11
Oct
2017
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 26.10.2017.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01    Viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole
1/02    Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima
1/03    Viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza    
2/01    Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
2/02    Viši stručni saradnik za praćenje jedinstvenog računa
2/03    Stručni saradnik za poslove analize
3/01    Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost
3/02    Viši stručni saradnik za carinske postupke
3/03    Stručni saradnik za kontrolu
3/04    Stručni saradnik za zabrane i ograničenja
4/01    Stručni saradnik za poslove registracije
4/02    Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreznih obveznika
5/01    Viši stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera
5/02    Viši stručni saradnik za izvještaje i statistiku
5/03    Viši stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme
5/04    Viši stručni saradnik za internet usluge
5/05    Viši stručni saradnik za sigurnost sistema
5/06    Viši stručni saradnik za korisničku podršku poreznog podsistema
5/07    Stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema
5/08    Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
5/09    Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreznog podsistema
2/04    Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove
2/05    Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu
3/05    Stručni saradnik za kontrolu
4/03    Stručni saradnik za podršku i registraciju
4/04    Stručni saradnik-inspektor
4/05    Stručni saradnik za obradu poreznih prijava
5/10    Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
2/06    Stručni saradnik za oduzetu robu
4/06    Stručni saradnik-inspektor
5/11    Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
2/07    Stručni saradnik za prinudnu naplatu
3/06    Viši stručni saradnik za carinske postupke
3/07    Šef Carinske ispostave Neum
3/08    Viši stručni saradnik-vođa smjene
3/09    Stručni saradnik-carinski inspektor
4/07    Stručni saradnik-inspektor
5/12    Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera
2/08    Viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima
4/08    Stručni saradnik-inspektor


Termin naknadnog polaganja stručnog ispita za kandidate kojima se usvojila žalba

Termin naknadnog polaganja javnog ispita

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija I

Termin polaganja usmenog dijela stručnog ispita - Komisija II

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija II

Termin polaganja pismenog dijela stručnog ispita - Komisija I

Termin polaganja javnog ispita


Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Uprave za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika

u Upravi za indirektno oporezivanje u Bosni i Hercegovini

 

1/01      Viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole

1/02      Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima

1/03      Viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza  

2/01      Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

2/02      Viši stručni saradnik za praćenje jedinstvenog računa

2/03      Stručni saradnik za poslove analize

3/01      Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost

3/02      Viši stručni saradnik za carinske postupke

3/03      Stručni saradnik za kontrolu

3/04      Stručni saradnik za zabrane i ograničenja

4/01      Stručni saradnik za poslove registracije

4/02      Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreznih obveznika

5/01      Viši stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera

5/02      Viši stručni saradnik za izvještaje i statistiku

5/03      Viši stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme

5/04      Viši stručni saradnik za internet usluge

5/05      Viši stručni saradnik za sigurnost sistema

5/06      Viši stručni saradnik za korisničku podršku poreznog podsistema

5/07      Stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema

5/08      Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

5/09      Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreznog podsistema

2/04     Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

2/05      Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu

3/05      Stručni saradnik za kontrolu

4/03      Stručni saradnik za podršku i registraciju

4/04      Stručni saradnik-inspektor

4/05      Stručni saradnik za obradu poreznih prijava

5/10      Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

2/06      Stručni saradnik za oduzetu robu

4/06      Stručni saradnik-inspektor

5/11      Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

2/07      Stručni saradnik za prinudnu naplatu

3/06      Viši stručni saradnik za carinske postupke

3/07      Šef Carinske ispostave Neum

3/08      Viši stručni saradnik-vođa smjene

3/09      Stručni saradnik-carinski inspektor

4/07      Stručni saradnik-inspektor

5/12      Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

2/08      Viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima

4/08      Stručni saradnik-inspektor

 

 

SREDIŠNJI URED

KABINET DIREKTORA

Odsjek za unutrašnju kontrolu

1/01 Viši stručni saradnik za poslove unutrašnje kontrole

Opis poslova: obavlja poslove kontrole rada organizacionih jedinica Uprave prema godišnjem planu rada; obavlja poslove unutrašnje kontrole, kao i poslove unakrsne, odnosno uporedne kontrole u organizacionim jedinicama po određenim kontrolnim tačkama radi jednoobrazne primjene propisa; obavlja poslove unakrsne kontrole dokumentacije zasnovane na analizama rizika urađenim na osnovu podataka dobivenih iz provedenih unutrašnjih kontrola; vrši poslove kontrole u pojedinačnim konkretno zadatim predmetima; provodi aktivnosti na utvrđivanju i suzbijanju nezakonitog postupanja zaposlenih i predlaže odgovarajuće mjere; sačinjava pisane izvještaje o nalazima izvršene kontrole i daje prijedloge mjera za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti; prati izvršenje naloženih mjera; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet ili fakultet tehničkog smjera; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza; poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

 

ODJELJENJE ZA UPRAVLJANJE RIZICIMA

1/02 Stručni saradnik za analizu i upravljanje rizicima

Opis poslova: obavlja poslove prikupljanja, upoređivanja, procjenjivanja i analiziranja svih relevantnih podataka o prometu roba, o obveznicima indirektnih poreza, prikupljenih obavještajnih podataka; informacija o krivičnim djelima i prekršajima iz oblasti indirektnih poreza, učestvuje u provođenju stručne analize i kreiranju i predlaganju modula rizika za provođenje kontrolnih aktivnosti u cilju suzbijanja prijevara i nezakonitih postupanja obveznika indirektnih poreza; obavlja analitičke poslove vezane za carinske i PDV prijevare i priprema potrebne analitičke podatke potrebne za predlaganje mjera i određivanje parametara koji će doprinijeti sprječavanju prijevara; vrši i druge strateške analize potrebne za kreiranje kriterija za unaprjeđenje rada i dosljednu primjenu propisa iz oblasti indirektnih poreza; vrši analizu rizika i prati efekte primjene istih, vrši i druge strateške i operativne analize potrebne u prikupljanju podataka za kvalitetno kreiranje kriterija i upravljanje rizicima; sarađuje sa drugim organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz nadležnosti Odjeljenja; analizira efekte obavještavanja i izrađuje izvještaje iz djelokruga rada Odjeljenja; obavlja i druge poslove koje mu odredi načelnik Odjeljenja; za svoj rad odgovoran je načelniku Odjeljenja.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, završen fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

ODJELJENJE ZA PRAVNE POSLOVE

Odsjek za normativno pravne poslove

1/03 Viši stručni saradnik za postupak po prekršajima indirektnih poreza       

Opis poslova: Prati propise iz oblasti prekršajnog postupka te daje objašnjenja u vezi sa primjenom istih; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela u okviru Uprave iz djelokruga Odsjeka; sačinjava izvještaje i analize iz domena prekršajnih postupaka na nivou Uprave i regionalnih centara iz oblasti prekršaja po osnovu indirektnih poreza; učestvuje u kreiranju programa obuke zaposlenih iz djelokruga rada Odsjeka; vodi propisane evidencije i priprema izvještaje; radi i druge poslove iz djelokruga rada Odsjeka po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA POSLOVNE USLUGE

Odsjek za finansijsko upravljanje

Grupa za budžet

2/01 Viši stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova: Organizuje i vrši poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Upravi; osigurava pravovremenu i pravilnu primjenu propisa iz oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Upravi; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; učestvuje u pripremi i izradi prijedloga finansijskog plana Uprave; izrađuje informacije, izvještaje i određene analize iz domena finansijsko-materijalnog poslovanja Uprave; usaglašava i kontroliše izvršena knjiženja cijelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Upravi; vrši kontrolu izvršene obrade obračuna plata kroz sistem COIP; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, diplomirani ekonomista, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, posjedovanje certifikata certifikovanog računovođe, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

2/02 Viši stručni saradnik za praćenje jedinstvenog računa

Opis poslova: vrši poslove koji se odnose na primjenu propisa iz oblasti naplate, raspoređivanja i uplate prihoda ostvarenih od indirektnih poreza, kao i ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje BiH; priprema raspodjelu sredstava korisnicima, rezerviše sredstva za potrebe povrata, priprema i vrši povrat sredstava poreznim obveznicima sa jedinstvenog računa, u skladu sa zakonskim propisima i utvrđenim procedurama; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe, za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: diplomirani ekonomista, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

2/03 Stručni saradnik za poslove analize

Opis poslova: Izrađuje izvještaje i analize o naplati indirektnih poreza, kao i ostalih prihoda i taksi za koje je odgovorna Uprava za indirektno oporezivanje BiH; izrađuje izvještaje i informacije iz djelokruga Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA CARINE

Odsjek za tarifu, vrijednost i porijeklo

3/01 Viši stručni saradnik za carinsku vrijednost

Opis poslova: prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz carinske vrijednosti robe i učestvuje u implementaciji istih; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz carinske vrijednosti; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu utvrđivanja carinske vrijednosti robe i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinske vrijednosti; priprema analize, informacije i izvještaja o problemima u vezi sa primjenom propisa o carinskoj vrijednosti; pruža stručnu pomoć po pitanjima iz carinske vrijednosti; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima utvrđivanja carinske vrijednosti; davanje mišljenja stručnog mišljenja u pogledu utvrđivanja carinske vrijednosti po predmetima u drugostepenom upravnom postupku; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja carinske vrijednosti; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1          

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za carinske postupke

3/02 Viši stručni saradnik za carinske postupke

Opis poslova: prati propise koji se primjenjuju na pitanja iz djelokruga rada Odsjeka i učestvuje u implementaciji istih; vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležan Odsjek; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju carinskih postupaka po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2    

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za kontrolu

3/03 Stručni saradnik za kontrolu

Opis poslova: priprema prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u provođenju kontrole i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja podatke za analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; po nalogu šefa Odsjeka vrši kontrolu pravilnosti provedenih postupaka od strane Grupe za kontrolu, po potrebi vrši poslove predkontrole i naknadne kontrole i izrađuje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odlučuje o primjedbama na zapisnik, vrši poslove vođenja prvostepenog upravnog postupka u upravni stvarima za koje je nadležan Odsjek, donosi rješenje u okviru svoje nadležnosti, izdaje prekršajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, prati izvršenje naloženih mjera, izrađuje izvještaje o provedenoj kontroli, učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za zaštitu intelektualne svojine, zabrane i ograničenja

3/04 Stručni saradnik za zabrane i ograničenja

Opis poslova: prati i proučava propise kojima su uvedene i kojima se uvode određene zabrane i ograničenja koja se kontrolišu i provode u postupku uvoza, izvoza i provoza roba i učestvuje u implementaciji istih; sarađuje sa organizacionim jedinicama Uprave po pitanjima iz oblasti zabrana i ograničenja i pružanja stručne pomoći; učestvuje u izradi prijedloga uputstava, instrukcija, objašnjenja, te drugih propisa po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema stručne prijedloge za otklanjanje uočenih nedostataka u pogledu zabrana i ograničenja i za obezbjeđenje jednoobrazne primjene carinskih i drugih propisa po tim pitanjima; priprema odgovore i izjašnjenja na upite i druge podneske po pitanjima iz djelokruga rada Odsjeka; priprema druga pojedinačna akta u vezi poslova iz djelokruga Odsjeka; učestvuje u pripremi izjašnjenja i mišljenja na prijedloge propisa dostavljenih od drugih organizacionih jedinica Uprave i drugih nadležnih organa u dijelu koji se odnose na pitanja iz djelokruga Odsjeka; prikuplja i priprema podatke za analizu rizika; učestvuje u radu Komisija i drugih tijela Uprave; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga Odsjeka; obavlja i druge srodne poslove koje mu odredi šef Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1        

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA POREZE

Odsjek za podršku

4/01 Stručni saradnik za poslove registracije

Opis poslova: vodi prvostepene upravne postupke koji se odnosi na postupak registracije tj. upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza Uprave, kao i provođenje postupka prestanka registracije, odnosno oduzimanja ID broja poreznog obveznika; vodi postupke izmjene podataka o obveznicima indirektnih poreza u Jedinstvenom registru; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.  

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za kontrolu velikih poreznih obveznika

4/02 Viši stručni saradnik za kontrolu velikih poreznih obveznika

Opis poslova: sačinjava izvještaje o izvršenim kontrolama i postignutim rezultatima; sačinjava analize i izvještaje iz djelokruga rada Odsjeka; predlaže plan kontrole; sarađuje sa drugim kontrolnim organima radi prikupljanja relevantnih podataka o poslovanju poreznih obveznika i predlaže inspekcijski nadzor; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad neposredno odgovara šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

SEKTOR ZA INFORMACIONE TEHNOLOGIJE

Odsjek za razvoj informacionog sistema

5/01 Viši stručni saradnik za razvoj aplikativnog softvera

Opis poslova: poznavanje i primjena suvremenih metoda za razvoj softvera i alata za razvoj, te projektiranje i implementiranje baza podataka (Java, Visual Studio, SQL Server, Oracle...); vrši poslove istraživanja i razvoja aplikativnog softvera; radi na poslovima razvoja softvera, testira funkcioniranje i izrađuje prateću dokumentaciju; unaprjeđuje postojeće aplikacije; vrši poslove istraživanja i složenije poslove razvoja aplikativnog softvera u skladu sa potrebama Uprave; učestvuje u planiranju aktivnosti za kompatibilnost i interoperabilnost poslovnih aplikacija sa standardima i protokolima EU u IT; vrši i druge poslove koje mu odredi neposredni rukovodilac; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za održavanje, komunikacije i eksternu podršku

Grupa za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera i statistiku

5/02 Viši stručni saradnik za izvještaje i statistiku

Opis poslova: definira u saradnji sa drugim sektorima Uprave potrebe i vrste izvještaja i dinamiku izvještavanja; učestvuje u kreiranju izvještaja po zahtjevu menadžmenta i drugih organa, organizira i obavlja korespodenciju sa vanjskim tražiocima statističkih usluga; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Grupa za komunikacije, internet, sigurnost i eksternu podršku

5/03 Viši stručni saradnik za eksternu podršku i održavanje informatičke opreme

Opis poslova: sarađuje sa vanjskim preduzećima za informacione tehnologije za operativnost sistema; organizira i nadzire održavanje opšte informatičke opreme: opreme za neprekidno napajanje, video nadzor, klimatizaciju i kontrolu ulaska; učestvuje u određivanju politike nabavke za informacione tehnologije i osigurava da se nabavka vrši u skladu sa tom politikom; sarađuje sa vanjskim subjektima po tehničkim pitanjima održavanja informatičke opreme i pružanja usluga; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

5/04 Viši stručni saradnik za internet usluge

Opis poslova: vrši planiranje i kreiranje Internet i intranet usluga; upravlja Internet i intranet uslugama tj. administracija web, ftp i e-mail servera; upravlja internet saobraćajem u cilju sprječavanja zloupotreba i nesavjesnog korištenja kao i sprječavanju subverzija i neovlaštenog pristupa u IS UIO iz internet mreže; vrši ažuriranje i nadgledanje antivirusnog softvera IS Uprave; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički fakultet smjer telekomunikacija ili informatika, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

5/05 Viši stručni saradnik za sigurnost sistema

Opis poslova: izrada Plana sigurnosti IS UIO; evaluacija i periodičko revidiranje Plana sigurnosti IS Uprave; planiranje i koordinacija primjene sigurnosne politike IS Uprave; planiranje oporavka od kvarova u IS UIO na osnovu planova odgovora (planiranje resursa, rezervne kopije podataka, testiranje i provjera procedura oporavka od kvarova i sl.); vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za internu podršku

5/06 Viši stručni saradnik za korisničku podršku poreznog podsistema

Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu poreznih procedura; priprema odgovarajuća uputstva za rad; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; analizira i rješava osnovane zahtjeve korisnika poreznog podsistema; rješava greške i probleme dostavljene od strane korisnika poreznog podsistema, pomoću alata iz porezne aplikacije u saradnji sa korisnicima, vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

5/07 Stručni saradnik za korisničku podršku carinskog podsistema

Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu carinskih i poreznih procedura te carinske tarife; vrši praćenje izmjena i dopuna Carinske tarife kao i odgovarajuće ažuriranje u carinskom podsistemu; vrši testiranje izmjena u odgovarajućem testnom okruženju; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši programiranje poslovnih pravila za obračun dažbina; vrši kreiranje i kontrolu korisničkih profila za pristup carinskom podsistemu; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

REGIONALNI CENTAR BANJA LUKA

Grupa za informacione tehnologije

5/08 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 2                        

Mjesto rada: Banja Luka

 

5/09 Viši stručni saradnik za korisničku podršku carinskog i poreznog podsistema

Opis poslova: vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu carinskih i poreznih procedura te carinske tarife; vrši praćenje izmjena i dopuna Carinske tarife kao i odgovarajuće ažuriranje u carinskom podsistemu; vrši testiranje izmjena u odgovarajućem testnom okruženju; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši programiranje poslovnih pravila za obračun dažbina; vrši kreiranje i kontrolu korisničkih profila za pristup carinskom podsistemu; vrši pripremanje kriterija i parametara selektiviteta; učestvuje u obukama za korisnike carinskog podsistema; vrši poslove praćenja primjene zakonske regulative u pogledu poreznih procedura; priprema odgovarajuća uputstva za rad; učestvuje u izradi planova i izvještaja o radu Odsjeka, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; analizira i rješava osnovane zahtjeve korisnika poreznog podsistema; rješava greške i probleme dostavljene od strane korisnika poreznog podsistema, pomoću alata iz porezne aplikacije u saradnji sa korisnicima; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički, informatički ili ekonomski fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za poslovne usluge

2/04 Stručni saradnik za finansijsko-računovodstvene poslove

Opis poslova: organizira, koordinira i obavlja poslove u oblasti finansijsko-materijalnog poslovanja u Centru; vrši formalnu i suštinsku kontrolu ispravnosti knjigovodstvene dokumentacije; usaglašava i kontroliše izvršena knjiženja cjelokupne finansijsko-materijalne dokumentacije u Centru; stara se o racionalnoj upotrebi i korištenju finansijsko-materijalnih sredstava i u tom cilju predlaže potrebne mjere; organizira obračun plata i naknada i odgovoran je za njegovu ispravnost; priprema izradu finansijskog plana i učestvuje u izradi godišnjih i periodičnih obračuna; izrađuje potrebne analize, informacije i i izvještaje o finansijsko-materijalnom poslovanju Centra na zahtjev Središnjeg ureda; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

      

Grupa za prinudnu naplatu

2/05 Viši stručni saradnik za prinudnu naplatu

Opis poslova: pokreće i vodi postupak prinudne naplate protiv dužnika indirektnih poreza, ostalih prihoda i taksi; predlaže šefu najadekvatnije mjere za okončanje postupka prinudne naplate indirektnih poreza, uz pomoć saradnika prinudne naplate provodi pljenidbu imovine dužnika; priprema nacrte svih akata o pokretanju i vođenju postupka prinudne naplate, rješenja o uvođenju dužnika u posebnu šemu, o proglašenju nesolventnosti, pojedinačne i solidarne odgovornosti, proglašenju supsidijarne odgovornosti, o proglašenju duga nenaplativim i o otpisu duga, o proglašavanju zastarjelosti duga; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, ekonomski ili pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za carinske poslove

Grupa za kontrolu

3/05 Stručni saradnik za kontrolu

Opis poslova: vrši poslove predkontrole; vrši poslove naknadne kontrole u provedenim carinskim postupcima; vrši analizu rizika i selektivnost sistematske, sveobuhvatne i fleksibilne kontrole; izrađuje zapisnike o predkontroli i naknadnoj kontroli, odlučuje o primjedbama na zapisnik, vrši poslove vođenja prvostepenog upravnog postupka u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa i donosi rješenje u okviru svoje nadležnosti, izdaje prekršajni nalog i podnosi zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka, te prati izvršenje naloženih mjera; izrađuje izvještaje o provedenoj kontroli, predlaže privremeno ili trajno ukidanje odobrenja donijetih od strane Sektora za carine; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama; učestvuje u izradi planova rada i izvještaja o radu, kao i drugih izvještaja i informacija iz djelokruga rada; po potrebi učestvuje u radu Komisija i drugih tijela; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Banja Luka

 

Odsjek za poreze

Grupa za podršku

4/03 Stručni saradnik za podršku i registraciju

Opis poslova: vrši unos podataka iz zahtjeva za upis u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, odnosno za postupak prestanka registracije obveznika, u informacioni sistem (I nivo), te dostavlja unesene podatke na II nivo; u okviru postupka registracije i upisa u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza prikuplja dokazna sredstva koja su bitna za donošenje odluke (isprave, uvjerenja, izjave, uviđaj i druga dokazna sredstva); u IS unosi prijave skladišta i proizvodnih pogona,u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši registraciju skladišta ulja za loženje, u skladu sa Zakonom o akcizama; vrši prijem, kompletiranje i dostavu dokumentacije za postupak brisanja iz Jedinstvenog registra obveznika indirektnih poreza; obavještava šefa Grupe o počinjenom prekršaju u skladu sa zakonima iz djelokruga rada Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1          

Mjesto rada: Banja Luka

 

Grupa za reviziju i kontrolu

4/04 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova:obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Status: državni službenik.

Broj izvršilaca: 7

Mjesto rada: Banja Luka

 

Grupa za obradu poreznih prijava

4/05 Stručni saradnik za obradu poreznih prijava

Opis poslova: provodi postupak i izrađuje nacrt rješenja o povratu PDV-a po osnovu PDV prijava; postupa sa poreznim kreditom (provjera, odobravanje, prebijanje i povrat istog u PDV softveru); u skladu sa zakonom, obavještava šefa grupe o otkrivenom prekršaju; oslobađa sredstva u PDV softveru za povrat po rješenjima organizacionih jedinica Uprave nadležnih za kontrolu; vrši evidentiranje poreznih obaveza u poreznom knjigovodstvu (izvještaji); provodi postupak povrata PDV-a u PDV softveru; vrši provjeru poreznih prijava; vrši manje složene poslove u poreznom knjigovodstvu; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Banja Luka

 

REGIONALNI CENTAR SARAJEVO

Grupa za informacione tehnologije

5/10 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo

 

Odsjek za poslovne usluge

2/06 Stručni saradnik za oduzetu robu

Opis poslova: obavlja poslove vezane za oduzetu robu; prati propise o postupanju sa oduzetom robom; obavlja poslove vezane za procjenu i evidenciju oduzete robe; obavlja poslove vezane za prodaju, uništenje i ustupanje oduzete robe; učestvuje u preduzimanju radnji u postupcima pred sudovima i drugim organima; ostvaruje saradnju sa drugim organizacionim jedinicama u poslovima vezanim za oduzetu robu; sačinjava izvještaje o oduzetoj robi; upoznaje Sektor za IT o potrebama za novim programima za vođenje evidencije o oduzetoj robi; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog ili tehničkog smjera; 1 godina radnog iskustva u struci; položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Sarajevo

 

Odsjek za poreze

Grupa za reviziju i kontrolu

4/06 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 7

Mjesto rada: Sarajevo

 

REGIONALNI CENTAR MOSTAR

Grupa za informacione tehnologije

5/11 Stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS Uprave; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Mostar

 

Odsjek za poslovne usluge

Grupa za prinudnu naplatu

2/07 Stručni saradnik za prinudnu naplatu

Opis poslova: priprema nacrte akata o pokretanju postupka prinudne naplate, proglašenju nesolventnosti i nenaplativosti dužnika indirektnih poreza, za odgodu plaćanja i plaćanje u ratama do iznosa utvrđenog od strane Uprave; predlaže proglašavanje otpisa duga i zastaru; postupa i izrađuje nacrt odluka po prigovorima dužnika na naloge o prinudnoj naplati, pismene izjave o pljenidbi i rješenja donesena od strane Grupe; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen ekonomski ili pravni fakultet; 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Mostar

 

Odsjek za carinske poslove

Grupa za carinske postupke

3/06 Viši stručni saradnik za carinske postupke

Opis poslova: vodi prvostepeni upravni postupak u upravnim stvarima za koje je nadležna Grupa; prati i analizira problematiku provođenja procedura i pruža stručnu pomoć organizacionim jedinicama; priprema i izrađuje izvještaje o radu Grupe; daje informacije trećim licima o primjeni propisa vezano za carinske propise; obavlja i druge poslove iz djelokruga rada po nalogu šefa Grupe; za svoj rad odgovoran je šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1    

Mjesto rada: Mostar

 

Carinska ispostava Neum

3/07 Šef Carinske ispostave Neum

Opis poslova: organizuje i rukovodi radom ispostave i vrši raspored zadataka i poslova na izvršioce i kontroliše njihovo izvršavanje; osigurava jednoobraznu i pravilnu primjenu propisa i odgovoran je za primjenu istih; po potrebi vrši prijem i kontrolu carinske prijave; donosi rješenje iz carinsko-upravnog postupka iz nadležnosti ispostave za koju je ovlašten; predlaže naknadnu kontrolu i mjere kontrole i po potrebi neposredno učestvuje u provođenju tih mjera; podnosi zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka i postupak naknadne naplate dažbina kao i povrata indirektnih poreza u slučajevima otkrivanja nepravilnosti od strane ispostave; preduzimanje drugih radnji i mjera za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; priprema, izrađuje i dostavlja plan rada i izvještaje o radu ispostave; odgovoran je za racionalno korištenje ljudskih potencijala i tehničkih sredstava u ispostavi; organizira i prati rad organizacionih jedinica koje mu lokacijski pripadaju; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef Odsjeka za carinske poslove; za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka za carinske poslove.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; 5 godina radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru, razvijene organizatorske sposobnosti, kao i usmene i pisane komunikacijske sposobnosti.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.545,99 KM

Broj izvršilaca: 1    

Mjesto rada: Neum

 

3/08 Viši stručni saradnik-vođa smjene

Opis poslova: rukovodi radom smjene; stara se o pravilnosti rada zaposlenih u smjeni u pogledu primjene propisa; vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave i provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima, da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uvjete za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja preduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; preduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; sačinjava izvještaje o radu i predlaže mjere za unaprjeđenje rada; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera; 3 godine radnog iskustva; položen stručni upavni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 2

Mjesto rada: Neum

 

3/09 Stručni saradnik-carinski inspektor

Opis poslova: vrši prihvatanje i kontrolu carinske prijave, provjerava: da li je prijava pravilno i uredno popunjena prema važećim propisima; da li su priložene sve isprave potrebne za carinjenje robe prema propisima o indirektnim porezima, vanjskotrgovinskim i drugim propisima koji su od uticaja na provođenje predmetnog carinskog postupka, da li su te isprave izdali nadležni organi ili organizacije, da li se podaci iz priloženih isprava slažu sa podacima u prijavi i provjerava druge uvjete za pravilno provođenje postupka; u slučaju da postoje elementi carinskog prekršaja preduzima odgovarajuće mjere; po potrebi vrši pregled robe u postupku carinjenja; priprema i izrađuje rješenja u carinsko-upravnom postupku iz nadležnosti ispostave; preduzima druge radnje i mjere za koje je ovlašten zakonskim i podzakonskim propisima u okviru poslova koje obavlja; obavlja i druge poslove i zadatke koje mu odredi šef ispostave; za svoj rad odgovoran je šefu carinske ispostave.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, fakultet društvenog, prirodno matematičkog ili tehničkog smjera, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 3

Mjesto rada: Neum

 

Odsjek za poreze

Grupa za reviziju i kontrolu

4/07 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 5

Mjesto rada: Mostar

 

REGIONALNI CENTAR TUZLA

Grupa za informacione tehnologije

5/12 Viši stručni saradnik za održavanje sistemskog i aplikativnog softvera

Opis poslova: učestvuje u izradi planova administriranja operativnim sistemima; obavlja administraciju operativnih sistema: nadgledanjem i ažuriranjem „zakrpa“ i verzija operativnih sistema i učestvovanjem u ažuriranju novih verzija antivirusnog softvera u IS UIO; kreira i upravlja korisničkim pravima, nivoima pristupa i grupnim pravilima korisnika u IS UIO; vrši poslove administriranja i sigurnosti baze podataka (instalacija, podešavanje parametara baze, migracije podataka, back up podataka i sl.); osigurava tekuću operativnost, funkcionalnost i efikasan pristup bazama podataka prema potrebama korisnika; učestvuje u izradi planova održavanje aplikativih softvera; vrši održavanje aplikativnih softvera (instaliranje, reinstaliranje, ažuriranje, podešavanje) na serverima u sjedištu Uprave i kordinira održavanje sa Grupama za IT u regionalnim centrima; vrši obuku korisnika u korištenju poslovnih aplikacija; vrši i druge poslove koje mu odredi šef Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, elektrotehnički ili informatički fakultet, 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Tuzla

 

Odsjek za poslovne usluge

2/08 Viši stručni saradnik za upravljanje ljudskim potencijalima

Opis poslova: postupa u predmetima iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u Centru; koordinira poslove i postupa u predmetima iz oblasti upravljanja ljudskim potencijalima u Centru; daje stručna mišljenja o primjeni propisa i opštih akata iz oblasti radnih odnosa i osigurava njihovu pravilnu primjenu; obrađuje predmete i izrađuje nacrte rješenja i drugih akata, u pitanjima koja se odnose na ostvarivanje prava zaposlenih i drugim pitanjima iz oblasti radnih odnosa, shodno ovlaštenjima Odsjeka; vrši kontrolu urednosti i ažurnosti personalne evidencije; obavlja stručne poslove iz oblasti disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenih i pruža stručnu pomoć drugim organima u tom postupku; vodi potrebne evidencije o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti, stručnoj obuci i ostale evidencije o zaposlenima u Centru; ostvaruje potrebnu saradnju sa drugim organizacionim jedinicama Centra i Sektora, za potrebe obavljanja poslova iz svog djelokruga; preduzima radnje u postupcima pred sudovima i drugim organima u sporovima, odnosno po pitanjima proisteklim iz rada Odsjeka i o tome vodi evidenciju; učestvuje u izradi plana rada i izvještaja o radu Odsjeka; obavlja i druge poslove po nalogu šefa Odsjeka, za svoj rad odgovoran je šefu Odsjeka.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen pravni fakultet; 3 godine radnog iskustva, položen stručni upravni ispit, poznavanje rada na računaru

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 1.117,87 KM

Broj izvršilaca: 1

Mjesto rada: Tuzla

 

Odsjek za poreze

Grupa za reviziju i kontrolu

4/08 Stručni saradnik-inspektor

Opis poslova: obavlja manje složenu kancelarijsku i terensku kontrolu poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza, te provodi prvostepeni upravni postupak i donosi odluku u okviru svoje nadležnosti; učestvuje u kontroli poslovanja poreznih obveznika u pogledu primjene zakonskih i podzakonskih akata iz oblasti indirektnih poreza iz nadležnosti stručnog saradnika; kontroliše ispravnost prijava samooporezivanja; u toku inspekcijskog nadzora, po potrebi sarađuje sa drugim kontrolnim organima i institucijama i koristi podatke od istih; putem nadležnog koordinatora, dostavlja šefu Grupe informacije o nepravilnostima iz nadležnosti drugih organa koje su uočene u postupku inspekcijskog nadzora; u skladu sa zakonom, izdaje prekršajni nalog ili zahtjev za pokretanje prekršajnog postupka, te po potrebi isti zastupa pred nadležnim sudom, a u slučaju sumnje da je obveznik počinio krivično djelo iz oblasti indirektnih poreza obavještava šefa Grupe; provodi postupak ograničene provjere poslovanja poreznih obveznika u smislu zahtjeva za ispravku samooporezivanja, ako ispravka daje osnov za povrat i donosi rješenje o razrezu; provodi postupak i priprema nacrt odluke o povratu više ili pogrešno uplaćenih indirektnih poreza poreznim obveznicima iz nadležnosti Odsjeka za poreze-Grupe za reviziju i kontrolu, osim o zahtjevu o povratu po prijavi za samooporezivanje; preduzima radnje evidentiranja postupka kontrole u informacionom sistemu; obavlja i druge poslove koje mu odredi šef Grupe; za svoj rad neposredno odgovara šefu Grupe.

Posebni uslovi: VSS-VII stepen, pravni ili ekonomski fakultet, 1 godina radnog iskustva, položen stručni upravni ispit i stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, poznavanje rada na računaru.

Status: državni službenik.

Pripadajuća osnovna neto plata: 998,95 KM

Broj izvršilaca: 4

Mjesto rada: Tuzla

 

Napomene za sve kandidate:

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-         Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formirat će se dvije (2) Komisije za izbor i to:

I   Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojem: 1/01; 1/02; 1/03; 2/01; 2/02; 2/03; 2/04; 2/05; 2/06; 2/07; 2/08; 3/01; 3/02; 3/03; 3/04; 3/05; 3/06; 3/07; 3/08; 3/09; 4/01; 4/02; 4/03; 4/04; 4/05; 4/06; 4/07 i 4/08.

II Komisija za izbor državnih službenika za radna mjesta označena brojem: 5/01; 5/02; 5/03; 5/04; 5/05; 5/06; 5/07; 5/08; 5/09; 5/10; 5/11 i 5/12.

 

Kandidati koji se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti jedne Komisije za izbor dostavljaju jednu prijavu sa potrebnim dokumentima, a ukoliko se žele prijaviti na više radnih mjesta koja su u nadležnosti različitih Komisija dostavljaju odvojene prijave sa potrebnom dokumentacijom za svaku Komisiju za izbor odvojeno, u protivnom se njihove prijave neće smatrati urednim.

Dodatna napomena:

-       Kandidati koji se prijavljuju za radna mjesta za koja je u posebnim uslovima naveden položen stručni ispit za rad na poslovima indirektnih poreza, nisu u obavezi dostavljati dokaz o istom. Za kandidate koji budu postavljeni za državne službenike, posebnim aktima će se naknadno utvrditi obaveza polaganja navedenog ispita.

-       Za kandidate koji budu plasirani na listi uspješnih kandidata za radna mjesta: 5/02, 5/05, 3/07, 3/08 i 3/09, obaviće se, prije postavljenja, odnosno prijema u radni odnos, sigurnosne provjere u skladu sa odredbama člana 30. i 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka (“Službeni glasnik BiH”, br. 54/05 i 12/09). Lice za koje se utvrdi sigurnosna smetnja neće biti postavljeno, odnosno primljeno u radni odnos na radno mjesto za koje je obavljena sigurnosna provjera, bez obzira na ostvarene rezultate u sprovedenoj konkursnoj proceduri, shodno navedenim odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka, te odredbi člana 28. stav (7) Odluke o načinu polaganja javnog i stručnog ispita (“Službeni glasnik BiH”, br. 96/07, 43/10 i 103/17).

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-     potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-     dokaza o posjedovanju certifikata certifikovanog računovođe – za poziciju 2/01;

-     dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru – izuzev za pozicije 5/01; 5/02; 5/03; 5/04; 5/05; 5/06; 5/07; 5/08; 5/09; 5/10; 5/11 i 5/12.

 

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Uprave za indirektno oporezivanje u BiH ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do  26.10.2017. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Uprava za indirektno oporezivanje u BiH

„Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta državnih službenika u Upravi za indirektno oporezivanje u BiH’’

Ul. Bana Lazarevića bb, 78000 Banja Luka

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu180 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Wорд формату183 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu181 Kb
Posljednje ažurirano ponedeljak, 17 septembar 2018 15:08
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!

Upravljanje kvalitetom

Zajednički okvir za samoprocjenu (Common Assessment Framework – CAF)
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook