Uputstvo o uslovima i načinu podnošenja interne prijave od strane zaposlenih u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zbog sumnje ili okolnosti postojanja korupcije PDF Ispis
Ponedjeljak, 13 Siječanj 2014 11:54

Na osnovu člana člana 5. stav (2) i člana 13. Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13) i člana 99. st. 1. i 3. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), Agencija za državnu službu, donosi

  

 

UPUTSTVO

O USLOVIMA I NAČINU PODNOŠENJA INTERNE PRIJAVE OD STRANE

ZAPOSLENIH U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

ZBOG SUMNJE ILI OKOLNOSTI POSTOJANJA KORUPCIJE

 

 

 

Član 1.

(Predmet uputstva)

 

            (1) Ovim uputstvom regulišu se uslovi i način podnošenja interne prijave zbog sumnje ili okolnosti na postojanje korupcije, od strane zaposlenih u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), koji imaju informacije i/ili materijalne dokaze o postojanju korupcije.

            (2) Pod pojmom zaposlenih, podrazumijevaju se sva lica zaposlena u Agenciji koja se mogu smatrati uzbunjivačima u skladu sa Zakonom o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 100/13) – (u daljem tekstu: Zakon).

            (3) Ostali izrazi korišteni ovim uputstvom su izrazi u smislu člana 2. Zakona, drugih zakona i akta o unutrašnjoj organizaciji Agencije.

     

Član 2.

(Lica kojima se može podnijeti prijava)

           

Internu prijavu (u daljem tekstu: prijava), zaposleni mogu podnijeti:

  1. a)službeniku koji je ovim uputstvom ovlašten za prijem prijava,
  2. b)neposredno pretpostavljenom,
  3. c)direktoru Agencije, u slučaju okolnosti iz člana 5. stav (3) tačka c) Zakona, kao i u slučaju druge nemogućnosti da prijavu podnese licu iz tačke a) ovog stava.

 

Član 3.

(Ovlašteni službenik)

 

Za prijem i postupanje po prijavama, saglasno Zakonu, a u smislu člana 2. tačka a) ovog uputstva, ovlašćuje se pomoćnik direktora u Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove.

 

Član 4.

(Podnošenje prijave)

 

            (1) Zaposleni prijavu podnosi pismeno, a ista mora sadržavati sve elemente propisane za podnesak, saglasno Zakonu o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13).

            (2) Ukoliko zaposleni prijavu podnese usmeno, postupit će se na način koji je Zakonom o upravnom postupku regulisan za prijem usmenog saopćenja na zapisnik.

 

Član 5.

(Anonimne i prijave lica koja nisu uzbunjivači)

 

(1) Anomimne prijave se neće uzimati u razmatranje, te se po istima neće postupati.

(2) Odredba stava (1) ovog člana nema uticaja na proslijeđivanje anonimnih prijava dostavljenih izvan Agencije, a po kojim se postupa u skladu sa drugim internim dokumentima donesenim u borbi protiv korupcije.

(3) Prijave lica koja nisu zaposlena u Agenciji, odnosno koja nisu obuhvaćena članom 2. tačka b) Zakona, neće se tretirati u skladu sa odredbama ovog uputstva, ali će se po njima preduzimati propisane mjere, kao i mjere predviđene važećim općim aktima.

 

Član 6.

(Postupanje po prijavi)

 

            (1) Nakon prijema prijave lica iz člana 2. tač. a), b) i c) ovog uputstva, istu razmatraju i predlažu ili preduzimaju odgovarajuće mjere.

            (2) Lica iz člana 2. tač. a) i b) ovog uputstva obavještavaju direktora o podnesenoj prijavi i predlažu preduzimanje odgovarajućih mjera.

            (3) Ukoliko se obustava određenog postupanja unutar Agencije ili preduzimanje određenih radnji unutar Agencije bude smatralo odgovarajućom internom mjerom, takva mjera će se preuzeti. Ukoliko po prirodi stvari takvu mjeru mora preduzeti ili naložiti direktor, predložit će mu se preduzimanje ili nalaganje takve mjere.

            (4) Direktor će postupiti po prijedlogu iz stava (3) ovog člana ukoliko isti ocijeni osnovanim, a u slučaju prijave iz člana 2. tačka c) ovog uputstva, sam će analizirati situaciju i uz konsultaciju sa pomoćnikom direktora u Sektoru za pravne, kadrovske, opšte i finansijske poslove, odlučiti o odgovarajućim internim mjerama.

            (5) U slučaju kada iz prijave proizilazi da je u skladu sa zakonom potrebno izvršiti prijavu nadležnom organu, i/ili proslijediti podnesenu prijavu, lica iz člana 2. tač. a), b) i c) će u zavisnosti od konkretnih okolnosti podnijeti, odnosno proslijediti prijavu nadležnom organu.

 

Član 7.

(Obavještavanje zaposlenog)

 

            Zaposleni koji je podnio prijavu u skladu sa odredbama ovog uputstva će se obavijestiti, po pravilu pismeno, o postupanju sa njegovom prijavom u skladu sa članom 6. ovog uputstva.


 

Član 8.

(Štetne radnje)

 

            (1) Prema zaposlenom koji je podnio prijavu u skladu s odredbama ovog uputstva neće se preduzimati štetne radnje propisane članom 2. tačka e) Zakona, čak i ako zaposleni nije dobio status uzbunjivača, odnosno nije vršio eksterno prijavljivanje, sve do okončanja internih postupaka propisanih ovim uputstvom, osim u iznimnim slučajevima za koje postoje obrazloženje i dokazi u skladu sa članom 9. stav (1) Zakona.

            (2) Odredbe ovog člana ni na koji način neće umanjiti prava uzbunjivača utvrđena Zakonom.

 

Član 9.

 (Stupanje na snagu i objavljivanje uputstva)

 

Ovo uputstvo stupa na snagu 1. januara 2014. godine, i objaviće se na oglasnim tablama i službenoj internet stranici Agencije za državnu službu.

 

 

 

 

Broj: 01-02-2-969/13

31. decembra 2013. godine

Sarajevo

DIREKTOR

 

Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Uputstvo o uslovima i načinu podnošenja interne prijave od strane zaposlenih u A)PDFUputstvo o uslovima i načinu podnošenja interne prijave od strane zaposlenih u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine zbog sumnje ili okolnosti postojanja korupcije140 Kb
Ažurirano Ponedjeljak, 13 Siječanj 2014 11:58
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook