04
Jul
2017
Pravilnik o uslovima i načinu direktnog preuzimanja državnih službenika PDF Ispis

"Službeni glasnik BiH", broj 48/17 od 30.06.2017. godine


Na osnovu člana 32b. stav 2. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 40/12), člana 16. i člana 99. st. 1. i 2. Zakona o upravi („Službeni glasnik BiH“, br. 32/02 i 102/09), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, donosi

 

PRAVILNIK

O USLOVIMA I NAČINU

DIREKTNOG PREUZIMANJA DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

DIO PRVI – UVODNE NAPOMENE

Član 1.

(Predmet pravilnika)

(1) Ovim pravilnikom uređuju se uslovi i način direktnog preuzimanja državnih službenika, tako što se razrađuju odredbe člana 32b. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Zakon), posebno u odnosu na relevantno zakonodavstvo entiteta i Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Brčko Distrikt), kako bi se omogućilo direktno preuzimanje državnih službenika u skladu sa odredbama Zakona.

(2) Ovim pravilnikom reguliše se i koja radna mjesta se smatraju sličnim u odnosu na radna mjesta državnih službenika u institucijama Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: institucije).

 

Član 2.

(Pojmovi)

Pojmovi upotrijebljeni u ovom pravilniku imaju sljedeće značenje:

a) preuzimanje označava direktno preuzimanje državnog službenika u skladu sa odredbama člana 32b. Zakona i odredbama ovog pravilnika;

b) entitetski zakon označava zakon Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, kantona Federacije Bosne i Hercegovine i Brčko Distrikta;

c) entitetski organ označava organ državne službe, odnosno uprave entiteta iz kojeg se državni službenik preuzima, a to su sljedeći organi na bilo kom nivou vlasti u Bosni i Hercegovini:

1) organi uprave i lokalne samouprave,

2) stručne službe zakonodavnih i predstavničkih organa,

3) stručne službe izvršnih organa,

4) organi pravosuđa.

d) institucija označava instituciju Bosne i Hercegovine;

e) državni službenik označava državnog službenika koji ima taj status u skladu sa entitetskim zakonom, a to je lice koje kumulativno ispunjava sljedeće uslove:

1) ima svojstvo službenika u entitetskom organu, sa pravom na stalni radni odnos,

2) radni odnos zasniva na osnovu javnog konkursa rješenjem, a ne na drugi način (ugovor o radu, imenovanje bez konkursa, itd.),

3) za radno mjesto na koje je postavljen je aktom o unutrašnjoj organizaciji entitetskog organa propisana visoka stručna sprema, odnosno visoko obrazovanje,

4) nije obuhvaćen odredbama entitetskog zakona koje su analogne odredbama člana 4. Zakona,

5) nema svojstvo policijskog službenika, namještenika, zaposlenika niti radnika.

f) Agencija označava Agenciju za državnu službu Bosne i Hercegovine;

g) agencija entiteta označava:

1) Agenciju za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine,

2) Agenciju za državnu upravu Republike Srpske;

3) komisiju ili drugi organ nadležan za državnu službu u onim kantonima koji nisu Agenciji za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine povjerili ulogu centralne institucije za primjenu propisa o državnoj službi,

4) organ uprave Brčko Distrikta nadležan za ljudske resurse.

h) sporazum označava sporazum o direktnom preuzimanju.

 

DIO DRUGI – USLOVI PREUZIMANJA

Član 3.

(Državni službenik koji se može preuzeti)

(1) Saglasno odredbama Zakona i ovog pravilnika, može se preuzeti samo državni službenik koji pored općih uslova propisanih zakonom i posebnih uslova propisanih aktom o unutrašnjoj organizaciji institucije, ispunjava i uslove iz ovog pravilnika.

(2) Državni službenik koji je imenovan na ograničeni period vremena (mandat), ne može se preuzeti.

(3) Izuzetno, državni službenik koji je prije imenovanja na mandatni period imao svojstvo državnog službenika bez ograničenja mandata, može se preuzeti na radno mjesto koje je slično radnom mjestu na koje je prije imenovanja na mandatni period bio postavljen.

Član 4.

(Radna mjesta na koja se državni službenik može preuzeti)

(1) Državni službenik se može preuzeti na svako slično radno mjesto, saglasno odredbama ovog pravilnika.

(2) Državni službenik se može preuzeti i na niže radno mjesto, ako je tako utvrđeno u sporazumu i u saglasnosti koju daje državni službenik.

(3) Državni službenik se ne može preuzeti na više radno mjesto (član 31. stav 1. Zakona), kao ni na radno mjesto sekretara sa posebnim zadatkom (član 34. stav 1. Zakona).

 

Član 5.

(Slična radna mjesta)

(1) Smatraju se sličnim ona radna mjesta koja se nalaze na istom nivou.

(2) Nivoi sličnih radnih mjesta dati su u tabeli koja se nalazi u Aneksu I ovog pravilnika i čini njegov sastavni dio.

 

DIO TREĆI – POSTUPAK PREUZIMANJA U INSTITUCIJU

 

Član 6.

(Sporazum)

(1) O preuzimanju državnog službenika u instituciju sačinjava se sporazum, koji se sklapa između institucije i entitetskog organa.

(2) Sporazum obavezno sadrži sljedeće:

a) nazive institucije i entitetskog organa koji sklapaju sporazum;

b) ime i prezime državnog službenika;

c) radno mjesto u entitetskom organu sa kojeg se državni službenik preuzima;

d) radno mjesto u instituciji na koje se državni službenik preuzima;

e) datum sa kojim se državni službenik preuzima;

f) stupanje na snagu, odnosno početak primjene;

g) funkcije ovlaštenih lica institucije i entitetskog organa, potpise i pečate.

 

Član 7.

(Saglasnost državnog službenika

Državni službenik daje svoju saglasnost za preuzimanje posebnom pismenom izjavom ili potpisom na sam sporazum.

 

Član 8.

(Saglasnost agencije entiteta)

(1) Nadležna agencija entiteta daje saglasnost na sporazum nakon što utvrdi da su ispunjeni uslovi za preuzimanje, a kojom potvrđuje i zakonitost statusa državnog službenika.

(2) Ukoliko entitetski organ nije u nadležnosti nijedne agencije entiteta, agencija entiteta će umjesto saglasnosti tu činjenicu konstatovati posebnim aktom. U tom slučaju, entitetski organ je dužan dati i posebnu izjavu o zakonitosti statusa državnog službenika, koja zamjenjuje saglasnost iz stava (1) ovog člana. 

 

Član 9.

(Dostava dokumenata)

(1) Uz sporazum i saglasnost, Agenciji se dostavljaju kopije sljedećih dokumenata:

a) univerzitetska diploma o traženom obrazovanju (nostrificirana odnosno priznata, ukoliko visoko obrazovanje nije završeno u Bosni i Hercegovini ili je diploma stečena u nekoj drugoj državni prije 6.4.1992. godine), a ako je lice visoko obrazovanje steklo po Bolonjskom sistemu dostavlja se i dodatak diplomi ili dokaz izdat od strane visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije izdavan;

b) uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

c) uvjerenje o položenom stručnom upravnom ispitu, ako je isti propisan za radno mjesto, osim u slučaju iz člana 13. ovog pravilnika;

d) dokaz o radnom iskustvu propisanom za radno mjesto;

e) dokaz o znanju stranog jezika koje je propisano za radno mjesto;

f) dokaz o znanju rada na računaru koje je propisano za radno mjesto.

(2) Državni službenik je dužan prije preuzimanja dužnosti dostaviti instituciji i uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca) i uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje) kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih radnim mjestom na koje se preuzima.

 

Član 10.

(Ispunjavanje uslova)

Na osnovu dostavljene dokumentacije Agencija ocjenjuje ispunjavanje uslova za radno mjesto na koje se državni službenik preuzima. U slučaju nedoumica, shodno će se primijeniti odredbe čl. 14. – 20. Pravilnika o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu provođenja intervjua i obrascima za provođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br.  63/16 i 21/17).

 

Član 11.

(Saglasnost Agencije i postavljenje)

(1) Nakon što utvrdi ispunjavanje uslova, Agencija daje saglasnost na sporazum i donosi rješenje o postavljenju državnog službenika.

(2) U pogledu imenovanja rukovodećih državnih službenika, Agencija daje mišljenje kojim istovremeno daje i saglasnost na sporazum, te isto sa potrebnim dokumentima dostavlja instituciji radi imenovanja.

(3) Na sadržaj rješenja o postavljenju primjenjuje se član 28. stav 6. Zakona.

Član 12.

(Stupanje na dužnost)

 U pogledu stupanja na dužnost primjenjuju se odredbe Zakona, Instrukcije o tekstu zakletve državnog službenika i obrascima koji se ulažu u personalni dosije državnog službenika („Službeni glasnik BiH“, broj 92/16).

 

Član 13.

(Stručni upravni ispit)

U skladu sa članom 45. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine i članom 1. stav 2. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13), na preuzetog državnog službenika se primjenjuje član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, ukoliko je uslov položenog stručnog upravnog ispita pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji institucije propisan kao poseban uslov radnog mjesta, a državni službenik nema položen stručni upravni ispit niti ispunjava uslove za oslobađanje od obaveze polaganja stručnog upravnog ispita.

Član 14.

(Sukob interesa)

Preuzeti državni službenik dužan je razriješiti sve sukobe interesa propisane Zakonom najkasnije 30 dana od dana preuzimanja dužnosti.

 

DIO ČETVRTI – PREUZIMANJE U ENTITETSKI ORGAN

Član 15.

(Preuzimanje u entitetski organ)

(1) Državni službenik može se iz institucije preuzeti u entitetski organ, pri čemu je zakonski osnov za ovakvo preuzimanje član 32b. stav 5. Zakona.

(2) Državni službenik se ne može preuzeti u entitetski organ u slučaju kada je entitetskim zakonom ovakvo preuzimanje izričito isključeno, odnosno zabranjeno entitetskim zakonom.

 

Član 16.

(Dodatne odredbe o preuzimanju u entitetski organ)

Preuzimanje u entitetski organ vrši se uz shodnu (odgovarajuću) primjenu odredaba ovog pravilnika koje važe za direktno preuzimanje u instituciju, i uz sljedeće razlike:

a)rješenje o postavljenju u entitetski organ donosi rukovodilac tog organa, osim ako je entitetskim zakonom drugačije propisano;

b)preuzimanje se može izvršiti i na više radno mjesto ukoliko je takav premještaj dozvoljen entitetskim zakonom;

c)preuzimanje se ne može izvršiti na radno mjesto za koje je entitetskim zakonom propisano ograničenje trajanja mandata, osim ako je entitetskim zakonom drugačije propisano, a državni službenik institucije pristaje na takav premještaj.

DIO PETI – PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Član 17.

(Prelazna odredba)

Zahtjevi za direktno preuzimanje podneseni do dana stupanja na snagu ovog pravilnika riješit će se u skladu sa odredbama istog, ako je to po državnog službenika povoljnije.

 

Član 18.

(Prestanak važenja propisa)

Danom stupanja na snagu ovog pravilnika, prestaje da važi Pravilnik o sličnim radnim mjestima za potrebe direktnog preuzimanja državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 81/09).

 

Član 19.

(Stupanje na snagu)

 Ovaj pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH“.

 

Broj: 01-02-454-4/17

14. juna 2017. godine

Sarajevo

Direktor

 Neven Akšamija

 


 

ANEKS I

NIVOI SLIČNIH RADNIH MJESTA

 

  1. FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima državne službe Federacije Bosne i Hercegovine

sekretar

rukovodilac samostalne federalne uprave i samostalne ustanove, sekretar federalnog organa državne službe i rukovodilac federalne uprave i ustanove koje se nalaze u sastavu federalnog ministarstva

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

pomoćnik rukovodioca federalnog organa državne službe, glavni federalni inspektor

šef unutrašnje organizacione jedinice

šef unutrašnje organizacione jedinice

stručni savjetnik

inspektor i stručni savjetnik

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik

  1. KANTONI I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima državne službe kantona, gradova i općina

sekretar

rukovodilac samostalne uprave i samostalne upravne organizacije, sekretar organa državne službe i rukovodilac uprave i upravne organizacije koje se nalaze u sastavu ministarstva

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

pomoćnik rukovodioca organa državne službe, glavni kantonalni (gradski, općinski) inspektor, rukovodilac osnovne organizacione jedinice koji ima svojstvo rukovodećeg državnog službenika

šef unutrašnje organizacione jedinice

šef organizacione jedinice kojom ne rukovodi rukovodeći državni službenik, šef

unutrašnje organizacione jedinice

stručni savjetnik

inspektor i stručni savjetnik

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik

  1. REPUBLIKA SRPSKA (REPUBLIČKI ORGANI)

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima državne uprave Republike Srpske

sekretar

-

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

-

šef unutrašnje organizacione jedinice

rukovodilac unutrašnje organizacione jedinice

stručni savjetnik

stručni savjetnik

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik

  1. REPUBLIKA SRPSKA (LOKALNA SAMOUPRAVA)

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima lokalne samouprave (gradovi i općine)

sekretar

-

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

-

šef unutrašnje organizacione jedinice

šef odsjeka

stručni savjetnik

stručni savjetnik

viši stručni saradnik

samostalni stručni saradnik, viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik

  1. BRČKO DISTRIKT

Radno mjesto u institucijama

Bosne i Hercegovine

Radno mjesto u organima uprave Brčko Distrikta Bosne i Hercegovine

sekretar

direktor, šef stručne službe Skupštine

pomoćnik ministra, pomoćnik direktora i glavni inspektor

šef sektora, šef kancelarije, šef pododjeljenja, šef inspektorata i pomoćnik šefa inspektorata – glavni inspektor

šef unutrašnje organizacione jedinice

šef odsjeka i šef niže – unutrašnje organizacione cjeline, službe, jedinice ili stanice

stručni savjetnik

inspektor i stručni savjetnik

viši stručni saradnik

viši stručni saradnik

stručni saradnik

stručni saradnik

Ažurirano Srijeda, 05 Srpanj 2017 10:56
 
Add Site to FavoritesAdd Page to FavoritesMake HomepageShare This PagePrint This PageSave Page as PDF
Back to Top
Dodaj na svoj Facebook