28
Jan
2015
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 05.02.2015.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu
1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka
1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Agencije za lijekove i medicinska sredstva  Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva  Bosne i Hercegovine

      

 

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

 

SEKTOR ZA OCJENU FARMACEUTSKOG KVALITETA LIJEKA U SARAJEVU

Odsjek za prijem i evaluaciju dokumentacije i podršku laboratoriji

1/01 Stručni saradnik za redovnu kontrolu

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za provođenje redovne kontrole. Administrativno-stručno obrađuje podnesene zahtjeve i dokumentaciju. Kontaktira sa veleprometnicima vezano za problematiku redovne kontrole; pruža informacije strankama prema uputama. Pruža informacije zaposlenicima  Agencije o predmetima. Organizuje poslove redovne kontrole na nivou odsjeka. Vrši prijem uzoraka iz redovne kontrole. Prati kretanje uzoraka u laboratoriji. Obavještava veleprometnike o stausu nalaza za redovne kontrole. Izdaje nalaze veleprometnicima. Vrši odlaganje zaprimljenih i arhiviranje gotovih predmeta. Priprema izvještaje o obavljenim poslovima, obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima  za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada; provođenje mjera zaštite na radu; provođenje mjera upravljanja kvalitetom; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII-stepen) završen farmaceutski fakultet; najmanje 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit; znanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Sarajevo.

 

SEKTOR ZA LIJEKOVE U BANJALUCI

Odsjek za registraciju lijekova

1/02 Viši stručni saradnik za uputstvo za upotrebu lijeka i sažetak glavnih karakteristika lijeka

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove prijema i obrade zahtjeva za pripremu teksta uputstva za upotrebu lijeka i rezimea glavnih karakteristika lijeka uz dozvolu za stavljanje lijeka u promet; formira i vodi administrativnu evidenciju; organizuje sastanke sa podnosiocima zahtjeva u vezi podnijete dokumentacije i u vezi; sarađuje sa zaposlenima u laboratoriji vezano za procijenu dokumentacije za kvalitet, bezbjednost i efikasnost lijeka; predlaže mjere i postupke i obavlja druge poslove koje mu odrede nadređeni. Odgovara nadređenima  za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog ili medicinskog smjera, najmanje 2 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje engleskog jezika i poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 1.117,87 KM.

 

INSPEKTORAT U BANJALUCI

1/03 Stručni saradnik za vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima

Opis poslova i radnih zadataka: Vrši najsloženije poslove vezane za vođenje evidencija o izdatim dozvolama Agencije u ovoj oblasti, prikuplja podatke o odlukama o oduzimanju opojnih droga, psihotropnih supstanci i biljaka iz kojih se ista može dobiti, evidenciju o uzgoju biljaka i raspolaganju opojnom drogom, proizvodnji, preradi, posjedovanju, prometu, predaji i uništenju prekursora, uvozu, izvozu, prevozu, kupovini, prodaji biljaka iz odgovarajućih klasa, evidenciju o proizvodnji i prometu opojnih droga, o datim mišljenjima za uvoz i izvoz navedenih biljaka, o dostavljenim podacima iz carinarnica, o potrebnim godišnjim potrebama supstanci i biljaka i njihovih preparata, koje su pravnim licima dozvoljene da proizvedu i drže u posjedu u skladu sa Zakonom o sprečavanju i suzbijanju zloupotrebe opojnih droga. Obavlja administrative i druge stručne poslove vezane za izdavanje dozvola i vođenje evidencija o opojnim drogama i prekursorima; obavlja i druge poslove koje mu odrede nadređeni. Izvršilac u Banjaluci će obavljati i poslove u postupku uvoza neregistrovanih medicinskih sredstava. Odgovara nadređenima  za ažurno i uredno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada ; zaštitu poslovnih tajni u svom djelokrugu rada.

Posebni uslovi: Visoka stručna sprema (VII stepen) – završen fakultet farmaceutskog  ili drugog zdravstvenog smjera; najmanje 1 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog jezika; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Neto plaća: 998,95 KM.

Mjesto rada: Banja Luka.

 

Napomene za sve kandidate:

- Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opće uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

- Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

- Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12).

- Pod radnim iskustvom  podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme.

- Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Potrebni dokumenti:

Ovjerene kopije:

-       fakultetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom procesu studiranja uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru;

-    popunjen i potpisan obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja. 

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. fakultetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

-       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

-       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-       U pogledu dokazivanja nivoa znanja znanja stranog jezika i rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

-       Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog  postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o  čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke. 

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 05.02.2015. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH

“Javni oglas državnih službenika za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika  u Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH“

78000 Banja Luka, Veljka Mlađenovića bb

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano četvrtak, 12 mart 2015 15:27
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook