29
Dec
2014
Pravilnik o slicnim radnim mjestima za potrebe direktnog preuzimanja drzavnih sluzbenika iz entitetskih organa u institucije Bosne i Hercegovine ПДФ Штампа

Pravilnik Agencije za državnu službu, Broj: 01-02-740-4/09 od 9. oktobra 2009. godine (Službeni glasnik BiH 81/09, )


Na osnovu člana 32b. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09) i člana 16. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, broj 32/02), Agencija za državnu službu, donosi

 

PRAVILNIK O SLICNIM RADNIM MJESTIMA ZA POTREBE DIREKTNOG PREUZIMANJA DRZAVNIH SLUZBENIKA IZ ENTITETSKIH ORGANA U INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

(Obim primjene i pojam direktnog preuzimanja)

 

(1) Ovim pravilnikom se, za potrebe direktnog preuzimanja državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine, uređuje koja radna mjesta u entitetskim organima državne službe i organima državne uprave, odnosno organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine se smatraju sličnim u odnosu na radna mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine.

(2) Direktno preuzimanje obavlja se u skladu sa članom 32b. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09).

 

Član 2.

(Uslovi direktnog preuzimanja)

 

(1) Državni službenik može se direktno preuzeti isključivo na slično radno mjesto.

(2) Izuzetno, ukoliko potrebe službe to zahtijevaju, državni službenik se može preuzeti na radno mjesto koje je niže od sličnog radnog mjesta po čl. od 7. do 13. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), ako su s tim saglasni svi organi i institucije nabrojani u članu 32b. Zakona, a državni službenik pristaje na preuzimanje na niže radno mjesto.

(3) Državni službenik se kroz postupak direktnog preuzimanja ne može unapređivati na više radno mjesto, jer cilj direktnog preuzimanja nije unapređenje, a Zakonom je propisano da se unapređenje državnog službenika na više radno mjesto obavlja isključivo putem konkursa (internog, eksternog ili javnog).

 

Član 3.

(Slična radna mjesta)

Slična radna mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine se propisuju ovim pravilnikom u odnosu na radna mjesta državnih službenika u entitetima i Brčko Distriktu Bosne i Hercegovine, vodeći računa o odredbama Zakona, entitetskih zakona i zakona Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine, te relevantnim podzakonskim aktima entiteta kojima se regulišu ili se pojašnjavaju pitanja vezano za kategorizaciju, značaj i nivo pojedinih radnih mjesta državnih službenika.

 

Član 4.

(Sekretar sa posebnim zadatkom)

Državni službenik se ne može direktno preuzeti na radno mjesto sekretara sa posebnim zadatkom, jer je Zakonom propisano da se sva mjesta sekretara sa posebnim zadatkom popunjavaju isključivo putem javnog konkursa (član 34. stav 1. Zakona).

 

Član 5.

(Federacija Bosne i Hercegovine)

 

Slična radna mjesta u odnosu na radna mjesta u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine se smatraju prema sljedećem:

 

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine

sekretar

rukovodilac samostalne uprave i samostalne ustanove, sekretar organa državne službe i rukovodilac uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu ministarstva

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

pomoćnik rukovodioca organa državne službe, glavni federalni i glavni kantonalni inspektor

šef unutrašnje organizacione jedinice

šef unutrašnje organizacione jedinice

stručni savjetnik

inspektor i stručni savjetnik

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik

 

Član 6.

(Republika Srpska)

 

Slična radna mjesta u odnosu na radna mjesta u organima državne uprave Republike Srpske se smatraju prema sljedećem:

 

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima državne uprave Republike Srpske

sekretar

pomoćnik ministra, sekretar ministarstva, rukovodilac republičke uprave i republičke upravne organizacije

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

zamjenik i pomoćnik rukovodioca republičke uprave, republičke upravne organizacije, glavni republički inspektor i sekretar u agenciji

šef unutrašnje organizacione jedinice

rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice

stručni savjetnik

stručni savjetnik, inspektor i interni revizor

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik (uz uslov da ima visoku stručnu spremu)

 

Član 7.

(Brčko Distrikt Bosne i Hercegovine)

 

Slična radna mjesta u odnosu na radna mjesta u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine se smatraju prema sljedećem:

 

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

sekretar

direktor

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

šef sektora, šef kancelarije i šef pododjeljenja

šef unutrašnje organizacione jedinice

voditelj odsjeka i voditelj niže organizacione cjeline, službe, jedinice ili stanice

stručni savjetnik

inspektor i stručni savjetnik

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik (uz uslov da ima visoku stručnu spremu)

 

Član 8

(Prelazna odredba)

 

Zahtjevi za direktno preuzimanje podneseni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika riješit će se u skladu sa odredbama istog.

 

Član 9

(Stupanje na snagu)

 

Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

 

 

Broj: 01-02-740-4/09

9. oktobra 2009. godine

Sarajevo

Direktor

Neven Akšamija

Последње ажурирано среда, 12 јул 2017 11:05
 
Dodaj na svoj Facebook