04
Feb
2010
Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiH PDF Print

("Službeni glasnik BiH", 08/10)


Na osnovu člana IV. 4.a) Ustava Bosne i Hercegovine, Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine, na 69. sjednici Predstavničkog doma, održanoj 30. decembra 2009. godine, i na 42. sjednici Doma naroda, održanoj 21. januara 2010. godine, usvojila je

ZAKON  
O IZMJENI ZAKONA O DRŽAVNOJ SLUŽBI U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE

 

Član 1.

U Zakonu o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 12/02, 19/02, 8/03, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07 i 43/09), u članu 50. stav 1. tačka b) mijenja se i glasi:  
"b)    kada navrši 65 godina života i najmanje 20 godina staža osiguranja ili kada navrši 40 godina staža osiguranja nezavisno od godina života;".

Član 2.  

Ovaj Zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenom glasniku BiH".

PSBiH, broj 473/10
21. januara 2010. godine
Sarajevo  

Predsjedavajući
Predstavničkog doma
Parlamentarne skupštine BiH
Dr. Milorad Živković, s. r.  

Predsjedavajući
Doma naroda
Parlamentarne skupštine BiH
Sulejman Tihić, s. r.

Attachments:
FileDescriptionFile size
Download this file (Zakon_o_izmjeni_zakona_o_drzavnoj_sluzbi_u_instittucijama_BiH.pdf)Zakon o izmjeni Zakona o državnoj službi u institucijama BiHDokument u PDF formatu.117 Kb
Last Updated on Tuesday, 17 March 2015 12:02
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook