01
Jun
2015
Javni oglas za prijem pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 09.06.2015.

Radno mjesto za koje je raspisan konkurs:
I. PRIPRAVNIK
Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, smjer menadžment i organizacija – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studja uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac


Na osnovu člana 8. i člana 54. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine (¨Službeni glasnik BiH¨, br: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13),  člana 8. Odluke o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 52/05, 102/09 i 9/15),  Odluke o potrebi prijema jednog pripravnika u Institutu za mjeriteljstvo  Bosne i Hercegovine broj: 01-34-4-707-1/15 od 28.05.2015. godine i člana 33. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Imstituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine, direktor Instituta za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine raspisuje:

JAVNI  OGLAS

za prijem  pripravnika

u Institutu za mjeriteljstvo  Bosne i Hercegovine

I. PRIPRAVNIK

Pripravnik sa završenim Ekonomskim fakultetom, smjer menadžment i organizacija  – visoka stručna sprema VII stepen, a za lica koja su studije završila po bolonjskom sistemu, završen najmanje prvi ciklus studja uz ostvarenih najmanje 180 ECTS bodova – jedan (1) izvršilac         

 

Opis poslova:

Pripravnik će obavljati poslove u svrhu osposobljavanja za samostalan rad u okviru svoje struke i sticanja potrebnog radnog iskustva za polaganje pripravničkog, odnosno javnog ispita.    

 

Mjesto rada: Sarajevo           

 

II. USLOVI ZA PRIJEM

1. Opštii uslovi:

Kandidat mora ispunjavati opšte uslove, a koji su sadržani u odredbi člana 10. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj: 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), a to su: da ima navršenih 18 godina života, da je državljanin Bosne i Hercegovine, da protiv njega nije pokrenut krivični postupak, da nije obuhvačen odredbom člana  IX. stav 1. Ustava Bosne i Hercegovine i da je fizički i psihički sposoban za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prijavljuje.

 

2. Posebni uslovi:

Kandidat mora ispunjavati slijedeće posebne uslove: visoka stručna sprema VII stepen - Ekonomski fakultet, smjer menadžment i organizacija   ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa najmanje 180 ECTS bodova; da nema ostvaren radni staž od jedne godine i više nakon sticanja visoke stručne spreme, poznavanje rada na računaru i poznavanje engleskog jezika.

 

III. TRAJANJE RADNOG ODNOSA

Radni odnos sa najuspješnijim kandidatom zasniva se na period od jedne (1) godine.

 

IV. POTREBNI DOKUMENTI

Potrebno je da svaki od prijavljenih kandidata, uz prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, dostavi slijedeću dokumentaciju u ovjerenoj fotokopiji ili originalu:

1. diploma ili uvjerenje o diplomiranju (uvjerenje ne može biti starije od jedne (1) godine odnosno od roka potrebnog za izdavanje diplome), odnosno za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po bolonjskom procesu uz fakultetsku diplomu i dodatak diplomi, iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju fakultetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat niti za jednog diplomca, a u slučaju da fakultet nije završen u Bosni i Hercegovini, strana diploma mora biti nostrificirana (dokaz o nostrifikaciji);

2. uvjerenje o državljanstvu, ne starije od šest (6) mjeseci;

3. izjavu ovjerenu kod nadležnog opštinskog organa po mjestu prebivališta da nije obuhvačen odredbom člana IX. Ustava Bosne i Hercegovine, ne starije od tri (3) mjeseca;

4. dokaz da nema ostvaren radni staž  od jedne (1) godine i vise  nakon sticanja visoke stručne spreme, što se dokazuje ovjerenom fotokopijom radne knjižice ne starija od 15 dana (naslovna stranica od broja 1 do 3, kao i stranice s podacima o zaposlenju i stažu, strana 6 i 7) ili potvrdom – uvjerenjem Zavoda za zapošljavanje ili uvjerenjem iz PIO/MIO da nije registriran u podacima matične evidencije PIO/MIO (ovjerene kopije ne starije od 3 mjeseca).

5. dokaz o poznavanju rada na računaru

6. dokaz o poznavanju engleskog jezika

 

Izabrani kandidat dužan je prije početka zasnivanja pripravničkog staža, naknadno donijeti slijedeću dokumentaciju:

 

 - ljekarsko uvjerenje o zdravstvenoj i radnoj sposobnosti;

uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka ne starije od tri mjeseca.

 

V. PROCEDURA IZBORA

Postupak izbora kandidata koji ispunjavaju uslove iz javnog oglasa i koji su se blagovremeno prijavili na javni oglas podliježu provjeri znanja koju u skladu sa Odlukom o uslovima i načinu prijema pripravnika visoke stručne spreme u radni odnos u institucije Bosne i Hercegovine sprovodi komisija za prijem pripravnika.

Prijavu sa biografijom, adresom i kontakt telefonom, te svim traženim dokumentima koje je potrebno dostaviti u originalu ili ovjerenoj fotokopiji, predaje se najkasnije do 09.06.2015. godine putem pošte preporučeno na adresu:

Institut za mjeriteljstvo Bosne i Hercegovine

ul. Augusta Brauna broj 2

71000 Sarajevo

sa naznakom: „Javni oglas za prijem  pripravnika - NE OTVARAJ“.

 

Neblagovremene, neuredne i nepotopune prijave, kao i kopija tražene dokumentacije koja nije ovjerena, neće se uzimati u razmatranje.

Posljednje ažurirano utorak, 28 jul 2015 09:14
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook