07
Mar
2017
Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine PDF Ispis

("Službeni glasnik BiH", broj 15/17 od 03.03.2017. godine)

 


Na osnovu člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), člana 49. stav 6. i člana 62. stav 2. tačka a) alineja 3) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine na 89. sjednici, održanoj 25.1.2017.godine, donijelo je

 

 

ODLUKU
O NAČINU PROVOĐENJA OBUKE
DRŽAVNIH SLUŽBENIKA U INSTITUCIJAMA BOSNE I HERCEGOVINE


DIO PRVI - OPĆE ODREDBE

Član 1.
(Predmet odluke)

Ovom odlukom utvrđuje se način provođenja obuke državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: obuka), koje organizira Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), a što obuhvata: cilj obuke, institucije Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije) odgovorne za realizaciju obuke, pravo i obavezu učešća državnog službenika/službenice na obuci, plan i program obuke, vrste obuke, izbor izvođača/izvođačice obuke, izbor polaznika/polaznice obuke i utvrđivanje kredita za polaznike koji su prošli obuku.

Član 2.
(Upotreba izraza)

Izrazi koji su radi preglednosti dati u jednom gramatičkom rodu u ovoj odluci bez diskriminacije se odnose i na muškarce i na žene.

Član 3.
(Definicije)

Izrazi korišteni u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:

a) obuka se tumači kao kontinuirano stručno osposobljavanje i usavršavanje, nakon školovanja stečenog u toku univerzitetskog studija, koja za cilj ima da unaprijedi stručna znanja, kompetencije i ponašanje državnih službenika;
b) informacioni sistem za elektronsko upravljanje procesom organizacije obuke (Training Management System) (u daljem tekstu: TMS), je informacioni sistem koji automatizira cjelokupni proces u organizaciji obuke;
c) informacioni sistem za upravljanje elektronskim učenjem (Learning Management System) (u daljem tekstu: LMS), je informacioni sistem za učenje na daljinu i elektronsko učenje državnih službenika;
d) e-learning je elektronsko učenje i proces stručnog usavršavanja državnih službenika uz pomoć informacijsko-komunikacijske tehnologije radi unapređenja kvaliteta procesa učenja;
e) webinar je učenje na daljinu uživo putem interneta;
f) coaching je učenje uz savjetovanje sa mentorom;
g) self-paced learning je elektronsko učenje putem interneta pri čemu državni službenik sam određuje ritam učenja;
h) kombinirana obuka (blended learning) je kombinacija učenja putem interneta i učenja u učionici;
i) monitoring obuke je sistem praćenja i nadgledanja aktivnosti izvršioca obuke;
j) analiza potreba za obukom (Training Needs Analysis) ( u daljem tekstu: TNA), je procjena ili analiza potreba za obukom i usavršavanjem putem identifikacije problema koji su signalizirani kroz nedostatke koji se pojavljuju tokom obavljanja posla.


DIO DRUGI - CILJ OBUKE I INSTITUCIJE ODGOVORNE ZA REALIZACIJU OBUKE

Član 4.
(Cilj obuke)

Cilj obuke je razvoj državne službe i efikasniji i efektivniji rad organa državne uprave kroz osiguranje kontinuirane usklađenosti znanja, kompetencija i ponašanja državnih službenika sa zahtjevima koje postavlja njihovo radno mjesto, potrebe institucije i razvojne potrebe državne službe u cjelini.


Član 5.
(Institucije odgovorne za realizaciju obuke)

(1) Agencija je odgovorna za obavljanje funkcije planiranja, koordinacije, organiziranja i izvođenja programa horizontalnih obuka, odnosno općih i sveobuhvatnih obuka koje za cilj imaju razvoj generalnih vještina i znanja potrebnih svim državnim službenicima koji rade u različitim institucijama.

(2) Institucije su dužne sarađivati s Agencijom po pitanju realizacije horizontalnih obuka državnih službenika te su odgovorne za kompletan proces realizacije vertikalnih obuka, vezano za svoje područje djelovanja.
(3) Svaka institucija je, u skladu sa članom 60. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), (u daljem tekstu: Zakon), dužna imenovati menadžera obuke koji je zaposlen u jedinici za implementaciju odredbi Zakona, po pravilu državnog službenika na radnom mjestu za kadrovske odnosno poslove razvoja ljudskih resursa ili poslove obuke. U cilju razvoja i modernizacije politika u oblasti ljudskih potencijala, navedena jedinica zadužena je i za obuku.

Član 6.
(Pravo na stručno osposobljavanje i usavršavanje)

(1) Državni službenik ima zakonsko pravo na podršku i pomoć u stručnom obrazovanju i profesionalnom usavršavanju u cilju napredovanja u karijeri, putem obuke i na druge načine.
(2) Institucija ne može onemogućiti učešće državnih službenika na obukama, osim u opravdanim slučajevima vezanim za trenutne obaveze institucije, s tim da svaki državni službenik ima pravo na minimalni broj kredita kako je propisano u članu 7. ove odluke.

Član 7.
(Obaveza stručnog osposobljavanja i usavršavanja)

(1) Državni službenik je obavezan da neprestano radi na svom stručnom obrazovanju i usavršavanju, te u toku kalendarske godine pohađa i završi odgovarajuće obuke.
(2) Rukovodeći državni službenik i šef unutrašnje organizacione jedinica treba imati šest kredita, a ostali državni službenici najmanje četiri kredita u jednoj kalendarskoj godini.

DIO TREĆI - PLAN I PROGRAM OBUKE, VRSTE, KATEGORIJE I TIPOVI OBUKE

Član 8.
(Analiza potreba za obukom)

(1) Upravljanje obukama je bazirano na kontinuiranoj analizi i identifikaciji potrebnih znanja i vještina (TNA), kao temelju za pripremu i implementaciju planova i programa obuke i usavršavanja, te evaluaciji primjene stečenih znanja na radnom mjestu i u neposrednom radnom okruženju.
(2) Agencija je dužna da kontinuirano prikuplja podatke kako bi utvrdila potrebu za adekvatnom obukom državnih službenika i kako bi razvila plan i program obuka.
(3) Metodologija analize potreba za obukom treba da obuhvata više različitih aspekata koji sačinjavaju ukupnu procjenu, a to su:
a) strateški državni ciljevi i politika razvoja državne službe;
b) postojeći regulatorni okvir;
c) potrebe koje određuju radni zadaci (putem analize radnih mjesta i opisa poslova za pojedinačna radna mjesta);
d) kvaliteta i način na koji se vrše radni zadaci (putem izvještaja o provedenom ciklusu ocjenjivanja državnih službenika);
e) potrebe koje su iskazali državni službenici (putem upitnika koje popunjavaju državni službenici);
f) potrebe kako ih vide rukovodioci institucija;
g) analiza obuka koje su u prethodnom periodu bile organizirane (putem evaluacijskih upitnika koje popunjavaju polaznice obuke poslije svake okončane obuke).
(4) Menadžer obuke u instituciji dužan je uraditi analizu potrebe za obukom u svojoj instituciji na osnovu godišnjeg pregleda i analize sistema ocjenjivanja radne uspješnosti, te dostaviti Agenciji zbirni izvještaj o preporučenim obukama za državne službenike u svojoj instituciji, kao rezultat svih preporuka za pohađanje obuke koje su unesene u obrazac za ocjenjivanje državnog službenika, najkasnije do kraja septembra za prethodna dva ciklusa ocjenjivanja.

Član 9.
(Godišnji plan i program obuka)

(1) Agencija, na osnovu izvršene analize potreba za obukom, za svaku kalendarsku godinu utvrđuje plan i program obuka.
(2) Godišnji plan obuka sadrži: temu obuke, utvrđen cilj svake pojedine obuke, pregled ciljne grupe polaznika, vremenski period održavanja i mjesto održavanja obuke.
(3) Programom se detaljnije utvrđuje: vrsta, kategorija, tip, sadržaj, očekivani ishod obuke, broj polaznika, broj sati i broj dana, broj kredita kojima se vrednuje svaka pojedina obuka.
(4) Agencija ima pravo da na osnovu ukazanih opravdanih potreba izmijeni ili dopuni godišnji plan i program obuka.
(5) Institucije pripremaju godišnji plan obuka državnih službenika u svojoj instituciji, uključujući obuke u organizaciji Agencije, kao i komercijalne obuke.
(6) Institucije su obavezne plan svojih potreba za horizontalnim obukama dostaviti Agenciji do kraja oktobra tekuće godine.

Član 10.
(Vrste, kategorije i tipovi obuke)

(1) Agencija organizira sljedeće vrste obuka:
a) obavezno osposobljavanje;
b) stručno usavršavanje;
c) opće obuke.
(2) Kategorije obuka su sljedeće:
a) menadžerske obuke;
b) razvoj socijalnih vještina u radnom okruženju;
c) opći kursevi osvježenja znanja;
d) specijalističke obuke.
(3) Po načinu izvođenja Agencija organizira sljedeće tipove obuka:
a) u učionici;
b) coaching;
c) e-learning, i to: e-learning uz pomoć predavača, e-learning na zahtjev
(self-paced) i webinar;
d) kombinirana obuka (blended learning).

DIO ČETVRTI - IZBOR, PRAVA I OBAVEZE IZVOĐAČA I POLAZNIKA OBUKE

Član 11.
(Izvođač obuke)

Izvođač obuke u organizaciji Agencije može biti pravno lice koje je u skladu sa važećim propisima registrirano za izvođenje određene vrste obuke odnosno edukacije ili fizičko lice koje je stručnjak za oblast uprave i državne službe, predavač u visokoškolskoj instituciji ili predavač iz privatnog sektora. U oba slučaja izvođač obuke mora biti od strane Agencije certificiran za izvođenje obuke.

Član 12.
(Javni poziv za certificiranje izvođača obuke)

(1) Za pružanje usluge obuke koja traje više od šest akademskih sati objavljuje se javni poziv za certificiranje izvođača obuke (u daljem tekstu: javni poziv).
(2) Javni poziv se objavljuje na TMS-u i službenoj internet stranici Agencije.

Član 13.
(Kriteriji za vrednovanje prijave izvođača obuke)

(1) Kriteriji za vrednovanje prijave izvođača obuke su:
a) akademsko zvanje i stručno usavršavanje u relevantnoj oblasti, a što se dokazuje odgovarajućim diplomama i certifikatima/licencama za osposobljenost izvođača za obavljanje navedene obuke, koji se vrednuju od jedan do pet bodova;
b) predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji obuke, a što se dokazuje referencama i brojem organiziranih i pruženih obuka na tražene teme, koji se vrednuju od jedan do pet bodova;
c) predloženi plan i program obuke: uzorak prezentacije, materijali za distribuciju polaznicima, vježbe i test provjere znanja koji odgovaraju temi obuke, korištenje različitih metoda (predavanje, simulacija, igranje uloga), simulacija dijela predavanja pred Komisijom za certificiranje izvođača obuke (u daljem tekstu: Komisija), koji se vrednuju od jedan do 10 bodova.
(2) Podkriteriji vrednovanja prijava izvođača obuke mogu biti regulirani u svakom pozivu
za prijavu izvođača ili posebnim aktom Agencije.

Član 14.
(Certificiranje izvođača obuke)

(1) Direktor Agencije imenuje Komisiju koja na osnovu kriterija iz člana 13. ove odluke vrši bodovanje i ocjenu pristiglih prijava, te na temelju toga i certificiranje izvođača obuke.
(2) Izvođač koji ispuni sve kriterije za vrednovanje prijave i ostvari najmanje 13 bodova se certificira i upisuje u bazu certificiranih izvođača za određenu temu Agencije, te se po potrebi poziva za pružanje usluga obuke.
(3) Listu certificiranih izvođača obuke Agencija objavljuje na TMS-u i službenoj internet stranici Agencije.
(4) Komisija je obvezna da pismeno, uz navođenje podatka o broju ostvarenih bodova, obavijesti pravno ili fizičko lice koje se prijavilo za izvođača obuke a nije se kvalificiralo na listu iz stava (3) ovog člana. Ukoliko smatra da je oštećeno, navedeno lice ima pravo podnijeti zahtjev za ostvarivanje prava direktoru Agencije u roku od osam dana od dana prijema obavijesti Komisije.
(5) Odluka po zahtjevu za ostvarivanje prava donosi se u formi rješenja, protiv kojeg se može izjaviti žalba Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine, u roku od 15 dana od dana prijema rješenja.
(6) Rješenje Žalbenog vijeća pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine je konačno.

Član 15.
(Izbor izvođača obuke za konkretnu obuku)

Izbor izvođača obuke za konkretnu obuku s liste certificiranih izvođača obuke obavlja se na način da se vodi računa o: broju bodova koji je ostvaren prilikom certificiranja prijave, rezultatima evaluacije ranije izvršenih obuka od strane polaznika obuke, monitoringa obuke, kao i o učestalosti izvođača za određenu temu, kako bi se postigla što veća raznolikost izvođača i ostvario što bolji kvalitet obuke.

Član 16.
(Cijena usluge obuke)

(1) Agencija će izvođačima obuke platiti neto iznos po izvršenom akademskom satu i to:
a) 50 KM za sve vrste obuka koje izvode certificirani izvođači u učionici;
b) 60 KM za obuku za novozaposlene i ostale slične kratke obuke;
c) 30 KM za kurseve stranih jezika, IT obuke i slične kurseve u učionici u trajanju dužem od 24 akademska sata;
d) 40 KM za coaching i kurseve stranih jezika putem webinara;
e) 60 KM e-learning uz pomoć predavača;
f) 80 KM za webinar.
(2) U iznimnim situacijama, kada se ukaže potreba za posebnom vrstom obuke, direktor Agencije može uz obrazloženje posebnom odlukom da utvrdi neto iznos po satu obuke.

Član 17.
(Sklapanje ugovora sa izvođačem obuke)

(1) Sa fizičkim licem kao izvođačem obuke zaključuje se ugovor o autorskom djelu, a sa pravnim licem kao izvođačem obuke zaključuje se ugovor o pružanju usluge obuke.
(2) Obaveze izvođača obuke se detaljno preciziraju u svakom pojedinačnom sklopljenom ugovoru o autorskom djelu odnosno ugovoru o pružanju usluge obuke.
(3) U segmentu izbora i zaključivanja ugovora sa izvođačem obuke, primjenjuje se član 62. stav 4. Zakona.

Član 18.
(Prava i obaveze državnog službenika kao izvođača obuke)

Državni službenik koji je izvođač obuke na određenoj obuci u pogledu prava i obaveza kao izvođač ima isti status kao i ostala fizička lica izvođači.

Član 19.
(Obaveze izvođača obuke)

(1) Izvođač obuke je obavezan dostaviti Agenciji finalni plan i program obuke najkasnije 10 dana prije početka obuke.
(2) Izvođač obuke je obavezan postaviti na TMS materijale za distribuciju polaznicima najkasnije pet dana prije početka obuke.
(3) Izvođač e-learning obuke je obavezan da nastavni materijal prilagodi online okruženju, koristeći različite online metode i alate.
(4) Izvođač obuke je obavezan prisustvovati obukama u organizaciji Agencije koje su namijenjene za izvođače obuke.

Član 20.
(Monitoring obuke )

(1) Agencija vrši monitoring svake pojedine obuke na posebnom obrascu, čiji izgled i sadržaj sama uređuje.
(2) Kroz monitoring obuke vrši se ocjenjivanje pripreme, sadržaja i izvedbe svake obuke, te vještine predavača.
(3) Ocjena dobijena na monitoringu utječe, zajedno s ostalim kriterijima, na budući izbor predavača za konkretnu obuku.

Član 21.
(Pravo učešća na obuci)

(1) Pravo učešća na obuci koju organizira Agencija ima svaki državni službenik za kojeg se programom obuke utvrdi da pripada ciljanoj grupi za učešće na istoj, a u skladu sa optimalnim brojem učesnika.
(2) U iznimnim slučajevima, učešće na obuci može se odobriti i drugom uposlenom u instituciji, ukoliko se utvrdi da po vrsti poslova koje uposleni obavlja pripada ciljanoj grupi za učešće na navedenoj obuci.

Član 22.
(Oglašavanje obuke)

(1) Agencija obuku oglašava putem TMS-a, uz navođenje teme obuke, predavača na obuci, vremena i mjesta održavanja obuke i krajnjeg roka za prijavu.
(2) Agencija može i na drugi način informirati institucije i državne službenike o činjenici raspisivanja obuke na TMS-u.
(3) Institucija ne može državnom službeniku uskratiti pravo prijave na obuku iz razloga što poziv na konkretnu obuku nije stigao i pismenim putem.

Član 23.
(Način prijavljivanja učešća na obuci)

(1) Državni službenik se prijavljuje za učešće na obuci isključivo putem TMS-a.
(2) Odobrenje za prijavu na obuku državnom službeniku daje njegov neposredno nadređeni, u skladu sa internim procedurama institucije za odobravanja obuke.
(3) Prijava državnog službenika za učešće na određenoj obuci sadrži izjavu državnog službenika da ima odobrenje neposredno nadređenog državnog službenika institucije u kojoj je zaposlen, u protivnom ista neće biti uzeta u razmatranje.
(4) Agencija obavještava neposredno nadređenog državnog službenika putem TMS-a da se državni službenik prijavio za učešće na određenoj obuci, a potom i da je imenovanom odobreno pohađanje obuke.
(5) Ukoliko državni službenik nema saglasnost za pohađanje obuke, neposredno nadređeni dužan je da o tome email-om obavijesti Agenciju najkasnije 24 sata po prijemu obavijesti o prijavi učešća na obuci državnog službenika, kada se isti skida sa liste polaznika konkretne obuke.
(6) Državni službenik dužan je redovno ažurirati korisničke podatke u svom TMS profilu.

Član 24.
(Kriteriji i odabir polaznika obuke )

(1) Agencija na osnovu primljenih prijava vrši odabir polaznika obuke pri čemu se vodi računa da znanja i vještine dobiju državni službenici kojima su ta znanja i vještine potrebne za obavljanje njihovih radnih zadataka ili za napredovanje u službi, uz poštivanje principa jednakih mogućnosti za sve zainteresirane državne službenike bez obzira na nacionalnost, socijalno porijeklo, entitetsko državljanstvo, prebivalište, religiju, politička i druga uvjerenja, spol, rasu, rođenje, bračni status, starosnu dob, imovinsko stanje, hendikepiranost ili drugi status.
(2) Kriteriji za odabir polaznika obuke utvrđuju se prema vrsti obuke i to na sljedeći način:
a) za obavezno osposobljavanje, koje obuhvata obuke koje Vijeće ministara BiH proglasi obavezujućim, polaznici se određuju prema redoslijedu prijava;
b) za stručno usavršavanje, polaznici se određuju prema: relevantnosti teme, ciljevima obuke, potrebama radnog mjesta, formalnog obrazovanja i kompetenciji državnog službenika koja se cijeni na osnovu opisa radnih zadataka osobe koja se prijavljuje;
c) za opću obuku, polaznici se određuju prema redoslijedu prijavljivanja, vodeći pri tome računa o ranije odslušanim obukama, broju kredita u toku te kalendarske godine, kao i o ravnomjernoj zastupljenosti institucija.
(3) Agencija će putem TMS-a, a prije početka obuke koju ona organizira, obavijestiti državnog službenika koji je poslao prijavu za učešće na određenoj obuci o tome da je njegova prijava prihvaćena, a istu obavijest će dobiti i nadređeni državni službenik, što će ujedno služiti kao službena potvrda o izostanku državnog službenika s posla u svrhu obuke.

Član 25.
(Obaveze državnog službenika čija je prijava prihvaćena)

(1) Državni službenik čija je prijava prihvaćena dužan je prisustvovati obuci na koju se prijavio kao i aktivno učestvovati u aktivnostima kada je takvo učestvovanje predviđeno obukom koju pohađa.
(2) Izuzetno od odredbe iz stava (1) ovog člana, u slučaju opravdanog odsustva, državni službenik neposredno ili njegov nadređeni dužni su Agenciji najkasnije do 13,00 sati u radnom danu koji prethodi obuci dostaviti informaciju, po pravilu e-mailom, o nemogućnosti prisustva obuci tog državnog službenika. Državni službenik koji otkazuje svoje učešće na obuci dužan je o otkazivanju učešća obavijestiti i svog neposredno nadređenog („cc“ u e-mailu).
(3) U slučaju da državni službenik dva puta u toku jedne kalendarske godine izostane sa obuke za koju se prijavio i dobio potvrdu učešća, odnosno ne učini opravdanim razloge zbog kojih nije prisustvovao obuci za koju je prihvaćena prijava, neće se birati za obuke koje organizira Agencija do kraja te godine.
(4) Agencija će u godišnjem izvještaju institucijama dostaviti i listu državnih službenika koji su neopravdano izostali s obuka.

Član 26.
(Certifikat)

(1) Agencija će po završetku obuke putem TMS-a izdati certifikat o pohađanju obuke samo polaznicima koji su prisustovali obuci u trajanju od najmanje dvije trećine vremena ukupnog trajanja obuke i koji su uspješno položili provjeru znanja, ukoliko je provjera znanja predviđena planom i programom obuke.
(2) Certifikat se izdaje elektronski i nalazi se u ličnom profilu korisnika TMS-a te se može štampati prema potrebi.
(3) Agencija će na pismeni zahtjev polaznika obuke izdati odštampan, potpisan i ovjeren certifikat.
(4) Na izdavanje certifikata primjenjuju se odredbe Zakona o upravnom postupku („Službeni glasnik BiH“, br. 29/02, 12/04, 88/07, 93/09 i 41/13).

Član 27.
(Evaluacija obuke)

(1) Nakon svake obuke radi se provjera djelotvornosti obuke na osnovu uspostavljenih ciljeva obuke.
(2) Analiza kvaliteta obuke se obavlja kroz ocjenu zadovoljstva korisnika ponuđenim obuhvatom teme kao i uspješnosti izvođača u prenošenju znanja i vještina, u kom cilju svaki polaznik konkretne obuke po završetku iste popunjava evaluacijski obrazac koji se ne potpisuje kako bi ocjena zadovoljstva korisnika bila što objektivnija.
(3) Uspješnost izvođača obuke utvrđena kroz evaluaciju obuke je osnov određivanja kriterija prilikom angažiranja izvođača obuke za pružanje usluge u narednoj obuci.

Član 28.
(Godišnji izvještaj o obukama)

(1) Agencija vodi evidenciju polaznika obuka koji su uspješno završili obuke u organizaciji Agencije u prethodnoj godini i o tome sačinjava godišnji izvještaj. Izvještaj uključuje i broj dodijeljenih kredita za svaku završenu obuku, a objavljuje se do kraja januara naredne godine za obuke završene u prethodnoj godini.
(2) Godišnji izvještaj o obukama Agencija je obavezna dostaviti i svim institucijama.

Član 29.
(Izbor odgovarajućeg prostora za obuku)

(1) Prostor za obuke mora sadržavati sve uvjete za realizaciju obuke.
(2) Obuke se u pravilu održavaju u prostorijama za obuku u institucijama.
(3) Ukoliko nije moguće osigurati odgovarajući prostor za obuku u institucijama, Agencija će izvršiti zakup prostora u skladu sa potrebama obuke i raspoloživim budžetskim sredstvima.
(4) Podkriteriji vrednovanja izbora odgovarajućeg prostora mogu biti regulirani posebnim aktom Agencije.

DIO PETI – UTVRĐIVANJE KREDITA

Član 30.
(Pojam kredita)

(1) Kredit u smislu ove odluke je brojčana jedinica utvrđena po temama obuhvaćenim planom i programom određene obuke.
(2) Krediti se određuju za svaku obuku koju organizira ili u čijem organiziranju učestvuje Agencija ili druga institucija.

Član 31.
(Vrednovanje obuka organiziranih izvan Agencije)

(1) U slučaju da obuku organizira druga institucija, ista je obavezna da u roku od 15 dana prije početka obuke Agenciji dostavi relevantne podatke o vrsti, namjeni i obliku obuke, radi utvrđivanja broja kredita.
(2) Agencija će izdati potvrdu o dodijeljenim kreditima u roku od sedam dana od prijema zahtjeva, a koju je organizator obuke dužan uručiti polaznicima koji su uspješno završili obuku.
(3) Iznimno, u naročito opravdanim slučajevima, institucija može tražiti od Agencije određivanje kredita i naknadno u odnosu na rokove propisane ovim članom.

Član 32.
(Vrednovanje obuka putem TMS-a)

(1) Državni službenik korisnik TMS-a, može putem sistema poslati zahjev za kreditiranje obuke koju je sam pohađao izvan Agencije, pod uslovom da je navedena obuka potrebna za obavljanje njegovih radnih zadataka ili za napredovanje u službi.
(2) Nakon odobravanja kredita od strane Agencije, TMS će zabilježiti podatak o obuci i broju kredita u korisničkom profilu.


Član 33.
(Elementi vrednovanja kredita)

(1) Za utvrđivanje iznosa kredita utvrđuju se sljedeći kriteriji:
a) za trajanje obuke:
1) svakih 6 akademskih sati obuke vrednuje se sa jednim kreditom;
2) self-paced obuka vrednuje se sa dva kredita.
b) za provjeru znanja:
1) obuka koja obuhvata provjeru znanja vrednuje se sa jednim kreditom;
2) obuka koja ne obuhvata provjeru znanja ne vrednuje se.
c) za vrstu i tip obuke:
1) opća obuka i obavezno osposobljavanje vrednuje sa jednim kreditom;
2) stručna obuka vrednuje se sa dva kredita.
(2) Ukupan broj kredita koji se utvrđuje za svaku pojedinu obuku dobije se zbrajanjem kredita na temelju kriterija iz stava (1) ovog člana.

DIO ŠESTI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 34.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove odluke, prestaje da važi Odluka o utvrđivanju načina realizacije obuke i razvoja državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 35/14).

Član 35.
(Stupanje na snagu)

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

VM broj: 16/17
25.01.2017. godine
Sarajevo

Predsjedavajući
Vijeća ministara BiH
Dr. Denis Zvizdić

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (odluka-o-nacinu-sprovodjenja-obuke-drzavnih-sluzbenika-2017.pdf)Odluka o načinu provođenja obuke državnih službenika u institucijama BiHDokument u PDF formatu.338 Kb
Ažurirano Utorak, 07 Ožujak 2017 10:14
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook