30
Aug
2013
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 20.09.2013.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za poslove prihvata, zbrinjavanja i operativno-sigurnosne poslove i logistiku u centru
1/02 Stručni savjetnik/ca za planiranje, razvoj i monitoring GENDER akcionog plana


Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita


Na osnovu člana 21. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 35/03, 4/04,17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine

 

                                                

1/01 Stručni saradnik za poslove prihvata, zbrinjavanja i operativno-sigurnosne poslove i logistiku u centru

1/02 Stručni savjetnik/ca za planiranje, razvoj i monitoring GENDER akcionog plana

 

 

SEKTOR ZA IZBJEGLICE, RASELJENE OSOBE, READMISIJU I STAMBENU POLITIKU

Odsjek za povratak, prihvat, koordiniranje rada centara za zbrinjavanje izbjeglica i povratnika po readmisiji

 

1/01 Stručni saradnik za poslove prihvata, zbrinjavanja i operativno-sigurnosne poslove i logistiku u centru

Opis poslova i radnih zadataka: Stara se o odgovornom i ekonomičnom izvršavanju poslova, prati sigrnosnu situaciju u centru i o svim uočenim promjenama koje ometaju funkcionisanje kolektivnog vida zbrinjavanja, odmah obavještava nadređene. Priprema raspored smjenskog rada u vezi sa fizičkim osiguranjem centra, sarađuje sa dobavljačima roba i usluga za centar, nadzire pojedinačne i grupne izlaske i ulaske u/iz centra. Vodi računa o osnovnim i materijalno-tehničkim sredstvima, obavlja i druge poslove i zadatke po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VSS VII stepen završen fakultet društvenog smjera ili diploma Bolonjskog sistema studiranja društvenog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog saradnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

AGENCIJA ZA RAVNOPRAVNOST POLOVA

 

1/02 Stručni savjetnik/ca za planiranje, razvoj i monitoring GENDER akcionog plana

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja poslove koji se odnose na planiranje, razvoj, praćenje i izvještavanje o izvršavanju programskih aktivnosti implementacije Gender akcionog plana BiH, učestvuje u pripremi strateško-planskih dokumenata iz oblasti ravnopravnosti polova, prati primjenu i vrši koordinaciju aktivnosti sa relevantnim subjektima u procesu implementacije i provođenja Gender akcionog plana BiH, obavlja najsloženije stručne poslove koji se odnose na planiranje, programiranje, analize i stručna mišljenja, izradu elaborata, studija, programa i projektnih zadataka, sarađuje sa institucijama na integraciji principa ravnopravnosti polova u planove i programe, sarađuje sa međunarodnim i nevladinim organizacijama na integraciji principa ravnopravnosti polova u njihove programe i planove koji se odnose na implementaciju Gender akcionog plana BiH, vrši izradu, realizaciju i monitoring zajedničkih projekata i aktivnosti sa gender centrima i nadležnim institucijama po Gender akcionom planu BiH, sarađuje sa međunarodnim organizacijama u pripremi i realizaciji projekata, osiguranju i utrošku donatorskih sredstava, priprema izvještaje za donatore, obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca.

Posebni uslovi: VII stepen završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera ili diploma Bolonjskog sistema   studiranja društvenog ili tehničkog smjera sa 240 ili 180 ECTS bodova; najmanje 3 godine radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; aktivno znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik na položaju stručnog savjetnika.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.298,63 KM.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

 

Napomena za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke stručne spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna (1) Komisija za izbor.

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

-       fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika – za poziciju 1/02;

-       popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za državnu službu BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

-       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

-       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-       U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje firme ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

-        Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

 

Javni konkurs se sprovodi u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12). 

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 20.09.2013. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu: 

Agencija za državnu službu BiH

«Javni konkurs za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH»

71000 Sarajevo, Trg Bosne i Hercegovine broj 1

 

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje. 

Posljednje ažurirano srijeda, 22 januar 2014 14:40
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook