15
Jan
2013
Javni oglas za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijećе PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 30.01.2013.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/1 Pripravnik – sa završenim ekonomskim, pravnim, filozofskim fakultetom ili fakultetom političkih nauka (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog, pravnog, filozofskog ili fakulteta političkih nauka koji je vrednovan sa 180, odnosno 240 ECTS bodova– 2 (dva) izvršioca.


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05 i 102/09) i člana 1. Odluke o prijemu pripravnika KV-a br. 01-50-1-01-I/13 od 04.01.2013.godine, Konkurencijsko vijeće raspisuje

JAVNI OGLAS
za prijem pripravnika u Konkurencijsko vijeć
е

1/1 Pripravnik – sa završenim ekonomskim, pravnim, filozofskim fakultetom ili fakultetom političkih nauka (VII stepen), odnosno sa završenim prvim ciklusom školovanja dodiplomskog studija ekonomskog, pravnog, filozofskog ili fakulteta političkih nauka koji je vrednovan sa 180, odnosno 240 ECTS bodova 2 (dva) izvršioca.

Opis poslova:
Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva za polaganje stručnog (upravnog) odnosno javnog ispita.

Uslovi za prijem:

I. Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava slijedeće opće uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama BiH (da ima navršenih 18 godina života; da je državljanin Bosne i Hercegovine; da protiv njega nije pokrenut krivični postupak; da nije obuhvaćen članom IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine; da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje kod poslodavca)

II. Pored općih uslova propisanih zakonom, pripravnik mora ispunjavati i slijedeće posebne uslove: VSS- završen ekonomski, pravni, filozofski fakultet ili fakultet političkih nauka (VII stepen), odnosno završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija ekonomskog, pravnog, filozofskog ili fakulteta političkih nauka koji je vrednovan sa 180 odnosno 240 ECTS bodova; da nema ostvaren radni staž оd godinu dana ili više u struci nakon diplomiranja; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Potrebni dokumenti:
Kandidati su dužni da uz prijavu sa kratkom biografijom dostave ovjerene kopije sljedećih dokumenata:
- diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji); dokaz da nema ostvaren radni staž od jednu godinu ili više nakon sticanja VSS (radna knjižica ili potvrda/uvjerenje Zavoda za zapošljavanje); uvjerenja o državljanstvu
(ne starije od šest mjeseci); uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca); dokaz o poznavanju rada na računaru; dokaz o poznavanju engleskog jezika; dokaz da se ne nalazi pod optužbom Međunarodnog tribunala za bivšu Jugoslaviju (član IX stav1. Ustava Bosne i Hercegovine) što se dokazuje izjavom lica datom pod moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću, ovjerenom kod nadležnog općinskog organa po mjestu prebivališta ne starijom od tri mjeseca.

Izabrani kandidati će biti dužni dostaviti ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti prije početka obavljanja pripravničkog staža.

Napomena:
Radni odnos se zasniva na period od jedne godine. Postupak izbora kandidata provest će Komisija za izbor pripravnika. Kandidati koji ispunjavaju uslove raspisanog javnog oglasa i čije prijave su kompletne i blagovremene podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos („Službeni glasnik BiH“ broj 52/05 i 102/09) sprovodi Komisija za izbor.

Tražene dokumente treba dostaviti u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa u dnevnim novinama putem pošte preporučeno na adresu:

 

Bosna i Hercegovina

Konkurencijsko vijeće
“Javni oglas za prijem pripravnika – NE OTVARAJ“
Ul. Radićeva br. 8
71 000 Sarajevo

 

Nepotpune, neuredne i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

 

Neovjerene kopije tražene dokumentacije, kao i dokumenti stariji od roka koji je utvrđen javnim oglasom, se neće uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano petak, 05 jul 2013 09:01
 

"Postupak izbora provodi komisija za izbor koja ima tri člana, koji moraju imati VII stepen stručne spreme, a koju imenuje rukovodilac institucije. Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik VII stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook