17
Dec
2009
Javni oglas za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 11.12.2009.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
1. VSS pripravnik - sa završenim Pravnim fakultetom....... 3 izvršioca, umjesto dosadašnja 4 izvršioca.
2. VSS pripravnik - sa završenim Ekonomskim fakultetom.... 3 izvršioca, umjesto dosadašnjih 6 izvršioca.

 

 


[Update 11.12.2009.] Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 52/05), Odluke o prijemu pripravnika u radni odnos, broj: 10-34-1-4948/09                                                   od 19.11.2009. godine, a u skladu sa godišnjim planom prijema pripravnika za 2009. godinu, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, v r š i

ISPRAVKU JAVNOG OGLASA

za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane

Bosne i Hercegovine

U javnom oglasu za prijem pripravnika u Ministarstvu odbrane Bosne i Hercegovine, raspisanom na osnovu Odluke Ministarstva odbrane Bosne i Hercegovine, broj: 10-34-1-4948/09 od 19.11.2009. godine, vrši se ispravka u tački 1. i 2. tako da iste glase:

  1. VSS pripravnik - sa završenim Pravnim fakultetom....... 3 izvršioca, umjesto dosadašnja 4 izvršioca.

  1. VSS pripravnik - sa završenim Ekonomskim fakultetom.... 3 izvršioca, umjesto dosadašnjih 6 izvršioca.

Ostale odredbe javnog oglasa ostaju nepromijenjene.

 


 

Na osnovu člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH" br. 26/04, 7/05 i 48/05), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 52/05) i Odluke o prijemu pripravnika u radni odnos, broj: 10-34-1-4948/09                                                   od 19.11.2009. godine, Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, r a s p i s u j e

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u Ministarstvo odbrane

Bosne i Hercegovine

1. VSS pripravnik – sa završenim Pravnim fakultetom......................................            4 izvršioca

2. VSS pripravnik – sa završenim Ekonomskim fakultetom..............................             6 izvršioca

3. VSS pripravnik – sa završenim Fakultetom političkih nauka........................             2 izvršioca

4. VSS pripravnik – sa završenim Filozofskim fakultetom ili drugim fakultetom društvenih nauka..........................................................................                               2 izvršioca

5. VSS pripravnik – sa završenim Fakultetom za saobraćaj i komunikacije.....              1 izvršioc

6. VSS pripravnik – sa završenim Fakultetom kriminalističkih nauka..............              1 izvršioc

Opis poslova i radnih zadataka:

Pripravnici će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

1. Za prijem u radni odnos pripravnik mora ispunjavati sljedeće opšte uslove propisane članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

- da ima navršenih 18 godina života, što se dokazuje izvodom iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci,

- da je državljani Bosne i Hercegovine, što dokazije uvjerenjem (original ili ovjerena fotokopija) ne starijim od šest mjeseci,

- da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, što dokazuje uvjerenjem nadležnog suda, ne starijim od tri mjeseca,

- da nije obuhvaćen odredbama člana IX stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine, što dokazuje izjavom ovjerenom kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta, ne starijom od tri mjeseca,

- da je fizički i psihički sposobni za obavljanje poslova navedenog zanimanja, što se dokazuje ljekarskim uvjerenjem, ne starijim od tri mjeseca, a isto se dostavlja po završetku izborne procedure, a prije zaključivanja ugovora o radu.

2. Pored opštih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i posebne uslove:

- završen VII stepen stručne spreme, odnosno visoko obrazovanje prvog, drugog ili trećeg ciklusa Bolonjskog sistema studiranja što dokazuje diplomom ili uvjerenje o diplomiranju izdatim od strane visokoškolske ustanove, ne starijim od jedne godine od dana diplomiranja (original ili ovjerena fotokopija).

- da nema ostvaren radni staž preko jedne godine, nakon stečenog visokog obrazovanja, što dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjiži se ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje.

Prijem pripravnika vrši se na jednu godinu

Javni oglas ostaje otvoren do 11.12.2009. godine

Potrebna dokumenta,  dostaviti preporučenom pošiljkom na adresu:

Ministarstvo odbrane Bosne i Hercegovine, Sarajevo, ul. Hamdije Kreševljakovića Br. 98. sa naznakom „Javni oglas za prijem pripravnika“.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

 

 

Posljednje ažurirano ponedeljak, 04 januar 2010 10:30
 

Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook