03
Jan
2013
Odluka o uslovima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Print

Odluka Vijeća ministara BiH, Broj: 216/12 od 04.decembra 2012.godine ("Službeni glasnik BiH", br. 103/12)

 


Na osnovu člana 53. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za državnu službu, na 30. sjednici održanoj 04.12.2012. godine, donijelo je

 

O D L U K U
O USLOVIMA I POSTUPKU
U SLUČAJU NEPRAVILNOG POSTAVLJENJA DRŽAVNOG
SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom propisuju se uslovi pod kojim se smatra da je izvršeno nepravilno postavljenje, te postupak u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije BiH).

Član 2.
(Pojam nepravilnog postavljenja)

(1) Pod nepravilnim postavljenjem podrazumijeva se imenovanje i postavljenje državnog službenika protivno odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) – (u daljem tekstu: Zakon).
(2) Odredbe ove odluke primjenjuju se i u slučaju kada samo postavljenje nije izvršeno protivno Zakonu, ali je nakon izvršenog postavljenja izborni proces od strane Odbora državne službe za žalbe (u daljem tekstu: Odbor) ili Suda Bosne i Hercegovine pravosnažno proglašen nevažećim.

Član 3.
(Povrede izbornog procesa)

Izvan žalbenog postupka, nepravilno postavljenje prouzrokovat će sljedeće povrede izbornog procesa koje se počine bez izričitog zakonskog osnova:
a) oglašavanje nije izvršila Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija);
b) izborni proces je nastavljen nakon poništenja oglasa od strane Agencije;
c) državni službenik je postavljen bez ispunjavanja opštih uslova, a nije riječ o slučaju naknadnog prestanka ispunjavanja opštih uslova;
d) komisiju za izbor nije imenovala Agencija ili je komisija koju imenuje rukovodilac institucije imenovana bez saglasnosti Agencije;
e) izbor je obavila komisija čiji je jedan ili više članova izuzeto, nakon donesene odluke o izuzeću;
f) izborni proces nije sadržavao zakonom i podzakonskim aktima propisane ispite;
g) državni službenik je postavljen ili imenovan bez odgovarajućeg konkursa;
h) nerukovodećeg državnog službenika nije postavila Agencija ili postavljenje nije izvršeno u skladu sa rezultatima izbornog procesa;
i) rukovodećeg državnog službenika nije imenovala nadležna institucija BiH ili je imenovanje izvršeno bez mišljenja Agencije ili imenovanje nije izvršeno sa liste uspješnih kandidata.

Član 4.
(Postupak)

(1) Postupak za preispitivanje nepravilnog postavljenja mogu pokrenuti institucija BiH u kojoj državni službenik obavlja svoju dužnost ili Agencija.
(2) Zahtjev se podnosi Odboru.
(3) Ukoliko Zakonom, ovom odlukom ili drugim propisima donesenim za primjenu Zakona nije drugačije propisano, u postupku se primjenjuju odredbe Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH", br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).

Član 5.
(Rokovi)

(1) Postupak za preispitivanje nepravilnog postavljenja se može pokrenuti u roku od šest mjeseci od kada se saznalo za nepravilno postavljenje ili kada se prema redovnom toku stvari za to trebalo saznati.
(2) Krajnji rok za pokretanje postupka iz stava (1) ovog člana je tri godine od izvršenog nepravilnog postavljenja.
(3) Izuzetno od odredaba stava (2) ovog člana, ukoliko je nepravilno postavljenje izvršeno kao rezultat počinjenog krivičnog djela, koje je utvrđeno pravomoćnom osuđujućom presudom donesenom u krivičnom postupku, krajnji rok za pokretanje postupka je šest mjeseci od pravomoćnosti presude.

Član 6.
(Pravni lijekovi)

Protiv odluke Odbora nije dozvoljena žalba, ali se može u roku od 15 dana od dana dostavljanja pokrenuti upravni spor u skladu sa Zakonom.

Član 7.
(Pravne posljedice)

(1) Ukidanjem rješenja kojim je izvršeno nepravilno postavljenje, lice koje je prije nepravilnog postavljenja bilo državni službenik se vraća u status koji je imao prije izvršenog nepravilnog postavljenja. U slučaju da se državni službenik za kojeg je ukinuto rješenje kojim je izvršeno nepravilno postavljenje ne može vratiti u status koji je imao prije nepravilnog postavljenja odnosno ne može vratiti na isto ili slično radno mjesto u svojoj instituciji, na istog se primjenjuju odredbe propisa koji uređuju oblast prekobrojnosti državnog službenika.
(2) Ako rješavanje statusa državnog službenika zahtjeva donošenje novih akata, institucija BiH je dužna iste donijeti u roku od 30 dana od dana donošenja rješenja Odbora, a za to vrijeme državni službenik ima prava prema statusu iz stava (1) ovog člana.
(3) Ukoliko prije nepravilnog postavljenja lice nije imalo status državnog službenika, istom prestaje radni odnos saglasno rješenju Odbora, bez prava na otpremninu. Radni odnos prestaje najkasnije u roku od 15 dana od dana uručenja rješenja Odbora, o čemu institucija BiH donosi posebno rješenje.

Član 8.
(Odgovornost za nepravilno postavljenje)

Za nepravilno postavljenje državnog službenika odgovara odgovorno lice u instituciji BiH saglasno Zakonu i drugim propisima.

Član 9.
(Prelazna odredba)

Pokrenuti postupci nepravilnih postavljenja u kojima nije donesena odluka Odbora okončat će se u skladu sa odredbama ove odluke.

Član 10.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH".

VM broj 217/12
04.12.2012. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Odluku_o_uslovima_i_postupku_u_slučaju_nepravilnog_postavljenja_državnog_služben)Odluku o uslovima i postupku u slučaju nepravilnog postavljenja državnog službenDokument u PDF formatu.303 Kb
Last Updated on Thursday, 03 January 2013 11:55
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook