krivični postupak, preventivna suspenzija);

-          upravljanje državnom službom (institucije, ombudsmen, Agencija za državnu službu);

-          Odbor državne službe za žalbe (osnivanje, sastav, postupak, nadležnosti).

 

Pravni izvori:

 

 1. Zakon o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10).
 2. Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10).
 3. Odluka o slučajevima u kojima se može dati odobrenje državnom službeniku da obavlja dodatnu aktivnost („Službeni glasnik BiH“, br. 21/04 i 58/10).
 4. Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 96/07 i 43/10).
 5. Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 62/10).
 6. Pravilnik o disciplinskoj odgovornosti državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 20/03 i 94/10).

 

5. Kancelarijsko poslovanje u organima uprave

 

Gradivo:

 

-          pojam, sadržaj i značaj kancelarijskog poslovanja;

-          načela kancelarijskog poslovanja;

-          značenje pojedinih termina u kancelarijskom poslovanju (akt, prilog, predmet, dosije, fascikl, pisarnica, arhiva);

-          osnovne knjige evidencije u kancelarijskom poslovanju;

-          pojam i značaj klasifikacionih oznaka predmeta i akata;

-          primanje, otvaranje, pregledanje i raspoređivanje (signiranje) pošte;

-          zavođenje akata (način i vrijeme zavođenja, prijemni štambilj);

-          evidencija o predmetima i aktima (upisnik prvostepenih predmeta upravnog postupka, upisnik drugostepenih predmeta upravnog postupka, djelovodnik predmeta i akata, djelovodnik za povjerljivu i strogo povjerljivu poštu);

-          dostavljanje predmeta i akata u rad (interna dostavna knjiga, prijem i otprema računa);

-          rad službenika ovlaštenih za rješavanje predmeta i akata (prikupljanje podataka, sastavni dijelovi službenog akta, vraćanje riješenih predmeta u pisarnicu);

-          razvođenje predmeta i akata;

-          rokovnik predmeta;

-          otpremanje pošte;

-          pečati organa vlasti (namjena, oblik, sadržaj, izrada, čuvanje i upotreba, evidencije, nestanak i izrada novog umjesto nestalog pečata);

-          arhiviranje predmeta.

 

Pravni izvori:

 

 1. Odluka o kancelarijskom poslovanju ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 21/01 i 29/03).
 2. Uputstvo o načinu vršenja kancelarijskog poslovanja ministarstava, službi, institucija i drugih tijela Vijeća ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 35/03, 92/05 i 40/07).
 3. Zakon o pečatu institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 12/98, 14/03 i 62/11).
 4. Uputstvo o postupku i načinu izrade, načinu vođenja i sadržaju evidencije o pečatima, uništavanju i stavljanju van upotrebe pečata institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 6/12).
 5. Pravilnik o preuzimanju arhivske građe u Arhiv Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/03).
 6. Pravilnik i zaštiti i čuvanju arhivske građe u Arhivu Bosne i Hercegovine i registraturske građe u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 10/03).
 7. Uputstvo o arhivskoj knjizi („Službeni glasnik BiH“, broj 16/06).

 

6. Finansiranje institucija Bosne i Hercegovine

 

Gradivo:

 

-          uopšte o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine;

-          fiskalna koordinacija u Bosni i Hercegovini (Fiskalno vijeće – sastav i nadležnosti, Globalni okvir fiskalnog bilansa i politika);

-          okvir srednjoročnog planiranja i dokument okvirnog budžeta;

-          budžet (izrada budžeta, sadržaj budžeta i procedura usvajanja, privremeno finansiranje, budžet regulatornog organa, izmjene i dopune budžeta);

-          izvršenje budžeta;

-          računovodstvo, izvještavanje i revizija;

-          jedinstveni račun trezora (računi, odnosi sa bankama, planovi novčanih tokova, upravljanje gotovinom);

-          investiranje javnih sredstava (odobrene investicije, investicioni menadžer i depozitar);

-          zaduživanje, dug i garancije (pojam vanjskog duga – državni vanjski dug, vanjski dug entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, pojam direktnog i indirektnog unutrašnjeg duga, servisiranje duga);

-          administrativne takse i naknade u institucijama Bosne i Hercegovine (svrha i osnov za donošenje propisa, tarifa administrativnih taksi i naknada, nastanak obaveze i način plaćanja taksi i naknada, oslobađanje od plaćanja takse);

-          sistem indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (pojam i zakonska definicija indirektnih poreza, porez na dodatu vrijednost, akcize i ostali indirektni porezi – zakonodavni okvir, Uprava za indirektno oporezivanje, Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, naplata prihoda po osnovu indirektnih poreza);

-          raspodjela prihoda od indirektnih poreza (osnovne odredbe, Jedinstveni račun Uprave za indirektno oporezivanje, doznačavanje i raspodjela prihoda od indirektnih poreza, izvještavanje);

-          revizija institucija Bosne i Hercegovine (Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovine – ciljevi, nadležnosti, odgovornost, finasiranje, izvještavanje, Koordinacioni odbor vrhovnih revizorskih institucija u Bosni i Hercegovini – nadležnosti);

-          interna revizija u institucijama Bosne i Hercegovine (mandat interne revizije, osnovni principi interne revizije, organizacija izvršavanja interne revizije, procedure i aktivnosti interne revizije, Centralna harmonizacijska jedinica, Koordinacioni odbor centralnih jedinica za harmonizaciju);

-          Centralna banka Bosne i Hercegovine (ustavna nadležnost, osnivanje, zadaci Centralne banke Bosne i Hercegovine, Upravno vijeće – sastav, mandat, izbor, nadležnosti, monetarna funkcija Centralne banke, kapital i obračunavanje čistog profita, odnosno čistog gubitka Centralne banke, odnosni Centralne banke sa drugim javnim institucijama);

-          sistem javnih nabavki u Bosni i Hercegovini (zakonodavni okvir, nadležne institucije).

 

Pravni izvori i literatura:

 

 1. Zakon o finansiranju institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 61/04 i 49/09).
 2. Zakon o Fiskalnom vijeću u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 63/08).
 3. Zakon o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 103/09).
 4. Zakon o administrativnim taksama („Službeni glasnik BiH“, br. 16/02, 19/02, 43/04, 8/06, 76/06 i 76/07).
 5. Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja („Službeni glasnik BiH“, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08 i 49/09).
 6. Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda („Službeni glasnik BiH“, br. 55/04, 34/07 i 49/09).
 7. Zakon o porezu na dodatu vrijednost („Službeni glasnik BiH“, br. 9/05, 32/05 i 100/08).
 8. Zakon o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 49/09).
 9. Zakon o Centralnoj banci Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 1/97, 29/02, 8/03, 13/03, ispravka 14/03, 9/05 i 76/06).
 10. Zakon o reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 12/06).
 11. Zakon o internoj reviziji institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 27/08).
 12. Zakon o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 49/04, 19/05, 52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 i 60/10).
 13. Odluka o preuzimanju okvira međunarodnih standarda vrhovnih revizijskih institucija – ISSAI okvira u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik BiH“, broj 38/11).
 14. Podzakonski akti Vijeća ministara Bosne i Hercegovine i Agencije za javne nabavke Bosne i Hercegovine, vezani za javne nabavke (www.javnenabavke.gov.ba).
 15. Strategija za provođenje javne interne finansijske kontrole (PIFC) u institucijama Bosne i Hercegovine (www.mft.gov.ba).

 

7. Osnovi evropskih integracija

 

Gradivo:

 

-          istorijat razvoja Evropske unije (osnivački ugovori, revizije osnivačkih ugovora i njihove tekovine);

-          institucionalna struktura Evropske unije i sistem odlučivanja u Evropskoj uniji (institucije EU, savjetodavna tijela i ostala tijela EU, finansijske institucije EU, agencije EU i službe EU, zakonodavni trougao EU, postupci donošenja, odnosno usvajanja propisa EU i sistem glasanja);

-          pravni sistem Evropske unije i nadležnosti Evropske unije (izvori prava EU, instrumenti prava EU i nadležnosti EU);

-          politike Evropske unije (budžet, unutrašnje tržište, tržišno takmičenje, ekonomska i monetarna unija, zajednička vanjska i sigurnosna politika, pravda, sloboda i sigurnost);

-          politika proširenja Evropske unije (istorijat proširenja EU, ključni elementi i instrumenti politike proširenja EU);

-          Bosna i Hercegovina i Evropska unija (hronologija odnosa između BiH i EU, Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, Privremeni sporazum, Evropsko partnerstvo i njihova provedba, usklađivanje zakonodavstva BiH s zakonodavstvom EU, finansijsko – tehnička pomoć EU BiH – Instrument pretpristupne pomoći /IPA/ i prevođenje pravnih propisa EU);

-          Vijeće Evrope (institucije, nadležnosti i sjedišta).

 

Pravni izvori i literatura:

1.Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju između Evropskih zajednica i njihovih država članica, sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, sa druge strane („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 10/08).

2.Privremeni sporazum o trgovini i trgovinskim pitanjima između Evropske zajednice sa jedne strane i Bosne i Hercegovine, sa druge strane („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 5/08).

3.Odluka o načinu ostvarivanja koordinacije u procesu priključenja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji („Službeni glasnik BiH“, broj 44/03).

4.Odluka o uspostavljanju organizacionih jedinica za evropske integracije u organima uprave Bosne i Hercegovine (Službeni glasnik BiH“, broj 66/08).

5.Odluka o uspostavljanju Komisije za evropske integracije u sastavu Privremenog odbora za stabilizaciju i pridruživanje („Službeni glasnik BiH“, broj 92/08).

6.Odluka o uspostavljanju radnih grupa za evropske integracije („Službeni glasnik BiH“, br. 47/09 i 65/10).

7.Odluka o formiranju radnih grupa za usklađivanje pravnih propisa Bosne i Hercegovine sа acquis communautaire („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05).

8.Odluka o instrumentima za usklađivanje zakonodavstva Bosne i Hercegovine sa pravnom tečevinom Evropske unije („SlužbeniBiH“,  broj 23/11).

9.Okvirni sporazum između Bosne i Hercegovine i Komisije Evropskih zajednica o pravilima saradnje koja se odnosi na finansijsku pomoć EZ Bosni i Hercegovini u okviru pružanja pomoći putem Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“, broj 6/08).

10.Okvirni sporazum između Evropske zajednice i Bosne i Hercegovine o opštim načelima učestvovanja Bosne i Hercegovine u Programima Zajednice(„Službeni glasnik BiH – Međunarodni ugovori“,  broj 15/06).

11.Odluka o načinu imenovanja, razrješenja te pravima i obavezama državnog koordinatora za Instrument pretpristupne pomoći(„Službeni glasnik BiH“, broj 92/08).

12.Odluka o uspostavljanju Centralne jedinice za finansiranje i ugovaranje – subjekta u sistemu decentralizovanog sistema upravljanja programima pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Ministarstvu finansija i trezora („Službeni glasnik BiH“, broj 26/06).

13.Odluka o uspostavljanju Državnog fonda – subjekta u sistemu decentralizovanog sistema upravljanja programima pomoći Evropske unije u Bosni i Hercegovini u Ministarstvu finansija i trezora („Službeni glasnik BiH“, broj 26/06).

14.Odluka o uspostavljanju funkcije voditelja projekata u ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, utvrđivanju nadležnosti i neophodnoj institucionalnoj podršci („Službeni glasnik BiH“, broj 5/09).

15.Odluka o uspostavljanju operativne strukture za implementaciju programa prekogranične saradnje sa zemljama korisnicama Instrumenta pretpristupne pomoći (IPA) („Službeni glasnik BiH“, broj 82/11).

16.Odluka o uspostavljanju sistema kontrole za prekogranične programe sa državama članicama Evropske unije („Službeni glasnik BiH“,  broj 66/11).

17.Strategija integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, 2006. godina.

18.Strategija za primjenu decentralizovanog sistema implementacije (DIS) za upravljanje programima pomoći Evropske zajednice u Bosni i Hercegovini, 2008. godina.

19.Komunikacijska strategija za informisanje javnosti o procesu pristupanja Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji, 2009. godina.

20.Priručnik za usklađivanje propisa Bosne i Hercegovine sa propisima Evropske unije, Direkcija za evropske integracije, Sarajevo, 2005. godina.

21.Osnovni prikaz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, Direkcija za evropske integracije, Sarajevo, 2008. godina.

22.Pojmovnik evropskih integracija, Direkcija za evropske integracije, Sarajevo, 2010. godina.

Pored propisa objavljenih u „Službenom glasniku BiH“, ostali navedeni materijal, u izdanju Direkcije za evropske integracije Vijeća ministara BiH, objavljen je na web stranicama Agencije za državnu službu www.ads.gov.ba i Direkcije za evropske integracije www.dei.gov.ba, a informacije vezane za gradivo dostupne su i na www.europa.eu.“

 

Član 3.

 

            U članu 7. riječi „u roku od tri mjeseca od dana njegovog stupanja na snagu, odnosno u roku od tri mjeseca od imenovanja Stručne komisije za polaganje javnog ispita, propisane članom 10. Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita“, brišu se.

 

Član 4.

 

            Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

 

 

Broj: 01-02-3-126/12

8. februar 2012. godine

Sarajevo

Direktor

Neven Akšamija

 

 

Ažurirano Četvrtak, 17 Prosinac 2015 10:27
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook