20
Oct
2017
Odluka o propisivanju kriterija za utvrđivanje visine naknada članovima komisija za izbor državnih službenika - Integralni tekst PDF Štampa

Integralni tekst se koristi samo za internu upotrebu, i na isti se ne može pozivati prilikom službene upotrebe.

(„Službeni glasnik BiH“, br. 55/10, 44/16 i 74/17)


 Na osnovu člana 24. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10), člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br.30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08) i člana 1. stav (1) tačka d), člana 4. stav (1) tačka d) i člana 6. stav (2) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 19/09), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog direktora Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, na 123. sjednici održanoj 03.06.2010. godine donijelo je

 

O D L U K U

O PROPISIVANJU KRITERIJA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NAKNADA

ČLANOVIMA KOMISIJA ZA IZBOR DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

 

 

Član 1.

(Predmet odluke)

 

(1) Ovom odlukom utvrđuju se bliži kriteriji za određivanje visine naknada koje se isplaćuju članovima komisija za izbor državnih službenika.

(2) Komisije za izbor državnih službenika imenuje Agencija za državnu službu (u daljem tekstu: Agencija), saglasno svojim zakonskim ovlaštenjima.

            (3) Odredbe ove odluke, na odgovarajući način, odnose se i na radna tijela koje rukovodilac institucije Bosne i Hercegovine imenuje po osnovu posebnih zakona u cilju nezavisnog provođenja zakonom utvrđenih procedura po javnim oglasima vezano za prijem zaposlenika u radni odnos u institucijama BiH, kako je to propisano članom 1. stav (1) tačka d) i članom 4. stav (1) tačka d) Odluke o kriterijima za utvrđivanje novčane naknade za rad u upravnim odborima, nadzornim i drugim odborima i drugim radnim tijelima iz nadležnosti institucija Bosne i Hercegovine ( „Službeni glasnik BiH“, broj 19/09).

 

Član 2.

(Visina naknade)

 

(1) Visina naknade za rad u komisiji za izbor državnih službenika je jednaka za sve članove komisije.

(2) Visina naknade za rad u komisiji za izbor državnih službenika veže se za broj kandidata koji pristupe i okončaju pismeni dio stručnog ispita, a ako se pismeni dio stručnog ispita ne održava, saglasno propisu zasnovnom na zakonu, visina naknade veže se za broj kandidata koji okončaju intervju.

(3) Visina naknade članu komisije za izbor, u skladu sa stavom (2) ovog člana, određuje se na sljedeći način:

a) Članu komisije za izbor rukovodećeg državnog službenika i šefa unutrašnje organizacione jedinice:

1) do 5 kandidata u visini od 100 konvertibilnih maraka;

2) od 6 do 15 kandidata u visini od 200 konvertibilnih maraka;

3) 16 i više kandidata u visini od 300 konvertibilnih maraka.

b) Članu komisije za izbor nerukovodećeg državnog službenika – stručnog saradnika, višeg stručnog saradnika i stručnog savjetnika:

1) do 5 kandidata u visini od 50 konvertibilnih maraka;

2) od 6 do 15 kandidata u visini od 100 konvertibilnih maraka;

3) od 16 do 30 kandidata u visini od 200 konvertibilnih maraka;

4) 31 i više kandidata u visini od 300 konvertibilnih maraka.

(4) Kada komisija za izbor u jednoj konkursnoj proceduri bira kandidate za popunjavanje više radnih mjesta državnih službenika, od kojih su neka radna mjesta rukovodećih državnih službenika a druga radna mjesta su nerukovodećih državnih službenika, visina naknade članu komisije za izbor određuje se na način propisan članom 2. stav (3) tačka a) ove odluke.

(5) Mjesečna naknada za rad u komisijama za izbor državnih službenika može iznositi maksimalno do visine osnovice za obračun plaće zaposlenim u institucijama BiH.

(6) Naknada za rad u komisiji za izbor državnih službenika isplaćuje se uz primjenu ograničenja propisanih članom 39. st. (4) i (5) Zakona o plaćama i naknadama u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 50/08, 35/09, 75/09, 32/12, 42/12, 50/12, 32/13, 87/13, 75/15, 88/15 i 16/16).

(7) Godišnji pregled izvršenih isplata naknada po osnovu rada u komisijama za izbor državnih službenika (po članu komisije), Agencija je dužna dostaviti Vijeću ministara BiH do 31.03. tekuće godine za prethodnu godinu.”.

 

Član 3.

(Zamjena člana komisije)

 

Ukoliko je tokom rada komisije došlo do zamjene člana komisije, posebno se određuje koliku će naknadu primiti razriješeni, a koliku novoimenovani član, s tim što je ukupna naknada koja će se isplatiti razriješenom i novoimenovanom članu jednaka naknadi člana komisije koji je cijelo vrijeme učestvovao u radu komisije.

 

Član 4.

(Sadržaj akta o imenovanju komisije)

 

Akt o imenovanju komisije neće sadržavati odredbe kojim se utvrđuje visina naknade, već samo odredbe o pozivu na odredbu člana 2. ove odluke.

 

Član 5.

(Obezbjeđivanje sredstava i utvrđivanje visine naknade)

 

(1) Sredstva za isplatu naknade članovima komisija koje imenuje Agencija osiguravaju se u budžetu Agencije.

(2) Visina naknade u skladu sa članom 24. stav 4. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09 i 8/10) i u skladu sa odredbama ove odluke, u svakom pojedinom slučaju utvrđuje se rješenjem.

(3) Članovima jedne komisije naknada se utvrđuje jednim rješenjem.

(4) Rješenje se dostavlja službi nadležnoj za obračun naknada, članovima komisije i sekretaru komisije.

(5) Protiv rješenja iz st. (2), (3) i (4) može se izjaviti žalba Žalbenom vijeću pri Vijeću ministara Bosne i Hercegovine u roku od 15 dana od dana prijema istog.

 

Član 6.

(Obim primjene)

 

Odredbe ove odluke odnose se na sve komisije koje svoj rad nisu okončale do donošenja ove odluke.

 

Član 7.

(Prestanak važenja propisa)

 

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o utvrđivanju kriterijuma za određivanje visine naknada članovima komisija i drugim licima u vezi sa polaganjem javnog i stručnog ispita u institucijama BiH, broj 03-34-791/04 od 04.10.2004. godine.

 

Član 8.

(Završne odredbe)

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u „Službenom glasniku BiH“.

 

 

 

 

           VM broj_______ 2010. godine

           03.06.2010.godine

           Sarajevo

PREDSJEDAVAJUĆI

VIJEĆA MINISTARA BIH

dr. Nikola Špirić

 

Posljednje ažurirano ponedeljak, 17 septembar 2018 14:48
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook