14
Dec
2017
Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova PDF Štampa

Krajnji rok za prijave: 04.01.2018.

Radna mjesta za koja je raspisan konkurs:
1/01 Pomoćnik direktora za administraciju i finansije
1/02 Pomoćnik direktora za planiranje i podršku obuke


Obavještenje

Termin polaganja stručnog ispita

Termin polaganja javnog ispita

 


[Update: 14.02.2019. godine]Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, na osnovu člana 21a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Službeni glasnik BiH", br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 24/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10, 40/12 i 93/17), a na zahtjev Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova,

 

PONIŠTAVA

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih

službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

 

Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, raspisan na osnovu člana 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama BiH, objavljen na službenoj internet stranici Agencije za državnu službu dana 14.12.2017. godine, sa krajnjim rokom za podnošenje prijava 04.01.2018. godine, oglašene pozicije 1/01 Pomoćnik direktora za administraciju i finansije i 1/02 Pomoćnik direktora za planiranje i podršku obuke, poništava se u cjelosti.

Obrazloženje: Navedeni Javni oglas se poništava na zahtjev Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova iz razloga što je u toku donošenje novog Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, kojim će se promijeniti opis pojedinih radnih mjesta, a samim tim se mijenjaju i prioriteti za popunjavanje određenih radnih mjesta.


 

 

Na osnovu čl. 19. stav (4) i 32a. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12), Agencija za državnu službu Bosne i Hercegovine, u ime Ministarstva sigurnosti Bosne i Hercegovine - Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova, raspisuje

 

JAVNI OGLAS

za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika

u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

 

1/01 Pomoćnik direktora za administraciju i finansije

1/02 Pomoćnik direktora za planiranje i podršku obuke

 

SEKTOR ZA ADMINISTRACIJU I FINANSIJE

1/01 Pomoćnik direktora za administraciju i finansije

Opis poslova i radnih zadataka: Obavlja najsloženije poslove rukovođenja osnovnom organizacionom jedinicom i neposredno odgovara za upravljanje i racionalno korištenje materijalnih i ljudskih potencijala dodijeljenih Sektoru; organizuje, objedinjuje i usmjerava rad Sektora; odgovoran je za blagovremeno, zakonito i kvalitetno obavljanje poslova iz nadležnosti Sektora; raspoređuje poslove na organizacione jedinice u sastavu Sektora; pruža šefovima Odsjeka potrebnu stručnu pomoć u radu i obavlja najsloženije poslove iz nadležnosti Sektora, kao i druge poslove po nalogu direktora Agencije; neposredno odgovara direktoru Agencije, kome podnosi izvještaj o svom radu.

Posebni uslovi:VSS (VII stepen) – Ekonomski fakultet ili Pravni fakultet ili Fakultet kriminalističkih nauka ili drugi fakultet društvenog smjera; najmanje pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci, od čega najmanje tri godine rukovodećeg radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik.

Broj izvršilaca: jedan (1).

Mjesto rada: Mostar.

Neto plata: 1.688,70 KM.

 

SEKTOR ZA PLANIRANJE I PODRŠKU OBUKE

1/02 Pomoćnik direktora za planiranje i podršku obuke

Opis poslova i radnih zadataka: Rukovodi radom Sektora; organizuje i prati izvršavanje poslova i zadataka iz nadležnosti Sektora; uspostavlja stalnu saradnju sa drugim policijskim agencijama u postupku utvrđivanja nastavnih planova i programa za osnovnu i specijalističku obuku pripadnika policijskih agencija u Bosni i Hercegovini, uspostavlja stalnu saradnju sa relevantnim međunarodnim institucijama o organizacijama zainteresovanim za pružanje bilo kojeg vida podrške u oblasti obrazovanja i stručnog usavršavanja za potrebe policijskih agencija; prati međunarodne standarde o ovoj oblasti i pokreće inicijativu za inovaciju nastavnih planova specijalističke obuke u skladu sa standardima i potrebama policijskih agencija; odgovoran je za pokretanje i realizaciju određenih naučno-istraživačkih projekata u cilju unaprjeđenja obrazovnog procesa za potrebe policijskih agencija; obavlja i druge poslove po nalogu direktora; koordinira rad u vezi sa poslovima vezanim za prihvat i smještaj polaznika; koordinira rad na vođenju matične knjige o polaznicima obuka; koordinira rad na uspostavi odgovarajućih aplikacijskih rješenja za centralnu bazu podataka o svim oblicima obuke koja se realizuju u Agenciji i o polaznicima obuke, izdanim diplomama i certifikatima; obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, podzakonskim aktima i smjernicama direktora Agencije kome je odgovoran za svoj rad.

Posebni uslovi:VSS (VII stepen) - Pravni fakultet ili Fakultet kriminalističkih nauka ili Visoka škola unutrašnjih poslova ili drugi fakultet društvenog smjera; pet godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima ili u struci od čega najmanje tri godine rukovodećeg radnog iskustva; položen stručni upravni ispit; poznavanje engleskog ili njemačkog ili drugog stranog jezika i rada na računaru.

Status: rukovodeći državni službenik.

Broj izvršilaca: 1 (jedan).

Mjesto rada: Mostar.

Neto plata: 1.688,70 KM.

 

Napomene za sve kandidate:

-         Pored posebnih uslova navedenih u Javnom oglasu, kandidati moraju ispunjavati i opšte uslove propisane članom 22. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Kandidati ne smiju biti u sukobu interesa, odnosno nespojivosti, iz člana 16. stav (1) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine.

-         Komisija bira kandidate na osnovu podataka iz prijave, kao i znanja i sposobnosti pokazanih na stručnom ispitu gdje će se, između ostalog, provjeriti i da li kandidati ispunjavaju neke od posebnih uslova Javnog oglasa koji se ne dokazuju dostavljenom dokumentacijom.

-         Postupak izbora kandidata regulisan je Pravilnikom o postupcima oglašavanja, izbora kandidata, premještaja i postavljenja državnih službenika u slučaju prenosa ili preuzimanja nadležnosti od strane institucija BiH („Službeni glasnik BiH“, br. 27/08, 56/09, 54/10 i 70/12) i Pravilnikom o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua („Službeni glasnik BiH“, br. 63/16 i 21/17), čiji je sastavni dio Okvir kompetencija.

-         Pod radnim iskustvom podrazumijeva se radno iskustvo nakon stečene visoke školske spreme, odnosno visokog obrazovanja.

-         Za sprovođenje konkursne procedure po ovom javnom oglasu formiraće se jedna Komisija za izbor.

 

Dodatna napomena:

-        U skladu sa odredbama Zakona o zaštiti tajnih podataka („Službeni glasnik BiH“, br. 54/05 i 12/09), kandidati sa rang liste uspješnih kandidata će biti predmet sigurnosnog provjeravanja za izdavanje dozvole za pristup tajnim podacima prije okončanja postupka izbora.U skladu sa članom 31. Zakona o zaštiti tajnih podataka neće se izvršiti imenovanje kandidata, za kojeg se nakon plasmana na listu uspješnih kandidata utvrdi sigurnosna smetnja.

Potrebni dokumenti:

I Ovjerene kopije:

-       univerzitetske diplome (nostrifikovane/priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) odnosno, za kandidate koji su visoko obrazovanje stekli po Bolonjskom sistemu uz univerzitetsku diplomu i dodatak diplomi; iznimno, samo u slučaju da visokoškolska ustanova dodatak diplomi nije uopšte izdavala, niti za jednog diplomca, kandidat je dužan da uz ovjerenu kopiju univerzitetske diplome dostavi uvjerenje visokoškolske ustanove da dodatak diplomi nije uopšte izdat, niti za jednog diplomca;

-       uvjerenja o državljanstvu (ne starije od 6 mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa);

-       uvjerenja o položenom stručnom upravnom ispitu odnosno javnom ispitu;

-       potvrde ili uvjerenja kao dokaza o traženoj vrsti radnog iskustva;

-       dokaza o traženom nivou znanja stranog jezika;

-       dokaza o traženom nivou znanja rada na računaru.

II Svojeručno potpisan:

-     popunjen obrazac Agencije za državnu službu BiH: isti možete preuzeti u prostorijama Agencije za školovanje i stručno usavršavanje kadrova ili na web stranici Agencije: www.ads.gov.ba. Napominjemo da potpisan i popunjen obrazac ne može služiti kao dokaz bilo kog uslova iz teksta Javnog oglasa, isti samo olakšava rad organu koji vrši izbor i imenovanje, te predstavlja samo informacije o kandidatu, koje je potrebno dokazati traženom dokumentacijom.

Ovjerene kopije dokumenata nemaju ograničen rok važenja, pod uslovom da ni dokumenti čije su kopije ovjerene nemaju naznačen (preciziran) rok važenja.

Obratiti pažnju na sljedeća dokumenta koja ne treba dostavljati, jer ista ne mogu služiti kao valjan dokaz:

-     Uvjerenje o diplomiranju starije od godinu dana. Univerzitetske diplome akademskog zvanja magistra ili ekvivalenta, akademskog zvanja doktora ili ekvivalenta ili dr. slične diplome, ukoliko iste nisu eventualno tražene u posebnim uslovima teksta oglasa. Iste ne mogu dokazati stečeno zvanje završenog dodiplomskog (osnovnog) studija. Ne dostavljati univerzitetsku diplomu bez dodatka diplomi ukoliko je visoko obrazovanje stečeno po Bolonjskom sistemu studiranja.

-     U pogledu dokazivanja državljanstva i starosne dobi ne treba dostavljati kopiju lične karte, obavještenje da je uveden u evidenciju prebivališta – boravišta sa ličnim podacima (obrazac prijava/odjava), nevažeće uvjerenje o državljanstvu, odnosno, uvjerenje starije od šest mjeseci od dana izdavanja od strane nadležnog organa.

-     U pogledu dokazivanja stručnog upravnog ispita odnosno javnog ispita ne dostavljati uvjerenja stručnih ispita u okviru drugih struka, uvjerenja o položenom ispitu za sudiju za prekršaje i sl.

-     U pogledu radnog iskustva ne dostavljati: radnu knjižicu jer ista ne može dokazati nijedan oblik radnog iskustva, može dokazati samo radni staž. Potvrde/uvjerenja kojima se dokazuje radni staž, takođe neće biti uzete u razmatranje, jer radni staž predstavlja samo vrijeme koje zaposlenik provede u radnom odnosu, isti ne može dokazati o kojoj vrsti radnog iskustva je riječ; ugovor o radu, ugovor o obavljanju privremenih i povremenih poslova, ugovor o djelu i dr. ugovore; rješenje ili odluku o zasnivanju/prestanku radnog odnosa - isti dokazuju samo početak/prestanak radnog angažmana i naziv radnog mjesta, ne i kontinuitet istog; sporazum, preporuke ili druge slične isprave ukoliko ne sadrže sve elemente potvrde/uvjerenja, uvjerenja izdata od strane PIO/MIO o podacima registrovanim u matičnoj evidenciji bez potvrde PIO/MIO gdje je navedena šifra zanimanja. Takođe, ne dostavljati dokumenta koja ne sadrže elemente potvrde ili uvjerenja, odnosno dokumenta u kojima nije decidno navedeno sledeće: osnovne generalije, vrsta školske spreme u okviru radnog mjesta tj. stručna sprema predviđena za konkretno radno mjesto, naziv radnog mjesta, preciziran period radnog angažovanja, te ostalim relevantnim podacima za dokazivanje tražene vrste radnog iskustva.

-     U pogledu dokazivanja nivoa znanja stranog jezika ili rada na računaru, ne dostavljati potvrdu ili uvjerenje poslodavca gdje je lice bilo u radnom odnosu, kojom poslodavac potvrđuje znanje stranog jezika/rada na računaru, jer isti nije registrovan za obavljanje te djelatnosti, te takvi dokazi nisu valjani. Ne dostavljati svjedočanstva o završenim razredima srednje škole.

-     Nepotpisan, nepopunjen, ispravljen ili izmijenjen prijavni obrazac.

Za dodatne informacije, u pogledu potrebne dokumentacije, kandidati se upućuju na službenu internet stranicu Agencije za državnu službu BiH (www.ads.gov.ba), link Konkursi/Stop greškama u prijavama.

Dodatni dokumenti koji se dostavljaju naknadno:

-        Kandidati koji budu uspješni na pismenom dijelu stručnog ispita obavezni su na usmeni dio stručnog ispita (intervju) donijeti uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka (ne starije od tri mjeseca), koje se ne dostavlja zajedno sa drugim dokumentima, u protivnom neće moći pristupiti istom. Iznimno, a u slučaju ako kandidat iz objektivnih razloga ne dostavi traženo uvjerenje na intervju, isto treba dostaviti najkasnije do momenta preuzimanja dužnosti, u suprotnom skida se s liste uspješnih kandidata.

-        Izabrani (postavljeni/imenovani) kandidat dužan je instituciji Bosne i Hercegovine dostaviti, u skladu sa članom 22. tačka d) Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine, uvjerenje o radnoj sposobnosti (ljekarsko uvjerenje), kao dokaz da je zdravstveno sposoban za vršenje određenih poslova predviđenih ovim položajem.

Kandidati koji nemaju položen stručni (upravni) ispit, prije pristupanja stručnom ispitu će polagati javni ispit u skladu sa Odlukom o načinu polaganja javnog i stručnog ispita («Službeni glasnik BiH», br. 96/07, 43/10 i 103/12) - (u daljem tekstu Odluka). Javni ispit na kome je kandidat zadovoljio važi samo za konkretan javni konkurs, o čemu se ne izdaje uvjerenje, a na kandidata koji bude postavljen na radno mjesto primjenjuju se član 56. Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, br. 26/04, 7/05, 48/05, 60/10 i 32/13) i član 12. Odluke.

Kandidati koji su od momenta podnošenja prijave na konkurs do dana održavanja javnog ispita položili stručni upravni ispit ili javni ispit, ispit opšteg znanja, odnosno ispit koji odgovara pobrojanim ispitima, tj. koji nisu u obavezi polagati javni ispit u skladu sa odredbama člana 13. Odluke, dužni su obavijestiti Agenciju o istom najkasnije do zakazanog termina održavanja javnog ispita, a dokaz o navedenom trebaju neposredno dostaviti instituciji u kojoj je oglas raspisan (ne slati putem pošte), isključivo do početka termina pismenog dijela stručnog ispita. U slučaju da se kandidat ne odazove pozivu na javni ispit, a ne priloži traženi dokaz do pismenog dijela stručnog ispita smatrat će se da je odustao od svoje prijave na navedeni konkurs.

Gradivo i pravni izvori odnosno literatura za polaganje javnog ispita utvrđeni su Programom polaganja javnog ispita („Službeni glasnik BiH“, br. 28/08 i 18/12).

Sva tražena dokumenta, osim uvjerenja o nevođenju krivičnog postupka koje se dostavlja na intervju, treba dostaviti najkasnije do  04.01.2018. godine, putem poštanske službe preporučeno na adresu:

Agencija za školovanje i stručno usavršavanje kadrova

“Javni oglas za popunjavanje radnih mjesta rukovodećih državnih službenika u Agenciji za školovanje i stručno usavršavanje kadrova”

88000 Mostar, ul. Kralja Petra Krešimira IV 8/A

 

Ispunjavanje uslova utvrđenih ovim oglasom računa se danom predaje prijave.

Nepotpune, neblagovremene i neuredne prijave, prijave kandidata koji ne ispunjavaju uslove ovog oglasa, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzimati u razmatranje.

 

 

Attachments:
FileOpisFile size
Download this file (prijavni obrazac bs.doc)Prijavni obrazac na bosanskom jezikuDokument u Word formatu163 Kb
Download this file (prijavni obrazac sr.doc)Пријавни образац на српском језикуДокумент у Wорд формату167 Kb
Download this file (prijavni obrazac hr.doc)Prijavni obrazac na hrvatskom jezikuDokument u Word formatu164 Kb
Posljednje ažurirano četvrtak, 28 februar 2019 11:22
 

Upozorenje za kandidate da razriješe sukobe interesa odnosno nespojivosti najkasnije do momenta predaje prijave na konkurs.

Kandidati su dužni razriješiti sve sukobe interesa odnosno nespojivosti sa dužnošću državnog službenika tako što će podnijeti ostavke na sve funcije na koje se nespojivost odnosi u skladu sa članom 16. Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04, 37/04, 48/05, 2/06, 32/07, 43/09, 8/10 i 40/12).

Više informacije na ovu temu možete pronaći ovdje.


Obavještavaju se kandidati koji se prijavljuju na javne oglase za prijem državnih službenika u institucije Bosne i Hercegovine da će Agencija za državnu službu BiH, u javnim oglasima, u kojima je poznavanje/znanje rada na računaru propisano kao poseban uslov, tražiti od kandidata dostavljanje ovjerene kopije dokaza o poznavanja/znanja rada na računaru. Naime, s obzirom da je stupilo na snagu Uputstvo o sadržaju, načinu vođenja i čuvanja personalnih dosjea zaposlenih u institucijama Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“, broj 47/16), kojim je u članu 5. stav (2) tačka h) propisano da se u personalni dosije mora uložiti dokaz o poznavanju/znanju rada na računaru, Agencija ubuduće mora tražiti i ovaj dokaz radi formiranja personalnog dosijea.

Obavještavamo da je Pravilnik o karakteru i sadržaju javnog konkursa, načinu sprovođenja intervjua i obrascima za sprovođenje intervjua, objavljen u Službenom glasniku BiH, broj 63/16, dana 26.08.2012. godine, i stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja, odnosno 03.09.2016. godine, kojim je uveden Okvir kompetencija prilikom zapošljavanja u državnu službu.

 

Sistem "MojKonkurs"

Sve statusne obavijesti, te informacije o terminima i rezultatima ispita u konkursnim procedurama Agencije, sistem MojKonkurs besplatno dostavlja kandidatima putem SMS-a na njihov broj mobitela, te dodatno putem elektronske pošte na e-mail adresu navedenu u prijavnom obrascu kandidata.
Primjena Okvira kompetencija je obavezujuća je za sve konkurse procedure započete nakon 01.10.2017. godine.

TMS sistem

Informacioni sistem za upravljanje procesom organizacije obuke - Vaš trening portal!
Ovjera potpisa, rukopisa i prepisa - propisi i obrasci
Dodaj sajt u FavoritesDodaj stranicu u FavoritesNapravi Homepage stranicomProslijedi ovu stranicuŠtampaj ovu stranicuSpasi stranicu kao PDF
Povratak na vrh
Dodaj na svoj Facebook