20
May
2014
Odluka o stavljanju van snage određenih propisa o obuci i razvoju državnih službenika čiji je donosilac bila Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Print

Odluka Agencije za državnu službu BiH, Broj: 01-02-2-177-15/14 od 19.05.2014. godine


Broj: 01-02-2-177-15/14

Sarajevo, 19.5.2014. godine                                                     

 

Na osnovu člana 16. Zakona o upravi («Službeni glasnik BiH», br. 32/02 i 102/09), člana 62. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine («Službeni glasnik BiH», br. 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), i na osnovu člana 26. stav (2) Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 35/14), direktor Agencije za državnu službu, donosi

 

O D L U K U

o stavljanju van snage određenih propisa o obuci i razvoju državnih

službenika čiji je donosilac bila Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine

 

 Član 1.

             (1) Stavljaju se van snage propisi kojima je Agencija za državnu službu do sada regulisala neke aspekte u oblasti obuke i razvoja državnih službenika, i to:

  1. a)Odluka o uslovima, načinu i postupku određivanja učešća državnih službenika na obukama, broj: 01-02-752/06 od 31.10.2006. godine;
  2. b)Odluka o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-05-737/09 od 9.7.2009. godine;
  3. c)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01-05-737-1/09 od 31.05.2010.godine;
  4. d)Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine broj: 01-05-737-2/09 od 15.07.2011. godine.

(2) Propisi iz stava (1) ovog člana prestaju da važe u skladu sa članom 26. stav (2) Odluke o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 35/14).

 

Član 2.

             Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se u skladu sa članom 1. stav (2) iste.

 

 

 

DIREKTOR

Neven Akšamija

Last Updated on Wednesday, 21 May 2014 08:59
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook