24
May
2013
Odluka o uslovima i načinu zaštite fizičkog i moralnog integriteta državnog službenika institucija Bosne i Hercegovine u obavljanju dužnosti PDF Ispis

Odluka Vijeća ministara BiH broj 88/13 od 25. aprila 2013.godine ("Službeni glasnik BiH", broj 39/13)


Na osnovu člana 15. stav 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 47. sjednici održanoj 25. aprila 2013. godine, donijelo je

 

O D L U K U

O USLOVIMA I NAČINU ZAŠTITE FIZIČKOG I MORALNOG INTEGRITETA DRŽAVNOG SLUŽBENIKA INSTITUCIJA

BOSNE I HERCEGOVINE U OBAVLJANJU DUŽNOSTI

 

 

Član 1.

(Predmet odluke)

 

Ovom odlukom propisuju se uslovi i način zaštite fizičkog i moralnog integriteta državnog službenika institucija Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: državni službenik) u obavljanju dužnosti.

 

Član 2.

(Ugrožavanje integriteta)

 

(1) Pod ugrožavanjem fizičkog i moralnog integriteta državnog službenika smatraju se naročito sljedeće radnje, bez obzira da li su učinjene u neposrednoj komunikaciji ili bez neposredne komunikacije:

  1. a)fizički napad, uz nanošenje tjelesnih povreda ili bez njih, uključujući svaki nevoljni fizički kontakt;
  2. b)prijetnja fizičkim napadom, kao i nedovršeni fizički napad, bez fizičkog kontakta, te druge prijetnje bilo koje vrste;
  3. c)psovke, uvrede i nepristojni izrazi;
  4. d)povišen ton neprimjeren situaciji;
  5. e)neprimjereni komentari, neprimjerene šale, insinuirajući komentari i šale, kao i klevetničko izražavanje;
  6. f)druga ponašanja kojim se vrijeđaju običaji pristojnog i uljudnog ponašanja prema državnom službeniku.

(2) Radnje iz stava (1) ovog člana se zabranjuju i kažnjive su u skladu sa odredbama ove odluke i drugih odgovarajućih propisa.

 

Član 3.

(Načini zaštite integriteta)

 

(1) Za zaštitu fizičkog i moralnog integriteta državnog službenika, prekršitelj se kažnjava u prekršajnom i/ili disciplinskom postupku.

            (2) Ukoliko disciplinski odgovorni zaposleni u institucijama Bosne i Hercegovine prekrši član 2. ove odluke, osim prekršaja iz tačke a) stava (1) ovog člana, isti se po pravilu kažnjava disciplinski.

(3) Ostali zaposleni koji u skladu sa drugim propisima nisu disciplinski odgovorni, i lica koja obavljaju poslove za institucije bez zasnivanja radnog odnosa, za povrede odredaba ove odluke odgovaraju prekršajno, ako posebnim zakonom nije drugačije propisano.

 

Član 4.

(Pokretanje postupka)

 

U postupcima vezanim za primjenu odredaba ove odluke, primjenjuju se odredbe propisa o prekršajima i o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uz specifičnost da prekršajni postupak pokreće rukovodeći državni službenik institucije u kojoj državni službenik obavlja svoju dužnost u roku od osam dana od dana dostavljanja prijave državnog službenika protiv kojeg je počinjen prekršaj. Ukoliko je do kršenja odredaba ove odluke došlo prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora, prekršajni postupak može pokrenuti i inspektor ili drugi službenik koji je ovlašten da obavlja inspekcijski nadzor.

 

Član 5.

(Prijava i pravo žalbe)

 

(1) Prijava državnog službenika obavezno treba da sadrži datum, mjesto i opis počinjenog prekrašaja, ime, prezime i lične podatke prekršitelja, podatke lica koji su bili prisutni prilikom počinjenog prekršaja ili njihove izjave (ukoliko je bilo svjedoka), a podnosi se u roku od osam dana od dana počinjenog prekršaja.

            (2) Ukoliko institucija, po prijavi državnog službenika prema kojem je počinjen prekršaj, blagovremeno ne pokrene prekršajni postupak koji je u skladu sa odredbama ove odluke potrebno pokrenuti (šutnja administracije), državni službenik ima pravo žalbe Odboru državne službe za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine.

            (3) Ukoliko utvrdi da je bilo potrebno pokrenuti prekršajni postupak, Odbor državne službe za žalbe Vijeća ministara Bosne i Hercegovine će svojim rješenjem naložiti instituciji pokretanje takvog postupka.

            (4) U slučaju disciplinske povrede, prijava se sačinjava i dostavlja na način kako je to propisano podzakonskim aktom koji se odnosi na disciplinsku odgovornost državnih službenika, u skladu sa kojim se sprovodi i disciplinski postupak.

 

Član 6.

(Mediji)

 

Ukoliko je povreda odredaba ove odluke izvršena istupanjem u medijima, prema odredbama ove odluke može se kazniti samo fizičko lice – neposredni učinilac.

 

Član 7.

(Kaznene odredbe za pravno lice)

 

(1) Novčanom kaznom od 8.000,00 KM do 10.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice (preduzeće ili firma) čiji zaposleni fizički napadne državnog službenika koji obavlja svoje službene dužnosti u odnosu na navedeno pravno lice, uključujući ali ne ograničavajući se na inspektore koji obavljaju razne vidove upravnog nadzora (član 2. stav (1) tačka a)).

(2) Novčanom kaznom od 6.000,00 KM do 8.000,00 KM kaznit će se za prekršaj pravno lice (preduzeće ili firma) čiji zaposleni na drugi način osim fizičkim napadom povrijedi integritet državnog službenika koji obavlja svoje službene dužnosti u odnosu na navedeno pravno lice (član 2. stav (1) tač. b) – f)).

(3) Novčanom kaznom od 400,00 KM do 500,00 KM kaznit će se za prekršaj iz st. (1) i (2) ovog člana odgovorno lice u pravnom licu, koje nije neposredni prekršilac odredaba ove odluke, ukoliko je pogodovao kršenju odredaba iste, ili isto kršenje nije spriječio a bio je u mogućnosti, ili nakon izvršenog prekršaja prema prekršiteljima nije preduzeo mjere na sankcionisanju istih.

 

Član 8.

(Kaznene odredbe za fizičko lice)

 

            (1) Novčanom kaznom od 2.500,00 KM do 3.000,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice, uključujući i zaposlene u pravnom licu, koje fizički napadne državnog službenika u obavljanju dužnosti (član 2. stav (1) tačka a)).

            (2) Novčanom kaznom od 300,00 KM do 400,00 KM kaznit će se za prekršaj fizičko lice, uključujući i zaposlene u pravnom licu, koje na drugi način osim fizičkim napadom povrijedi integritet državnog službenika (član 2. stav (1) tač. b) – f)).

            (3) Ukoliko je povreda integriteta državnog službenika izvršena podneskom ili elektronskom poštom, počinilac – fizičko lice kaznit će se novčanom kaznom od 100,00 KM do 300,00 KM.

 

Član 9.

(Stupanje na snagu)

 

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.     

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Glasnik039_Odluka o uvjetima i načinu zaštite fizičkog i moralnog.pdf)Izvod iz Službenog glasnika BiH 415 Kb
Ažurirano Petak, 24 Svibanj 2013 15:08
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook