16
Mar
2017
Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika PDF Ispis

Instrukcija Agencije za državnu službu, broj: 01-02-66-3/17 od 28.02.2017. godine („Službeni glasnik BiH“, broj 17/17)


Na osnovu člana 62. a u vezi sa članom 26. stav 1. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), člana 16., člana 61. stav 2. i člana 99. stav 4. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), te na osnovu člana 14. stav (11) Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, broj 63/16), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, donosi

INSTRUKCIJU
O PRIVREMENOM UTVRĐIVANJU PRIPADNOSTI FAKULTETA
NAUČNIM OBLASTIMA ZA POTREBE PROVOĐENJA
KONKURSNIH PROCEDURA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA


DIO PRVI – UVODNE NAPOMENE I CILJ UTVRĐIVANJA PRIPADNOSTI FAKULTETA

Član 1.
(Predmet Instrukcije)

Ovom instrukcijom privremeno se utvrđuje pripadnost fakulteta naučnim oblastima za potrebe provođenja konkursnih procedura za izbor državnih službenika (u daljem tekstu: konkursne procedure) u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije), koje realizuje ili kojima pruža stručnu pomoć Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija).

Član 2.
(Definicije)

Izrazi korišteni u ovoj odluci imaju sljedeća značenja:
a) naučna oblast je izraz usklađen sa Uputstvom o metodološkom okviru i principima za izradu pravilnika o klasifikaciji naučnih oblasti, polja i grana („Službeni glasnik BiH“, broj 47/12), odnosno dokumentom "Revidirana klasifikacija oblasti nauke i tehnologije“ (FOS) po Fraskatijevom priručniku koji je sastavni dio navedenog Uputstva, a tumači se kao privremeno utvrđivanje pripadnosti fakulteta određenoj naučnoj oblasti/polju/grani za konkursne procedure;
b) oglas predstavlja sve vrste oglasa koje raspisuje Agencija u skladu sa zakonom kojim je uređena državna služba u institucijama;
c) nadležni organ u smislu ove odluke je univerzitet ili druga visokoškolska ustanova, vlada, ministarstvo ili drugi državni organ koji je nadležan za oblast obrazovanja na određenom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini.

Član 3.
(Obim primjene)

(1) Ova instrukcija primjenjuje se u konkursnim procedurama koje se provode na osnovu oglasa koje raspisuje Agencija.
(2) Odredbe ove instrukcije mogu se primijeniti i na druge konkursne procedure, pod uslovom da iste nisu u suprotnosti sa pravnim osnovom raspisivanja oglasa i provođenja konkursne procedure po navedenom oglasu, o čemu odlučuje institucija nadležna za oglašavanje i provođenje konkursne procedure.
(3) Odredbe ove instrukcije primjenjuju se i na svako drugo zapošljavanje i imenovanje koje za osnov ima Zakon o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i njegove podzakonske akte (interni i eksterni premještaj, zapošljavanje i imenovanje bez konkursa, zapošljavanje na određeno vrijeme, direktno preuzimanje i itd.).

Član 4.
(Cilj utvrđivanja pripadnosti fakulteta)

(1) Cilj utvrđivanja pripadnosti fakulteta određenoj naučnoj oblasti za potrebe provođenja konkursnih procedura jeste izbjegavanje velike razlike kod grupisanja istih ili istovjetnih fakulteta, s obzirom na različitost važećih propisa i nadležnih institucija iz oblasti visokog obrazovanja na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine, a na osnovu čega se određuje i različita pripadnost naučnim oblastima istih fakulteta, registrovanih u različitim sjedištima, u zavisnosti od propisa koje donose nadležni organi, uzimajući o obzir i činjenicu uslova navedenih u pravilniku o unutrašnjoj organizaciji svake institucije ponaosob.
(2) Cilj utvrđivanja pripadnosti u vezi sa stavom (1) ovog člana jeste i osiguranje jednakog postupanja i izbjegavanje diskriminacije zabranjene Ustavom Bosne i Hercegovine, Konvencijom o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda (Evropska konvencija) sa njenim protokolima i Zakonom o zabrani diskriminacije („Službeni glasnik BiH“, broj 59/09).


DIO DRUGI – NAČIN UTVRĐIVANJA PRIPADNOSTI FAKULTETA

Član 5.
(Utvrđivanje pripadnosti)

(1) Utvrđivanje pripadnosti fakulteta određenoj naučnoj oblasti za konkursne procedure zasniva se na činjenici da najmanje jedan nadležni organ u Bosni i Hercegovini određenu diplomu visokoškolske ustanove svrstava u naučnu oblast koja je tražena u tekstu oglasa za konkretno radno mjesto državnog službenika za koje se provodi konkursna procedura.
(2) Agencija, kao nadležna institucija za sačinjavanje oglasa na zahtjev institucija i provođenje konkursnih procedura, na osnovu prikupljene dokumentacije od nadležnih organa sa cijele teritorije Bosne i Hercegovine, za konkursne procedure sačinjava listu fakulteta u kojoj je naznačena pripadnost svakog fakulteta ponaosob određenoj naučnoj oblasti.
(3) Lista fakulteta iz stava (2) ovog člana se kontinuirano ažurira u skladu sa potrebama prakse i prikupljenim podacima od nadležnih organa.
(4) Prva verzija liste fakulteta iz stava (2) ovog člana objavit će se na internet stranici Agencije nakon stupanja na snagu ove instrukcije na linku: http://www.ads.gov.ba/v2/index.php?option=com_content&view=article&id=4290&Itemid=205
(5) U svakom slučaju, a kada je to za pojedinog kandidata povoljnije:
a) humanističke nauke se podrazumijevaju kao društvene nauke;
b) biotehničke nauke se podrazumijevaju kao tehničke nauke;
c) prirodno – matematičke nauke se podrazumijevaju kao prirodne nauke;
d) poslovanje, administracija i pravo se svrstavaju u društvene nauke;
e) turizam, razredna nastava i predškolsko vaspitanje se svrstavaju u društvene nauke;
f) inženjerstvo, tehnologija i građevinarstvo se svrstavaju u tehničke nauke;
g) poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo se svrstavaju u tehničke nauke;
h) biomedicinske i zdravstvene nauke (biomedicina i zdravstvo), zdravlje i zaštita zdravlja se svrstavaju u medicinske nauke;
i) nauka o okolišu i zaštita okoliša se svrstavaju u prirodne nauke.

Član 6.
(Strane diplome i vojne visoke škole)

(1) U pogledu stranih visokoškolskih ustanova koje su priznate u Bosni i Hercegovini, a za koje nije moguće utvrditi kojoj naučnoj oblasti pripada određena kvalifikacija, pojašnjenja o tome daje Agencija, uz eventualnu konsultaciju sa drugim nadležnim tijelima (Ministarstvo civilnih poslova BiH, Centar za informisanje i priznavanje dokumenata iz oblasti visokog obrazovanja, organi uprave u entitetima nadležni za oblast obrazovanja), vodeći računa o vrsti fakulteta, usmjerenju, stečenom zvanju i eventualno studijskom programu, u slučaju kada diploma, rješenje o nostrifikaciji ili akt o priznavanju ne ukazuje na isključivu pripadnost.
(2) Visoke vojnoškolske ustanove završene u Socijalističkoj Federativnoj Republici Jugoslaviji svrstavat će se u one oblasti čiji su im studijski programi najsličniji, o čemu pojašnjenja daje Agencija.
(1) U pogledu stranih vojnih visokoškolskih ustanova, primjenjuje se stav (1) ovog člana.


DIO TREĆI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 7.
(Privremeno važenje instrukcije)

(1) Ova instrukcija važi dok se ovo pitanje ne uredi na trajnoj osnovi i na jednoobrazan način od strane nadležnih organa na nivou Bosne i Hercegovine, entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine.
(2) Nakon što se u potpunosti implementiraju Odluka o načelima za utvrđivanje unutrašnje organizacije organa uprave Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 30/13) i Odluka o razvrstavanju radnih mjesta i kriterijima za opis poslova radnih mjesta u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 30/13 i 67/15), Agencija će preispitati dalju primjenu i potrebu važenja ove instrukcije.

Član 8.
(Izdata pojašnjenja)

Pojašnjenja, mišljenja, tumačenja i sl. koja je Agencija izdala do dana stupanja na snagu ove instrukcije primjenjuju se i dalje, osim ako su u suprotnosti sa odredbama ove instrukcije.

Član 9.
(Prestanak važenja)

Danom stupanja na snagu ove instrukcije prestaje važiti Odluka o privremenom utvrđivanju grupe fakulteta u koju spadaju filozofski fakulteti za potrebe javnih konkursa u institucijama Bosne i Hercegovine, broj 03-34-74-1/15 od 14. februara 2005. godine.

Član 10.
(Prelazna odredba)

Konkursne procedure gdje je već održana prva sjednica Komisije za izbor, započete prije stupanja na snagu ove instrukcije, okončat će se primjenom odredaba ove instrukcije ako je to za kandidata povoljnije.

Član 11.
(Stupanje na snagu)

Ova instrukcija stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

Broj: 01-02-66-3/17
28. februara 2017. godine
Sarajevo

DIREKTOR

Neven Akšamija

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (Instrukcija_rasporedjivanje_fakulteta_naucne_oblasti_konkursi_drzavna_sluzba.pdf)Instrukcija o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima zaDokument u PDF formatu.192 Kb
Ažurirano Srijeda, 29 Ožujak 2017 09:31
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook