24
Jun
2015
Izmjene i dopune instrukcije za provođenje pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa u Agenciji za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Na  osnovu  čl.  61.  stav  (2) i 99. stav (3)  Zakona o  upravi  („Službeni glasnik  BiH“,  broj  32/02  i 102/09),  direktor Agencije za državnu službu  Bosne i Hercegovine, d o n o s i 

 

IZMJENE I DOPUNE INSTRUKCIJE ZA PROVOĐENJE PRAVILA ZA KONSULTACIJE U

IZRADI PRAVNIH PROPISA U AGENCIJI ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE 

 

  1. U Instrukciji za provođenje Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa  u Agenciji za državnu službu  Bosne i Hercegovine, broj:  01-02-2-893/11  od 05.11.2011. godine ( u daljem tekstu: Instrukcija), u  tački 5. iza riječi „pismeno“ dodaju se riječi: „ na  propisanom  obrascu,  koji  se  nalazi  u  Prilogu  1.  ove Instrukcije“.
  2. Iza tačke 5. dodaje se nova tačka 6. koja glasi: „6. Radi korištenja  u pripremi  nacrta  propisa  Agencija komentare  i prijedloge izmjena  objedinjuje  na propisanom obrascu koji se nalazi u Prilogu 2. ove Instrukcije, a davaocima komentara  i  prijedloga  izmjena  na  prednacrt  propisa  Agencija  daje  povratnu informaciju na propisanom obrascu, koji se nalazi u Prilogu 3. ove Instrukcije.“
  3. Dosadašnje tačke 6,7,8,9,10,11. i 12 postaju tačke 7,8,9,10,11,12. i 13.
  4. U sadašnjoj tački 8. u podtački c) iza riječi:  „civilnog društva“,  dodaje se zarez i riječi :“ i to: Centar za promociju civilnog društva (CPCD), Savez za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja „Horizont 2024“, „Analitika“, “.
  5. U sadašnjoj tački 10. iza riječi:“uticaja na javnost ili ne“ dodaje se zarez i riječi: „ i to na propisanom obrascu Izjave koji se nalazi u Prilogu 4. ove Instrukcije“.
  6. Ove izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja

Broj: 01-02-2-893-1/11                                                                                         D I R E K T O R

Sarajevo, 19.06.2015.g.                                                                                        Neven Akšamija

 

PRILOG 1. – Obrazac za dostavljanje komentara i prijedloga na prednacrt propisa

Uputstvo za popunjavanje obrasca

U naslovu Obrascа za dostavljanje komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa molimo navedite tačan naziv propisa na koji dajete komentare i prijedloge izmjena.

U koloni Opća zapažanja vezano za prednacrt propisa molimo upišite vaša zapažanja vezano za prednacrt propisa koji se nalazi u procesu konsultacija i na koji vi dajete komentare. Ova zapažanja se mogu odnositi na potrebu donošenja propisa na koji dajete komentare, njegov odnos sa drugim propisima koji direktno ili indirektno uređuju istu ili sličnu oblast, zatim redoslijed članova u samom tekstu propisa i njihov eventualni drugačiji raspored, izostanak nekih važnih odredbi i slično.

U koloni Pojedinačni komentari na članove prednacrta propisa molimo upišite na koji konkretno član i stav se vaši komentari odnose. U okviru toga molimo da za svaki taj član ili stav date komentar, obrazloženje, odnosno razlog zbog čega smatrate da ponuđeno rješenje nije odgovarajuće, te eventualno koje su posljedice uslijed usvajanja ponuđenog teksta propisa. Takođe, molimo da u okviru prijedloga izmjene pomenutog člana ili stava ponudite tekst toga člana ili stava, onako kako smatrate da isti treba glasiti.

Ime i prezime lica ili naziv organizacije koja daje komentare

 

Opća zapažanja vezano za prednacrt propisa

 

Pojedinačni komentari na članove prednacrta propisa

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

 

PRILOG 2. -Obrazac za objedinjavanje komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa

Uputstvo za popunjavanje obrasca

 

U naslovu Obrasca za objedinjavanje komentara i prijedloga izmjena na prednacrt propisa molimo

navedite tačan naziv propisa na koji se odnose komentari i prijedlozi izmjena.

U  koloni  Sažetak  općih  zapažanja  vezano  za  prednacrt  propisa   molimo  navedite  objedinjene

komentare  i  zapažanja  koje  su  davaoci  komentara  naveli  u  Obrascu  za  dostavljanje   komentara  na prednacrt propisa i to u dijelu predviđenom za opća zapažanja. U slučaju da se suštinski isto ili slično zapažanje  pojavljuje  više  puta  od  strane  različitih  davaoca  komentara,  molimo  pored  tog  zapažanja navedite broj koliko puta se to zapažanje pojavljuje.

U koloni  Pojedinačni komentari na članove prednacrta propisa  molimo navedite članove i stavove

na  koje  su  davaoci  komentara  imali  određene  komentare  i  prijedloge  izmjena.  Molimo  tu  unesite komentare,  uz  obrazloženja,  te  prijedloge  izmjena pomenutog  člana  i  stava,  tačno  onako  kako  su  to davaoci  komentara  i  naveli  u  za  to  predviđenom  mjestu  u  Obrascu  za  dostavljanje  komentara  na prednacrt propisa.

U  slučaju  da  više  davalaca  komentara  ima  isti  ili  suštinski  sličan  komentar,  pored  tog  komentara navedite broj davalaca komentara koji dijele isto mišljenje, kao i u slučaju da više davalaca komentara ima različite stavove vezano za iste članove i stavove.

 

 

Sažetak općih zapažanja vezano za prednacrt propisa

 

Pojedinačni komentari na članove prednacrta propisa

 

Pojedinačni komentari na članove prednacrta propisa

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

Član ___ stav ____ :

Komentar

 

Obrazloženje

 

Prijedlog izmjene teksta pomenutog člana:

 

PRILOG  3.  -  Obrazac  za  dostavljanje  povratne  informacije  davaocima  komentara  i  prijedloga

izmjena na prednacrt propisa

 

 

Davaoci komentara i prijedloga izmjena kojima

se dostavlja povratna informacija o usvajanju

ili neusvajanju njihovih prijedloga

 

Sažetak općih zapažanja vezano za prednacrt

propisa

 

Pojedinačni komentari

na članove prednacrta propisa

Povratna informacija o usvajanju ili

neusvajanju predloženog komentara i u

slučaju neusvajanja, odgovarajuće

obrazloženje uz to

 

 

Član ___ stav ____ :

1. prijedlog izmjene

teksta pomenutog člana,

odnosno stava:

 

2. prijedlog izmjene

teksta pomenutog člana,

odnosno stava:

 

Član ___ stav ____ :

1. prijedlog izmjene

teksta pomenutog člana,

odnosno stava:

 

2. prijedlog izmjene

teksta pomenutog člana,

odnosno stava:

 

Član ___ stav ____ :

1. prijedlog izmjene

teksta pomenutog člana,

odnosno stava:

 

2. prijedlog izmjene

teksta pomenutog člana,

odnosno stava:

 

PRILOG 4. – OBRAZAC IZJAVE

Na osnovu člana 24. Pravila za konsultacije u izradi pravnih propisa („Službeni glasnik BiH“, br. 81/06 i 80/14), direktor Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine uz nacrt ___________________________________ , d a j e

I Z J A V U

1.

Minimalne obaveze u pogledu konsultacija

 

2.

Obrazloženje zaključka da li pravni propis

ima značajnog uticaja na javnost ili ne

 

 

3.

Obrazloženje odluke o obliku izvršenih

konsultacija

 

 

4.

Nevladine organizacije sa kojima su izvršene konsultacije

 

 

5.

Stav nevladinog sektora

 

6.

Mjere informisanja javnosti i mišljenje

javnosti

 

 

7.

Izjava da je institucija postupila sa primljenim komentarima u skladu s ovim postupkom i dostavila potrebni izvještaj u skladu sa članom 23. stav (3) Pravila

 

8.

Ostale informacije

 

 

                                                                                                                                                             D I R E K T O R

Posljednje ažurirano ponedeljak, 06 februar 2017 10:45
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook