17
Dec
2009
Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 11.12.2009.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1. VSS pripravnik - sa završenim Pravnim fakultetom....... 3 izvršioca, umjesto dosadašnja 4 izvršioca.
2. VSS pripravnik - sa završenim Ekonomskim fakultetom.... 3 izvršioca, umjesto dosadašnjih 6 izvršioca.

 

 


[Update 11.12.2009.] Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 52/05), Odluke o prijemu pripravnika u radni odnos, broj: 10-34-1-4948/09                                                   od 19.11.2009. godine, a u skladu sa godišnjim planom prijema pripravnika za 2009. godinu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, v r š i

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane

Bosne i Hercegovine

U javnom oglasu za prijem pripravnika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, raspisanom na osnovu Odluke Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-4948/09 od 19.11.2009. godine, vrši se ispravka u tački 1. i 2. tako da iste glase:

  1. VSS pripravnik - sa završenim Pravnim fakultetom....... 3 izvršioca, umjesto dosadašnja 4 izvršioca.

  1. VSS pripravnik - sa završenim Ekonomskim fakultetom.... 3 izvršioca, umjesto dosadašnjih 6 izvršioca.

Ostale odredbe javnog oglasa ostaju nepromijenjene.

 


 

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 52/05) i Odluke o prijemu pripravnika u radni odnos, broj: 10-34-1-4948/09                                                   od 19.11.2009. godine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane

Bosne i Hercegovine

1. VSS pripravnik – sa završenim Pravnim fakultetom......................................            4 izvršioca

2. VSS pripravnik – sa završenim Ekonomskim fakultetom..............................             6 izvršioca

3. VSS pripravnik – sa završenim Fakultetom političkih nauka........................             2 izvršioca

4. VSS pripravnik – sa završenim Filozofskim fakultetom ili drugim fakultetom društvenih nauka..........................................................................                               2 izvršioca

5. VSS pripravnik – sa završenim Fakultetom za saobraćaj i komunikacije.....              1 izvršioc

6. VSS pripravnik – sa završenim Fakultetom kriminalističkih nauka..............              1 izvršioc

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

1. Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci,

- da je državljani Bosne i Hercegovine, što dokazije uvjerenjem (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, što dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca,

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijom od tri mjeseca,

- da je fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijim od tri mjeseca, a isto se dostavlja po završetku izborne procedure, a prije zaključivanja ugovora o radu.

2. Pored opštih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i posebne uslove:

- završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja što dokazuje diplomom ili uvjerenje o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija).

- da nema ostvaren radni staž preko jedne godine, nakon stečenog visokog obrazovanja, što dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjiži se ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Prijem pripravnika vrši se na jednu godinu

Javni oglas ostaje otvoren do 11.12.2009. godine

Potrebna dokumenta,  dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića Br. 98. sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

Posljednje ažurirano ponedeljak, 04 januar 2010 10:30
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook