13
May
2014
Pravilnik o uslovima i načinu obavljanja internih konkursa, internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine - integralni tekst PDF Ispis

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

Pravilnik Agencije za državnu službu BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 62/10, 30/14 i 38/17)


 

Na osnovu člana 32. stav 3. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) i člana 98. i člana 99. st. 1. i 2. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), Agencija za državnu službu, uz prethodno pribavljenu saglasnost Vijeća ministara Bosne i Hercegovine, sa 128. sjednice, održane 14. jula 2010. godine, donosi

 

PRAVILNIK

 

O USLOVIMA I NAČINU OBAVLJANJA INTERNIH KONKURSA, INTERNIH I EKSTERNIH PREMJEŠTAJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

DIO PRVI - UVODNE NAPOMENE

 

Član 1.
(Predmet Pravilnika)

 

Ovim Pravilnikom se propisuju uslovi i način obavljanja internih konkursa, internih premještaja kao i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: institucije), u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12) - (u daljnjem tekstu: Zakon).

 

Član 2.
(Obim primjene)

 

(1)    Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na:

 

a)    institucije koje su zakonom ili propisom zasnovanim na zakonu izuzete od primjene Zakona, odnosno institucije koje nemaju svojstvo ministarstava, samostalnih upravnih organizacija, upravnih organizacija u sastavu ministarstava, kao i drugih institucija Bosne i Hercegovine kojima je posebnim zakonom povjereno obavljanje poslova uprave;

 

b)    interne premještaje državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje, koji se obavljaju u skladu sa članovima 39. i 54. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje ("Službeni glasnik BiH", broj 89/05), a pod uslovima i na način utvrđen podzakonskim aktom koji donosi direktor Uprave za indirektno oporezivanje, po osnovu ovlaštenja iz člana 54. stava (3) Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje;

 

c)    Oglase za interni i eksterni premještaj koji se sprovode po osnovu čl. 19. stav 4. i 32a. Zakona i Pravilnika o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

 

(2)    Odredbe ovog Pravilnika shodno se primjenjuju na državne službenike diplomatske i konzularne službe i Sekretarijata Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine, uz izuzetke utvrđene zakonom i propisom zasnovanim na zakonu.

 

DIO DRUGI - USLOVI PREMJEŠTAJA

 

Član 3.
(Uslovi premještaja)

 

(1)    Interni i eksterni premještaji mogu se obavljati samo na slična radna mjesta, uz izuzetak utvrđen članom 4. st. (3) i (4) ovog Pravilnika.

 

(2)    Pod sličnim radnim mjestima podrazumijevaju se radna mjesta koja se nalaze na istom nivou saglasno članovima od 8. do 13. Zakona.

 

(3)    Državni službenik koji se interno ili eksterno premješta mora ispunjavati i sve posebne uslove propisane za radno mjesto na koje se premješta.

 

(4)    Državni službenik se može, samo uz lični pristanak ili na lični zahtjev, premjestiti i na radno mjesto nižeg nivoa, osim sekretara sa posebnim zadatkom, koji se može premjestiti pod uslovima propisanim stavom (7) ovog člana.

 

(5)    U slučaju iz stava (4) ovog člana, premješteni državni službenik gubi sva prava vezana za radno mjesto sa kojeg je premješten.

 

(6)    Radno mjesto sekretara sa posebnim zadatkom se ne može popunjavati premještajem, jer je Zakonom propisan jedini način popune tog radnog mjesta (javni oglas).

 

(7)    Sekretar sa posebnim zadatkom koji je prethodno imao status državnog službenika se može premjestiti na radno mjesto koje je slično radnom mjestu na koje je bio postavljen prije imenovanja, kojom prilikom mu prestaje funkcija sekretara sa posebnim zadatkom (shodno članu 34. Zakona).

 

Član 4.
(Nivo radnog mjesta)

 

(1)    U skladu sa Zakonom, radna mjesta državnih službenika se svrstavaju u šest nivoa:

 

a)    na prvom nivou je stručni saradnik;

 

b)    na drugom nivou je viši stručni saradnik;

 

c)    na trećem nivou je stručni savjetnik;

 

d)    na četvrtom nivou je šef unutrašnje organizacione jedinice;

 

e)    na petom nivou je pomoćnik ministra, glavni inspektor i pomoćnik direktora;

 

f)    na šestom nivou su sekretar i sekretar sa posebnim zadatkom.

 

(2) Radna mjesta u diplomatskoj i konzularnoj službi svrstavaju se u šest nivoa, koji odgovaraju nivoima od prvog do četvrtog nivoa državnih službenika, i to:

  1. na prvom nivou je ataše;
  2. na drugom nivou je III sekretar;
  3. na trećem nivou je II sekretar;
  4. na četvrtom nivou je I sekretar i vicekonzul;
  5. na petom nivou je savjetnik i konzul;
  6. na šestom nivou je ministar savjetnik.“.

 

(3)    Član 3. ovog Pravilnika, kao i stav (1) ovog člana, ne odnose se na premještaje državnih službenika koji pripadaju diplomatskoj i konzularnoj službi, saglasno odredbama Odluke o izuzeću od određenih odredbi Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, koju je Vijeće ministara BiH, uz prethodno pribavljeno mišljenje Agencije, usvojilo na 42. sjednici održanoj 19.02.2004. godine.

 

(4)    Premještaj državnog službenika unutar diplomatske i konzularne službe može se, bez raspisanog internog oglasa i provedenog internog konkursa, obavljati samo na radno mjesto za jedan nivo više ili (uz saglasnost državnog službenika) za jedan nivo niže od radnog mjesta na koje je državni službenik diplomatske i konzularne službe postavljen.

 

(5)    Premještaj državnog službenika na radno mjesto u diplomatskoj i konzularnoj službi, kao i premještaj diplomatskog ili konzularnog službenika na radno mjesto u državnoj službi obavlja se prema sljedećem:

 

a)    premještaj državnog službenika na radno mjesto u diplomatskoj i konzularnoj službi:

 

1)    stručni saradnik premješta se na radno mjesto atašea ili III sekretara;

 

2)    viši stručni saradnik premješta se na radno mjesto II sekretara ili III sekretara;

 

3)    stručni savjetnik premješta se radno mjesto savjetnika ili I sekretara;

 

4)    šef unutrašnje organizacione jedinice koji nema diplomatsko zvanje premješta se na radno mjesto ministra savjetnika ili savjetnika;

 

b)    premještaj diplomatskog ili konzularnog službenika na radno mjesto u državnoj službi:

 

1)    III sekretar i ataše premještaju se na radno mjesto stručnog saradnika;

 

2)    II sekretar premješta se na radno mjesto višeg stručnog saradnika;

 

3)    I sekretar i savjetnik premještaju se radno mjesto stručnog savjetnika;

 

4)    savjetnik i ministar savjetnik premještaju se na radno mjesto šefa unutrašnje organizacione jedinice (bez diplomatskog zvanja).

 

(6)    Premještaj državnog službenika diplomatske i konzularne službe za jedan nivo više od radnog mjesta na koje je državni službenik diplomatske i konzularne službe postavljen (unapređenje bez konkursa), može se obaviti samo jednom u kalendarskoj godini.

 

DIO TRE]I - INTERNI PREMJEŠTAJ I INTERNI KONKURS

 

GLAVA I - INTERNI PREMJEŠTAJ

 

Član 5.
(Interni premještaj)

 

Interni premještaj na slično radno mjesto može se obavljati uz saglasnost ili na zahtjev državnog službenika i bez saglasnosti državnog službenika, pri čemu se obavezno vodi računa o potrebama službe.

 

Član 6.
(Interni premještaj uz saglasnost državnog službenika)

 

Interni premještaj uz saglasnost ili na zahtjev državnog službenika obavlja se ukoliko institucija odobri takav premještaj zbog postojanja objektivno utvrđenih potreba za obavljanje istog premještaja.

 

Član 7.
(Interni premještaj bez saglasnosti državnog službenika)

 

(1)    Interni premještaj bez saglasnosti državnog službenika se obavlja kada institucija iz razloga potreba službe ima potrebu da premjesti državnog službenika sa jednog sličnog radnog mjesta na drugo.

 

(2)    Za interni premještaj bez saglasnosti državnog službenika mora postojati obrazloženje, odnosno razlog, pri čemu rukovodilac institucije odlučuje o razlozima za ovaj interni premještaj saglasno potrebama službe.

 

GLAVA II - INTERNI KONKURS

 

Član 8.
(Obaveza internog oglašavanja)

 

Institucija je dužna obavljati interno oglašavanje i sprovoditi interni konkurs u sljedećim slučajevima:

 

a)    kada postoji upražnjeno radno mjesto na koje se državni službenik može unaprijediti, a prema procjeni institucije postoji najmanje jedan kvalitetan kandidat za unapređenje;

 

b)    kada postoji upražnjeno radno mjesto, a ima državnih službenika koji su proglašeni prekobrojnim ili se proglašavaju prekobrojnim, kao posljedica reorganizacije ili smanjenja obima poslova institucije.

 

Član 9.
(Objavljivanje internog oglasa)

 

(1)    Interni oglas sačinjava i objavljuje Agencija na zahtjev institucije.

 

(2)    U zahtjevu za raspisivanje internog oglasa institucija je obavezna dostaviti Agenciji sve podatke iz člana 20. stav 3. Zakona.

 

(3)    Interni oglas objavljuje se na službenoj internet stranici Agencije i oglasnoj tabli institucije, s tim da je institucija obavezna objaviti interni oglas na svojoj oglasnoj tabli istog ili najkasnije narednog dana po objavljivanju oglasa na službenoj internet stranici Agencije.

 

Član 10.
(Provođenje internog konkursa)

 

(1)    Proceduru internog konkursa po objavljenom internom oglasu sprovodi komisija koju imenuje rukovodilac institucije po prethodnoj saglasnosti Agencije, i sastoji se od tri državna službenika iz institucije na koju se interni konkurs odnosi, a koji imaju akademsko i profesionalno iskustvo u oblastima rada radnog mjesta ili radnih mjesta obuhvaćenih internim oglasom.

 

(2)    Ukoliko bude smatrala potrebnim ili na zahtjev institucije, Agencija može imenovati jednog nezavisnog eksperta za člana komisije.

 

(3)    Komisija sama bira predsjedavajućeg i usvaja poslovnik o svom radu.

 

(4)    U pogledu ostavke i izuzeća članova komisije primjenjuju se odredbe člana 25. Zakona, a zahtjev za izuzeće može se podnijeti  Odboru državne službe za žalbe najkasnije do pristupanja kandidata intervjuu.

 

Član 11.
(Razmatranje prijava i izbor kandidata)

 

(1)    Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave, kao i prijave kandidata koji ne ispunjavaju akademske i profesionalne uslove za radno mjesto koje se popunjava, komisija će zaključkom odbaciti, o čemu će institucija pismeno obavijestiti kandidate. Kandidati čija je prijava odbačena imaju pravo žalbe u skladu sa Zakonom i ovim Pravilnikom.

 

(2)    Izbor kandidata po internom konkursu sastoji se od intervjua, na kojem se kandidat testira tako što mu članovi komisije postavljaju određeni broj pitanja.

 

(3)    Pitanja koja se postavljaju na intervjuu imaju za cilj da utvrde stepen znanja i sposobnost kandidata da obavlja poslove konkretnog radnog mjesta za koje se prijavio, kao i sposobnost kandidata da se prilagodi promjenljivoj radnoj sredini.

 

(4)    Pitanja na intervjuu mogu se odnositi i na radno iskustvo kandidata, njegovu stručnu spremu i kvalifikacije, sklonost kandidata za timski rad i usvajanje novih znanja vezano za određeno radno mjesto, druge informacije koje je kandidat naveo u svojoj prijavi, djelatnost institucije na koju se javni oglas odnosi, kao i oblasti oblast državne uprave, državne službe i drugih oblasti koje mogu biti u vezi sa radnim mjestom na koje se kandidat prijavio.

 

(5)    Institucija je dužna Agenciji dostaviti vrijeme i mjesto polaganja intervjua, najmanje tri dana prije datuma održavanja ispita, radi objave na službenoj internet stranici Agencije.

 

(6)    Nakon završetka intervjua sa svim kandidatima, svaki od članova komisije ocjenjuje svakog kandidata, na način i po posebnom obrascu koje utvrđuje Agencija, dodjeljujući mu određeni broj bodova, najviše do 30 bodova.

 

(7)    Broj bodova koji je kandidat osvojio na intervjuu jeste zbir bodova datih od strane svakog člana komisije, podijeljen sa tri.

 

(8)    Ukoliko se kandidat prijavio za dva ili više radnih mjesta unutar iste oblasti klasifikacije poslova, komisija za izbor može dati odvojene ocjene za svako od tih mjesta, u zavisnosti od specifičnih uslova koji se za ta mjesta traže.

 

(9)    Kandidat je zadovoljio na intervjuu ako osvoji najmanje 16 bodova.

 

(10) Kandidat koji ne pristupi intervjuu čije je održavanje uredno objavljeno, gubi pravo na dalje učešće na istom internom konkursu, osim ako institucija, cijeneći osnovanost razloga ne odluči drugačije, ali samo ukoliko odobreno naknadno polaganje očigledno neće usporiti provođenje internog konkursa.

 

(11)   Nakon završetka intervjua i ocjenjivanja kandidata komisija utvrđuje listu uspješnih kandidata, koja se dostavlja rukovodiocu institucije.

 

Član 12.
(Postavljenja, rezultati i žalba)

 

(1)   Institucija je dužna pismeno obavjestiti sve kandidate o rezultatima koje su postigli uz dostavljanje rezultata svih učesnika intervjua.

 

(2)   Rukovodilac institucije dostavlja listu uspješnih kandidata sa prijedlogom datuma postavljenja kandidata Agenciji, radi daljeg postupka.

 

(3)   Postavljenje, odnosno imenovanje se obavlja u skladu sa članom 28. Zakona, s tim da Agencija u „Službenom glasniku BiH“, po pravilu mjesečno, objavljuje pregled svih izvršenih postavljenja ostalih državnih službenika, koji sadrži dispozitiv rješenja o postavljenju za svakog državnog službenika.

 

(4)   Kandidat koji smatra da je tokom provođenja internog konkursa došlo do povrede pravila postupka ili da odlučne činjenice nisu pravilno utvrđene, ima pravo žalbe  Odboru državne službe za žalbe, u roku od osam dana od dana obavještavanja o rezultatima u skladu sa stavom (1) ovog člana, ili u roku od osam dana od dana prijema obavještenja iz člana 11. stav (1) ovog Pravilnika.

 

(5) Žalba iz stava (4) ovog člana smatrat će se žalbom na zaključak u upravnom postupku.

 

 

 

DIO ČETVRTI - PREKOBROJNOST I EKSTERNI PREMJEŠTAJ

 

GLAVA I - PREKOBROJNOST

 

Član 13.
(Prekobrojnost)

 

(1)    Prekobrojnost u skladu sa Zakonom nastupa u sljedećim slučajevima:

 

a)    kao posljedica reorganizacije ili smanjenja obima poslova institucije, pri čemu dolazi do ukidanja pojedinih radnih mjesta, a interni premještaj nije moguć;

 

b)    kada je državni službenik bio imenovan na radno mjesto sekretara sa posebnim zadatkom, pa se po gubitku posebnog zadatka nastalog usljed završetka posebnog zadatka, nepravilnog postavljenja, nezadovoljavajućeg probnog rada ili dobrovoljne ostavke s položaja, ne može vratiti na isto ili slično radno mjesto u instituciji iz koje je došao na mjesto sekretara s posebnim zadatkom, a interni premještaj nije moguć;

 

c)    kada je državni službenik, koji nije rukovodeći, kandidovan odnosno imenovan na javnu dužnost na koju se bira direktno ili indirektno, ili imenovan za savjetnika u skladu sa Zakonom, pa se po neuspjehu na izborima, isteku mandata ili razrješenju ne može vratiti na isto ili slično radno mjesto u instituciji iz koje je došao na navedene dužnosti, a interni premještaj nije moguć;

 

d)    ukidanjem akta kojim je izvršeno nepravilno postavljenje nerukovodećeg državnog službenika koji je i ranije bilo državni službenik, ali se ne može vratiti na isto ili slično radno mjesto koje je imao prije izvršenog nepravilnog postavljenja;

 

e)    u drugim slučajevima predviđenim zakonom ili kada to proizilazi iz zakona.

 

Član 14.
(Prava prekobrojnog državnog službenika)

 

Za vrijeme prekobrojnosti državni službenik ima pravo na naknadu plaće u skladu sa važećim propisima, i to: Zakonom o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12 i 50/12), Zakonom o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05 i 60/10) i Odlukom o načinu i postupku ostvarivanja prava na naknadu za prekobrojnost u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", broj 66/09).

 

Član 15.
(Upražnjena radna mjesta i pretpostavka nepostojanja)

 

(1)    Odmah po konačnosti rješenja o prekobrojnosti, Agencija upućuje svim institucijama koje u svom sastavu imaju državne službenike, a nisu izuzete od primjene člana 19. stav 2. Zakona, zahtjev za dostavu podataka o upražnjenim sličnim radnim mjestima.

 

(2)    Institucija je dužna u roku od 10 dana od dana prijema zahtjeva dostaviti Agenciji podatke o eventualnom postojanju upražnjenih sličnih radnih mjesta, na koja bi se mogao postaviti prekobrojni državni službenik. U suprotnom, smatra se da nema upražnjenih radnih mjesta, ali institucija odnosno njena službena lica na svaki način odgovaraju za nedostavljanje podataka o postojećim upražnjenim odgovarajućim radnim mjestima.

 

Član 16.
(Radna mjesta nižeg nivoa)

 

(1)    Agencija će uputiti zahtjev institucijama saglasno članu 15. stav (1) ovog Pravilnika da dostave podatke i o radnim mjestima nižeg nivoa od radnog mjesta na koje je bio postavljen prekobrojni državni službenik, ukoliko isti najkasnije u roku od osam dana od dana kada je rješenje o prekobrojnosti postalo konačno, Agenciji dostavi pismeno izjašnjenje da pristaje na postavljenje na radno mjesto nižeg nivoa.

 

(2)    U slučaju kada državni službenik ne dostavi izjašnjenje da pristaje na postavljenje na radno mjesto nižeg nivoa, ili ga dostavi nakon isteka roka iz stava (1) ovog člana, smatra se da nije pristao na postavljenje na radno mjesto nižeg nivoa.

 

Član 17.
(Odbijanje raspisivanja javnog oglasa)

 

Agencija će odbiti javno oglašavanje u slučaju ukoliko bi se istim oglasilo upražnjeno radno mjesto za koje uslove ispunjava prekobrojni državni službenik, osim radnih mjesta u institucijama u kojima je zakonom isključena primjena člana 19. stav 2. Zakona.

 

Član 18.
(Razrješenje)

 

(1)    Kada se u skladu sa odredbama ovog Pravilnika utvrdi da eksterni premještaj prekobrojnog državnog službenika nije moguće izvršiti, prekobrojnom državnom službeniku prestaje radni odnos.

 

(2)    Prekobrojni državni službenik kojem prestaje radni odnos ostvaruje pravo na otpremninu koju utvrđuje i isplaćuje institucija u kojoj je državni službenik proglašen prekobrojnim i druga prava u skladu sa propisima.

 

GLAVA II - EKSTERNI PREMJEŠTAJ

 

Član 19.
(Eksterni premještaj u slučaju prekobrojnosti)

 

(1)    Kada se Agenciji dostave podaci o postojećim upražnjenim radnim mjestima, u skladu sa čl. 15. i 16. ovog Pravilnika, Agencija eksterno premješta prekobrojnog državnog službenika i postavlja ga na upražnjeno radno mjesto.

 

(2)    Ukoliko postoji više upražnjenih radnih mjesta, Agencija procjenjuje i obavlja postavljenje na ono radno mjesto kojem prekobrojni državni službenik najviše odgovara u pogledu radnog iskustva i posebnih stručnih znanja.

 

(3)    U postupku premještaja i postavljenja prekobrojnog državnog službenika, a u pogledu izbora radnog mjesta između više upražnjenih, pribavlja se i mišljenje državnog službenika koji se premješta, koji je dužan odgovoriti u roku od tri dana od dana prijema zahtjeva za mišljenje.

 

Član 20.
(Eksterni premještaj na osnovu saglasnosti)

 

(1)    Pored eksternog premještaja prekobrojnog državnog službenika, državni službenik može se eksterno premjestiti i kada u dvije institucije postoji saglasnost o tome da se određeni državni službenik koji ispunjava sve posebne uslove eksterno premjesti iz jedne u drugu instituciju, a državni službenik pristaje na premještaj (eksterni premještaj na osnovu saglasnosti).

 

(2)    U slučaju iz stava (1) ovog člana, Agenciji se dostavlja prijedlog, odnosno zahtjev za eksterni premještaj od institucije u koju će se službenik eksterno premjestiti i saglasnost institucije u kojoj je službenik trenutno postavljen, te saglasnost samog službenika, uz izjavu institucije da državni službenik koji se eksterno premješta ispunjava sve posebne uslove za radno mjesto na koje se eksterno premješta, te tačan datum eksternog premještaja.

 

(3)    Umjesto akata iz stava (2) ovog člana, Agenciji se može dostaviti i potpisan sporazum o eksternom premještaju na osnovu saglasnosti, kako je navedeno u stavu 1. ovog člana uz određivanje datuma eksternog premještaja.

 

DIO PETI - POSTAVLJENJA I IMENOVANJA

 

Član 21.
(Postavljenje po internom premještaju)

 

(1)    Nakon što se utvrdi da su se stekle okolnosti za interni premještaj i postavljenje državnog službenika, o istom se donosi rješenje.

 

(2)    Rješenje o internom premještaju donosi rukovodilac organa uprave, odnosno lice koje rukovodi institucijom, po prethodno pribavljenoj saglasnosti Agencije.

 

(3)    Zahtjev za davanje saglasnosti za interni premještaj treba da sadrži izjavu institucije da državni službenik koji se interno premješta ispunjava sve posebne uslove za radno mjesto na koje se interno premješta, kao i tačan datum internog premještaja.

 

(4)    Rješenje o internom premještaju obavezno sadrži: ime i prezime državnog službenika, radno mjesto sa kojeg se i na koje se državni službenik premješta, kao i datum početka rada na radnom mjestu na koje je državni službenik premješten.

 

(5)    Jedan primjerak rješenja o izvršenom internom premještaju institucija obavezno dostavlja Agenciji.

 

(6)    Agencija će zaključkom odbiti davanje saglasnosti za interni premještaj ukoliko joj se ne dostave svi relevantni podaci potrebni za odlučivanje, kao i u slučaju ako ne postoji osnovani razlog za interni premještaj saglasno potrebama službe.

 

(7)    Neovisno od odredbe stava (5) ovog člana, institucije su obavezne Agenciji najmanje jedanput godišnje dostavljati zbirne podatke o izvršenim internim premještajima.

 

Član 22.
(Eksterni premještaj)

 

(1)    Rješenje o eksternom premještaju u svim slučajevima donosi Agencija.

 

(2)    U pogledu sadržaja rješenja o eksternom premještaju, na odgovarajući način se primjenjuje odredba člana 21. stav (4) ovog Pravilnika, odnosno člana 28. stav 6. Zakona.

 

(3)    Agencija će odbiti predloženi eksterni premještaj ukoliko joj se ne dostave svi relevantni podaci potrebni za odlučivanje, kao i u slučaju ako po odredbama ovog Pravilnika ne postoji osnov za obavljanje eksternog premještaja.

 

Član 23.
(Žalbe)

 

Protiv rješenja o premještaju može se izjaviti žalba  Odboru državne službe za žalbe, u roku od osam dana od dana dostavljanja rješenja. Žalba u skladu sa članom 63. stav 6. Zakona, ne odlaže izvršenje rješenja o premještaju.

 

DIO ŠESTI - NEPRAVILNA POSTAVLJENJA, PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 24.
(Nepravilna postavljenja)

 

U pogledu nepravilnih postavljenja koja proizilaze iz odredaba ovog Pravilnika, primjenjuje se član 53. Zakona i relevantni podzakonski akt o nepravilnim postavljenjima.

 

Član 25.
(Primjena odredaba Pravilnika u slučaju promjene unutrašnje organizacije)

 

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na interne premještaje primjenjivat će se i u slučajevima promjene unutrašnje organizacije institucije, odnosno promjene naziva radnih mjesta ili organizacionih jedinica institucije.

 

Član 26.
(Prelazna odredba)

 

Postupci utvrđivanja prekobrojnosti, internog oglašavanja, kao i postupci internog i eksternog premještaja koji su pokrenuti do dana stupanja na snagu ovog Pravilnika, okončat će se po odredbama ovog Pravilnika, osim ako je to za državnog službenika nepovoljnije.

 

Član 27.
(Prestanak važenja propisa)

 

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika, prestaje da važi Instrukcija o načinu vršenja internih i eksternih premještaja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/03, 96/06, 77/08 i 56/09).

 

Član 28.
(Stupanje na snagu)

 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

 


 

Broj 01-02-520-20/10
16. jula 2010. godine
Sarajevo

 


 


Direktor
Neven Akšamija, s. r.

 

 

 

Ažurirano Srijeda, 31 Svibanj 2017 09:05
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook