21
Mar
2013
Odluka o načinu polaganja javnog i stručnog ispita - Integralni tekst PDF Ispis

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

„Službeni glasnik BiH“, br. 96/07, 43/10, 103/12 i 56/19


Na osnovu člana 26. stav 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06 i 32/07) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07 i 81/07), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Agencije za državnu službu, na 27. sjednici održanoj 29. novembra 2007. godine, usvojilo je

 

 

O D L U K U

O NAČINU POLAGANJA JAVNOG I STRUČNOG ISPITA

 

 

DIO PRVI – OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet odluke)

 

(1) Ovom odlukom uređuju se način, program i uslovi polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: BiH).

(2) Javni i stručni ispit su dio javnog konkursa koji provodi Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija), uz odgovarajuće učešće institucija BiH (u daljem tekstu: institucije), na čije se zahtjeve javni konkursi provode, odnosno na koje se javni konkursi odnose.

 

Član 2.

(Obim primjene)

 

(1) Javni i stručni ispit polažu lica koja se kao kandidati prijavljuju na radna mjesta državnih službenika u institucijama na koje se odnose odredbe Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (u daljem tekstu: Zakon).

(2) Odredbe ove odluke ne odnose se na:

 1. popunu radnih mjesta u institucijama koje su zakonom izuzete iz državne službe;
 2. javne konkurse koji se sprovode u skladu sa članom 32a. Zakona, odnosno u skladu sa pravilnikom donesenim na osnovu ovlaštenja iz člana 32a. stav 4. Zakona, osim ako odredbama navedenog pravilnika nije propisana primjena određenih odredbi ove odluke.

(4) U skladu sa članom 15. stav (4) Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), odredbe ove odluke se na odgovarajući način, uz zakonom propisane izuzetke, primjenuju se na javne konkurse za popunu upražnjenih radnih mjesta u Sekretarijatu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH.

 

DIO DRUGI – JAVNI ISPIT

POGLAVLJE I. PROGRAM I CILJ JAVNOG ISPITA

 

Član 3.

(Obaveza polaganja i cilj ispita)

 

(1) Javni ispit kao sastavni dio javnog konkursa polažu sva lica koja se kao kandidati prijavljuju na radna mjesta državnih službenika u institucijama, a koja nisu u skladu sa odredbama ove odluke oslobođena od obaveze polaganja javnog ispita.

(2) Cilj javnog ispita kao testa općeg znanja je da utvrdi da li prijavljeni kandidati posjeduju minimalan stepen općeg znanja iz oblasti javne uprave, koji je neophodan za pristupanje državnoj službi.

 

Član 4.

(Oblasti javnog ispita)

 

Javni ispit se sastoji od sljedećih oblasti:

 1. osnove ustavnog sistema BiH;
 2. osnove sistema državne uprave BiH;
 3. upravni postupak i upravni spor;
 4. osnove radnih odnosa;
 5. kancelarijsko poslovanje u organima uprave;
 6. finansiranje institucija BiH;
 7. osnove evropskih integracija.

 

Član 5.

(Program javnog ispita)

 

(1) Program javnog ispita, kojeg pravilnikom utvrđuje Agencija, sadrži gradivo, pravne izvore i literaturu za svaku oblast iz člana 4. ove odluke.

(2) Pravilnik iz stava (1) ovog člana se objavljuje u „Službenom glasniku BiH“.

 

POGLAVLJE II. NAČIN POLAGANJA ISPITA

Član 6.

(Obaveza obavještavanja)

 

(1) Agencija obavještava kandidate koji su obavezni polagati javni ispit o datumu, vremenu i mjestu održavanja ispita najmanje pet dana prije dana održavanja ispita.

(2) Obavještavanje o datumu, vremenu i mjestu polaganja ispita, u skladu sa odredbama ove odluke, Agencija može izvršiti pismeno, telefonom (uz sačinjenu zabilješku sa datumom i vremenom), kratkom porukom (SMS), elektronskom poštom i službenom internet stranicom informacionog sistema za provođenje konkursa Agencije (https://mojkonkurs.ads.gov.ba/') - (u daljem tekstu: "službena internet stranica") ili na drugi pogodan i pristupačan način, i to po pravilu na najmanje dva od prednje izloženih načina, s tim da se obavještavanje pismenim putem obavlja izuzetno, u naročito opravdanim slučajevima.

(3) Svaki od prednje izloženih načina obavještavanja smatrat će se urednim, a Agencija nije odgovorna za nedostavljanje ili kašnjenje nastalo usljed krivice poštanske službe.

(4) Kandidat uredno obaviješten od Agencije, koji ne pristupi nekom od ispita propisanih ovom odlukom, gubi pravo na polaganje istih i dalje učešće na istom javnom konkursu, osim ako Agencija, cijeneći osnovanost razloga ne odluči drugačije, ali samo ukoliko odobreno naknadno polaganje očigledno neće usporiti provođenje javnog konkursa.

 

Član 6a.

(Postupak registracije kandidata u

informacioni sistem za provođenje konkursa Agencije)

 

Kandidati se obavezuju da prijavili obrazac popune čitko i uredno radi urednog i blagovremenog postupka registracije, obavještavanja kandidata kako je to propisano članom 6. ove Odluke, kao i obavještavanja putem informacionog sistema za provođenje konkursa Agencije (https://mojkonkurs.ads.gov.ba), a posebno podatke: ime, ime roditelja, prezime, jedinstveni matični broj, broj fiksnog ili mobilnog telefona, broj fax-a, e-mail adresa, te adresa stanovanja.

 

Član 7.

(Sadržaj javnog ispita)

 

(1) Javni ispit se polaže u vidu testa sačinjenog od pitanja na koja su ponuđeni opcijski odgovori.

(2) Test se sastoji od ukupno 21 pitanje i za svako pitanje po pravilu postoje četiri opcijska odgovora.

(3) Raspoloživo vrijeme za rješavanje iznosi 30 minuta.

(4) Polaganje javnog ispita može se obavljati i neposredno na elektronskom računaru, korištenjem odgovarajućeg programa.

 

Član 8.

(Odgovori na pitanja)

 

(1) Na postavljena pitanja na javnom ispitu odgovara se označavanjem samo jedne od ponuđenih opcija.

(2) Kandidat je zadovoljio na ispitu ako tačno odgovori na najmanje 11 postavljenih pitanja.

(3) Kandidat koji nije zadovoljio na javnom ispitu nema pravo daljeg učešća u izbornom procesu, o čemu ga obavještava Agencija, uz pravo na povrat prethodno podnesenih dokumenata.

 

Član 9.

(Uslovi polaganja)

 

(1) Prilikom polaganja javnog ispita, odnosno rješavanja testa, kandidatu nije dozvoljeno korištenje bilo kakvih materijala, odnosno literature.

(2) Pitanja se mogu postavljati na sva tri jezika i oba pisma u službenoj upotrebi u BiH.

 

Član 10.

(Izrada pitanja)

 

(1) Sva pitanja i opcijske odgovore izrađuje Stručna komisija za polaganje javnog ispita (u daljem tekstu: Stručna komisija), koja se sastoji od predsjednika, sedam članova za svaku oblast iz člana 4. ove odluke i sekretara, a imenuje ih odlukom direktor Agencije.

(2) Na osnovu tako sačinjenih pitanja Agencija sačinjava i redovno ažurira bazu podataka koja omogućava elektronsko generisanje testova, po metodi slučajnog odabira.

(3) Članovi Stručne komisije imenuju se iz reda lica koja su se istakla u radu na normativno pravnim, upravnim i drugim stručnim poslovima u organima državne uprave ili pravosuđa, poslovima vezanim za finansiranje institucija BiH i procesima pridruživanja evropskim integracijama.

(4) Odlukom o imenovanju Stručne komisije određuje se i visina naknade koja će se dodijeljivati predsjedniku, članovima i sekretaru Stručne komisije za njihov rad.

 

Član 11.

(Sadržaj ispita i rezultati)

 

(1) Na način predviđen članom 10. stav (2) ove odluke, Agencija utvrđuje sadržaj ili sadržaje testova javnog ispita po pravilu najranije 24 sata, a najkasnije 30 minuta prije započinjanja testiranja, osim ako se ispit održava na elektronskom računaru, kada generaciju pitanja vrši sam program po otpočinjanju polaganja ispita.

(2) Nakon završenog ispita pristupa se ocjenjivanju testova i kandidati se obavještavaju o rezultatima koje su postigli, a rezultati se objavljuju i na službenoj internet stranici Agencije.

 

Član 12.

(Važenje javnog ispita)

 

(1) Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje.

(2) U skladu sa članom 45. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i članom 1. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10), na kandidata koji zadovolji na javnom ispitu i bude postavljen na radno mjesto na koje se prijavio, primjenjuje se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, ukoliko je uslov položenog stručnog upravnog ispita pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije propisan kao posebni uslov radnog mjesta.

(3) Odredbe stava (2) ovog člana shodno se primjenjuju i na kandidata koji po odredbama ove odluke nije dužan polagati javni ispit, i koji bude postavljen na radno mjesto na koje se prijavio, a nema položen stručni upravni ispit i nije oslobođen od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita.

(4) Primjena propisa u skladu sa st. (2) i (3) ovog člana obavezno se ugrađuje u tekst javnog oglasa.

 

POGLAVLJE III. OSLOBAĐANJE OD OBAVEZE POLAGANJA ISPITA

Član 13.

(Pravo na oslobađanje i priznavanje)

 

Javni ispit nije dužno polagati:

 1. lice koje je na bilo kom nivou vlasti pred nadležnim organom uprave u BiH, položilo za visoku školsku spremu stručni upravni ispit, javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima;
 2. lice koje je na bilo kom nivou vlasti, pred nadležnim organom uprave u BiH položilo pravosudni ispit;
 3. lice koje je oslobođeno od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita za visoku stručnu spremu ili javnog ispita odlukom nadležnog organa u skladu sa propisima;
 4. magistri i doktori pravnih nauka, docenti i profesori pravnih fakulteta u BiH, te magistri i doktori društvenih nauka iz oblasti ustavno pravo, upravno pravo ili radno pravo;
 5. lice koje je položilo stručni ispit u okviru druge struke za visoku stručnu spremu pred nadležnim organom uprave, ukoliko je po tom osnovu nadležni organ donio rješenje kojim se oslobađa obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH.

 

Član 14.

(Postupak oslobađanja)

 

Ministarstvo pravde BiH kao nadležni organ, u upravnom postupku odlučuje po zahtjevu stranke za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita na nivou BiH.

 

DIO TREĆI – STRUČNI ISPIT

POGLAVLJE I. CILJ ISPITA I KOMISIJA ZA IZBOR

Član 15.

(Obaveza polaganja i cilj stručnog ispita)

 

(1) Stručni ispit kao sastavni dio javnog konkursa dužni su polagati svi kandidati koji se prijavljuju na upražnjena radna mjesta državnih službenika u institucijama, a ispunjavaju uslove za pristupanje istom ispitu.

(2) Cilj stručnog ispita je provjera sposobnosti kandidata za rad u određenoj instituciji na konkretnom radnom mjestu na koje se kandidat prijavio, kao i utvrđivanje liste uspješnih kandidata.

(3) Stručni ispit sastoji se od pismenog i usmenog dijela (intervjua).

(4) Polaganju stručnog ispita mogu pristupiti samo kandidati koji kumulativno ispunjavaju sljedeće pobrojane uslove:

 1. a)da su u skladu sa uslovima javnog oglasa, podnijeli uredne, potpune i blagovremene prijave;
 2. b)da ispunjavaju opće i posebne uslove navedene u oglasu;
 3. c)da su položili ili da nisu dužni polagati javni ispit.

(5) Nakon isteka roka utvrđenog javnim oglasom, kandidatima se ne može dozvoliti uređivanje, odnosno dopunjavanje prijava.

(6) Neuredne, nepotpune i neblagovremene prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete sadržane u javnom oglasu, komisija za izbor će odbaciti.

(7) Ukoliko komisija nije odbacila prijavu na koju se odnosi stav (6) ovog člana, ili ukoliko se zbog neurednosti prijave ne može odrediti nadležnost komisije za izbor, prijavu će odbaciti Agencija.

 

Član 16.

(Nepostojanje obaveze polaganje stručnog ispita)

 

Stručni ispit nije nije dužan polagati državni službenik koji se interno ili eksterno premješta na slično radno mjesto u institucijama, na način i pod uslovima propisanim pravilnikom iz člana 32. stav 4. Zakona.

 

Član 17.

(Komisija za izbor)

 

(1) Stručni ispit se polaže pred petočlanom komisijom za izbor (u daljem tekstu: komisija), koju imenuje Agencija u skladu sa članom 24. Zakona, za svaki pojedini javni oglas.

(2) Agencija posebnim aktom propisuje kriterije za utvrđivanje i visinu naknade koja će se isplaćivati članovima komisije za njihov rad, a sama visina naknade u svakom konkretnom slučaju se utvrđuje posebnim rješenjem, pri čemu svi članovi komisije imaju pravo na naknadu bez obzira na njihov radno pravni status.

(3) U okviru jednog javnog oglasa može se imenovati i više komisija, ukoliko se radi o znatnije različitim grupama poslova i radnih zadataka za pojedina radna mjesta, o čemu odlučuje Agencija po pravilu prilikom utvrđivanja teksta oglasa, nakon prethodne konsultacije sa institucijom na koju se javni konkurs odnosi.

(4) Ukoliko se član komisije koji ima akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima obuhvaćenim procesom javnog konkursa ne može obezbijediti iz institucije na koju se javni konkurs odnosi, isti se imenuje iz druge institucije, o čemu odlučuje Agencija na prijedlog institucije na koju se javni konkurs odnosi.

(5) Član komisije koji se imenuje sa liste eksperata Agencije može biti stručnjak sa akademskim ili profesionalnim iskustvom za jednu ili više oblasti koje su obuhvaćene javnim konkursom, stručnjak za javnu upravu, stručnjak za upravljanje ljudskim potencijalima ili drugi stručnjak za kojeg se može osnovano pretpostaviti da može kompetentno učestvovati u radu komisije.

(6) Zahtjev za izuzeće člana komisije ili komisije u cjelini, u skladu sa članom 25. stav 3. Zakona, kandidat može podnijeti najkasnije do momenta pristupanja stručnom ispitu.

(7) Postupak konkursa, odnosno polaganje ispita nastaviće se i po podnošenju zahtjeva za izuzeće, ali se postupak postavljenja ili imenovanja po članu 28. Zakona neće pokretati dok Odbor državne službe za žalbe (u daljem tekstu: Odbor) ne donese konačnu odluku po podnesenom zahtjevu za izuzeće.

(8) U slučaju ako zahtjev za izuzeće nije podnesen, nije blagovremeno podnesen, ili podnesenom zahtjevu ne bude od strane Odbora udovoljeno, u žalbenom postupku ne može se više osporavati pravilnost sastava komisije.

 

POGLAVLJE II. PROGRAM PISMENOG DIJELA

Član 18.

(Polaganje pismenog ispita)

 

(1) Pismeni dio stručnog ispita kandidat polaže rješavanjem određenog broja pismenih zadataka, i to:

 1. jedan zadatak za radno mjesto stručnog saradnika;
 2. dva zadatka za radna mjesta višeg stručnog saradnika i stručnog savjetnika;
 3. tri zadatka za radno mjesto šefa unutrašnje organizacione jedinice;
 4. četiri zadatka za radna mjesta rukovodećih državnih službenika.

(2) U cilju provjere osnovnog znanja rada na računarima, svaki kandidat pismeni dio ispita radi na standardnom PC računaru, s tim da odgovor na svaki zadatak ne može biti duži od jedne stranice.

 

Član 19.

(Sadržaj pismenog dijela ispita)

 

            (1) Zadaci na pismenom dijelu stručnog ispita po pravilu se odnose na rješavanje praktičnih problema koji su tipični za oblast klasifikacije i vrste poslova kojoj pripada radno mjesto na koje se kandidat prijavljuje.

            (2) Zadaci na pismenom dijelu stručnog ispita mogu se odnositi i na oblast državne uprave, državne službe, djelatnost institucije na koju se javni oglas odnosi i druge oblasti koje mogu biti u vezi sa radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje.

 

Član 20.

(Utvrđivanje pitanja)

 

            Komisija utvrđuje zadatke za pismeni dio stručnog ispita najranije 24 sata prije početka testiranja.

 

Član 21.

(Polaganje pismenog dijela)

 

(1) Agencija obavještava kandidate koji imaju pravo da pristupe pismenom dijelu stručnog ispita o mjestu i vremenu održavanja ispita, u skladu sa odredbama člana 6. st. (2), (3) i (4) ove odluke.

(2) Pismeni dio se obavlja tako što kandidat za svaki zadatak mora napisati odgovor u vidu pisanog teksta.

(3) Raspoloživo vrijeme za rješavanje iznosi 45 minuta po jednom zadatku.

(4) Kandidat odgovara na pitanja uz moguće korištenje zakona i drugih propisa objavljenih u službenim glasilima, ali bez korištenja gotovih izrađenih odgovora bilo koje vrste.

 

POGLAVLJE III. OCJENJIVANJE PISMENOG DIJELA

Član 22.

(Ocjenjivanje pismenog dijela – bodovi)

 

(1) Nakon završetka testiranja, svaki član komisije ponaosob pristupa ocjenjivanju radova kandidata, tako što svaki zadatak ocjenjuje određenim brojem bodova, najviše do 100 bodova, i to tako da broj bodova predstavlja procenat u kojem je kandidat tačno uradio postavljeni zadatak.

(2) Broj bodova kandidata za svaki odgovor, odnosno riješen zadatak, jeste zbir bodova datih od strane svakog člana komisije, pri čemu se u obzir ne uzimaju najmanji i najveći broj dodijeljenih bodova, podijeljen sa tri.

(3) Ukupan broj bodova kandidata na pismenom dijelu predstavlja zbir broja bodova za svaki odgovor, odnosno riješen zadatak, dobijen u skladu sa stavom (2) ovog člana, podijeljen sa brojem zadataka koje je kandidat morao riješiti.

(4) Za konkurse koji se sprovode u skladu sa članom 64. Zakona, na ukupan broj bodova koji se izračunava u skladu sa odredbama ovog člana, kandidatima koji su razriješeni sa radnog mjesta koje se popunjava, dodjeljuju se dodatni bodovi u skladu sa odredbama Instrukcije o uslovima i načinu dodjele dodatnih bodova tokom provođenja javnog konkursa (“Službeni glasnik BiH”, broj 51/04).

(5) Ukoliko se kandidat prijavio na dva ili više radnih mjesta različitog nivoa unutar iste oblasti, ukupan broj bodova se dobija posebno za svako radno mjesto uzimajući u obzir samo rezultate zadataka koji se traže za to radno mjesto.

(6) Kandidat stiče pravo da pristupi na intervju za radno mjesto na koje se prijavio ako je njegov ukupan broj bodova ostvaren po osnovu odredaba ovog člana najmanje 75 bodova.

 

Član 23.

(Objavljivanje rezultata)

 

(1) Nakon završetka ocjenjivanja rezultata postignutih na pismenom dijelu, Agencija objavljuje rezultate na službenoj internet stranici i obavještava svakog uspješnog kandidata o njegovom rezultatu na pismenom dijelu, mjestu i vremenu održavanja intervjua.

(2) Agencija je obavezna da ostale kandidate, koji nisu stekli pravo pristupa na intervju, pismeno obavijesti o njihovom rezultatu na pismenom dijelu, činjenici da nisu položili ispit i pravu na povrat prethodno podnesenih dokumenata.

 

POGLAVLJE IV. PROGRAM INTERVJUA

Član 24.

(Sadržaj intervjua)

 

(1) Kandidat koji je uspješno položio pismeni dio pristupa intervjuu na kojem se testira tako što mu članovi komisije postavljaju određeni broj pitanja.

(2) Pitanja koja se postavljaju na intervjuu imaju za cilj da utvrde stepen znanja i sposobnost kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta za koje se prijavio, te provjeru i ocjenu kompetencija neophodnih za obavljanje poslova određenog radnog mjesta, kao i sposobnost kandidata da se prilagodi promjenljivoj radnoj sredini.

(3) Pitanja na intervjuu mogu se odnositi i na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost institucije na koju se javni oglas odnosi, kao i oblasti oblast državne uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu biti u vezi sa radnim mjestom na koje se kandidat prijavio.

(4) Izuzetno od odredaba poslovnika komisije, intervjuu treba prisustvovati najmanje četiri člana, pri čemu se ovaj izuzetak odnosi na sve kandidate prijavljene na isti javni oglas, čije znanje provjerava ista komisija za izbor.

 

Član 25.

(Trajanje intervjua i zapisnik)

 

(1) Intervju traje do 30 minuta.

(2) Komisija vodi zapisnik o toku intervjua sa svim kandidatima, koji treba sadržavati ime i prezime svakog kandidata, i po pravilu pitanja koja su kandidatu postavljana na intervjuu.

 

POGLAVLJE V. OCJENJIVANJE INTERVJUA

 

Član 26.

(Ocjenjivanje intervjua)

 

(1) Nakon završetka intervjua sa svim kandidatima, svaki od prisutnih članova komisije ocjenjuje svakog kandidata, na način i po posebnom obrascu koje utvrđuje Agencija, dodjeljujući mu određeni broj bodova, najviše do 30 bodova.

(2) Broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu jeste zbir bodova datih od strane svakog prisutnog člana komisije, pri čemu se u obzir ne uzimaju najmanji i najveći broj dodijeljenih bodova, podijeljen sa brojem prisutnih članova komisije, umanjenim za dva.

(3) Ukoliko se kandidat prijavio za dva ili više radnih mjesta unutar iste oblasti klasifikacije poslova, komisija za izbor može dati odvojene ocjene za svako od tih mjesta, u zavisnosti od specifičnih uslova koji se za ta mjesta traže.

(4) Kandidat je zadovoljio na intervjuu ako osvoji najmanje 16 bodova.

 

Član 27.

(Objavljivanje rezultata)

 

(1) Nakon završetka ocjenjivanja intervjua, Agencija objavljuje rezultate na službenoj internet stranici i obavještava svakog uspješnog kandidata o njegovom rezultatu na intervjuu i o mjestu na listi uspješnih kandidata, odnosno na rezervnoj listi.

(2) Agencija je obavezna da kandidata koji nije zadovoljio na intervjuu ili se nije plasirao na listu uspješnih kandidata obavijesti o njihovom rezultatu i pravu na povrat prethodno podnesenih dokumenata, uz pouku o pravnom lijeku.

 

DIO ČETVRTI – IZBOR KANDIDATA I PRAVNI LIJEKOVI

 

Član 28.

(Izbor kandidata i postavljenje)

 

(1) Nakon završetka intervjua i ocjenjivanja kandidata, komisija za izbor utvrđuje listu uspješnih kandidata u skladu sa ukupnim zbirom bodova pojedinih kandidata postignutih na stručnom ispitu.

(2) Ukupan zbir bodova svakog kandidata na stručnom ispitu predstavlja zbir bodova koje je kandidat osvojio na pismenom dijelu stručnog ispita i na intervjuu.

(3) Listu uspješnih kandidata čine tri kandidata sa najvećim brojem bodova.

(4) Najuspješnijeg kandidata sa liste uspješnih kandidata Agencija postavlja na odgovarajuće radno mjesto.

(5) Ukoliko se jedan kandidat istovremeno prijavio za postavljenje na dva ili više mjesta različitog nivoa, Agencija ga postavlja na radno mjesto najvišeg nivoa, ukoliko kandidat ne pristane ili ne zatraži postavljenje na radno mjesto nižeg nivoa.

(6) Ukoliko se jedan kandidat istovremeno prijavio za postavljenje na dva ili više mjesta istog nivoa, institucija će na zahtjev Agencije odrediti radno mjesto na koje će se kandidat postaviti.

(7) U slučaju kada je riječ o rukovodećem državnom službeniku, Agencija dostavlja organu nadležnom za postavljenje listu uspješnih kandidata sa mišljenjem za imenovanje, po osnovu koje će se državni službenik imenovati u skladu sa članom 28. st. 2. i 3. Zakona.

(8) Iznimno od odredaba st. (3), (4) i (5) ovog člana, neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja propisana članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/05 i 12/09), ukoliko se radi o radnim mjestima na koja se odnose čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka.

 

Član 29.

(Akt o postavljenju)

 

(1) Akt o postavljenju uz Zakonom propisane elemente obavezno sadrži i datum preuzimanja dužnosti državnog službenika, te da u roku od osam dana može podnijeti žalbu Odboru.

(2) Izvod iz akta o imenovanju (uvod, dispozitiv, broj akta i potpis), rukovodećeg državnog službenika institucija koja je izvršila imenovanje obavezno objavljuje u “Službenom glasniku BiH”.

(3) Ostale akte o postavljenju institucija koja je izvršila postavljenje po osnovu posebnog zakona objavljuje u “Službenom glasniku BiH”.

(4) U pogledu postavljenja koja su u nadležnosti Agencije, u "Službenom glasniku BiH" se, po pravilu mjesečno, objavljuje pregled svih izvršenih postavljenja ostalih državnih službenika, koji sadrži dispozitiv rješenja o postavljenju za svakog državnog službenika.

 

Član 30.

(Rezervna lista)

 

(1) Uspješne kandidate sa liste iz stava (3) člana 28. ove Odluke, osim onog koji je postavljen na odgovarajuće radno mjesto, Agencija stavlja na rezervnu listu za to mjesto, prema redoslijedu i u skladu sa ukupnim zbirom bodova koji je dodijeljen svakom od kandidata.

(2) Rezervna lista za određeno radno mjesto važeća je dok postavljeni kandidat ne prođe probni period u skladu sa Zakonom, te se primjenjuje u slučaju kada se radno mjesto uprazni iz bilo kog zakonskog razloga unutar trajanja probnog perioda.

(3) U toku trajanja probnog perioda rezervna lista, zbog razrješenja državnog službenika prouzrokovanog internim premještajem, može se primijeniti samo jednom.

 

Član 31.

(Žalbe)

 

(1) Kandidat čija prijava nije uzeta u razmatranje ili je odbačena, koji ne zadovolji na pismenom dijelu stručnog ispita ili na intervjuu, kao i kandidat koji se plasira ili se ne plasira na listu uspješnih kandidata, može izjaviti žalbu Odboru, a kojom žalbom može samo osporavati regularnost sprovedenog postupka konkursa.

(2) Žalba se može podnijeti u roku od osam dana od dana prijema obavještenja o odbacivanju prijave, odnosno osam dana od dana prijema obavještenja o rezultatima određenog dijela konkursa, ili u roku od osam dana od dana objave rezultata na službenoj internet stranici Agencije, ako obavještenje iz bilo kog razloga nije poslato.

(3) Žalba iz st. (1) i (2) ovog člana smatrat će se žalbom na zaključak u upravnom postupku.

(4) Kako je zakonom propisano da su članovi komisije nezavisni, pojedine ocjene dodjeljene od strane pojedinih članova komisije ne mogu biti razlog izjavljivanja žalbe, niti se preispitivati u postupku po pravnim lijekovima.

(5) Odluka Odbora po žalbi je konačna, a ista se može osporavati samo podnošenjem tužbe kojom se pokreće upravni spor, u zakonskom roku od 15 dana od dana prijema rješenja Odbora.

(6) Na žalbe, tužbe i druge akte i radnje u skladu sa odredbama ovog dijela plaćaju se takse u skladu sa propisima kojima su uređene administrativne, odnosno sudske takse.

(7) Kandidati mogu od Agencije tražiti povrat dokumentacije koju su dostavili uz prijavu najkasnije u roku od dva mjeseca od okončanja postupka po žalbi, odnosno od dana dostave odgovarajućeg obavještenja, ako žalba nije izjavljivana.

 

DIO PETI – ODRŽAVANJE REDA, KAZNENE ODREDBE, OVLAŠTENJA ZA DONOŠENJE PROPISA, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 32.

(Održavanje reda)

 

U postupku provođenja konkursa, Agencija i Odbor, kao i njihovi državni službenici i zaposlenici imaju pravo da na odgovarajući način primjenjuju odredbe čl. 100. i 101. Zakona o upravnom postupku (“Službeni glasnik BiH”, br. 29/02, 12/04, 88/07 i 93/09).

 

Član 33.

(Kaznene odredbe)

 

            (1) Novčanom kaznom od 100 do 300 KM kazniće se za prekršaj fizičko lice koje:

 1. prilikom učešća na javnom konkursu, kao kandidat u bilo kojoj fazi konkursa teže naruši red ili učini nepristojnost;
 2. svojim podneskom povrijedi običaje pristojnog i uljudnog ponašanja, uključujući i iznošenje neistina te otvorene ili prikrivene prijetnje bilo koje vrste prema Agenciji, Odboru, njihovim državnim službenicima, zaposlenicima, odnosno članovima komisije;
 3. u svojstvu člana komisije za izbor teže naruši red ili učini nepristojnost ili svojim podneskom povrijedi običaje pristojnog i uljudnog ponašanja, uključujući i iznošenje neistina te otvorene ili prikrivene prijetnje bilo koje vrste prema Agenciji, Odboru, njihovim državnim službenicima, zaposlenicima, drugim članovima komisije, odnosno kandidatima.

            (2) Zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka sudu mogu podnijeti Agencija, odnosno Odbor.

 

Član 34.

(Bliža pravila i uputstva)

 

Kada se primjenjuje modul informacionog sistema upravljanja ljudskim potencijalima koji omogućava elektronsku prijavu kandidata (on line prijava), podzakonskim aktom će se regulisati postupak podnošenja takve prijave, pri čemu se odredbe ove odluke o obavještavanju kandidata i kompletnosti prijave neće primjenjivati.

 

Član 35.

(Pravo polaganja javnog ispita)

 

Nakon stupanja na snagu ove odluke, javni ispit kao test općeg znanja polažu samo prijavljeni kandidati u skladu sa odredbama ove odluke, a isti im važi samo za konkretan javni oglas na koji su se prijavili.

 

Član 36.

(Prelazne odredbe)

 

(1) Informacioni sistem konkursa Agencije (službena internet stranica https://mojkonkurs.ads.gov.ba/) objavljuje informacije na način da podatke mogu vidjeti samo kandidati prijavljeni na konkretan javni oglas, uz korisničko ime i šifru.

(2) Na internet stranici http://www.ads.gov.ba ne objavljuju se rezultati niti druge informacije koje sadrže lične podatke kandidata.

 

Član 37.

(Prelazna odredba)

 

(1) Lica koja su položila javni ispit u skladu sa:

 1. Odlukom o zapošljavanju osoblja Agencije za državnu službu ("Službeni glasnik BiH", broj 29/02),
 2. Odlukom o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03),
 3. Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita ("Službeni glasnik BiH", br. 96/07 i 43/10), smatra se da imaju položen stručni upravni ispit, pod uslovom da je javni ispit položen do dana stupanja na snagu ove Odluke.

(2) Lica kojima je javni ispit priznat rješenjem Agencije, u skladu sa odredbama ranije važeće Odluke o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 20/03), oslobođena su od polaganja stručnog upravnog ispita.

 

Član 38.

(Primjena odluke)

 

Ova odluka primjenjuje se na lica koja do dana stupanja na snagu ove odluke nisu položila javni ispit u Agenciji.

 

Član 39.

(Prestanak važenja propisa)

 

            Danom stupanja na snagu ove odluke prestaju da važe:

1.      Odluka o načinu i programu polaganja javnog i stručnog ispita za lica koja se postavljaju za državne službenike u institucijama BiH („Službeni glasnik BiH“, broj 20/03);

2.      Rješenje o utvrđivanju visine naknade koja se plaća za drugo i treće polaganje javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, broj 27/04);

3.      Odluka o uvjetima pod kojima se zaposleni u institucijama BiH mogu prijaviti za polaganje javnog ispita, broj 03-34-145/04 od 27.02.2004. godine.

 

Član 40.

(Stupanje na snagu)

 

            Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Ažurirano Srijeda, 21 Kolovoz 2019 19:33
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook