29
Oct
2012
Lista certificiranih predavača iz oblasti specijalističkih obuka PDF Print

Lista certificiranih predavača iz oblasti specijalističkih obuka

Prezime i ime

Tema

Antić Dinka

Finansiranje institucija BiH

Arnautović Arijana

Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u

Bajramović Kemal

Scrum Essentials

Uvod u elektronsku upravu

Bakić Marina

TV intervju/TV izjava

Bećirović Azra

Finansiranje institucija BiH

Blažević Ana

Uvod u elektronsku upravu

Boljanović Željka

Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u

Borjan Lazuta Jovana

Primjena Zakona o državnoj službi

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Bukara Sanja

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Čičkušić Vesima

Korištenje interneta i društvenih mreža u odnosima s javnošću institucija BiH

Odnosi s javnošću - uvod

Značaj odnosa s javnošću u radu institucija BiH

Čopelj Naser

Sukob interesa u institucijama BiH

Upravni postupak i upravni spor

Slobodan pristup informacijama

Ćehajić Maida

Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova

Ćirić Emina

Procjena učinka propisa

Dilber Dragana

Priznavanje univerzitetskih diploma u BiH

Dodik Dario

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Dugonjić Željko

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Džafić Zijad

Računovodstvo i financije

Đelmo Zenaid

Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru

Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka

Upravni postupak i upravni spor

Đumrukčić Dag

Međunarodni ugovori i praksa u BiH

Galić Marijana

Finansiranje institucija BiH

Izvršenje budžeta institucija BiH

Planiranje budžeta institucija BiH

Planiranje programa rada

Programsko budžetiranje usmjereno na upravljanje rezultatima

Upravljanje projektnim ciklusom na bazi logičkog okvira

Gavrić Smiljka

Medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova

Grubešić Boris

Slobodan pristup informacijama

Grubešić Niko

Upravni postupak i upravni spor

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Gušić Aldijana

Praktična primjena Excela

Praktična primjena Worda

Hadžihasanović Vildan

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH - eKonsultacije

Hajdarović Armin

Praktična primjena PowerPointa

Praktična primjena Worda

Hasić Haris

Autorska prava na internetu i pravni aspekti korištenja interneta

Autorska prava u odnosima s javnošću

Autorsko pravo i pravo korisnika autorskog djela

Pravne implikacije korištenja intelektualnog vlasništva na internetu

Prevođenje i autorska prava

Zaštita intelektualnog vlasništva

Hasić Zijad

Arbitraža

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru

Upravni postupak i upravni spor

Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova

Hodžić Muamer

Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova

Hrnjić Kuduzović Zarfa

Kreiranje, provjera, provedba i kontrola strategija odnosa s javnošću

Značaj odnosa s javnošću u radu institucija BiH

Husić Samir

Uvod u elektronsku upravu

Ibrahimović Zikreta

Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava

Ilić Stanislavka

Primjena Zakona o državnoj službi

Isić Uma

Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova

Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka

Slobodan pristup informacijama

Jerkić Ana

Moodle – online učenje

Jukić-Egzeta Ružica

Sukob interesa u institucijama BiH

Kadribašić Adnan

Zakonske odredbe za ravnopravnost spolova

Kadribašić Nermin

Krivični propisi i sudska praksa u pogledu krivičnih djela protiv službene dužnosti

Kadrić Mervana

Blagajničko poslovanje u institucijama BiH

Izvršenje budžeta institucija BiH

Planiranje budžeta institucija BiH

Koroman Novica

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Kosorić Dragana

Interna revizija

Sistem internih kontrola

Kovač Milinko

Blagajničko poslovanje u institucijama BiH

Finansiranje institucija BiH

Izvršenje budžeta institucija BiH

Planiranje budžeta institucija BiH

Plate i naknade, troškovi zaposlenih u institucijama BiH i naknade spoljnih saradnika

Računovodstvo i financije

Kovačević Dragana

Elektronske javne nabavke

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Kuka Ermin

Osnove uprave u BiH

Kuruzović Nebojša

Međunarodni ugovori i praksa u BiH

Lonić Pašalić Mersiha

Upravljanje projektima u skladu sa PMI metodologijom

Malešić Sandra

Implementacija presuda Evropskog suda za ljudska prava

Mandić Martinović Mirta

Priznavanje univerzitetskih diploma u BiH

Marković-Sekulić Željka

Medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova

Sukob interesa u institucijama BiH

Matar Šadi

Uvod u elektronsku upravu

Mehmedović Emir

Osnove uprave u BiH

Primjena propisa o inspekcijskom nadzoru

Misita Jelena

Upravljanje projektnim ciklusom na bazi logičkog okvira

Muftić Amela

Interna revizija

Sistem internih kontrola

Mujakić Muhamed

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Praćenje primjene zakona - Učinkovitost donesenih propisa na rad onih na koje se primjenjuju

Primjena Zakona o zaštiti osobnih podataka

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Procjena učinka propisa u zakonodavnom procesu

Transparentnost i pravo okoliša

Mustapić Dražen

Disciplinski postupak u organima uprave

Nedić Jagoda

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Numić Muamera

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Obradović Andrej

Upravni postupak i upravni spor

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Obralija Enes

Primjena Zakona o državnoj službi

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Omanović Dženan

Priznavanje univerzitetskih diploma u BiH

Omerbašić Ibrahim

Identifikacija, prijava i praćenje projekata/programa u PIMIS-u

Osmanagić Izolda

Medijacija kao metoda alternativnog rješavanja sporova

Paočić Almir

Odnosi s javnošću - uvod

Papaz Olja

Disciplinski postupak u organima uprave

Peštek Almir

Korištenje interneta i društvenih mreža u odnosima s javnošću institucija BiH

Polovina-Mandić Danka

Upravni postupak i upravni spor

Sukob interesa u institucijama BiH

Popovčević Vildana

Konsekutivno i simultano prevođenje

Popović Sanjin

Adobe Connect

Praktična primjena Excela

Praktična primjena PowerPointa

Primorac Martina

Primjena Zakona o državnoj službi

Prlja Damir

Upravljanje informacijskom sigurnošću

Radivojević Mladen

Uvod u elektronsku upravu

Rašidagić Faris

Praktična primjena PowerPointa

Rička Željko

Elektronske javne nabavke

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Rističević Borko

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Sabljica Samir

Disciplinski postupak u organima uprave

Sarač Kemo

Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda

Savić Jelena

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Sesar Boris

Izvršenje budžeta institucija BiH

Planiranje budžeta institucija BiH

Računovodstvo i financije

Sjekirica-Suljić Amela

Upravljanje projektnim ciklusom na bazi logičkog okvira

Skalonjić Belma

Ustavna zaštita ljudskih prava i građanskih sloboda

Sladoje Nikola

Međunarodna pravna pomoć

Međunarodni ugovori i praksa u BiH

Sorajić Borko

Priznavanje univerzitetskih diploma u BiH

Stanišić Dragiša

Izrada i provedbe marketinške kampanje u javnoj upravi s akcentom na praktičan rad

Kreiranje, provjera, provedba i kontrola strategija odnosa s javnošću

Subašić Jakuf

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Sudar-Mihić Sanja

Priznavanje univerzitetskih diploma u BiH

Šadić Anita

Praktična primjena Excela

Praktična primjena PowerPointa

Šarić Brankica

Elektronske javne nabavke

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Škrbić Ajla

Međunarodni ugovori i praksa u BiH

Tanović Merima

Disciplinski postupak u organima uprave

Osnove uprave u BiH

Upravni postupak i upravni spor

Toljaga Bojan

Praktična primjena PowerPointa

Praktična primjena Excela

Praktična primjena Worda

Tuševljak Snežana

Procjena učinka propisa

Vasilić Kristijan

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Veselinović Tihomir

Moodle - online učenje

Vidačak Željko

Praktična primjena PowerPointa

Vidović Željka

Elektronske javne nabavke

Primjena Zakona o javnim nabavkama

Upravljanje projektnim ciklusom na bazi logičkog okvira

Vlaški Bojan

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Primjena Zakona o državnoj službi

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Vranješ Nevenko

Izrada pravnih propisa u institucijama BiH

Primjena Zakona o državnoj službi

Radno-pravni odnosi u institucijama BiH

Vukadin Dragan

Primjena Zakona o zaštiti tajnih podataka

Zec Enisa

Primjena Zakona o državnoj službi

Zimonjić Branislav

Upravljanje informacijskom sigurnošću

 

Last Updated on Monday, 17 June 2019 11:55
 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook