07
Oct
2013
Javni oglas za prijem pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 21.10.2013.

Radna mjesta za koje je raspisan konkurs:
1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta  – jedan (1) izvršilac
2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta –  jedan (1) izvršilac


Na osnovu čl. 8. i 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 52/05 i 102/09), člana 15. stav 5. Zakona o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 25/04, 93/05, 48/07 i 15/08), te Odluke o prijemu pripravnika u Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine broj: 14-34-3595-1/2013 od 26.09.2013. godine, Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine raspisuje:

 

JAVNI OGLAS

za prijem pripravnika u

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

 

 

  1. Pripravnik sa završenim Pravnim fakultetom – diplomirani pravnik ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja pravnog– jedan (1) izvršilac
  2. Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom – diplomirani ekonomista ili pripravnik sa završenim prvim, drugim ili trećim ciklusom bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta – jedan (1) izvršilac

 

Radni odnos se zasniva na period od jedne godine.

 

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu stručne obuke i osposobljavanja za samostalan rad u profesiji za koju je obrazovan.

 

Za prijem u radni odnos pripravnik mora da ispunjava sljedeće opšte uslove utvrđene članom 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine:

-          da ima navršenih 18 godina,

-          da je državljanin Bosne i Hercegovine,

-          da protiv njega nije pokrenut krivični postupak za krivično djelo za koje je predviđena kazna zatvora tri i više godina ili da mu nije izrečena zatvorska kazna za krivično djelo učinjeno s umišljajem u skladu s krivičnim zakonima u Bosni i Hercegovini,

-          da nije obuhvaćen odredbom člana IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine,

-          da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

Pored opštih uslova propisanih zakonom, kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće uslove:

-          Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 1. završen Pravni fakultet – diplomirani pravnik ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja pravnog fakulteta,

-          Za radno mjesto navedeno pod rednim brojem 2. završen Ekonomski fakultet – diplomirani ekonomist ili završen prvi, drugi ili treći ciklus bolonjskog sistema studiranja ekonomskog fakulteta,

-          Da nema ostvaren radni staž duži od jedne godine u struci nakon diplomiranja.

 

 

Uz prijavu za javni oglas za prijem pripravnika kandidati su obavezni dostaviti:

-          Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od šest mjeseci);

-          Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (uvjerenje nadležnog suda ne starije od tri mjeseca);

-          Original ili ovjerena kopija diplome ili uvjerenja o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne godine odnosno roka potrebnog za izdavanje diplome), a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini strana diploma mora biti nostrifikovana (dokaz o nostrifikaciji);

-          Dokaz da nema ostvaren radni staž i iskustvo više od jedne godine nakon diplomiranja (ovjerena kopija radne knjižice ili uvjerenje Zavoda za zapošljavanje).

 

Prije zasnivanja radnog odnosa, izabrani kandidat je dužan dostaviti ljekarsko uvjerenje da je sposoban da obavlja poslove mjesta na koje je izabran.

 

Procedura izbora

Postupak izbora kandidati koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

 

Osobe koje se žele prijaviti obavezno ispuniti aplikacijski formular koji se nalazi na WEB stranici Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine http://www.hjpc.ba/secr/vacann/ ili www.pravosudje.ba i dostaviti ga, sa traženim dokumentima, putem pošte preporučeno na adresu:

 

Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine

„Javni oglas za prijem pripravnika“

Ul. Kraljice Jelene 88

71000 Sarajevo

 

Molimo zainteresovane da telefonskim putem ne kontiraju Sekretarijat VSTV-a.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave neće se uzimati u razmatranje.

Rok za prijave: 21.10.2013. godine

 

Posljednje ažurirano utorak, 06 maj 2014 08:56
 

"Postupak izbora provodi komisija za izbor koja ima tri člana, koji moraju imati VII stepen stručne spreme, a koju imenuje rukovodilac institucije. Jedan član komisije je državni službenik ili zaposlenik VII stručne spreme iz institucije u koju se prima pripravnik, drugi član je državni službenik iz drugih institucija,dok trećeg člana predlaže Agencija za državnu službu u svojstvu nezavisnog eksperta, a na osnovu prethodnog zahtjeva institucije." - Odluka o uslovima i načinu prijema pripravnika VII stepena stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook