08
Aug
2017
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 23.08.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Administrator baze podataka
1/02 Stručni savjetnik za sigurnost i zaštitu
1/03 Web administrator
2/01 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije


Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine – Granične policije Bosne i Hercegovine, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Graničnoj policiji Bosne i Hercegovine

 

1/01 Administrator baze podataka

1/02 Stručni savjetnik za sigurnost i zaštitu

1/03 Web administrator

2/01 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije

 

UPRAVA ZA OPERACIJE

Odsjek za informatiku

1/01 Administrator baze podataka

Opis poslova i radnih zadataka: Instaliranje i nadgradnja (upgrade) Oracle RDBMS i drugih baza podataka koje se koriste u GP BiH; instaliranje i nadgradnja Oracle Aplikacija i alata aplikacija (application tools): raspodjela smještanja podataka (system storage) i planiranje budućih zahtjeva za smještanjem podataka; pokretanje (Start-up) i gašenje (Shutdown) instanci baze podataka, ostalih komponetni vezanih za aplikacije; nadgledanje baze podataka i podešavanje performansi (performance tuning); backup i recovery baze podataka i sigurnost softvera baze podataka; radi replikaciju podataka i provjeru istih; izvršava i druge poslove koje odredi šef Odsjeka za informatiku.

Posebni uslovi: Univerzitetska diploma - VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, smjer informatika ili telekomunikacije ili dr. odgovarajući smjer; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; tri godine radnog iskustva u struci.

Status: državni službenik - stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Neto plata: 1298,63 KM.

 

1/02 Stručni savjetnik za sigurnost i zaštitu

Opis poslova i radnih zadataka:Obavlja poslove vezane za zaštitu podataka i sistema u LAN/WAN okruženju; učestvuje u razvoju LAN/WAN mreža i predlaže rješenja zaštite podataka: fizička zaštita, softverska rješenja zaštite, hardverska rješenja zaštite; sprečava i evidentira napade na sistem i predlaže mjere zaštite; predlaže nabavku i instalira odgovarajuće antivirusne softvere; vodi evidenciju o licencama za antivirusne softvere i vrši redovno ažuriranje; izvršava i druge poslove koje odredi šef Odsjeka za informatiku.

Posebni uslovi: Univerzitetska diploma- VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, smjer informatika ili telekomunikacije ili dr. odgovarajući smjer; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; tri godine radnog iskustva u struci.

Status: državni službenik - stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Neto plata: 1298,63 KM.

 

1/03 Web administrator

Opis poslova i radnih zadataka: Radi na ažuriranju i održavanju Internet stranica GP BiH u koordinaciji sa službenicima zaduženim za odnose sa javnošću; radi na pripremi, obradi i formatiranju podataka koji će se publikovati na internet stranici; prati statistiku posjete internet stranice; koordinira i održava vezu između GP BiH i davaoca usluga WEB hostinga; priprema grafičke sadržaje koji će biti objavljeni na internet stranici, uključujući i fotografije; pravi ostala grafička i vizuelna rješenja za potrebe GP BiH; vrši poslove dokumentariste; izvršava i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka za informatiku.

Posebni uslovi: Univerzitetska diploma- VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, smjer informatika ili telekomunikacije ili dr. odgovarajući smjer; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; jedna godina radnog iskustva u struci.

Status: državni službenik - stručni saradnik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Sarajevo.

Neto plata: 998,95KM.

 

TERENSKI URED JUG SA SJEDIŠTEM U ČAPLJINI

2/01 Stručni savjetnik za informatiku i komunikacije

Opis poslova i radnih zadataka: Organizuje, planira i razvija informacioni sistem i sistem komunikacija; predlaže pravce daljeg razvoja informacionog sistema; ostvaruje saradnju sa Odsjekom za informatiku i Odsjekom za komunikacije u Upravi za operacije; prati razvoj informatičke opreme i predlaže primjenu iste; učestvuje u izradi programske podrške i razradi programskih paketa; vrši instruktivne poslove u vezi sa uvođenjem novih informatičkih tehnologija i programskih paketa; učestvuje u programu informatičkog osposobljavanja i usavršavanja službenika, instalira i održava instalaciju računarske opreme, LAN i WAN mreže; stara se o zaštiti informacionog sistema; vodi računa o unapređenju informacionog sistema u pogledu hardware i software; vodi dokumentaciju o radu i testiranju informatičke i komunikacione opreme; izvršava i druge poslove koje odredi načelnik Terenskog ureda.

Posebni uslovi: Univerzitetska diploma - VII stepen ili završen prvi ciklus školovanja dodiplomskog studija koji je vrednovan sa 240 ECTS bodova, smjer informatika ili drugi odgovarajući smjer; poznavanje rada na računaru; položen stručni upravni ispit; tri godine radnog iskustva u struci.

Status: državni službenik - stručni savjetnik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Čapljina.

Neto plata: 1298,63 KM.

 

Napomene za sve kandidate:

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-         Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom Javnom oglasu formirat će se jedna Komisija za izbor.

 

Dodatna napomena:

-         Prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, za kandidate sa liste uspješnih obavit će se sigurnosne provjere u skladu sa postupkom za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima određenog stepena povjerljivosti, shodno odredbi čl. 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“ broj: 54/04 i 12/09), kao i odredbama podzakonskih akata donesenih na osnovu navedenog Zakona.

-         U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti postavljenje, odnosno imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru (ukoliko se ne može dokazati univerzitetskom diplomom);

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Granične policije Bosne i Hercegovine ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-       Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija.

-       U pogledu dokazivanja državljanstva ne treba dostavljati ličnu kartu, nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno uvjerenje starije od šest mjeseci.

-       U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita, odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-       U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu koja dokazuje samo radni staž, te ne može biti dokaz za radno iskustvo; uvjerenje o činjenicama iz matične evidencije nadležne institucije za penzijsko i invalidsko osiguranje, bez potvrde koja razjašnjava šifre zanimanja iz uvjerenja; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore, rješenje ili odluku o zasnivanju radnog odnosa - isti dokazuju samo početak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, rješenje ili odluku o prestanku radnog odnosa - dokazuju samo momenat prestanka radnog angažmana i sl. budući da ista iz navedenih razloga ne mogu biti valjan dokaz o radnom iskustvu. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sljedeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-       U pogledu dokazivanja nivoa znanja rada na računaru, ne dostavljati: potvrdu ili uvjerenje pravnog lica ili ustanove gdje je lice bilo u radnom odnosu, jer ista nisu registrovana za obavljanje te djelatnosti, te kao takvi dokazi nisu valjani.

-       Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit općeg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do 23.08.2017. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Granična policija BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Graničnoj policiji BiH’’

Reufa Muhića 2-A, 71000 Sarajevo

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs GP novi.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu162 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr GP novi.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Wорд формату166 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr GP novi.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Posljednje ažurirano petak, 16 mart 2018 14:25
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook