17
Nov
2017
Uputstvo o službenoj iskaznici – legitimaciji Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine PDF Štampa

Akt broj: 01-50-220-1/14 od 14. maja 2014. godine


Na osnovu člana 99. stav 3. Zakona o upravi ("Službeni glasnik BiH", br. 32/02 i 102/09), a u vezi sa članom 64. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 12/02, 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), te na osnovu tač. 28. i 29. Instrukcije o postupku revizije zapošljavanja, broj 01-02-1064/04 od 31. decembra 2004. godine, Agencija za državnu službu, donosi

UPUTSTVO

O SLUŽBENOJ ISKAZNICI – LEGITIMACIJI

AGENCIJE ZA DRŽAVNU SLUŽBU BOSNE I HERCEGOVINE

Član 1.

(Predmet uputstva)

            Uputstvom o službenoj iskaznici – legitimaciji Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Agencija), propisuje se obrazac, uslovi i način izdavanja službene iskaznice – legitimacije (u daljnjem tekstu: legitimacija) državnih službenika, zaposlenika i drugih zaposlenih i angažovanih lica u Agenciji (u daljem tekstu: nosilac), zamjena i vođenje evidencije o izdatim legitimacijama.

Član 2.

(Svrha izdavanja)

Legitimacija se izdaje nosiocu u svrhu identifikacije istog kao službenog lica Agencije, radi ostvarivanja ovlaštenja propisanih zakonom i drugim propisom.

Član 3.

(Karakter legitimacije)

(1) Legitimacija ima svojstvo javne isprave.

(2) Nosilac je dužan nositi legitimaciju i pokazati je u svakom slučaju kada se mora identifikovati kao službeno lice Agencije, a u drugim slučajevima kada lice kojem se identifikacija vrši ima pravo da legitimiše pojedino lice.

Član 4.

(Sadržaj)

(1) Legitimacija je izrađena od papira bijele boje koji je zaštićen omotom od prozirne mase, veličine je 86x54 mm, na kojoj se na prednjoj strani nalazi veći poluprozirni grb Bosne i Hercegovine, dok se u gornjem desnom uglu nalazi amblem u vidu okruženog štita sive boje unutar kojeg se nalazi mali grb Bosne i Hercegovine. Na dnu stranice nalaze se dvije linije debljine 5 mm od kojih je gornja tamnoplave a donja tamnocrvene boje. Na zadnjoj strani nalazi se veći poluprozirni grb Bosne i Hercegovine, a na dnu linije kao na prednjoj strani.

(2) Legitimacija sadrži:

a) na prednjoj strani:

 1. tekst: „Bosna i Hercegovina – Agencija za državnu službu“
 2. tekst: „Službena iskaznica legitimacija broj“ sa pripadajućim brojem;
 3. digitalnu fotografiju nosioca veličine 22 X 28;
 4. ime i prezime nosioca;
 5. funkciju nosioca ili status u odnosu na Agenciju (za lica koja nisu stalno zaposlena u Agenciji);

b) na zadnjoj strani

 1. tekst iz stava (3) ovog člana;
 2. mali pečat Agencije prečnika 15 mm;
 3. potpis direktora ili drugog ovlaštenog lica.

(3) Na zadnjoj strani legitimacije se nalazi tekst:

Ova službena legitimacija – iskaznica je javna isprava koja dokazuje da je njen nosilac službeno lice Agencije za državnu službu Bosne i Hercegovine, koje ima prava utvrđena Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, Zakonom o upravi, Zakonom o upravnom postupku, njihovim podzakonskim aktima i drugim relevantnim propisima kojima se reguliše rad institucija Bosne i Hercegovine.“.

            (4) U zavisnosti od izjave nosioca, legitimacija se izdaje na latiničnom ili ćiriličnom pismu.

(5) Legitimacija se izdaje na obrascu koji je dat u prilogu ovog uputstva i čini njegov sastavni dio.

Član 5.

(Funkcija ili status nosioca i pravo na legitimaciju)

            (1) Ako je nosilac državni službenik, savjetnik ili zaposlenik, funkcija sadrži samo osnovni naziv radnog mjesta, odnosno kategorizaciju u kontekstu Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine („direktor – sekretar sa posebnim zadatkom“, „savjetnik direktora“, „pomoćnik direktora“, „šef odsjeka“ ili „šef grupe“, „stručni savjetnik“, „viši stručni saradnik“ i „stručni saradnik“), odnosno drugim propisom koji reguliše kategorizaciju zaposlenih („referent specijalista“, „viši referent“ ili „referent“). Ostalim nosiocima kao funkcija unosi se skraćeni naziv koji najbolje odgovara poslovima koje nosilac obavlja (na primjer: „saradnik“, „pravnik“ ili „prevodilac“).

            (2) Pravo na legitimaciju imaju po samom ovom uputstvu direktor Agencije, savjetnik direktora, pomoćnici direktora, šefovi unutrašnjih organizacionih jedinica i državni službenici u Sektoru za postavljenja i Odsjeku za zaštitu prava, kao službena lica koja su uključena u postupak revizije. Ostala lica zaposlena ili angažovana u Agenciji imaju pravo na legitimaciju ako im isto utvrdi direktor.

            (3) Listu funkcija koje imaju pravo na legitimaciju donosi i po potrebi ažurira direktor.

Član 6.

(Izdavanje i važenje)

(1) Legitimaciju izdaje Agencija.

(2) Legitimacija važi dok je nosilac zaposlen, odnosno angažovan u Agenciji na odgovarajućem radnom mjestu ili poslovima.

(3) U slučaju promjene radnog mjesta, odnosno statusa, izdaje se nova legitimacija ako nosilac ima pravo na istu, a stara legitimacija se vraća Agenciji.

(4) U slučaju prestanka radnog odnosa u Agenciji, odnosno angažmana, legitimacija se vraća Agenciji.

(5) Vraćene legitimacije se komisijski uništavaju.

Član 7.

(Gubitak legitimacije)

            (1) U slučaju gubitka legitimacije, nosilac je dužan isti odmah prijaviti Agenciji, pismeno sa obrazloženim razlogom odnosno okolnostima gubitka.

(2) Po prijemu prijave, direktor Agencije će rješenjem proglasiti legitimaciju nevažećom, nakon čega se nosiocu izdaje nova legitimacija.

Član 8.

(Evidencija o izdatim legitimacijama)

            (1) O izdatim legitimacijama Agencija vodi evidenciju.

            (2) Evidencija iz stava (1) ovog člana vodi se elektronski i sadrži:

 1. redni broj;
 2. broj legitimacije
 3. ime i prezime nosioca i datum rođenja;
 4. funkciju ili status nosioca;
 5. status legitimacije (važeća, vraćena ili poništena).

Član 9.

(Prelazna odredba)

            (1) Izdavanje legitimacije licima zaposlenim, odnosno angažovanim u Agenciji izvršit će se u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog uputstva.

            (2) Za lica koja se zaposle, odnosno angažuju nakon stupanja na snagu ovog uputstva, a imaju pravo na legitimaciju, legitimacija će se izdati u roku od jednog mjeseca od dana zapošljavanja odnosno angažovanja.

 

Član 10.

(Stupanje na snagu)

Ovo uputstvo stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se na oglasnoj tabli Agencije.

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (4577_uputstvo_o_sluzbenoj_legitimaciji_ads_bih_opt.pdf)Uputstvo o službenoj iskaznici – legitimaciji ADSBiHDokument u PDF formatu900 Kb
Posljednje ažurirano utorak, 21 novembar 2017 10:35
 
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook