27
Aug
2013
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 06.09.2013.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:

1/01    Viši stručni saradnik-prevodilac
1/02    Psiholog-viši stručni saradnik
1/03    Stručni saradnik za investicije
1/04    Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima
1/05    Stručni saradnik za evropske integracije
1/06    Stručni saradnik za informisanje obveznika
2/01    Voditelj  pisarnice i centralnog arhiva-stručni saradnik
2/02    Stručni saradnik za kadrove
2/03    Stručni saradnik za pitanja odgovornosti zaposlenih
2/04    Viši stručni saradnik za obuku zaposlenih
2/05    Stručni saradnik za obuku zaposlenih
...vidi više


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija III - 7., 8. i 9. dan (od 28.04.2014.g. - 30.04.2014.g.)

Termini polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija IV - 1., 2. i 3. dan (od 22.04.2014.g. - 24.04.2014.g.)

Termini polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija I - 1., 2. i 3. dan (od 28.04.2014.g. - 30.04.2014.g.)

Termini polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija III - 3., 4., 5. i 6. dan (od 22.04.2014.g. - 25.04.2014.g.)

Termini polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija III - 1. i 2. dan (14.04.2014.g i 15.04.2014.g)

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija IV

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija III

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija I

Termin polaganja pismenog i usmenog dijela stručnog ispita - Komisija V

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija II

Termin polaganja javnog ispita


[30.08.2013.] Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu u t v r đ u j e

ISPRAVKU
Javnog oglasa za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini koji je objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu BiH, www.ads.gov.ba, 27.08.2013. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 06.09.2013. godine, ispravlja se na bosanskom jeziku, u dijelu teksta koji se odnosi na poziciju 25/02 - viši stručni saradnik za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, u rubrici „posebni uslovi" gdje, umjesto riječi "1 godina radnog iskustva", treba da stoji "3 godine radnog iskustva" kao i na kraju teksta Javnog oglasa gdje je navedena adresa na koju kandidati dostavljaju traženu dokumentaciju umjesto poštanskog broja „71800" treba da stoji „78000".

Preostali dio teksta Javnog oglasa ostaje nepromijenjen.

Obrazloženje: Uprava za indirektno oporezivanje je naknadno ustanovila tehničku grešku u tekstu oglasa u bosanskoj jezičkoj varijanti za poziciju 25/02 - viši stručni saradnik za sprječavanje krijumčarenja i prekršaja, u rubrici „posebni uslovi", uzimajući u obzir upućujuću odredbu člana 28. stav (2) tačka c) Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji radnih mjesta u Upravi za indirektno oporezivanje gdje umjesto riječi "1 godina radnog iskustva", treba da stoji "3 godine radnog iskustva", a što se ovim putem ispravlja. Takođe, uočena je i greška u poštanskom broju na kraju teksta oglasa koja se ovim putem ispravlja.


 

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini, raspisuje

JAVNI OGLAS
za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika
u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini

1/01 Viši stručni saradnik-prevodilac
1/02 Psiholog-viši stručni saradnik
1/03 Stručni saradnik za investicije
1/04 Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima
1/05 Stručni saradnik za evropske integracije
1/06 Stručni saradnik za informisanje obveznika
2/01 Voditelj pisarnice i centralnog arhiva-stručni saradnik
2/02 Stručni saradnik za kadrove
2/03 Stručni saradnik za pitanja odgovornosti zaposlenih
2/04 Viši stručni saradnik za obuku zaposlenih
2/05 Stručni saradnik za obuku zaposlenih
2/06 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
2/07 Viši stručni saradnik za plan, analizu i izvještavanje
2/08 Viši stručni saradnik za praćenje jedinstvenog računa
2/09 Stručni saradnik za poslove analize
2/10 Stručni saradnik za knjigovodstvo jedinstvenog računa
2/11 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
2/12 Viši stručni saradnik za oduzetu robu
3/01 Viši stručni saradnik za carinsku tarifu
3/02 Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost
3/03 Viši stručni saradnik za carinske postupke
3/04 Stručni saradnik za kontrolu
3/05 Stručni saradnik za zaštitu intelektualne svojine
3/06 Stručni saradnik za zabrane i ograničenja
3/07 Stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja
4/01 Viši stručni saradnik za poslove registracije
4/02 Stručni saradnik za poslove registracije
4/03 Viši stručni saradnik za reviziju i kontrolu
4/04 Stručni saradnik-analitičar
4/05 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
4/06 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
4/07 Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreskih obveznika
4/08 Viši stručni saradnik-inspektor
4/09 Stručni saradnik-inspektor
4/10 Viši stručni saradnik-inspektor
4/11 Stručni saradnik-inspektor
4/12 Viši stručni saradnik-inspektor
4/13 Stručni saradnik-inspektor
4/14 Viši stručni saradnik-inspektor
4/15 Stručni saradnik-inspektor
5/01 Viši stručni saradnik za lokalni obavještajni rad
5/02 Viši stručni saradnik za obavještavanje-analitičar
5/03 Stručni saradnik za operativne poslove
5/04 Viši stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
5/05 Viši stručni saradnik za istrage
6/01 Stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera
6/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog softvera-administrator sistema i
administrator baze
6/03 Stručni saradnik za održavanje aplikativnog softvera
6/04 Stručni saradnik za izvještaje i statistiku
6/05 Stručni saradnik za komunikacije i mrežni softver
6/06 Stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme
6/07 Stručni saradnik za internet usluge
6/08 Stručni saradnik za sigurnost sistema
6/09 Stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema
6/10 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
7/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
7/02 Stručni saradnik za oduzetu robu
7/03 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
8/01 Viši stručni saradnik za carinske postupke
8/02 Stručni saradnik za kontrolu
9/01 Viši stručni saradnik za podršku i registraciju
9/02 Stručni saradnik za podršku i registraciju
9/03 Viši stručni saradnik-inspektor
9/04 Stručni saradnik-inspektor
9/05 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
9/06 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
10/01 Stručni saradnik za obavještavanje
10/02 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
10/03 Viši stručni saradnik za istrage
10/04 Stručni saradnik za istrage
11/01 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
12/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
12/02 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
12/03 Stručni saradnik za oduzetu robu
12/04 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
13/01 Viši stručni saradnik za carinske postupke
14/01 Stručni saradnik za podršku i registraciju
14/02 Viši stručni saradnik-inspektor
14/03 Stručni saradnik-inspektor
14/04 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
14/05 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
14/06 Stručni saradnik za povrat indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora
15/01 Viši stručni saradnik za obavještavanje
15/02 Stručni saradnik za obavještavanje
15/03 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
15/04 Stručni saradnik za istrage
16/01 Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
16/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
16/03 Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreskog podsistema
17/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
17/02 Stručni saradnik za oduzetu robu
17/03 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
18/01 Stručni saradnik za kontrolu
19/01 Stručni saradnik za podršku i registraciju
19/02 Viši stručni saradnik-inspektor
19/03 Stručni saradnik-inspektor
19/04 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
19/05 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
20/01 Stručni saradnik za obavještavanje
20/02 Viši stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
20/03 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
20/04 Stručni saradnik za istrage
21/01 Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
21/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
21/03 Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreskog podsistema
22/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
22/02 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
22/03 Stručni saradnik za oduzetu robu
22/04 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu
22/05 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
23/01 Viši stručni saradnik za carinske postupke
24/01 Viši stručni saradnik za podršku i registraciju
24/02 Stručni saradnik za podršku i registraciju
24/03 Viši stručni saradnik-inspektor
24/04 Stručni saradnik-inspektor
24/05 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
24/06 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
25/01 Stručni saradnik za obavještavanje
25/02 Viši stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
25/03 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
25/04 Viši stručni saradnik za istrage
25/05 Stručni saradnik za istrage

SREDIŠNJI URED
Kabinet direktora

1/01 Viši stručni saradnik-prevodilac
Opis poslova: obavlja poslove prevođenja sadržaja usmenih razgovora, kao i tekstova materijala pisanih na engleskom jeziku; vrši poslove korespondencije na engleskom jeziku; obavlja i druge poslove po nalogu direktora i šefa Kabineta direktora; za svoj rad odgovoran je šefu Kabineta direktora.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, Filološki fakultet - odsjek engleski jezik, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za profesionalne standarde

1/02 Psiholog-viši stručni saradnik
Opis poslova: bavi se problemima zaposlenih koji proističu iz socijalnih i radnih prava zaposlenih; učestvuje u selekciji kandidata prilikom zasnivanja radnog odnosa; obavlja izlazni intervju sa zaposlenima koji napuštaju radno mjesto; prati adaptaciju i zadovoljstvo radnika u radnoj sredini i proučava i predlaže motivacione faktore; osigurava nabavku i korištenje testovnih instrumentarija; obavlja poslove psihološkog savjetovanja zaposlenih; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, Filozofski fakultet-smjer psihologija, 3 godine radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za upravljanje i održavanje objekata Uprave i graničnih prelaza

1/03 Stručni saradnik za investicije
Opis poslova: pravi kvartalni i godišnji plan investicionog, tekućeg i preventivnog održavanja; obavlja poslove oko odabira i pribavljanja zemljišta za građenje na području određenog regionalnog centra; pribavlja potrebne saglasnosti za tehničku dokumentaciju i odobrenja za građenje; obavlja poslove kojima se obezbjeđuje primjena propisa iz oblasti protivpožarne zaštite; učestvuje u pripremi tenderske dokumentacije, kao i u provođenju postupka javnih nabavki; prati i organizuje rad službe za održavanje, koordinira rad prilikom redovnih servisa opreme i instalacija; preduzima radnje u postupku zaključivanja i ovjere ugovora u postupku građenja i održavanja objekata; preduzima radnje u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 4
Mjesto rada: Banja Luka, Sarajevo, Mostar i Tuzla (po 1 izvršilac)

ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

1/04 Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima
Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja i analiziranja svih relevantnih podataka o prometu roba, o obveznicima indirektnih poreza, prikupljenih obavještajnih podataka; informacija o kaznenim djelima i prekršajima iz oblasti indirektnih poreza, učestvuje u provođenju stručne analize i kreiranju i predlaganju modula rizika za provođenje kontrolnih aktivnosti u cilju suzbijanja prijevara i nezakonitih postupanja obveznika indirektnih poreza; obavlja analitičke poslove vezane za carinske i PDV prijevare i priprema potrebne analitičke podatke potrebne za predlaganje mjera i određivanje parametara koji će doprinijeti spriječavanju prijevara; vrši i druge strateške analize potrebne za kreiranje kriterija za unaprijeđenje rada i dosljednu primjenu propisa iz oblasti indirektnih poreza; vrši analizu rizika i prati efekte primjene istih, vrši i druge strateške i operativne analize potrebne u prikupljanju podataka za kvalitetno kreiranje kriterija i upravljanje rizicima; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja; za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

ODJELJENJE ZA KOMUNIKACIJE I MEĐUNARODNU SАRADNJU
Grupa za evropske integracije

1/05 Stručni saradnik za evropske integracije
Opis poslova: učestvuje u pripremi strateških planskih i programskih dokumenata za korištenje dokumenata i programa pomoći EU po pitanjima iz djelokruga rada Uprave, uključujući podršku na izradi tenderske dokumentacije, izbora tenderske komisije i provođenja tenderske procedure, te praćenje realizacije istih; učestvuje u pripremi izvještaja za potrebe DEI o realizaciji pojedinih programa pomoći EU po pitanjima iz nadležnosti Uprave; učestvuje u poduzimanju aktivnosti u Upravi po pitanju prevođenja pravnih akata EU u skladu sa zahtjevima procesa.; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, aktivno znanje engleskog jezika, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za informisanje obveznika

1/06 Stručni saradnik za informisanje obveznika
Opis poslova: odgovora na telefonske upite obveznika indirektnih poreza ili upite dostavljene elektronskim putem o pitanjima koja su u djelokrugu rada Uprave; vrši obradu upita prispjelih elektronskim putem radi njihovog davanja u rad i učestvuje u pripremi odgovora; vodi bazu podataka o pitanjima i odgovorima datim na upite i stara se o objavi odabranih pitanja i odgovora na web stranici Uprave; evidentira sve pozive (upite) i izrađuje dnevne izvještaje o istim; pribavlja podatke od drugih organizacionih jedinica za potrebe obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe te prikuplja potrebne informacije, obavještenja, mišljenja i druga akta izdata od strane organizacionih jedinica po pitanjima iz djelokruga rada Uprave; vodi propisane evidencije i učestvuje u izradi izvještaja o radu Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA POSLOVNE USLUGE
Odsjek za administrativne poslove
Pisarnica i centralni arhiv

2/01 Voditelj pisarnice i centralnog arhiva-stručni saradnik
Opis poslova: organizuje poslove vođenja kancelarijskog poslovanja u skladu sa važećim propisima i neposredno je odgovoran za kancelarijsko poslovanje u Središnjem uredu; stara se o primjeni propisa o administrativnim taksama u poslovima iz djelokruga Uprave; stara se o blagovremenom i urednom izvršavanju poslova prijema i otpreme pošte; po potrebi obavlja poslove kancelarijskog poslovanja; stara se o primjeni propisa o upotrebi i čuvanju pečata; organizuje obavljanje arhivskih poslova u arhivu Središnjeg ureda i centralnom arhivu, u skladu sa važećim propisima; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog smjera; 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za upravljanje ljudskim potencijalima

2/02 Stručni saradnik za kadrove

Opis poslova: priprema i obrađuje materijale u vezi raspisivanja javnog i internog oglasa za prijem i raspoređivanje službenika; vrši stručnu obradu pitanja iz oblasti kadrovske politike; izrađuje nacrte rješenja i drugih akata u postupku prijema i raspoređivanja zaposlenih, prestanka radnog odnosa, kao i ostvarivanja prava zaposlenih iz radnog odnosa; učestvuje u izradi plana i programa rada i izvještaja o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

2/03 Stručni saradnik za pitanja odgovornosti zaposlenih
Opis poslova: učestvuje u izradi nacrta propisa i općih akata iz oblasti odgovornosti zaposlenih; obrađuje predmete i izrađuje nacrte rješenja i drugih akata koji se donose u postupku utvrđivanja disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih; vrši stručnu obradu predmeta u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka, učestvuje u izradi plana i programa rada i izvještaja o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove koje odredi šef Odsjeka; za svoj rad je odgovoran šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za obuku-Nastavni školski centar

2/04 Viši stručni saradnik za obuku zaposlenih
Opis poslova: osmišlja način organiziranja obuke – dizajnira obuku (učestvuje u izboru predavača, određuje oblik obuke, učestvuje u pripremi sadržaja obuke i pisanog materijala za obuku); učestvuje u izradi planova i programa obuke za zaposlene u Upravi; učestvuje u izradi normativnih akta kojima se regulira oblast obuke; učestvuje u provođenju programa obuke i usavršavanja; osmišlja, organizuje i vrši provjeru djelotvornosti obuke; učestvuje u izradi izvještaja o radu Odsjeka; priprema, organizuje i prati aktivnosti u realizaciji programa stipendija za postdiplomske studije, specijalističke i doktorske studije i intenzivne kurseve usavršavanja i obučavanja; koordinira izbor i slanje zaposlenih na konferencije i druge stručne skupove i savjetovanja po pozivima koji stignu na adresu Uprave; ostvaruje saradnju sa drugim organima i edukativnim ustanovama; po potrebi obavlja poslove člana ispitnih komisija; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog smjera; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

2/05 Stručni saradnik za obuku zaposlenih
Opis poslova: vrši tehničku pripremu organizacije obuke – administraciju obuke (rezervacije, priprema sale za obuku, sačinjavanje liste učesnika i predavača za potpis, utvrđivanje rasporeda održavanja nastave, distribucija materijala, obezbjeđivanje potrebne opreme itd.); učestvuje u izradi izvještaja o radu Odsjeka; učestvuje u provođenju programa obuke i usavršavanja; vrši poslove izdavanja odgovarajućih uvjerenja o činjenicama u vezi s obukom zaposlenih o kojima se vodi službena evidencija; vodi propisane evidencije o osnovnim i specijalističkim obukama zaposlenih, te evidencije o angažovanosti zaposlenih Uprave na obukama u svojstvu predavača; prisustvuje obukama u cilju praćenja provođenja i ocjenjivanja pojedinačne obuke od strane učesnika i predavača; priprema tekst o održanoj obuci za objavljivanje; organizuje elektronsku i biblioteku štampanih materijala za obuku; ostvaruje saradnju sa drugim organima i edukativnim ustanovama; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za finansijsko upravljanje

2/06 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
Opis poslova: Organizuje i vrši poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Upravi; osigurava pravovremenu i pravilnu primjenu propisa iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Upravi; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; učestvuje u pripremi i izradi prijedloga finansijskog plana Uprave; izrađuje informacije, izvještaje i određene analize iz domena finansijsko-materijalnog poslovanja Uprave; usaglašava i kontrolira izvršena knjiženja cjelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Upravi; vrši kontrolu izvršene obrade obračuna plata kroz sistem COIP; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, diplomirani ekonomista; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit; posjedovanje certifikata certifikovanog računovođe; poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

2/07 Viši stručni saradnik za plan, analizu i izvještavanje
Opis poslova: izrađuje prijedlog finansijskog plana Uprave; prati izvršenje plana; izrađuje analize i izvještaje o trošenju sredstava i predlaže odgovarajuće mjere za racionalizaciju troškova; vrši kontrolu namjenskog trošenja sredstava; učestvuje u izradi izvještaja o radu Odsjeka; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, diplomirani ekonomista; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

2/08 Viši stručni saradnik za praćenje jedinstvenog računa
Opis poslova: vrši poslove koji se odnose na primjenu propisa iz oblasti naplate, raspoređivanja i uplate prihoda ostvarenih od indirektnih poreza, kao i ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava za idirektno oporezivanje BiH; priprema raspodjelu sredstava korisnicima, rezerviše sredstva za potrebe povrata, priprema i vrši povrat sredstava poreskim obveznicima sa jedinstvenog računa, u skladu sa zakonskim propisima i utvrđenim procedurama; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: diplomirani ekonomista; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit;poznavanje rada na računaru
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

2/09 Stručni saradnik za poslove analize
Opis poslova: Izrađuje izvještaje i analize o naplati indirektnih poreza, kao i ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje BiH; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

2/10 Stručni saradnik za knjigovodstvo jedinstvenog računa
Opis poslova: vrši poslove analitičkog i knjigovodstvenog praćenja obračunatih i naplaćenih indirektnih poreza i ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava; usaglašava i kontrolira izvršena knjiženja naplaćenih indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi jedinstvenog računa; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za prinudnu naplatu

2/11 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
Opis poslova: postupa po predmetima za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama preko iznosa utvrđenog od strane Uprave; postupa po žalbama na prvostepena rješenja Odsjeka za prinudnu naplatu u slučajevima kada je to propisano zakonima koji reguliraju indirektne poreze; izrađuje izvještaj o preduzetim mjerama u postupku prinudne naplate; vodi evidenciju o dugu i priprema izvještaj o dugovima za potrebe Uprave i korisnika prihoda; izrađuje izvještaj o rješavanju upravnih stvari; postupa po zatjevima za povlašteni status; vrši i druge poslove koje odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

2/12 Viši stručni saradnik za oduzetu robu
Opis poslova: obavlja poslove vezane za oduzetu robu; prati propise o postupanju sa oduzetom robom; obavlja poslove vezane za procjenu i evidenciju oduzete robe; obavlja poslove vezane za prodaju, uništenje i ustupanje oduzete robe; učestvuje u poduzimanju radnji u postupcima pred sudovima i drugom organima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u poslovima vezanim za oduzetu robu; sačinjava izvještaje o oduzetoj robi; izrađuje saglasnosti za uništenje oduzete robe i vodi evidenciju o uništenoj oduzetoj robi; vodi evidenciju o prodatoj robi oduzetoj u prekršajnom postupku; postavlja zahtjeve i učestvuje u kreiranju aplikacije programa za vođenje evidencije o oduzetoj robi; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet tehničkog smjera; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA CARINE
Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo

3/01 Viši stručni saradnik za carinsku tarifu
Opis poslova: prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz carinske tarife i učestvuje u implementaciji istih; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz carinske tarife; radi na obradi zahtjeva za izmjenu carinske tarife; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu svrstavanja robe po carinskoj tarifi i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinske tarife; obavlja poslove u postupku izdavanja obavezujuće informacije o tarifnom svrstavanju robe; učestvuje u pripremanju materijala u pogledu stavova za izmjene i dopune nomenklature i drugih pitanja iz djelokruga rada Odsjeka; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz carinske tarife učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz carinske tarife; davanje mišljenja stručnog mišljenja u pogledu svrstavanja robe po predmetima u drugostepenom upravnom postupku; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

3/02 Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost
Opis poslova: prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz carinske vrijednosti robe i učestvuje u implementaciji istih; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz carinske vrijednosti; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu utvrđivanja carinske vrijednosti robe i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinske vrijednosti;priprema analize, informacije i izvještaja o problemima u vezi sa primjenom propisa o carinskoj vrijednosti; pruža stručnu pomoć po pitanjima iz carinske vrijednosti; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima utvrđivanja carinske vrijednosti; davanje mišljenja stručnog mišljenja u pogledu utvrđivanja carinske vrijednosti po predmetima u drugostepenom upravnom postupku; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja carinske vrijednosti; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za carinske postupke

3/03 Viši stručni saradnik za carinske postupke
Opis poslova: prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju carinskih postupaka po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove iz koje mu odredi šef Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za kontrolu

3/04 Stručni saradnik za kontrolu
Opis poslova: priprema prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju kontrole i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja podatke za analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove iz koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja

3/05 Stručni saradnik za zaštitu intelektualne svojine
Opis poslova: prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; sarađuje sa organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti zaštite intelektualne svojine i pružanja stručne pomoći; komunicira i sarađuje sa nosiocima prava intelektualne svojine i njihovim zastupnicima; preduzima potrebne radnje u postupcima koji se vode kod nadležnih organa proizašlih iz postupanja carinskih organa po pitanjima zaštite intelektualne svojine; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu zaštite intelektualne svojine i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja i priprema podatke za analizu rizika; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove iz koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

3/06 Stručni saradnik za zabrane i ograničenja
Opis poslova: prati i proučava propise kojima su uvedene i kojima se uvode određene zabrane i ograničenja koja se kontroliraju i provode u postupku uvoza, izvoza i provoza roba i učestvuje u implementaciji istih; sarađuje sa organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti zabrana i ograničenja i pružanja stručne pomoći; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu zabrana i ograničenja i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja i priprema podatke za analizu rizika; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove iz koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek-Carinska laboratorija

3/07 Stručni saradnik za laboratorijska ispitivanja
Opis poslova: obavlja potrebna istraživanja koja su neophodna za obavljanje laboratorijskih analiza; obavlja laboratorijske analize; potpisuje izvještaje o analizi nakon obavljene laboratorijske analize; piše tumačenje (interpretaciju) rezultata obavljenih laboratorijskih analiza; određuje način bezbjednog i sigurnog postupanja sa hemikalijama i uzorcima; otkriva bezbjedonosno-sigurnosne propuste u carinskoj laboratoriji i predlaže šefu carinske laboratorije aktivnosti u vezi otklanjanja otkrivenih propusta; vodi evidenciju o uređajima, aparatima i dijelovima; vodi evidenciju o preventivnim pregledima, redovnoj validaciji i servisiranju uređaja i aparata; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, tehnološki fakultet ili fakultet hemijskog smjera; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA POREZE
Odsjek za podršku

4/01 Viši stručni saradnik za poslove registracije
Opis poslova: vodi složenije prvostepene upravne postupke koji se odnosi na postupak registracije tj. upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave, kao i provođenje postupka prestanka registracije, odnosno oduzimanja ID broja poreskog obveznika; izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Odsjeka i vrši njihove analize; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

4/02 Stručni saradnik za poslove registracije
Opis poslova: vodi prvostepene upravne postupke koji se odnosi na postupak registracije tj. upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave, kao i provođenje postupka prestanka registracije, odnosno oduzimanja ID broja poreskog obveznika; vodi postupke izmjene podataka o obveznicima indirektnih poreza u Jedinstvenom registru; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 7
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za reviziju i kontrolu

4/03 Viši stručni saradnik za reviziju i kontrolu
Opis poslova: sačinjava izvještaje o izvršenim kontrolama i postignutim rezultatima; sačinjava analize i izvještaje iz djelokruga rada Odsjeka; sarađuje sa drugim kontrolnim organima radi prikupljanja relevantnih podataka o poslovanju poreskih obveznika i predlaže inspekcijski nadzor; daje prijedloge za održavanje IT sistema; po rješenju pomoćnika direktora, priprema i provodi postupak odabira poreskih obveznika za kontrolu prema parametrima iz analize rizika; оbavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

4/04 Stručni saradnik-analitičar
Opis poslova: Izrađuje izvještaje iz nadležnosti Odsjeka (analitičke, sveobuhvatne analize i studije); prikuplja podatke bitne za rad odsjeka i formira baze tih podataka; vrši izradu analitičkih, informatičkih i drugih materijala u okviru propisane metodologije (tipskih izvještaja, redovne ili periodične informacije i sl.); vrši i druge poslove po nalogu šefa odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za obradu poreskih prijava

4/05 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: vrši kontrolu i provjeru ispravnosti obrađenih prijava po svim regionalnim centrima; prati tok povrata po regionalnim centrima u IS UIO (PDV softver); vrši analizu podataka unesenih iz PDV prijava u sistemu PDV softver i predlaže mjere za unaprijeđenje rada u grupama; sačinjava izvještaje koji se odnose na postupak prijavljivanja poreza, povrata i poreskog kredita; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

4/06 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: obavlja potrebne aktivnosti, te prijenos podataka u IS UIO (PDV softver), koji se odnose na pomoćnu knjigu i upravlja finansijskim podacima u istoj; vrši ispravku i preknjižavanje neraspoređenih transakcija po zahtjevu i rješenju; vrši oslobađanje sredstava po zahtjevu Sektora za poslovne usluge ili poreskog obveznika sa III grupe uplatnih računa na JR UIO u svrhu daljnjeg preknjižavanja na odgovarajuću grupu uplatnih računa ili povrata poreskim obveznicima; ispravlja greške koje nastanu pri izvozu podataka iz IS UIO (PDV softver); vrši preuzimanje podataka o odobrenom povratu PDV-a od strane regionalnih centara, objedinjavanje i kreiranje elektronskog fajla za povrat, te njegovo prosljeđivanje u Sektor za poslovne usluge na izvršenje; vrši prijenos podataka o uplatama poreskih obveznika od drugih sektora Uprave u IS UIO (PDV softver); obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za kontrolu velikih poreskih obveznika

4/07 Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreskih obveznika
Opis poslova: sačinjava izvještaje o izvršenim kontrolama i postignutim rezultatima; sačinjava analize i izvještaje iz djelokruga rada Odsjeka; predlaže plan kontrole; sarađuje sa drugim kontrolnim organima radi prikupljanja relevantnih podataka o poslovanju poreskih obveznika i predlaže inspekcijski nadzor; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za kontrolu velikih poreskih obveznika u Regionalnom centru Banja Luka

4/08 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: kao nosilac kontrole vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 6
Mjesto rada: Banja Luka

4/09 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nositelj kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informatičkom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa u skladu sa zakonomom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 10
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za kontrolu velikih poreskih obveznika u Regionalnom centru Sarajevo

4/10 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: kao nosilac kontrole vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 5
Mjesto rada: Sarajevo

4/11 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nositelj kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informatičkom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 16
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za kontrolu velikih poreskih obveznika u Regionalnom centru Tuzla

4/12 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: kao nosilac kontrole vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 5
Mjesto rada: Tuzla

4/13 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nositelj kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informatičkom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 10
Mjesto rada: Tuzla

Grupa za kontrolu velikih poreskih obveznika u Regionalnom centru Mostar

4/14 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: kao nosilac kontrole vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nosilac kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Mostar

4/15 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: vrši manje složene kontrole poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, koje kontrole se planiraju prema godišnjem sistemu odabira revizije PDV-a, ili kontrole koje je potrebno provesti prema kontinuiranom sistemu procjene rizika PDV-a, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; sudjeluje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, gdje je nositelj kontrole stručni savjetnik ili viši stručni saradnik; kontrolišeispravnost prijava samooporezivanja; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informatičkom sistemu; tokom inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza, putem nadležnog koordinatora, obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnovu za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza velikim poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 8
Mjesto rada: Mostar

SEKTOR ZA PROVOĐENJE PROPISA
Odsjek za obavještavanje

5/01 Viši stručni saradnik za lokalni obavještajni rad
Opis poslova: po ukazanoj potrebi obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Sektora; priprema operativne smjernice za postupanja i rad organizacionih jedinica za obavještavanje, u cilju provedbe politike i izvršenje zakona, drugih propisa i općih akata; izvještava šefa Odsjeka o stanju i problemima u obavještajnom radu i predlaže određene mjere; predlaže mjere i aktivnosti radi provedbe jednoobraznosti postupanja i primjene propisa grupa za obavještavanje; analizira i procjenjuje obavještajne informacije prikupljene putem otvorene linije od strane obavještajnih službenika na terenu ili na drugi način i stara se o blagovremenoj razmjeni informacija unutar Sektora, između ostalih sektora, te sa ostalim nadležnim tijelima; vodi računa da se prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka; učestvuje u kreiranju politike obavještajnog rada; daje prijedlog plana iz djelokruga obavještajnog rada; stara se oko pravovremene izrade analitičkih, informativnih i drugih materijala u okviru propisane metodologoje (tipski izvještaji, redovite ili periodične informacije); u cilju pružanja pomoći Odsjeku za spriječavanje krijumčarenja i prekršaje i Odsjeku za istrage predlaže poduzimanje mjera i radnji u cilju otkrivanja i spriječavanja prekršajnih i krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinioca; sarađuje sa drugim Odsjecima unutar Uprave naročito sa Odjeljenjem za analizu i upravljanje rizicima; osigurava urednu i ažurnu dostavu obavještajnih informacija i podataka i drugim organizacionim jedinicama unutar Uprave; po saglasnosti šefa Odsjeka ostvaruje saradnju sa drugim institucijama na svim nivoima vlasti u BiH u okviru djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u pripremi seminara, te izradi objašnjenja i drugih akata potrebnih za stručno usavršavanje uposlenih; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

5/02 Viši stručni saradnik za obavještavanje-analitičar
Opis poslova: daje prijedlog za uspostavljanje, izradu, vođenje i održavanje evidencija za potrebe rada Odsjeka; pruža informacije sa otvorene linije ili iz centralne elektronske baze obavještajnih informacija za potrebe rada Sektora; stara se o prijemu i evidentiranju podataka i informacija u centralnu evidenciju obavještajnih informacija; stara se o prijemu i evidentiranju podataka i informacija i u ostale evidencije i baze koje su od značaja i za potrebe rada Odsjeka; odgovoran da se prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; vrši poslove analize i obavještajnih informacija dostavljenih od strane regionalnih centara i ostalih organizacionih jedinica Uprave i na temelju istih kao i ostalih raspoloživih informacija izrađuje operativne i strateške analize; prema izvršenim analizama predlaže aktivnosti operativnih jedinica na terenu; sarađuje sa drugim Odsjecima unutar Uprave naročito sa Odjeljenjem za analizu i upravljanje rizicima; osigurava urednu i ažurnu dostavu obavještajnih informacija i podataka i drugim organizacionim jedinicama unutar Uprave; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između odsjeka u Sektoru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga"; obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja i analiziranja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Sektora; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u pripremi operativnih uputstava obavještajnog rada i kontrolira njihovu primjenu na terenu; učestvuje u kreiranju politike i planova obavještajnog rada; učestvuje u pripremi seminara, te izradi objašnjenja i drugih akata potrebnih za stručno usavršavanje uposlenih; po ukazanoj potrebi obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Sektora; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za operativne poslove

5/03 Stručni saradnik za operativne poslove
Opis poslova: odgovara na pozive putem otvorene linije; evidentira pozive i obavještajne informacije na način kako je propisano odgovarajućim aktima; analizira i procjenjuje obavještajne informacije prikupljene putem otvorene linije i stara se o blagovremenoj razmjeni informacija unutar Odsjeka; pruža informacije sa otvorene linije i iz centralne evidencije obavještajnih informacija za potrebe rada Sektora i drugih organizacionih jedinica Uprave na način kako je propisano odgovarajućim aktima; pruža potrebne podatke sadržane u informacionim sistemima Uprave za potrebe rada službenika na terenskim poslovima; vrši pristup i provjere kroz rasložive Interpolove baze podataka za potrebe rada službenika na terenskim poslovima; odgovoran je da se s prikupljenim obavještajnim informacijama i podacima postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; obavlja poslove operativne komunikacije između uposlenih na terenu i uposlenih u Odsjeku; vrši elektroničko i vizuelno praćenje kretanja roba i prijevoznih sredstava na ulazu, izlazu i provozu kroz carinsko područje BiH; pruža operativnu podršku u provedbi međunarodnih operacija i operacija koje se provode između institucija na svim nivoima vlasti u BiH; ostvaruje kontakte sa službama za operativne poslove u drugim institucijama u BiH; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za spriječavanje krijumčarenja i prekršaje

5/04 Viši stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
Opis poslova: planira, usmjerava, prati, proučava propise, trendove i shodno tome unaprijeđuje rad i razvoj na spriječavanju krijumčarenja roba i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom prometu komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje), te i drugih prekršaja u vezi akciza, carina, poreza u skladu sa ovlaštenjima; prati i proučava propise, trendove, analizira stanje u oblasti spriječavanja krijumčarenja komercijalnih roba i povezanih prekršaja i shodno tome preduzima mjere i aktivnosti provedbe politike, strategije i izvršavanje zakona i drugih propisa, te predlaže mjere i postupke za unaprijeđenje rada i razvoja, učestvuje u izradi nacrta, prijedloga, strategije i planova Odsjeka u vezi sa djelokrugom rada i učestvuje u evaluaciji istih; priprema, izrađuje i učestvuje u izradi planova, izvještaja, analiza, stručnih materijala na temelju odgovarajućih podataka i informacija i izrađuje i druge akte i potrebnu dokumentaciju za unaprijeđenje rada i jednoobrazno postupanje, nadzire pravovremenu razmjenu podataka, informacija i drugih akata u skladu sa zakonima i ovlaštenjima, učestvuje u izradi operativnih planova i drugih akata za provođenje aktivnosti iz djelokruga rada Odsjeka; informira o otkrivenim metodama krijumčarenja i drugim podacima o istom obavještava šefa Odsjeka; vodi propisane evidencije i nadzire korištenje istih u skladu sa propisima i shodno ovlaštenjima razmjenjuje podatke i informacije iz djelokruga rada; u saradnji sa izvršiocima u Odsjeku i izvršiocima u organizacionim dijelovima za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja u regionalnim centrima Uprave, te shodno potrebi i drugim izvršiocima iz Uprave, redovno koordinira provedbu jednake politike rada određene provedbenim propisima, politikom, strategijom i planovima Uprave, a prema potrebi predlaže i planira provedbu povremenih redovitih i vanrednih operativnih akcija na cijelom području BiH, kao i načine provedbe planiranih učešća Uprave u zajedničkim operacijama na nivou BiH i međunarodnim operacijama iz djelokruga rada Odsjeka; učestvuje u provedbi međunarodnih operacija i projekata iz djelokruga rada Odsjeka, shodno potrebi i ovlaštenjima može da vrši aktivnosti na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i unutarnjem prometu; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za istrage

5/05 Viši stručni saradnik za istrage
Opis poslova: Shodno potrebi i datim ovlaštenjima planira, organizira i izvršava poslove prikupljanja potrebnih podataka i dokaza, te preduzima druge potrebne operativno-taktičke i istražne mjere i radnje u cilju otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja najsloženijih krivičnih djela i prekršaja izvršenih povredom propisa o indirektnom oporezivanju; sačinjava i nadležnim tijelima podnosi izvještaje radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti počinioca krivičnih djela i prekršaja, i u skladu sa uputstvima nadležnog tužitelja, učestvuje u aktivnostima u vezi s istragama krivičnih djela vezanih uz indirektno oporezivanje; ostvaruje neposrednu saradnju sa drugim nadležnim tijelima, institucijama i organizacijama u BiH i na međunarodnom nivou po pitanjima iz nadležnosti Odsjeka; ostvaruje neposrednu saradnju sa svim ostalim organizacionim jedinicama Uprave, naročito sa Odsjekom za obavještavanje u cilju razmjene informacija o počinjenim kaznenim djelima, modalitetima prijevara i počiniocima krivičnih djela; ako postoji osnov sumnje da je izvršeno krivično djelo po potrebi preduzima potrebne mjere i radnje da se počinilac pronađe, ne sakrije i ne pobjegne, te da se osiguraju predmeti i tragovi djela kao i predmeti i tragovi proistekli izvršenjem djela, te da se prikupe sva obavještenja koja bi mogla biti od koristi za uspješno vođenje kaznenog postupka;rukuje operativno tehničkim sredstvima koja koristi u svom radu; preduzima posebne istražne radnje u skladu sa Zakonom o kaznenom postupku, a na osnovu naredbe sudije za prethodni postupak; sačinjava informacije i izvještaje iz djelokruga rada;učestvuje u pripremama operativnih smjernica za provedbu zakonskih propisa i analizira rad grupa u RC-ovima i predlaže mjere i aktivnosti radi provedbe jednoobraznosti postupanja unutar Sektora;obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet kriminalističkih nauka, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE
Odsjek za razvoj informacionog sistema

6/01 Stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera
Opis poslova: unaprijeđuje postojećih aplikacije; vrši poslove razvoja aplikativnog softvera u skladu sa potrebama Uprave; projektuje i kreira nove baze podataka; učestvuje u planiranju aktivnosti za kompatibilnost i interoperabilnost poslovnih aplikacija sa standardima i protokolima EU u IT; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija;vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku
Grupa za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera i statistiku

6/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog softvera-administrator sistema i administrator baze
Opis poslova: vrši poslove održavanja sistemskog softvera: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema u IS UIO i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS UIO; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

6/03 Stručni saradnik za održavanje aplikativnog softvera
Opis poslova: vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje, pokretanje određenih procesa i korektivne intervencije) na serverima u Sjedištu Uprave i učestvuje po potrebi u održavanje sa Grupama za IT u regionalnim centrima; vrši obuku korisnika u korišćenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

6/04 Stručni saradnik za izvještaje i statistiku
Opis poslova: kreira nove izvještaje po zahtjevu menadžmenta i drugih organa, pokreće i nadgleda postupak izvještavanja; obavlja korespodenciju sa vanjskim tražiocima statističkih usluga; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za komunikacije, internet, sigurnost i eksternu podršku

6/05 Stručni saradnik za komunikacije i mrežni softver
Opis poslova: vrši poslove održavanja LAN i WAN mrežne infrastrukture; administriranje (instalacija, konfigurisanje, održavanje i nadgledanje) aktivne mrežne opreme: switch-eva, router-a, firewall-a; administriranje mreže (TCP/IP, DHCP, DNS, WINS, adresiranje, rutiranje i nadgledanje); administracija domene Uprave i interkonekcija sa informacionim sistemima EU; dokumentiranje topologije sistema; osigurava sigurnost informacionog sistema u komunikaciji sa ostalim lokalnim i internet mrežama; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacije ili informatika, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

6/06 Stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme
Opis poslova: nadzire održavanje opće informatičke opreme: opreme za neprekidno napajanje, video nadzor, klimatizaciju i kontrolu ulaska; predlaže nabavku kompjuterske opreme, sistemskog softvera i informatičkih usluga; sarađuje sa vanjskim subjektima po tehničkim pitanjima održavanje računarsko-komunikacijske opreme; nadzire korištenje i distribuciju licenci sistemskog softvera i prati obnavljanje licenci i održavanje sistemskog i mrežnog softvera u IS UIO; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

6/07 Stručni saradnik za internet usluge
Opis poslova: upravlja Internet i intranet uslugama tj. administracija web, ftp i e-mail servera; nadgleda, kontrolira i upravlja internet saobraćajem u cilju spriječavanja zloupotreba i nesavjesnog korištenja kao i spriječavanju subverzija i neovlaštenog pristupa u IS Uprave iz internet mreže; vrši ažuriranje i nadgledanje antivirusnog softvera IS Uprave; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

6/08 Stručni saradnik za sigurnost sistema
Opis poslova: primjena sigurnosne politike IS UIO, nadgledanje, provjera i analiza rizika u IS UIO; evaluacija i periodičko revidiranje Plana sigurnosti IS Uprave; izrada rezervnih kopija, testiranje i provjera procedura oporavka od kvarova u sistemu na osnovu planova odgovora; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za internu podršku

6/09 Stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema

Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu carinskih i poreskih procedura te carinske tarife; vrši praćenje izmjena i dopuna Carinske tarife kao i odgovarajuće ažuriranje u carinskom podsistemu; vrši testiranje izmjena u odgovarajućem testnom okruženju;
vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši programiranje poslovnih pravila za obračun dažbina; vrši kreiranje i kontrolu korisničkih profila za pristup carinskom podsistemu; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA
Grupa za informacione tehnologije

6/10 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za poslovne usluge

7/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
Opis poslova: obavlja poslove organizacione prirode za potrebe unutrašnjih jedinica u Centru i zaposlenih; stara se o obezbjeđenju pečata, štambilja i natpisa za označavanje regionalnog centra i njegovih organizacionih jedinica i vodi evidencije o istom; stara se o nabavci i izdavanju službenih iskaznica zaposlenih i kartica za kontrolu radnog vremena, te vodi evidenciju; osigurava podatke za potrebe donošenja akata iz oblasti organizacionih poslova i izrađuje akta korespondencije koja se odnose na isto; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

7/02 Stručni saradnik za oduzetu robu
Opis poslova: obavlja poslove vezane za oduzetu robu; prati propise o postupanju sa oduzetom robom; obavlja poslove vezane za procjenu i evidenciju oduzete robe; obavlja poslove vezane za prodaju, uništenje i ustupanje oduzete robe; učestvuje u poduzimanju radnji u postupcima pred sudovima i drugom organima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u poslovima vezanim za oduzetu robu; sačinjava izvještaje o oduzetoj robi; upoznaje Sektor za IT o potrebama za novim programima za vođenje evidencije o oduzetoj robi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva u struci, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za prinudnu naplatu

7/03 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
Opis poslova: priprema nacrte akata o pokretanju postupka prinudne naplate, proglašenju nesolventnosti i nenaplativosti dužnika indirektnih poreza, za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama do iznosa utvrđenog od strane Uprave; predlaže proglašavanje otpisa duga i zastaru; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za carinske poslove
Grupa za carinske postupke

8/01 Viši stručni saradnik za carinske postupke
Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa; prati i analizira problematiku provođenja procedura i pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama; priprema i izrađuje izvještaje o radu Grupe; daje informacije trećim licima o primjeni propisa vezano za carinske propise; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za kontrolu

8/02 Stručni saradnik za kontrolu
Opis poslova: vrši poslove predkontrole; vrši poslove naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima; vrši analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; izrađuje zapisnike o predkontroli i nalazima izvršene kontrole i prijedlogu mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te prati izvršenje naloženih mjera; predlaže pokretanje prekršajnog postupka; predlaže pokretanje naknadne naplate ili povrata više naplaćenih indirektnih poreza Grupi za procedure; predlaže privremeno ili ukidanje odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama; učestvuje u izradi planova rada i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu Komisija i drugih tijela; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za poreze
Grupa za podršku

9/01 Viši stručni saradnik za podršku i registraciju
Opis poslova: vrši kontrolu podataka unesenih u informacioni sistem za registraciju (II nivo), te daje prijedlog sa komentarom u vezi osnovanosti postavljenog zahtjeva i dostavlja unesene podatke na III nivo (Središnji ured); provodi postupak ostvarivanja prava na paušalnu naknadu; provodi postupak po zahtjevu iz oblasti primjene Zakona o akcizama iz nadležnosti grupe; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Uprave; pruža ostalim izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu; vrši druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

9/02 Stručni saradnik za podršku i registraciju
Opis poslova: vrši unos podataka iz zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, odnosno za postupak prestanka registracije obveznika, u informacioni sistem (I nivo), te dostavlja unesene podatke na II nivo; u okviru postupka registracije i upisa u Jedinstveni registra obveznika indirektnih poreza prikuplja dokazna sredstva koja su bitna za donošenje odluke (isprave, uvjerenja, izjave, uviđaj i druga dokazna sredstva); u IS unosi prijave skladišta i proizvodnih pogona,u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši registraciju skladišta ulja za loženje, u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši prijem, kompletiranje i dostavu dokumentacije za postupak brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 4
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za reviziju i kontrolu

9/03 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti višeg stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rаdnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 29
Mjesto rada: Banja Luka

9/04 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova:obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i preprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rednje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Broj izvršilaca: 33
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za obradu poreskih prijava

9/05 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava

Opis poslova: u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; obavještava šefa Grupe o potrebi pokretanja kontrole poslovanja poreskog obveznika; dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa, koje su uočene u postupku provjere podataka; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu; kontrolira ispravnost prijave samooporezivanja i to izmijenjene i dopunske prijave kod kojih je iznos za plaćanje veći od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju ili kada je iznos za koji treba izvršiti povrat ili prebijanje manji od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju koje ne podliježu postupku kontrole; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 4
Mjesto rada: Banja Luka

9/06 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: provodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava; postupa sa poreskim kreditom (provjera, odobravanje, prebijanje i povrat istog u PDV softveru); u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; oslobađa sredstva u PDV softveru za povrat po rješenjima organizacionih jedinica Uprave nadležnih za kontrolu; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu (izvještaji); provodi postupak povrata PDV-a u PDV softveru; vrši provjeru poreskih prijava; vrši manje složene poslove u poreznom knjigovodstvu; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 8
Mjesto rada: Banja Luka

Odsjek za provedbu propisa
Grupa za obavještavanje

10/01 Stručni saradnik za obavještavanje
Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju istraživanja, otkrivanja i dokumentiranja prekršajnih i krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinilaca; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u saradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; sarađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava saradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja

10/02 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja

Opis poslova: izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršilac u Grupi ili izvršilac član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje saradnju sa sudom i tužilaštvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima; prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvještaja o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti učinitelja prekršaja i/ili krivičnih djela, kao i procesuiranja istog; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovnog i vanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju; postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; preduzima radnje na otkrivanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za krivično djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi spriječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativnu saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe;obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

Grupa za istrage

10/03 Viši stručni saradnik za istrage
Opis poslova: obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreskih organa u skladu sa sporazumima o saradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; blagovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim u drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštva o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Banja Luka

10/04 Stručni saradnik za istrage
Opis poslova: obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreskih organa, u skladu sa sporazumima o saradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; blagovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštovanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Banja Luka

REGIONALNI CENTAR SARAJEVO
Grupa za informacione tehnologije

11/01 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Sarajevo

Odsjek za poslovne usluge

12/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
Opis poslova: obavlja poslove organizacione prirode za potrebe unutrašnjih jedinica u Centru i zaposlenih; stara se o obezbjeđenju pečata, štambilja i natpisa za označavanje regionalnog centra i njegovih organizacionih jedinica i vodi evidencije o istom; stara se o nabavci i izdavanju službenih legitimacija zaposlenih i kartica za kontrolu radnog vremena, te vodi evidenciju; osigurava podatke za potrebe donošenja akata iz oblasti organizacionih poslova i izrađuje akta korespondencije koja se odnose na isto; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

12/02 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
Opis poslova: organizuje, koordinira i obavlja poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Centru; vrši formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije; usaglašava i kontroliše izvršena knjiženja cjelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Centru; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; organizuje obračun plata i naknada i odgovoran je za njegovu ispravnost; priprema izradu finansijskog plana i učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih obračuna; izrađuje potrebne analize, informacije i izvještaje o finansijsko-materijalnom poslovanju Centra na zahtjev Središnjeg ureda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

12/03 Stručni saradnik za oduzetu robu
Opis poslova: obavlja poslove vezane za oduzetu robu; prati propise o postupanju sa oduzetom robom; obavlja poslove vezane za procjenu i evidenciju oduzete robe; obavlja poslove vezane za prodaju, uništenje i ustupanje oduzete robe; učestvuje u poduzimanju radnji u postupcima pred sudovima i drugom organima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u poslovima vezanim za oduzetu robu; sačinjava izvještaje o oduzetoj robi; upoznaje Sektor za IT o potrebama za novim programima za vođenje evidencije o oduzetoj robi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za prinudnu naplatu

12/04 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
Opis poslova: priprema nacrte akata o pokretanju postupka prinudne naplate, proglašenju nesolventnosti i nenaplativosti dužnika indirektnih poreza, za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama do iznosa utvrđenog od strane Uprave; predlaže proglašavanje otpisa duga i zastaru; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

Odsjek za carinske poslove
Grupa za carinske postupke

13/01 Viši stručni saradnik za carinske postupke
Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa; prati i analizira problematiku provođenja procedura i pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama; priprema i izrađuje izvještaje o radu Grupe; daje informacije trećim licima o primjeni propisa vezano za carinske propise; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

Odsjek za poreze
Grupa za podršku

14/01 Stručni saradnik za podršku i registraciju
Opis poslova: vrši unos podataka iz zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, odnosno za postupak prestanka registracije obveznika, u informacioni sistem (I nivo), te dostavlja unesene podatke na II nivo; u okviru postupka registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza prikuplja dokazna sredstva koja su bitna za donošenje odluke (isprave, uvjerenja, izjave, uviđaj i druga dokazna sredstva); u IS unosi prijave skladišta i proizvodnih pogona,u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši registraciju skladišta ulja za loženje, u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši prijem, kompletiranje i dostavu dokumentacije za postupak brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 4
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za reviziju i kontrolu

14/02 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti višeg stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rаdnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 13
Mjesto rada: Sarajevo

14/03 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i preprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rednje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 37
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za obradu poreskih prijava

14/04 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; obavještava šefa Grupe o potrebi pokretanja kontrole poslovanja poreskog obveznika; dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa, koje su uočene u postupku provjere podataka; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu; kontrolira ispravnost prijave samooporezivanja i to izmjenjene i dopunske prijave kod kojih je iznos za plaćanje veći od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju ili kada je iznos za koji treba izvršiti povrat ili prebijanje manji od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju koje ne podliježu postupku kontrole; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Sarajevo

14/05 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: provodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava; postupa sa poreskim kreditom (provjera, odobravanje, prebijanje i povrat istog u PDV softveru); u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; oslobađa sredstva u PDV softveru za povrat po rješenjima organizacionih jedinica Uprave nadležnih za kontrolu; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu (izvještaji); provodi postupak povrata PDV-a u PDV softveru; vrši provjeru poreskih prijava; vrši manje složene poslove u poreznom knjigovodstvu; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 8
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za povrat indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora

14/06 Stručni saradnik za povrat indirektnih poreza po osnovu međunarodnih ugovora
Opis poslova: vodi postupak i izrađuje nacrt jednostavnijih rješenja o povratu PDV-a diplomatskim i konzularnim predstavništvima i međunarodnim organizacijama i osoblju i u okviru međunarodnih projekata pružanja pomoći u kojim je Bosna i Hercegovina obavezana međunarodnim ugovorom da takvi projekti ne budu opterećeni PDV-om; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

Odsjek za provedbu propisa
Grupa za obavještavanje

15/01 Viši stručni saradnik za obavještavanje
Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga"; u cilju pružanja pomoći grupi za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju istraživanja, otkrivanja i dokumentiranja prekršajnih i krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinilaca; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; izrađuje operativne analize i procjene rizika unutar svog područja djelovanja; sačinjava i proslijeđuje prijedloge šefu Grupe za provedbom određenih aktivnosti; u saradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava saradnju sa zaposlenim u drugim organima uprave, kao i privrednim subjektima; sarađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

15/02 Stručni saradnik za obavještavanje
Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju istraživanja, otkrivanja i dokumentiranja prekršajnih i krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinilaca; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u saradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; sarađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava saradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja

15/03 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja

Opis poslova: izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršilac u Grupi ili izvršilac član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje saradnju sa sudom i tužilaštvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima. prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvješća o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti učinitelja prekršaja i/ili krivičnih djela, kao i procesuiranja istog; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovitog i izvanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju, postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; preduzima radnje na otkrivanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za krivično djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi spriječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativnu saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, predlažu mjere za unaprijeđenje saradnje; vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Sarajevo

Grupa za istrage

15/04 Stručni saradnik za istrage
Opis poslova: obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreskih organa, u skladu sa sporazumima o saradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; blagovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Sarajevo

REGIONALNI CENTAR MOSTAR
Grupa za informacione tehnologije

16/01 Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
Opis poslova: učestvuje u izradi planova administriranja operativnim sistemima; obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS UIO; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristupa bazama podataka prema potrebama korisnika; učestvuje u izradi planova održavanje aplikativih softvera; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima u sjedištu Uprave i koordinira održavanje sa Grupama za IT u regionalnim centrima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Mostar

16/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Mostar

16/03 Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreskog podsistema
Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu carinskih i poreskih procedura te carinske tarife; vrši praćenje izmjena i dopuna Carinske tarife kao i odgovarajuće ažuriranje u carinskom podsistemu; vrši testiranje izmjena u odgovarajućem testnom okruženju; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši programiranje poslovnih pravila za obračun dažbina; vrši kreiranje i kontrolu korisničkih profila za pristup carinskom podsistemu; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu poreskih procedura; priprema odgovarajuća uputstva za rad; sudjeluje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; analizira i rješava osnovane zahtjeve korisnika poreskog podsistema;rješava greške i probleme dostavljene od strane korisnika poreskog podsistema, pomoću alata iz porezne aplikacije u saradnji sa korisnicima; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Mostar

Odsjek za poslovne usluge

17/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
Opis poslova: obavlja poslove organizacione prirode za potrebe unutrašnjih jedinica u Centru i zaposlenih; stara se o obezbjeđenju pečata, štambilja i natpisa za označavanje regionalnog centra i njegovih organizacionih jedinica i vodi evidencije o istom; stara se o nabavci i izdavanju službenih iskaznica zaposlenih i kartica za kontrolu radnog vremena, te vodi evidenciju; osigurava podatke za potrebe donošenja akata iz oblasti organizacionih poslova i izrađuje akta korespondencije koja se odnose na isto; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Mostar

17/02 Stručni saradnik za oduzetu robu

Opis poslova: obavlja poslove vezane za oduzetu robu; prati propise o postupanju sa oduzetom robom; obavlja poslove vezane za procjenu i evidenciju oduzete robe; obavlja poslove vezane za prodaju, uništenje i ustupanje oduzete robe; učestvuje u poduzimanju radnji u postupcima pred sudovima i drugom organima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u poslovima vezanim za oduzetu robu; sačinjava izvještaje o oduzetoj robi; upoznaje Sektor za IT o potrebama za novim programima za vođenje evidencije o oduzetoj robi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Mostar

Grupa za prinudnu naplatu

17/03 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
Opis poslova: priprema nacrte akata o pokretanju postupka prinudne naplate, proglašenju nesolventnosti i nenaplativosti dužnika indirektnih poreza, za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama do iznosa utvrđenog od strane Uprave; predlaže proglašavanje otpisa duga i zastaru; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Mostar

Odsjek za carinske poslove
Grupa za kontrolu

18/01 Stručni saradnik za kontrolu
Opis poslova: vrši poslove predkontrole; vrši poslove naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima; vrši analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; izrađuje zapisnike o predkontroli i nalazima izvršene kontrole i prijedlogu mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti, te prati izvršenje naloženih mjera; predlaže pokretanje prekršajnog postupka; predlaže pokretanje naknadne naplate ili povrata više naplaćenih indirektnih poreza Grupi za procedure; predlaže privremeno ili ukidanje odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama; učestvuje u izradi planova rada i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; po potrebi sudjeluje u radu Komisija i drugih tijela; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Mostar

Odsjek za poreze
Grupa za podršku

19/01 Stručni saradnik za podršku i registraciju
Opis poslova: vrši unos podataka iz zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, odnosno za postupak prestanka registracije obveznika, u informacioni sistem (I nivo), te dostavlja unesene podatke na II nivo; u okviru postupka registracije i upisa u Jedinstveni registra obveznika indirektnih poreza prikuplja dokazna sredstva koja su bitna za donošenje odluke (isprave, uvjerenja, izjave, uviđaj i druga dokazna sredstva); u IS unosi prijave skladišta i proizvodnih pogona,u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši registraciju skladišta ulja za loženje, u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši prijem, kompletiranje i dostavu dokumentacije za postupak brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Mostar

Grupa za reviziju i kontrolu

19/02 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti višeg stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rаdnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 14
Mjesto rada: Mostar

19/03 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rednje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 6
Mjesto rada: Mostar

Grupa za obradu poreskih prijava

19/04 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; obavještava šefa Grupe o potrebi pokretanja kontrole poslovanja poreskog obveznika; dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa, koje su uočene u postupku provjere podataka; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu; kontrolira ispravnost prijave samooporezivanja i to izmjenjene i dopunske prijave kod kojih je iznos za plaćanje veći od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju ili kada je iznos za koji treba izvršiti povrat ili prebijanje manji od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju koje ne podliježu postupku kontrole; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Mostar

19/05 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: provodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava; postupa sa poreskim kreditom (provjera, odobravanje, prebijanje i povrat istog u PDV softveru); u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; oslobađa sredstva u PDV softveru za povrat po rješenjima organizacionih jedinica Uprave nadležnih za kontrolu; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu (izvještaji); provodi postupak povrata PDV-a u PDV softveru; vrši provjeru poreskih prijava; vrši manje složene poslove u poreznom knjigovodstvu; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 6
Mjesto rada: Mostar

Odsjek za provedbu propisa
Grupa za obavještavanje

20/01 Stručni saradnik za obavještavanje
Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju istraživanja, otkrivanja i dokumentovanja prekršajnih i krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinilaca; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u saradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; sarađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava saradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Mostar

Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja

20/02 Viši stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
Opis poslova: izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršilac u Grupi ili izvršilac član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje saradnju sa sudom i tužilaštvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima. prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvješća o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti učinitelja prekršaja i/ili krivičnih djela, kao i procesuiranja istog; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovitog i izvanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju, postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; preduzima radnje na otkrivanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za krivično djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi spriječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativnu saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, predlažu mjere za unaprijeđenje saradnje; vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe;obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Mostar

20/03 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
Opis poslova: izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršilac u Grupi ili izvršilac član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje saradnju sa sudom i tužilaštvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima; prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvještaja o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti počinilaca prekršaja i/ili krivičnih djela, kao i procesuiranja istih; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovnog i vanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju; postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; preduzima radnje na otkrivanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za krivično djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi spriječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativnu saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe;obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Mostar

Grupa za istrage

20/04 Stručni saradnik za istrage
Opis poslova: obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreskih organa, u skladu sa sporazumima o saradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; blagovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Mostar

REGIONALNI CENTAR TUZLA
Grupa za informacione tehnologije

21/01 Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: učestvuje u izradi planova administriranja operativnim sistemima;obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS UIO; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristupa bazama podataka prema potrebama korisnika; učestvuje u izradi planova održavanje aplikativih softvera; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima u sjedištu Uprave i koordinira održavanje sa Grupama za IT u regionalnim centrima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

21/02 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa" i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, backup podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Tuzla

21/03 Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreskog podsistema
Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu carinskih i poreskih procedura te carinske tarife; vrši praćenje izmjena i dopuna Carinske tarife kao i odgovarajuće ažururanje u carinskom podsistemu; vrši testiranje izmjena u odgovarajućem testnom okruženju; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši programiranje poslovnih pravila za obračun dažbina; vrši kreiranje i kontrolu korisničkih profila za pristup carinskom podsistemu; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu poreskih procedura; priprema odgovarajuća uputstva za rad; sudjeluje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; analizira i rješava osnovane zahtjeve korisnika poreskog podsistema; rješava greške i probleme dostavljene od strane korisnika poreskog podsistema, pomoću alata iz porezne aplikacije u saradnji sa korisnicima; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za poslovne usluge

22/01 Stručni saradnik za organizacione poslove
Opis poslova: obavlja poslove organizacione prirode za potrebe unutrašnjih jedinica u Centru i zaposlenih; stara se o obezbjeđenju pečata, štambilja i natpisa za označavanje regionalnog centra i njegovih organizacionih jedinica i vodi evidencije o istom; stara se o nabavci i izdavanju službenih legitimacija zaposlenih i kartica za kontrolu radnog vremena, te vodi evideniciju; osigurava podatke za potrebe donošenja akata iz oblasti organizacionih poslova i izrađuje akta korespondencije koja se odnose na isto; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

22/02 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
Opis poslova: organizuje, koordinira i obavlja poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Centru; vrši formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije; usaglašava i kontroliše izvršena knjiženja cjelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Centru; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; organizuje obračun plata i naknada i odgovoran je za njegovu ispravnost; priprema izradu finansijskog plana i učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih obračuna; izrađuje potrebne analize, informacije i izvještaje o finansijsko-materijalnom poslovanju Centra na zahtjev Središnjeg ureda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Tuzla

22/03 Stručni saradnik za oduzetu robu
Opis poslova: obavlja poslove vezane za oduzetu robu; prati propise o postupanju sa oduzetom robom; obavlja poslove vezane za procjenu i evidenciju oduzete robe; obavlja poslove vezane za prodaju, uništenje i ustupanje oduzete robe; učestvuje u poduzimanju radnji u postupcima pred sudovima i drugom organima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u poslovima vezanim za oduzetu robu; sačinjava izvještaje o oduzetoj robi; upoznaje Sektor za IT o potrebama za novim programima za vođenje evidencije o oduzetoj robi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

Grupa za prinudnu naplatu

22/04 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu
Opis poslova: pokreće i vodi postupak prinudne naplate protiv dužnika indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi; predlaže šefu najadekvatnije mjere za okončanje postupka prinudne naplate indirektnih poreza, uz pomoć saradnika prinudne naplate provodi pljenidbu imovine dužnika; priprema nacrte svih akata o pokretanju i vođenju postupka prinudne naplate, rješenja o uvođenju dužnika u posebnu šemu, o proglašenju nesolventnosti, pojedinačne i solidarne odgovornosti, proglašenju supsidijarne odgovornosti, o proglašenju duga nenaplativim i o otpisu duga, o proglašavanju zastarjelosti duga; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski ili pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

22/05 Stručni saradnik za prinudnu naplatu
Opis poslova: priprema nacrte akata o pokretanju postupka prinudne naplate, proglašenju nesolventnosti i nenaplativosti dužnika indirektnih poreza, za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama do iznosa utvrđenog od strane Uprave; predlaže proglašavanje otpisa duga i zastaru; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za carinske poslove
Grupa za carinske poslove

23/01 Viši stručni saradnik za carinske postupke
Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa; prati i analizira problematiku provođenja procedura i pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama; priprema i izrađuje izvještaje o radu Grupe; daje informacije trećim licima o primjeni propisa vezano za carinske propise; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za poreze
Grupa za podršku

24/01 Viši stručni saradnik za podršku i registraciju
Opis poslova: vrši kontrolu podataka unesenih u informacioni sistem za registraciju (II nivo), te daje prijedlog sa komentarom u vezi osnovanosti postavljenog zahtjeva i dostavlja unesene podatke na III nivo (Središnji ured); provodi postupak ostvarivanja prava na paušalnu naknadu; provodi postupak po zahtjevu iz oblasti primjene Zakona o akcizama iz nadležnosti grupe; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Uprave; pruža ostalim izvršiocima potrebnu stručnu pomoć u radu; vrši druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Tuzla

24/02 Stručni saradnik za podršku i registraciju
Opis poslova: vrši unos podataka iz zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, odnosno za postupak prestanka registracije obveznika, u informacioni sistem (I nivo), te dostavlja unesene podatke na II nivo; u okviru postupka registracije i upisa u Jedinstveni registra obveznika indirektnih poreza prikuplja dokazna sredstva koja su bitna za donošenje odluke (isprave, uvjerenja, izjave, uviđaj i druga dokazna sredstva); u IS unosi prijave skladišta i proizvodnih pogona,u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši registraciju skladišta ulja za loženje, u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši prijem, kompletiranje i dostavu dokumentacije za postupak brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Tuzla

Grupa za reviziju i kontrolu

24/03 Viši stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti višeg stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Sektora za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rаdnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 30
Mjesto rada: Tuzla

24/04 Stručni saradnik-inspektor
Opis poslova: obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreskih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontrolira ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreskih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreskim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima rednje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 29
Mjesto rada: Tuzla

Grupa za obradu poreskih prijava

24/05 Viši stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; obavještava šefa Grupe o potrebi pokretanja kontrole poslovanja poreskog obveznika; dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa, koje su uočene u postupku provjere podataka; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu; kontrolira ispravnost prijave samooporezivanja i to izmjenjene i dopunske prijave kod kojih je iznos za plaćanje veći od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju ili kada je iznos za koji treba izvršiti povrat ili prebijanje manji od prijavljenog u prethodnom samooporezivanju koje ne podliježu postupku kontrole; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Tuzla

24/06 Stručni saradnik za obradu poreskih prijava
Opis poslova: provodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava; postupa sa poreskim kreditom (provjera, odobravanje, prebijanje i povrat istog u PDV softveru); u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; oslobađa sredstva u PDV softveru za povrat po rješenjima organizacionih jedinica Uprave nadležnih za kontrolu; vrši evidentiranje poreskih obaveza u poreznom knjigovodstvu (izvještaji); provodi postupak povrata PDV-a u PDV softveru; vrši provjeru poreskih prijava; vrši manje složene poslove u poreznom knjigovodstvu; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 7
Mjesto rada: Tuzla

Odsjek za provedbu propisa
Grupa za obavještavanje

25/01 Stručni saradnik za obavještavanje
Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja, analiziranja i dostavljanja svih relevantnih obavještajnih informacija za potrebe rada Odsjeka; obavlja razmjenu obavještajnih informacija između organizacionih jedinica u regionalnom centru i traži povratnu informaciju za uspostavljanje „obavještajnog kruga; u cilju pružanja pomoći grupi za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja i grupi za istrage predlaže mjere i radnje u cilju istraživanja, otkrivanja i dokumentovanja prekršajnih i krivičnih djela iz oblasti indirektnog oporezivanja i otkrivanje njihovih počinilaca; prikuplja informacije i obavještajne podatke iz unutrašnjih mjesta carinjenja, sa graničnih prijelaza i drugih organizacionih jedinica Uprave; prilikom prikupljanja i razmjene obavještajnih informacija i podataka, postupa u skladu sa zakonskom regulativom iz oblasti zaštite tajnih podataka i zaštite ličnih podataka, kao i ostalih propisa kojima je regulirana tajnost i povjerljivost; osigurava dodatne obavještajne informacije i podatke operativnim službenicima unutar svog područja djelovanja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga svog rada; u saradnji sa drugim grupama učestvuje u koordiniranim operativnim aktivnostima; sarađuje sa uposlenim na graničnim prijelazima i carinskim ispostavama i drugim organizacionim jedinicama Uprave u cilju prikupljanja obavještajnih informacija; u cilju razmjene obavještajnih informacija uspostavlja i održava saradnju sa zaposlenim u drugim tijelima uprave, kao i privrednim subjektima; po nalogu šefa Grupe obavlja prioritetne operativne zadatke; vodi propisane evidencije i dostavlja obavještajne informacije u centralnu bazu obavještajnih informacija; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Tuzla

Grupa za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja

25/02 Viši stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
Opis poslova: izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršilac u Grupi ili izvršilac član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje saradnju sa sudom i tužilaštvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima. prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvješća o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti učinitelja prekršaja i/ili krivičnih djela, kao i procesuiranja istog; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovitog i izvanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju, postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; preduzima radnje na otkrivanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za krivično djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi spriječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativnu saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, predlažu mjere za unaprijeđenje saradnje; vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 1
Mjesto rada: Tuzla

25/03 Stručni saradnik za spriječavanje krijumčarenja i prekršaja
Opis poslova: izvršava poslove iz djelokruga rada Grupe, kao izvršilac u Grupi ili izvršilac član mobilnog tima u Grupi u čijem je sastavu na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju te procesuiranju krijumčarenja komercijalnih roba (kazneno djelo krijumčarenje) i prekršaja u vezi indirektnih poreza u prekograničnom i unutarnjem prometu, u skladu sa ovlaštenjima koje sam ili drugi uposleni iz Grupe, otkrije i/ili ima osnovanu sumnju na povredu propisa, i da preuzme dokumentaciju u predmetu prekršaja u vezi indirektnog oporezivanja od drugih nadležnih organa, o čemu ostvaruje saradnju sa sudom i tužilaštvom, i sa drugim organizacionim jedinicama Uprave i drugim nadležnim tijelima. prilikom otkrivanja prekršaja o indirektnim porezima izdaje prekršajni nalog, sačinjava i učestvuje u obradi zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i/ili izvješća o krijumčarenju roba sa potrebnom dokumentacijom i dokazima, koje može da podnosi i dostavlja samo ovlaštena osoba u Grupi, a radi poduzimanja daljnjih mjera i radnji u pravcu utvrđivanja odgovornosti učinitelja prekršaja i/ili krivičnih djela, kao i procesuiranja istog; može da upotrijebi opravdanu silu te nosi lako naoružanje, koristi operativnu tehniku i pomagala, druga sredstva i opremu neophodne u izvršavanju poslova iz djelokruga rada Grupe; obavljaju poslove redovitog i izvanrednog pregleda i provjera, ograničenih provjera obveznika, te kontrola po posebnom ovlaštenju, kao i pretres i praćenje po naredbi nadležnog organa, kao i drugih ciljanih operativnih aktivnosti vezano za rizik i informaciju, postupa na temelju naredbi, naloga i odluka nadležnih organa, na spriječavanju, otkrivanju, istraživanju, dokazivanju i procesuiranju krijumčarenja roba i prekršaja u skladu sa ovlaštenjima propisanim zakonom; preduzima radnje na otkrivanju prekršaja i krivičnih djela iz oblasti indirektnih poreza, vrši privremeno oduzimanje nelegalne robe, dokumentacije i drugih dokaznih materijala, odnosno predmeta kojima je učinjen prekršaj i/ili postoji osnov sumnje za krivično djelo krijumčarenja; vodi propisane evidencije, učestvuje u provođenju aktivnosti u zemlji i na međunarodnom nivou u vezi operacija, projekata, sporazuma i ugovora, prema propisima i važećim konvencijama za BiH u vezi spriječavanja krijumčarenja roba; ostvaruje operativnu saradnju sa nadležnim organizacionim jedinicama Uprave, nadležnim organima u zemlji i na međunarodnom planu, predlažu mjere za unaprjeđenje saradnje; vrši obavještavanje o otkrivenim modalitetima i načinima krijumčarenja roba, prekršaja i prekršiteljima propisa Grupu za obavještavanje, a shodno potrebi i za druge organizacione dijelove Uprave i druge nadležne organe; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Tuzla

Grupa za istrage

25/04 Viši stručni saradnik za istrage
Opis poslova: obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesurianja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreskih organa u skladu sa sporazumima o saradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; blagovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim u drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštva o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.
Status: državni službenik na poziciji višeg stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM
Broj izvršilaca: 2
Mjesto rada: Tuzla

25/05 Stručni saradnik za istrage
Opis poslova: obavlja poslove otkrivanja, dokazivanja i procesuiranja krivičnih djela i prekršaja iz oblasti indirektnog oporezivanja i drugih krivičnih djela u skladu sa zakonom; upotrebljava sva istražna sredstva na raspolaganju koja su relevantna i odgovarajuća za predmet ili istražne aktivnosti, uključujući pretres osoba i/ili prostorija, saslušavanje i ispitivanje osumnjičenih i svjedoka, pregled dokumentacije i drugih dokaza, praćenje osumnjičenih i/ili prostorija, priprema zahtjeve prema inostranstvu vezano za upite o istražnim aktivnostima; obavlja istražne aktivnosti kao odgovor na zahtjeve primljene od drugih državnih carinskih/poreskih organa, u skladu sa sporazumima o saradnji; uspostavlja i održava redovne kontakte sa policijskim, pravosudnim i drugim organima radi obavljanja poslova iz djelokruga rada Grupe; uspostavlja i održava redovne kontakte sa drugim organizacionim jedinicama u Upravi naročito sa Grupom za obavještavanje; blagovremeno i na odgovarajući način dostavlja podatke drugim organizacionim jedinicama Uprave, naročito Grupi za obavještavanje; osigurava poštivanje postojećih zakona i operativnih pravilnika i propisa, posebno onih koji su vezani za vremensko ograničenje obavještavanja Tužilaštava o mogućim kaznenim djelima; sačinjava izvještaje za Tužilaštva u skladu sa dogovorenim standardima i formama; ažurira službene evidencije i statističke podatke istražnih predmeta, te ostale informacije; obavlja i druge poslove koje odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.
Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, aktivno znanje engleskog jezika.
Status: državni službenik na poziciji stručnog saradnika
Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM
Broj izvršilaca: 3
Mjesto rada: Tuzla

Napomena za sve kandidate:
- Pored posebnih uslova kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH.
- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.
- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).
- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.
- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se 5 Komisija za izbor, i to:

1. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 1/01,1/02, 1/03, 1/04, 1/05, 1/06, 2/01, 2/02, 2/03, 2/04, 2/05, 2/06, 2/07, 2/08, 2/09, 2/10, 2/11, 2/12, 7/01, 7/02, 7/03, 12/01, 12/02, 12/03, 12/04, 17/01, 17/02, 17/03, 22/01, 22/02, 22/03, 22/04 i 22/05.
2. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 3/01, 3/02, 3/03, 3/04, 3/05, 3/06, 3/07, 8/01, 8/02, 13/01, 18/01 i 23/01.
3. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 4/01, 4/02, 4/03, 4/04, 4/05, 4/06, 4/07, 4/08, 4/09, 4/10, 4/11, 4/12, 4/13, 4/14, 4/15, 9/01, 9/02, 9/03, 9/04, 9/05, 9/06, 14/01, 14/02, 14/03, 14/04, 14/05, 14/06, 19/01, 19/02, 19/03, 19/04, 19/05, 24/01, 24/02, 24/03, 24/04, 24/05 i 24/06.
4. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 5/01, 5/02, 5/03, 5/04, 5/05, 10/01, 10/02, 10/03, 10/04, 15/01, 15/02, 15/03, 15/04, 20/01, 20/02, 20/03, 20/04, 25/01, 25/02, 25/03, 25/04 i 25/05.
5. Komisija za izbor za radna mjesta označena u tekstu Javnog oglasa brojevima 6/01, 6/02, 6/03, 6/04, 6/05, 6/06, 6/07, 6/08, 6/09, 6/10, 11/01, 16/01, 16/02, 16/03, 21/01, 21/02 i 21/03.

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne Komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu sa potrebnim dokumentima, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih Komisija dostavljaju odvojene prijave sa potrebnom dokumentacijom za svaku Komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Dodatna napomena:
Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta za koja je u posebnim uslovima naveden položen stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, nisu u obavezi dostavljati dokaz o položenom navedenom ispitu iz razloga što je isti propisan odredbama člana 56. Zakona o upravi za indirektno oporezivanje i ima karakter posebnog ispita, a kako za polaganje istog nisu stvorene potrebne pretpostavke, nijedan potencijalni kandidat nema mogućnost da isti polaže.
Za kandidate koji budu postavljeni za državne službenike, posebnim aktima će se utvrditi obaveza polaganja navedenog ispita u propisanom roku, a nakon što se stvore sve potrebne pretpostavke za organizovanje polaganja istog.

Potrebni dokumenti:
Ovjerene kopije:
- fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;
- uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);
- uvjerenja o položenom stručnom upravnom odnosno javnom ispitu;
- potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;
- dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika - kako je precizirano za svaku poziciju ponaosob);
- dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru - kako je precizirano za svaku poziciju ponaosob;
- popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba ili u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta oglasa, isti olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

- Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.
- U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci.
- U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.
- U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluka o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluka o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Također, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.
- U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.
- Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Mole se kandidati da ne dostavljaju dokumentaciju koja nije tražena tekstom Javnog oglasa jer se ista neće uzimati u razmatranje.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se sa liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Tražene dokumente treba dostaviti najkasnije do 06.09.2013.godine, putem poštanske službe preporučeno, na adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje BiH
"Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini"
71 800 Banja Luka, Ul. Bana Lazarevića bb

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

Posljednje ažurirano četvrtak, 07 avgust 2014 14:50
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook